Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги
 

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна средаРЕГИОНАЛНА  ЗДРАВНА  ИНСПЕКЦИЯ – ВАРНА

 На основание чл. 63а, ал. 1 ал. 2 от Закона за здравето във връзка с чл. 73 от Административнопроцесуалния кодекс, поради намалената заболяемостта от остри респираторни инфекции (ОРЗ) и грип на територията на Област Варна, достигнала за периода 29.01.2024 г. до 02.02.2024 г., включително, епидемични стойности от 219,14%00, решение от 05.02.2024 г. на Областния оперативен щаб за борба с грип и ОРЗ за обявяване на грипна епидемия и след съгласуване с Главния държавен здравен инспектор за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на област Варна,

 

НАРЕЖДАМ:

 

I. Считано от 06.02.2024 г. въвеждам временни противоепидемични мерки за следните дейности/мероприятия:  

1.      Провеждане на планови консултации на бременни жени и кърмачета да се извършват при спазване на стриктен противоепидемичен режим и създаване на подходяща организация на работния процес, включваща записване дата и час на посещение, с цел недопускане смесване на потоци на болни и здрави лица. 

2.      Всички профилактични прегледи, задължителни имунизации и реимунизации, извършвани в извънболничната медицинска помощ да се провеждат при спазване на стриктен противоепидемичен режим и създаване на подходяща организация на работния процес, включваща записване дата и час на посещение, с цел недопускане смесване на потоци на болни и здрави лица. 

II. Удължавам въведените временни противоепидемични мерки на територията на област Варна до 09.02.2024 г., включително, като следва: 

1.      Преустановяване на свижданията в лечебните заведения за болнична помощ, специализирани институции за предоставяне социални услуги от резидентен тип за деца на територията на област Варна. 

2.      Лечебните заведения да продължават да изпълняват изготвените планове за действие в условията на грипна епидемия. 

3.      Провеждане на стриктен ежедневен филтър в детските заведения за недопускане на заболели деца. Да не се допуска смесване на групи и провеждане на общи мероприятия в детските заведения. Да се извършва често проветряване на помещенията и засилена текуща дезинфекция на повърхности. Недопускане на родителите до вътрешните помещения на територията на детските заведения.

4.      Провеждане на стриктен противоепидемичен режим в училищата: филтър и недопускане на болни учениции в клас, извършване на често проветряване на помещенията и засилена текуща дезинфекция 

III. Временните противоепидемични мерки, определени с настоящата заповед, ще бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията на област Варна.  

V. Контрол върху изпълнението на заповедта възлагам на директора на Дирекция Надзор на заразните болести към РЗИ-Варна. 

V. Настоящата заповед да се сведе до знанието на Областния управител на Област с административен център Варна, Кмета на Община Варна, Кметовете на общини на територията на Област Варна, РЗОК- Варна, Ръководителите на лечебните и здравни заведения на територията на Област Варна, Началника на Регионално управление на образованието - Варна и Председателя на Националното сдружението на ОПЛ, АКСУ за създаване на необходимата организация за изпълнение на противоепидемичните мерки. 

VI. Заповедта да се публикува на интернет страницата на Регионална здравна инспекция – Варна.

 

Заповедта подлежи на обжалване в едномесечен срок от публикуването ѝ на интернет страницата на Регионална здравна инспекция - Варна пред Административен съд - Варна по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на заповедта.

 Допълнителни препоръки, свързани с взетите противоепидемични мерки,  за периода 06.02.2024 г. до 09.02.2024 г. включително:

1. Препоръчително е носене на защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба от всички лица, които се намират в закрити обществени места, в т. ч. обществен транспорт, лечебни и здравни заведения, аптеки, оптики, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, железопътни гари и автогари, летища, търговски обекти, църкви, манастири, храмове. Забраната не се отнася за улици, площади, градини и паркове.

 

2. Препоръчително е да не се допускат до работното си място лицата, с проявени симптоми на грип и остри респираторни заболявания.