Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪЛЧИ ДОЛ

ПРАВИЛНИК

ЗА

ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ ВЪЛЧИ ДОЛ, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С
ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Вълчи дол, 11 ноември 2019 г.

Съдържание

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

3

Глава втора

КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

5

Глава трета

РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

6

Глава четвърта

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

7

Глава пета

ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

9

Глава шеста

ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

11

Глава седма

КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

12

Глава осма

ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

16

Глава девета

ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

20

Глава десета

КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ИЗДАДЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

22

Глава единадесета

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

24

Глава дванадесета

ОБЩИНСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО. МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪЛЧИ ДОЛ

26

Глава тринадесета

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

27

 

 

Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 Този правилник урежда организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Чл.2 Организацията и дейността на общинския съвет се определят и осъществяват съгласно Конституцията на Република България, Европейската харта за местно самоуправление, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото законодателство и разпоредбите на този правилник.

Чл.З (1) Правилникът има за цел да осигури ефективна организация на работата на общинския съвет, неговите комисии и общинските съветници, взаимодействието им с общинската администрация за осъществяване на местното самоуправление.

 • Общинският съвет е колективен орган на местното самоуправление и осъществява своите правомощия при спазване принципите на законност, публичност,отговорност, гражданско участие.

Чл.4 (1) Общинският съвет се състои от 13 съветници и заседава в сградата на Община Вълчи дол.

 • 3аседание може да се проведе и на друго място по решение на общинския съвет.

Чл.5 (1) Общинският съвет:

 1. избира от своя състав постоянни и временни комисии и техните председатели с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците;
 2. одобрява общата численост и структурата на общинската администрация в общината и кметствата по предложение на кмета на общината с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците;
 3. избира и освобождава председателя на общинския съвет с мнозинство от повече от половината от общия брой на съветниците;
 4. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината;
 5. приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема и изменя отчета за изпълнението му с поименно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците ;
 6. определя с наредби :

А)размера на местните данъци при условията,по реда и в границите .определени в ЗМДТ с поименно гласуване с мнозинство от повече от половината от общия брой на съветниците;

Б)размера на местните такси и цени на услуги по ред определен в ЗМДТ с поименно гласуване с мнозинство от повече от половината от общия брой на съветниците;

 1. приема решения за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и кметовете на кметства с поименно гласуване с мнозинство от повече от половината от общия брой на съветниците;
 2. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски дружества с общинско участие и избира представителите на общината в техните органи с поименно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците;
 3. приема решения за ползване на банкови кредити, решения за поемане на общински дълг чрез сключване на договори за заем или емитиране на общински ценни книжа и за издаване на общински гаранции при условия и по ред, определени със закон с поименно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците;
 4. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея при условията и по реда на Закона за устройство на територията;
 5. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината, които отразяват

и европейските политики за развитие на местните общности;

 1. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на територията на

общината, които произтичат от екологичните, историческите, социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на инженерната и социалната инфраструктура;

 1. приема решения за създаване и за прекратяване на общински фондации и за управлението на дарено имущество;
 2. приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в

чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на общината в тях;

 1. създава райони и кметства при условия и по ред, определени със закон с мнозинство от

повече от половината от общия брой на съветниците

 1. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи територията и

границите на общината с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците;

 1. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни

съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение;

 1. обсъжда и приема решения по предложения на кметове на кметства по въпроси от своята компетентност;
 2. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от своята компетентност с мнозинство от повече от половината от общия брой на съветниците;
 3. одобрява символ и печат на общината;
 4. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани;
 5. решава и други въпроси от местно значение, които не са от изключителната компетентност

на други органи;

 1. упражнява текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от него актове;
 2. взема решение за предсрочно прекратяване пълномощията на председателя на общинския

съвет при трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията за повече от три месеца с мнозинство от повече от половината от общия брой на съветниците;

 1. приема решение за размера на възнаграждението на общинските съветници за едно

заседание с мнозинство от повече от половината от общия брой на съветниците;

 • В изпълнение на правомощията си общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения;
 • По въпроси, неуредени в този правилник, общинският съвет приема отделни решения.
 • Общинският съвет може да избере обществен посредник;
 • Общественият посредник се избира и освобождава с мнозинство от 2/3 от общия брой на общинските съветници;
 • В случаите на ал.4 Общинският съвет приема правилник за организацията и дейността на обществения посредник с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците;Общественият посредник съдейства за спазване правата и законните интереси на гражданите пред органите на местното самоуправление и местната администрация.
 • .Повече от половината от общия брой на съветниците е налице, когато броят на присъстващите на заседанието общински съветници е по-голям от останалата част от общия брой на съветниците."

(8 ).Решенията са приети с мнозинство повече от половината от присъстващите съветници, когато броят на гласувалите "за" общински съветници е по-голям от

останалата част от присъстващите на заседанието съветници

(9).Решенията са приети с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците, когато броят на гласувалите "за" общински съветници е по-голям от останалата част от общия брой на общинските съветници."

Глава втора

КОНСТИТУИРАНЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.6 Първото заседание на новоизбрания общински съвет се свиква от областния управител и се провежда в 14-дневен срок от обявяването на резултатите на изборите.

Чл.7 (1) Първото заседание на общинския съвет се открива от най-възрастния от присъстващите общински съветници. Той ръководи заседанието до избиране на председател на общинския съвет;

 • 0бщинските съветници, кметът на общината и кметовете на кметства полагат предвидената в чл.32, ал.1 от ЗМСМА клетва устно, което се удостоверява, като всеки подписва клетвена декларация;

(З)Клетвената декларация на всеки общински съветник, кмет на община и кмет на кметство се съхранява в архива на общинския съвет.

Чл.8 Под председателството на най-възрастния общински съветник могат да се проведат само разисквания по избора на председател на общинския съвет.

Чл.9 На първото си заседание общинският съвет избира от своя състав с тайно гласуване председател на общинския съвет.

Чл.10 (1) За произвеждането на тайно гласуване по чл.9 се избира комисия от общински съветници.

 • Комисията утвърждава образец на интегрална бюлетина и плик, подпечатани с печата на общината;

Чл.11 Всеки общински съветник, партия, коалиция или група, представени в общинския съвет, могат да издигат кандидатури за председател.

Чл.12 (1) Изборът на председател се извършва с интегрална бюлетина с имената на издигнатите кандидати;

 • Всеки съветник гласува, като поставя знак „X” в бюлетината срещу името на предпочитания от него кандидат, поставя я в плик и пуска плика в изборната урна;
 • Недействителни са бюлетините, когато:
 1. ca намерени в избирателната кутия без плик;
 2. върху тях са дописани думи и знаци;
 3. не са по установения образец;
 • Празните пликове се смятат за недействителен глас;
 • За избран се смята кандидатът, получил повече от половината от гласовете от общия брой на съветниците. Ако при първото гласуване не се получи необходимото мнозинство, изборът се повтаря в същия ден, като в него участват двамата кандидати, получили най- много гласове. В този случай за избран се смята този, който е получил повече от половината от гласовете на общия брой на съветниците. Ако и при повторното гласуване нито един от кандидатите не бъде избран, процедурата по избора започва отначало и се провежда на следващото заседание.

Чл.13. Общинският съвет Вълчи дол може да избере заместник-председател на Общински Съвет.

Чл.14. (1) Пълномощията на председателя на общинския съвет се прекратяват предсрочно при:

 1. подаване на оставка
 2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като

председател за повече от три месеца;

 • В случаите по ал.1, т.1, прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува. То поражда действие от обявяване на изявлението за прекратяване пред общинския съвет;
 • В случаите по ал.1, т.2, решението на общинския съвет се взема след тайно гласуване, с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници;
 • При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя на общинския съвет, нов избор се произвежда веднага след обявяване на оставката или приемане на решението, или на следващото заседание.

Чл.15 При предсрочно прекратяване на пълномощията на председателя, при негово отсъствие, както и при обсъждане на дейността му, заседанието на съвета се председателства от избран общински съветник.

Глава трета

РЪКОВОДСТВО НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.16 (1) Председателят на общинския съвет:

 1. (отм.Решение №741/14.04.2022г., Протокол №37);
 2. организира и ръководи подготовката на заседанията на общинския съвет;
 3. свиква и ръководи заседанията на съвета /председателя е длъжен да уведоми всички съветници за предстоящо редовно или извънредно заседание/;
 4. координира работата на постоянните комисии и им разпределя работните материали според тяхната компетентност;
 5. провежда срещи и консултации с председателите на постоянните комисии и с ръководителите на групите общински съветници, с представители на политически партии,обществени организации и граждани;
 6. подпомага съветниците в тяхната дейност;
 7. представлява общинския съвет пред външни лица и организации;
 8. удостоверява с подписа си съдържанието на приетите от общинския съвет

актове;

 1. осигурява необходимите условия за работата на комисиите на общинския съвет и на общинските съветници;
 2. удостоверява с подписа си съдържанието на протоколите от заседанията на общинския съвет;
 3. определя местата в заседателната зала за общинските съветници, участващите лица с право на съвещателен глас и гражданите;
 4. следи за навременното уведомяване на гражданите на общината за предстоящите заседания, както и обявяването на дневния ред на официалната интернет страница на община Вълчи дол и на определените за това места;
 5. довежда до знанието на гражданите на общината всички актове, приети от общинския съвет чрез местния печат и официалната интернет страница на общината;
 6. контролира публикуването на заседанията на общинския съвет на официалната интернет страница на община Вълчи дол;
 7. организира по график с участието на общински съветници изнесени приемни за граждани по населените места;
 8. следи за спазване на този правилник;
 9. изпълнява и други функции, възложени му от Законите на Република България, общинския съвет и този правилник;
 • При участие на председателя на общинския съвет в разискванията по даден проект за решение, заседанието се ръководи от избран от общинския съвет съветник до гласуването

на проекта или прекратяване на обсъждането;

 • За времето на отсъствието на председателя на ОбС се избира зам.-председател от състава на общинския съвет, който да го замества;
 • Председателят не може да участва при вземане на решения, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на съпруг и роднини по права линия и по съребрена линия до четвърта степен, включително и по сватовство, до втора степен включително. В този случай заседанието се ръководи от избран за председателстващ общински съветник.

Чл.17. (1 ) Председателят на общинския съвет получава възнаграждение в зависимост от обема на работата, която извършва, в размер определен от общинските съветници-до 90% от основното месечно възнаграждение на кмета на общината.

 • Общинският съветник получава възнаграждение за своята работа в размер до 70% от средна брутна работна заплата за община Вълчи дол;

Чл.18. (отм.Решение №741/14.04.2022г., Протокол №37);

Чл.19 (отм.Решение №741/14.04.2022г.. Протокол №37);

Глава четвърта
ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК

Чл.20. Пълномощията на общинския съветник възникват от деня на полагане на клетвата по чл.32, ал.1 от ЗМСМА.

Чл.21 (1) Общинският съветник има право:

 1. да бъде избиран в състава на постоянни и временни комисии на съвета;
 2. да предлага включването в дневния ред на заседанията на общинския съвет разглеждането на въпроси от компетентността на съвета и да внася проекти за решения;
 3. да участва в обсъждането и решаването на всички въпроси от компетентността на съвета;
 4. да отправя питания към кмета, на които се отговаря писмено или устно на следващото заседание на общинския съвет в зависимост от искането на питащия, освен ако самият съвет реши друго;
 5. да получава от държавни органи, службите на общинската администрация,стопански и обществени организации съдействие и информация, свързана с дейността му на съветник, освен когато те съставляват класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна;
 6. да ползва неплатен служебен отпуск за времето, през което изпълнява задълженията си на съветник;
 7. да получава възнаграждение за :

А) участието си в заседанията на общинския съвет;

Б) (отм.Решение №741/14.04.2022г.. Протокол №37);

В) участието си в заседанията на комисиите при общинския съвет, в които е избран;

Г) участието си в организирани приемни с гражданите и в комисии за провеждане на търгове;

 1. да получава пътни и други разноски във връзка с работата му в съвета
 • 0бщинският съвет определя с решение размера на възнаграждение на общинския съветник за участие в заседанията на общинския съвет.
 • (отм.Решение №741/14.04.2022г.. Протокол №37);
 • 0бщинският съвет определя с решение размера на възнаграждение на общинския съветник за участие в заседания на комисии .
 • Общинският съвет определя с решение размера на възнаграждение на общинския съветник за участие в организираните приемни с гражданите и в комисии за провеждане на търгове;.
 • Общинският съвет може да определя възнаграждения на председателите на постоянни комисии, различни от тези по т.7.
 • Средствата за възнаграждение на общинските съветници, както и пътните и други разноски се осигуряват от общинския бюджет в рамките на бюджета, предвиден за общинския съвет;

Чл.22 Общинският съветник е длъжен:

 1. да присъства на заседанията на общинския съвет и на неговите комисии, в които е избран и да участва в решаването на разглежданите въпроси;
 2. да провежда срещи с гражданите по предварително оповестен график и да ги информира за дейността и решенията на общинския съвет;

Зща се отчита за работата си веднъж годишно;

 1. да следи местните печатни и електронни медии по теми, отнасящи се до дейността на общинския съвет и общинската администрация;
 2. да следи промените в нормативната уредба, отнасящи се до местното самоуправление;
 3. да се подписва в присъствената книга на всяко заседание на общинския съвет и на неговите комисии;
 4. да се запознава предварително със съдържанието на изпратените му и подлежащи на обсъждане материали;
 5. да спазва установения ред по време на заседанията на общинския съвет и неговите комисии;
 6. лично да уведомява Председателя на Общинския съвет за неучастието си в заседание на съвета по уважителни причини.

Чл.23 (1) Пълномощията на общинския съветник се прекратяват предсрочно:

 1. при поставяне под запрещение;
 2. когато е осъден с влязла в сила присъда на лишаване от свобода за умишлено престъпление от общ характер;
 3. при подаване на оставка чрез председателя на общинския съвет до общинската избирателна комисия;
 4. при избирането му за народен представител, министър, областен управител или кмет, при назначаването му за заместник-министър, заместник областен управител, заместник-кмет, кметски наместник или на щатна длъжност в съответната общинска администрация;
 5. когато, без да е уведомил лично председателя на общинския съвет за неучастието си в заседанието на съвета по уважителни причини - служебна ангажираност, отсъствие от страната, заболяване и други, не участва в три поредни или в общо пет заседания на общинския съвет през годината;
 6. при трайна фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си поради заболяване за повече от 6 месеца или при смърт;
 7. при извършване на административно-териториални промени, водещи до промяна на постоянния му адрес извън територията на общината;
 8. при извършване на административно- териториални промени, водещи до закриване на общината;
 9. при избирането или при назначаването му за член на управителен, надзорен или контролен съвет, съвет на директорите, контрольор, управител, прокурист, търговски пълномощник, синдик или ликвидатор на търговски дружества с общинско участие или директор на общинско предприятие по Закона за общинската собственост, както и при

заемането на длъжност като общински съветник или подобна длъжност в друга държава - членка на Европейския съюз;

 1. при неизпълнение на задължението си по чл. 34, ал. 6 от ЗМСМА.

И.при влизането в сила на акт, с който е установен конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

 • Обстоятелствата по ал. 1 се установяват с документи, издадени от компетентните органи. В случаите по ал. 1, т. 3 в тридневен срок от подаването на оставката председателят на общинския съвет я изпраща на общинската избирателна комисия;
 • Преди началото на първото заседание на общинския съвет, което се провежда не по-късно от един месец след влизането в сила на решението на общинската избирателна комисия, председателят на общинския съвет уведомява общинските съветници за обстоятелствата по ал. 2, а новоизбраният общински съветник полага клетвата по чл. 32, ал. 1 ЗМСМА;
 • Ако в срока по ал. 3 председателят на общинския съвет не свика заседание на съвета или заседанието не бъде проведено, то се свиква от областния управител и се провежда в 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 3. При липса на кворум за провеждане на заседанието новоизбраният общински съветник полага клетвата пред областния управител в присъствието на представител на общинската избирателна комисия, общински съветници и граждани.

Чл.24 Общинският съветник се легитимира чрез служебна карта, издадена по образец, утвърден от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет.

Чл.25 По решение на Общото събрание на населението могат да бъдат избирани кметски съветници за подпомагане кмета на кметството/кметския наместник при изпълнение на функциите му в следните кметства/кметски наместничества :

Брестак; Стефан Караджа; Генерал Киселово; Радан войвода; Михалич и Червенци- по 7 съветници;

Бояна; войводино; Генерал Колево; Добротич; Есеница; Звънец; Изворник; Искър; Калоян; Караманите; Кракра; Метличина; Оборище; Страхил и Щипско- по 5 съветници.

Чл.26 (1) Общото събрание на населението се свиква от кмета на кметството/кметския наместник;

(2) Решението на Общото събрание се обявява от кмета на кметството/ кметския наместник.

Глава пета

ПОВЕДЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТНИК. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.27 (1) Общинският съветник по време на заседание няма право:

 1. да прекъсва изказващия се;
 2. да отправя лични нападки, оскърбителни думи, жестове или заплахи;

З.да разгласява данни, отнасящи се до личния живот или увреждащи доброто име на гражданите;

 1. на непристойно поведение или на постъпки, които нарушават реда на заседанието;

(2) Общинският съвет може да приеме правила за етично поведение на общинския съветник.

Чл.28 (1) Общинският съветник не може да участва при вземане на решения на общинския съвет, които се отнасят до негови имуществени интереси или до интереси на негов съпруг и роднина по права линия и по съребрена линия до четвърта степен включително, и по сватовство до втора степен включително, както и по въпроси, отнасящи се до интереси на лица, с които се намира в особени отношения, които пораждат основателно съмнение за наличието на пряк

или косвен, материален или нематериален интерес;

(2)Ако са налице обстоятелствата по ал.1, общинският съветник е длъжен сам, преди общинският съвет да започне разискванията, да разкрие наличието на конфликт на интереси и да не участва в гласуването;

 • Искане за разкриване на конфликт на интереси може да прави и всеки общински съветник, на който са станали известни обстоятелствата по ал.1;
 • При възникване на спор за наличие на конфликт на интереси, общинският съвет може да отложи вземането на решението, като избира анкетна комисия, която да изясни спорните обстоятелства.

Чл.29 (1) Общинският съветник не може да използва положението си на съветник в лична изгода. Той не може да представлява или защитава интересите на физическо или юридическо лице пред общинския съвет и неговите комисии, освен ако това не е в обществен интерес;

(2) Общинският съветник не може да използва общинско имущество за лична изгода.

Чл.ЗО Общинският съветник не може да използва или разкрива информация, получена при или по повод изпълнение на задълженията си или да използва положението си на съветник с цел да набави за себе си или другиго материална облага или да причини другиму имотна вреда.

Чл.31 Общинският съветник няма право да използва положението си за получаване на специални привилегии, освобождаване от задължения, лични придобивки или избягване на последствията от свои или на другиго противозаконни действия.

Чл.32 Общинският съветник няма право да извършва лични услуги, които са несъвместими с безпристрастното изпълнение на неговите задължения или биха навредили на интересите на общността.

Чл.ЗЗ Общинският съветник няма право да приема подарък или каквато и да е друга имотна облага, която не му се следва, за да извърши или да не извърши действие в качеството си на общински съветник или защото е извършил или не е извършил такова действие, в случаите, когато деянието не е престъпление по Наказателния кодекс.

Чл.34 Председателят на общинския съвет може да налага на общинските съветници следните дисциплинарни мерки:

 1. напомняне;

2.забележка;

З.порицание;

4.отнемане на думата;

Б.отстраняване от заседание;

б.удържане на сума от възнаграждението на общинския съветник.

Чл.35 Напомняне се прави на общински съветник, който се отклони от предмета на разискванията или наруши реда на заседанието по какъвто и да е друг начин.

Чл.36 (1) Забележка се прави на общински съветник, на когото е направено напомняне на същото заседание, но продължава да нарушава реда.

(2) Забележка се прави и на общински съветник, който се е обърнал към свой колега или колеги с оскърбителни думи, жестове или със заплаха, или прекъсва изказващия се.

Чл.37 Порицание се налага на общински съветник, който въпреки напомнянето или забележката продължава да нарушава реда на заседанието или е създал безредие по време на заседание, както и при нарушение на правилата, предвидени по чл. 31-35 от този правилник, освен ако не подлежи на наказание по друг ред.

Чл.38 Председателят на общинския съвет отнема думата на общински съветник, който:

 1. по време на изказването си има наложени две от предвидените в чл.34,т.1-3 от правилника дисциплинарни мерки;
 2. след изтичане на времето за изказване продължава изложението си.въпреки поканата на председателя да го прекрати.

Чл.39 Председателят на общинския съвет може да отстрани от едно заседание общински съветник, който:

 1. възразява против наложената дисциплинарна мярка по груб и непристоен начин;
 2. продължително и непрекъснато не дава възможност за нормална работа по време на заседание

Чл.40 (1) Отстраненият от заседанието общински съветник по чл.39 от този правилник не получава възнаграждение за заседанията, от които е бил отстранен.

 • Общинският съветник има право да оспори наложената дисциплинарна мярка "отстраняване от заседание” пред председателя на общинския съвет, който може да я потвърди, отмени или промени.

Чл.41 (1) При неоправдано отсъствие от заседание на общинския съвет, общинския съветник не получава възнаграждение.

 • (отм.Решение №741/14.04.2022г.. Протокол №37);
 • При неоправдано отсъствие от заседание на комисия общинския съветник не получава възнаграждение.
 • При неоправдано отсъствие от приемна на граждани, общинския съветник не получава възнаграждение.
 • Данните за участие на общинските съветници в отделните заседания се подават в писмена справка, подготвена от техническия сътрудник към ОбС.

Глава шеста

ГРУПИ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ

Чл.42   (1) Общинските съветници могат да образуват групи според своята партийна

принадлежност или политическа ориентация или на друга програмна основа.

 • Всеки общински съветник може да участва само в една група.
 • Всяка група се състои от най-малко от трима общински съветници.
 • Когато броят на общинските съветници в една група спадне под определения минимум, тя преустановява своето съществуване.

Чл.43 Не могат да се образуват групи на общински съветници, които да представляват частни, местни, етнически, религиозни или професионални интереси.

Чл.44 (1) Всяка група общински съветници представя на председателя на общинския съвет решение за образуването си и списък на ръководството и на членовете, подписани от всички общински съветници от състава на групата.

(2)Групите общински съветници, техните ръководства, както и промените в тях се вписват в специален регистър при председателя на общинския съвет.

 • Председателят на общинския съвет обявява регистрираните групи общински съветници и техните ръководства на следващото заседание на съвета. Същият ред се прилага и при последващи промени в състава и ръководствата им, както и при тяхното прекратяване.
 • Името на група не може да повтаря име на група, която вече е регистрира на по съответния ред в специалния регистър при председателя на общинския съвет,

Чл.45 (1) Условията за членуване, възникване и прекратяване на членството, както и правата и задълженията на членовете се определят от самата група, в съответствие с разпоредбите на този правилник.

(2) Общинският съветник може да напусне групата, като подаде писмено заявление до нейния ръководител и уведоми председателя на общински съвет.

Глава седма

КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.46 Общинският съвет създава постоянни и временни комисии. Той избира от своя състав техния председател и членовете на всяка комисия с явно гласуване с обикновено мнозинство от общия брой на съветниците.

Чл.47 (1) Постоянните комисии на общинския съвет са шест:

 1. Постоянна комисия „Бюджет, финанси и инвестиционна политика" - разглежда въпроси, свързани с:
 • Годишния бюджет на общината, контрола по изпълнението му, размера на местните данъци и такси, средствата и размера на работната заплата на общинската администрация; ползването на банкови кредити и емитирането на облигации;
 • Изготвянето на програми, прогнози и планове за икономическо развитие;
 • създаването, преобразуването и прекратяването на търговски дружества с общинско имущество и участие и избирането на представители на общината в тях;
 • Инвестиционните предложения на наши и чуждестранни физически и юридически лица за общината;
 • Стопанските инициативи;
 • Трудовата заетост, промишленост, туризъм, търговия и услуги, транспорт и съобщения.
 1. Постоянна комисия „Местно самоуправление, нормативна уредба и общинска собственост" - разглежда въпроси, свързани с:
 • Разработването на предложения за промяна и усъвършенстване на правната уредба на местното самоуправление, правно-нормативното обслужване дейността на общинския съвет и общинската администрация;
 • Съответсвие на наредбите и правилниците на общинския съвет с изискванията на българското и европейско законодателство;
 • Контрол върху законосъобразността на решенията на общинския съвет и тяхното изпълнение;
 • Изготвянето на становища и предложения по регионалната политика и евроинтеграцията, осъществяването на контакти и взаимодействия с регионални, национални и международни сдружения и други сродни организации;
 • Участие в регионални, национални и международни проекти и програми;
 • Провеждането на референдуми и общи събрания на населението по въпроси от компетентността на ОбС;
 • Спазването на законността, опазването на обществения ред и сигурността на гражданите на територията на общината; изготвянето на програми и планове за подобряване на обществения ред и сигурността на гражданите; участие на общината в сдружения на местни власти в страната и чужбина; изискванията за дейността на физически и юридически лица на територията на общината, които произтичат от опазването на обществения ред и сигурността на гражданите.
 • Ефективното управление на общинското имущество, общинския жилищен фонд, дейността на фирмите с общинско участие; придобиването, стопанисването и разпореждането с общинско участие; придобиването, стопанисването и разпореждането с общинско имущество; реституцията;
 1. Постоянна комисия „ Устройство на територията, екология и земеделие" - разглежда

въпроси, свързани с:

 • Устройството, развитието, строителството, благоустрояването и комуналните дейности на територията на общината; създаването и одобряването на общи и подробни градоустройствени планове; административно-териториалните промени, засягащи територията на общината; изискванията към дейността на физически и юридически лица на територията на общината, произтичащи от териториално- селищното устройство;
 • Благоустрояването и комуналните дейности; предложенията на кметовете на кметствата и гражданите за териториално-селищното устройство, строителството, благоустрояването и комуналните дейности;
 • Инвестиционните намерения в областта на земеделието, проблеми свързани със състоянието и развитието на земеделието и животновъдството;
 • Разглеждане на предложения за обезщетяване на малоимотни и безимотни граждани по реда на ЗСПЗЗ и предложения за придобиване, стопанисване и разпореждане със земеделска земя, състоянието и развитието на земеделието и животновъдството;
 • Регионалното използване на природните ресурси с общинско значение, изготвянето на прогнози, програми и планове за развитие на общинския поземлен фонд и на околната среда, състоянието на паркове, алеи и градини, корекциите на реки, третирането на битовите отпадъци , участието на общината в национални и международни инициативи свързани със земеделието, горите, екологията и опазване на околната среда; изискванията за дейността на физически и юридически лица на територията на общината, които произтичат от екологичните особености и опазването на околната среда; горските фондове, мелиорациите и водното богатство на общината;
 1. Постоянна комисия" Образование, култура, спорт и туризъм " - разглежда въпроси, свързани с:
 • Състоянието на образованието и учебните заведения в общината; изготвянето на прогнози, програми и планове за развитието на образованието; поддържането и стопанисването на сградите на учебните и детските заведения; ресурсното обезпечаване;
 • Културните институции, културния живот; традициите, религиозните и гражданските ритуали и обичаи, самодейността;
 • Състоянието на културно-историческите обекти, музейни сбирки, връзките на културно-историческите обекти с туризма; изготвянето на програми и планове за културно развитие; състоянието на читалищата, библиотеките, оркестрите, самодейните състави;
 • Именуването и преименуването на улици, площади и други обекти с общинско значение;
 • Обсъжда и предлага решения, свързани със средствата за масова информация.
 • Детски и младежки сдружения и организации;
 • Развитие на спорта; изготвянето на прогнози, програми и планове за развитието на спорта, и спортно-туристическата база, спортните дружества и клубове;
 • Участие на общината в спортно-туристически изяви и инициативи;
 • Развитие на туризма и отдиха на населението; изготвянето на прогнози, програми и планове за развитието на туризма и туристическата база;
 • Трудовата заетост, промишленост, туризъм, търговия и услуги, транспорт и съобщения
 1. Постоянна комисия" Здравеопазване и социална политика" - разглежда въпроси,

свързани с:

 • Състоянието и развитието на здравеопазването, санитарно-хигиенните условия, аптечното дело и социалните дейности в общината;
 • Амбулаторно-поликлинично и болнично обслужване на населението, здравната профилактика и санитарно-хигиенните условия на населението;
 • Медико-социалните дейности (социални грижи, помощи ( приети ясни критерии), жилищно задоволяване);
 • Поддържането и стопанисването на сгради и други фондове, обслужващи здравеопазването, аптечното дело и социалните дейности;
 • Изисквания за дейността на физически и юридически лица на територията на общината, произтичащи от опазване на здравето и социалната сигурност на гражданите
 • Трудовата заетост, промишленост, туризъм, търговия и услуги, транспорт и съобщения
 1. Постоянна комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на

незаконно придобитото имущество."( свиква се на заседание при необходимост)

 • Общинският съвет може да извършва промени във вида, броя, състава и ръководствата на постоянните комисии.

Чл.48 (1) Постоянните комисии имат за задача:

 1. да проучват потребностите на населението в съответната област и да правят предложения за решаване на проблемите;
 2. да подпомагат общинския съвет при подготовката на решения по въпроси, внесени за обсъждане и решаване;
 3. да осъществяват контрол за изпълнение на решенията на общинския съвет.
 • Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на общински съвет, правят предложения и препоръки и изготвят становища по тях.

Чл.49(1) Всеки общински съветник е длъжен да участва в състава най-малко на една постоянна комисия, но не повече от три.

 • Общинският съвет определя състава на комисиите според професионалната подготовка и личното желание на всеки общински съветник.

Чл.50 (1) Председател на постоянна комисия се освобождава при подаване на оставка, като прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува.

 • Председател на постоянна комисия се освобождава с решение на общинския съвет по предложение на една трета от членовете на комисията или на председателя на съвета при обективна невъзможност да изпълнява своите задължения или при системно нарушаване или неизпълнение на произтичащи от този правилник права или задължения.

Чл.51 В общинския съвет могат да се образуват работни групи по конкретен повод за решаване на определени въпроси.

Чл.52 (1) Постоянната комисия се свиква на заседание от нейния председател, по искане най- малко на една трета от членовете, или от председателя на общинския съвет.

 • Председателят на комисията е длъжен да уведоми членовете й за насроченото заседание, но не по-късно от 2 дни преди деня на провеждане на заседанието чрез техническия сътрудник на ОбС. В изключителни случаи уведомяването може да стане и по телефон, факс или електронна поща. Членовете на комисията са длъжни да получат материалите за заседанието от техническия сътрудник на ОбС.
 • два дни преди заседанието председателят на комисията информира обществеността за предстоящото заседание, като обявява предложението за дневен ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на предварително определените за това места в общината и/или на официалната Интернет страницата на общината.

Чл. 52а (1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, председателят на общинския съвет свиква заседания на постоянните комисии от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

 • В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на заседания на постоянните комисии от разстояние чрез видеоконференция, председателят на общинският съвет може да свика заседания на постоянните комисии от разстояние, на които да се приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.
 • За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските съветници подписват декларация за ползване на служебен имейл.
 • При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез видеоконференция, на служебния имейл ще се изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на заседанието на съответната постоянна комисия се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието.
 • При провеждане на заседания на постоянните комисии, чрез неприсъствено приемане на решения, на служебния имейл общинските съветници получават образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред на съответната постоянна комисия. Всеки общински съветник следва да изпрати от своя служебен имейл попълнен формуляр в електронно писмо на електронния адрес на Общински съвет - Вълчи дол- Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. , в което посочва начина /"за", „против", „въздържал се"/, по който гласува по предложените проекти за решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието на комисията. В електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват. Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения се прилагат към съставения протокол на заседанието на постоянната комисия с взети неприсъствени решения. Съставените протоколи за проведените заседания на постоянните комисии, се удостоверяват с подписа на председателите на постоянни комисии и протоколиста.
 • При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в закона и

правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на Общинския съвет.

Чл.53 (1) Постоянните комисии заседават, ако присъстват повече от половината от техните членове.

 • По предложение на председателя, постоянната комисия определя дневен ред и продължителността на заседанието си.
 • Председателят на постоянната комисия ръководи заседанието на комисията, дава думата за изказвания на присъстващите и формулира проектите за предложения и препоръки.
 • Постоянната комисия приема предложения и препоръки с мнозинство повече от половината от присъстващите, с явно гласуване.

Чл.54 (1) Предложения и проекти за решения от общинската администрация се разглеждат в постоянните комисии, само ако са внесени от кмета на общината;

 • Предложения и проекти за решения могат да се внасят и от кметовете на кметства/райони, по въпроси, касаещи само тяхното кметство/район, които са от компетентността на общинския съвет за решаване;
 • Гражданите и юридическите лица могат да внасят писмени предложения, искания и становища в комисиите на общинския съвет като постоянната комисия няма право да спира разглеждането на същите от общинския съвет;
 • При обсъждане на предложения и проекти за решения или други въпроси разпределени за разглеждане от постоянната комисия, вносителят или негов представител присъства на заседанието;
 • Ако докладната записка, включена в дневния ред на комисията, не се докладва от вносителя или от упълномощено от него компетентно лице, комисията е задължена да вземе становище по нея;

Чл.55 (1) Заседанията на комисиите са открити. Комисиите могат да решат по изключение отделни заседания да бъдат закрити по предложение на председателя на комисията или нейни членове.

 • Гражданите могат да участват в заседания на комисиите и да се изказват по въпроси , които са включени в дневния ред на комисията.
 • Гражданите, представителите на неправителствени организации и на медиите са длъжни да спазват установения ред и да заемат специално определени за тях места.

Чл.56. Комисиите могат да провеждат изнесени заседания в отделно населено място на общината по обществено значими въпроси, засягащи интересите на гражданите на съответното населено място.

Чл.57 (1) Общински съветници, които не са членове на съответната комисия, както и кметът на общината, кметовете на кметства, кметските наместници и експерти от общината, могат да участват в заседанията с право на съвещателен глас.

 • Председателят на комисията може да кани на заседание представители на държавни институции и ведомства и други заинтересовани страни, ако се разискват въпроси от тяхната компетентност или се засягат техни права и интереси.
 • Участващите в заседанията на комисиите са длъжни да спазват изискванията във връзка с опазване на служебната тайна, както и на сведения, отнасящи се до личния живот и доброто име на гражданите.

Чл.58 (1) За заседанията на постоянните комисии се води съкратен протокол, в който се отбелязват всички приети становища.

 • Протоколът се подписва от председателя на комисията и от водещия протокола.

Чл.59 (1) Комисиите могат да провеждат съвместни заседания, когато се разглеждат общи за две или повече комисии въпроси. Тези заседания се ръководят по споразумение от един от

председателите на комисия.

 • При съвместни заседания всяка комисия гласува свое становище, което представя на председателя на общинския съвет.
 • Становище на постоянна комисии се докладва на заседание на общинския съвет от председателя на постоянната комисия или от определен от него член.

Чл.60 (1) Временна комисия се образува по конкретен повод за проучване на отделни въпроси и за провеждане на анкети.

 • Правилата за работа на постоянна комисия се прилагат и за временната комисия.
 • Временната комисия изготвя и представя отчет за резултатите от дейността си пред общинския съвет.
 • 0бщинският съвет с решение прекратява дейността на временната комисия.

Чл.61 (1) По разглежданите въпроси комисиите приемат доклади, становища, предложения и препоръки, които се предават в общинския съвет и на съответните заинтересувани лица.

(2) При необходимост в работата си постоянните и временните комисии могат да привличат външни лица като експерти и консултанти, по предварително определени от общинския съвет критерии и условия.

Чл. 62 При провеждане на публично оповестен търг, публично оповестен конкурс или обществена поръчка в състава на комисията задължително се включва един съветник от състава на общинския съвет на ротационен принцип на представените политически партии в общинския съвет.

Глава осма

ПЛАНИРАНЕ, ПОДГОТОВКА И ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.63 (1) Общинският съвет, по предложение на председателя на съвета и след консултации с групите общински съветници, приема стратегия и програма с приоритетите на общината за срока на мандата си.

 • Общинският съвет планира заседанията си в съответствие с приетите приоритети, като определя темите и датите на заседанията по едногодишни планове.
 • Плановете се оповестяват, като се поставят на предварително определеното за това място в общината.

Чл.64 (1) Заседанията на общинския съвет се провеждат най-малко шест пъти в годината.

 • Времето на едно заседание е до 5 часа, което се разпределя на части с пауза от1/2 час и с почивки по десет минути за всяка част.
 • Общинският съвет с решение може да удължи времето на заседанието до 2 часа.

Чл.64а (1) При наличие на обстоятелствата по чл. 28а, ал. 1 от ЗМСМА, председателят

на общинския съвет свиква заседание от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(2) В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на заседание от разстояние чрез видеоконференция, председателят на общинският съвет може да свика заседание от разстояние, на което да се приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки

общински съветник.

 • За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2, общинските съветници подписват декларация за ползване на служебен имейл.
 • При провеждане на заседания, чрез видеоконференция, на служебния имейл се изпращат кодове и данни, необходими за провеждане на заседанието. В началото на заседанието се извършва проверка на кворума, чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието и се публикува на интернет страницата на Община Вълчи дол, раздел Общински съвет, освен ако общинският съвет реши отделно заседание или част от него да бъде закрито.
 • При провеждане на заседания, чрез неприсъствено приемане на решения, на служебния имейл общинските съветници получават образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред. Всеки общински съветник следва да изпрати от своя служебен имейл попълнен формуляр в електронно писмо на електронния адрес на Общински съвет Вълчи дол: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.. в което посочва начина /за", „против", „въздържал се"/, по който гласува по предложените проекти за решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието. В електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват. Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване, се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от общинските съветници. Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения се прилагат към съставения протокол на заседанието с взети неприсъствени решения.
 • При провеждане на заседания по ал. 1 и ал. 2 се спазват установените в закона и правилника изисквания за кворум и мнозинство за приемане на решенията, включително за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, а необходимата организация се осъществява от председателя на Общинския съвет.
 • Решенията взети на заседанията по ал. 1 и ал. 2 се обявяват публично по реда определен в правилника

Чл.65 (1] Заседанията на общинския съвет се провеждат на датите, приети с плана. Когато важни обстоятелства налагат да се промени датата на заседанието, председателят на общинския съвет определя нова дата и уведомява съветниците чрез техническия сътрудник на ОбС.

(2) Най-малко 3 дни преди заседанието председателят на общинския съвет информира обществеността за предстоящото заседание, като обявява дневен ред, датата, часа и мястото на провеждане на заседанието на предварително определените за това места в общината, чрез местните печатни и електронни медии и/или на официалната Интернет страница на общината.

Чл.66 (1] (отм.Решение №741/14.04.2022г., Протокол №37);

 • В дневния ред могат да бъдат включени само материали, по които са приети становища на комисиите на общинския съвет;
 • При определяне на дневния ред за всяко заседание на общинския съвет, председателят на съвета включва отделна точка "изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани" и определя време за тази точка не повече от 30 минути за едно заседание;
 • (отм.Решение №741/14.04.2022г.. Протокол №37);

Чл.67 (1) Кметът на общината или общински съветник могат да предлагат за включване на неотложни въпроси в дневния ред след срока по чл.68, ал.1, ако се регистрират при звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, не по-късно от 12.00 ч. на предхождащия заседанието ден.

(2) Причина за включване на неотложни въпроси в дневния ред може да бъде:

 1. настъпването на непредвидими обстоятелства - природни бедствия,промишлени аварии със значителни щети, обществени, социални проблеми, които изискват спешно вземане на решение;
 2. спазването на законосъобразен срок, който не позволява прилагането на установената процедура.
 • Неотложните въпроси се включват в дневния ред с решение на общинския съвет. Чл.68 (1) Председателят на общинския съвет е длъжен да организира уведомяването на общинските съветници за заседанието. Изпращането на поканите до общинските съветници за провеждане на заседанието на общинския съвет и материалите за него се извършва от техническия сътрудник на ОбС, в 3-7 дневен срок преди неговото провеждане.
 • По изключение материали за съответното заседание могат да се предоставят на общинските

съветници и в деня на неговото провеждане.

 • В случай, когато заседанието се свиква по искане на група общински съветници или от

областния управител, уведомлението се извършва от звеното по чл.29а,ал.2 от ЗМСМА. Чл.69 (1) Заседанията на общинския съвет се откриват и ръководят от председателя на общинския съвет.

(2)При отсъствие на председателя на общинския съвет, заседанията се откриват и ръководят от заместник-председател на ОбС или от избран общински съветник.

Чл.70 (1) Председателят на общинския съвет открива заседанието, ако присъстват повече от половината от общия брой на съветниците.

 • Проверката на кворума се извършва преди откриването на заседанието, след всяка почивка или прекъсване на заседанието.
 • По преценка на председателя или по искане на група общински съветници проверка на кворума може да се извърши и в процеса на заседанието.
 • Проверката на кворума се извършва чрез преброяване на общинските съветници или чрез поименно прочитане на имената им от председателя.

Чл.71 (1) В началото на заседанието се гласува дневния ред.

 • Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред се подлагат на гласуване.
 • По време на заседанието не могат да бъдат обсъждани въпроси, които не са включени в гласувания дневен ред.

Чл.72 (1) Заседанията на общинския съвет са открити.

 • По изключение общинският съвет може да реши отделни заседания или части от тях да бъдат закрити.
 • Предложение за закрито заседание могат да правят не по-малко от 2/3 от общинските съветници.
 • Общинският съвет обсъжда и гласува предложението за закрито заседание. Съобразно резултата от гласуването заседанието продължава като открито или закрито.
 • Решенията, взети на закрито заседание, се обявяват публично.

Чл.73 (1) Гражданите имат право да присъстват на заседанията на общинския съвет.

 • Председателят на общинския съвет е длъжен да осигури условия за присъствие на граждани, представители на неправителствени организации и на медиите.
 • Гражданите, представителите на неправителствени организации и медиите са длъжни

да спазват установения ред и да заемат специално определените за тях места.

 • Граждани, които смущават провеждането на заседанията, явяват се в нетрезво състояние, нарушават реда за изказване или отправят обидни думи към лица в залата, се отстраняват от заседанието.

Чл.74 (1) Председателят на общинския съвет дава думата за изказване на общинските съветници.

 • 0бщински съветник не може да се изказва, без да е получил думата от председателя.
 • Думата се иска от място с вдигане на ръка или с предварителна писмена заявка.
 • Председателят дава думата на ръководителите на групите общински съветници, а при тяхно отсъствие на заместниците им или на определен от тях заместник, когато я поискат в рамките на дискусиите по въпроси от дневния ред.
 • Веднъж на заседание председателят дава думата на ръководителите на групите

общински съветници или на техни заместници, ако я поискат, извън въпросите от дневния ред. Изказванията са до 5 минути. Такова право имат и съветниците, които не членуват в група.

Чл.75 (1) По процедурни въпроси думата се дава веднага, освен ако има направени искания за реплика, дуплика или за обяснение на отрицателен вот.

(2)Процедурни са въпросите, с които се възразява срещу конкретно нарушение на реда за провеждане на заседанията, предвиден в този правилник, или съдържат предложения за изменение и допълнение на приетия ред за развитие на заседанието, включително и за: 1.прекратяване на заседанието;

2.отлагане на заседанието;

З.прекратяване на разискванията;

4.отлагане на разискванията;

5.отлагане на гласуването.

(З)Процедурните въпроси се поставят в рамките на не повече от 2 мин.без да се засяга същността на главния въпрос.

Чл.76 Когато общински съветник се отклонява от обсъждания въпрос, председателят го предупреждава и ако нарушението продължи или се повтори, му се отнема думата.

(2) Общинският съветник не може да говори по същество повече от един път по един и същи въпрос.

Чл.77 (1) Всеки общински съветник може да се изказва по един път по точка от дневния ред като продължителността на изказването не може да превишава 5 минути.

(2) Председателят отнема думата на общински съветник, който превиши определеното по предходната алинея време за изказване, след като го предупреди за това.

Чл.78 (1) Общинският съветник има право на реплика.

 • Репликата е кратко възражение по същество на приключило изказване. Тя се прави веднага след изказването и не може да бъде повече от 2 минути.
 • По едно и също изказване могат да бъдат направени най-много до 2 реплики.
 • Не се допуска реплика на репликата. Репликираният общински съветник има право на отговор (дуплика) с времетраене до 2 минути след приключване на репликите.

Чл.79 (1) Общинският съветник има право на лично обяснение до 3 минути, когато в изказване на заседание е засегнат лично или поименно. Думата за лично обяснение се дава веднага. (2)0бщинският съветник има право на обяснение на своя отрицателен вот в рамките на 2 минути след гласуването.

 • Правото на обяснение на отрицателен вот има само този общински съветник, който при

обсъждането на въпроса не е изразил същото отрицателно становище или не се е изказал.

 • 3а обяснение на отрицателен вот думата се дава най-много на 3 общински съветници.
 • Не се допуска обяснение на отрицателен вот след тайно гласуване или след гласуване на

процедурни въпроси.

Чл.80 След като приключат всички изказвания председателя обявява край на разискванията.

Чл.81 Когато е постъпило процедурно предложение, думата се дава на един общински съветник, който не е съгласен с него. Предложението се поставя веднага на гласуване, без да се обсъжда.

Чл.82 (1) Кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници имат право да присъстват на заседанията на общинския съвет.

 • Председателят на общинския съвет дава думата за изказване на кмета на общината по негово искане.
 • Председателят на общинския съвет дава думата за изказване на кметовете на кметства и кметските наместници по тяхно искане при обсъждане на въпроси, отнасящи се до съответните кметства или населени места.

Чл.83 (1) Гражданите могат да се изказват, да отправят питания, становища и предложения от компетентността на общинския съвет, кмета или общинската администрация, представляващи обществен интерес. Питанията се правят в рамките на определеното по чл. 68, ал. 3 от този правилник време.

(2) Всеки гражданин може да се изкаже в рамките на 3 минути.

Чл.84 (1) На питанията на граждани, включени в дневния ред се отговаря на същото заседание, освен ако гражданинът не е изявил желание да получи писмен отговор.

 • По изключение, когато питането е свързано с извършване на допълнителни справки или проучвания, отговорът се отлага за следващото заседание.
 • Председателят на общинския съвет определя кой да отговори в зависимост от характера и съдържанието на поставения въпрос.

Чл.85 (1) При шум или безредие, с което се пречи на работата на съвета или важни причини налагат, председателят на общинския съвет може да прекъсва заседанието за определено време.

 • Всяка група може да поиска прекъсване на заседанието за не повече от 30 минути веднъж на заседание.
 • Председателят прекъсва заседанието след като това бъде поискано и определя продължителността на прекъсването, което не може да бъде по-малко от 10 минути. Прекъсване на заседанието не се иска по-рано от 1 час след започването му. Интервалът между две прекъсвания не може да е по-малък от 1 час.

Чл.86 (1) Заседанието може да бъде прекратено или отложено с решение на общинския съвет по предложение на председателя на общинския съвет или на общински съветници.

(2) Когато са постъпили предложения за прекратяване на заседанието или за отлагането му, първо се гласува предложението за прекратяване на заседанието.

Чл.87 (1) Гласуването се извършва явно, освен в определените от закона случаи. По предложение на група съветници общинският съвет може да реши отделно гласуване да бъде тайно. Гласува се "за”, "против" и "въздържал се”.

(2)Явно гласуване се извършва чрез:

1.вдигане на ръка за”, "против” и "въздържал се".

 1. поименното гласуване - председателя на ОбС поименно, по азбучен ред се обръща към всеки съветник, който съответно гласно изразява своя вот „ за", "против" и "въздържал се".

(3) Тайното гласуване се извършва с бюлетини по утвърден образец.

Чл.88 (1)Предложение за гласуване по чл.87, ал.З за тайно гласуване може да бъде направено от една трета от общия брой на съветниците или от една от групите общински съветници.

(2) Предложението се поставя на гласуване без изказвания. Изслушва се по един общински съветник от група, която не е съгласна с направеното предложение.

Чл.89 От обявяването на гласуването до завършването му не се допускат изказвания.

Чл.90 (1) Гласуването се извършва по следния ред:

 1. предложения за отхвърляне;
 2. предложения за отлагане на следващо заседание;
 3. предложения за заместване;
 4. предложения за поправки;

5.обсъждан текст, който може да съдържа и одобрени вече поправки

6.предложения за допълнения;

7-основното предложение.

(2) Когато има две или повече предложения от едно и също естество, те се гласуват по реда на постъпването им.

Чл.91 Предложението се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от присъстващите общински съветници, освен ако в закон е предвидено друго.

Чл.92 (1) Председателят на общинския съвет обявява резултата от гласуването веднага.

(2) Когато процедурата по гласуването или резултатът от него бъдат оспорени веднага след приключването му, председателят на общинския съвет разпорежда то да бъде повторено. Резултатът от повторното гласуване е окончателен.

Чл.93 (1) За заседанието на общинския съвет се води подробен протокол, който се изготвя в деня на заседанието или най-късно в тридневен срок от заседанието. Протоколът се води от техническия секретар, който е служител в звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА, и се подписва от него и от председателя на общинския съвет най-късно в 7 дневен срок от заседанието.

(2) Към протокола се прилагат материалите по дневния ред, писмените становища на комисиите, декларации, питанията на гражданите и общинските съветници и отговорите към тях.

Чл.94 Общинските съветници могат да преглеждат протокола и да искат поправянето на грешки в 7-дневен срок от заседанието. Възникналите спорове се решават от общинския съвет на следващото заседание.

Чл.95 (1)Поправки на явни фактически грешки в приети актове се извършват по нареждане на председателя на общинския съвет, след консултации с вносителя и докладчика и се обявяват пред общинския съвет на следващото заседание.

(2)Копие от протокола на всяко заседание може да се предоставя на ръководителите на групите съветници в 06С( по тяхно искане).

Глава девета

ВНАСЯНЕ, ОБСЪЖДАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА РЕШЕНИЯ И ДРУГИ АКТОВЕ НА

ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.96 (1) Проекти на правилници, наредби, инструкции и решения, заедно с мотивите към тях, се внасят от общинските съветници и кмета на общината. Проектът за годишния бюджет на общината се внася от кмета на общината. Всички проекти на правилници, наредби и други нормативни актове се поставят на интернет страницата на община Вълчи дол 30 дни преди разглеждането им от ОбС.

(2) В мотивите вносителят дава становище по очакваните последици от прилагането на проекта и за необходимите разходи за неговото изпълнение.

Чл.97 (1) Председателят на общинския съвет разпределя проектите между постоянните комисии.

Председателят на общинския съвет определя водеща постоянна комисия за всеки проект за решение, когато се налага обсъждане в повече комисии.

(2)Възражения по разпределението на проектите за решения могат да правят председателите на комисии пред председателя на съвета в тридневен срок от уведомяването им. Той се произнася по направените възражения в същия срок.

Чл.98 (1) Постоянните комисии обсъждат проектите за решения не по-рано от 3 до 5 дни от предоставянето им на членовете на съответната комисия. Те представят на председателя на общинския съвет, на председателя на водещата комисия вносителя на проекта за решение мотивирано становище.

 • Становищата по проектите за решения се предоставят на общинския съвет от водещите комисии не по-късно от 3 до 5 дни от тяхното внасяне.
 • Водещата комисия се произнася със становище, с което предлага приемане, допълване, изменение или отхвърляне на предложения проект. Проекторешението се разглежда и подлага на гласуване независимо от становището на водещата комисия.

Чл.99(1) Проектите за решения заедно с редакционните поправки, изменения и допълнения, с мотивите към тях и със становището на водещата комисия, се предоставят на общинските съветници по реда на чл.70, ал.1 от този правилник, а в случаите на чл.69, ал.1 и чл.70, ал.2 от този правилник - не по-късно от началото заседанието, в което ще бъдат разгледани.

(2) Проектът за решение се обсъжда и гласува, след като общинският съвет изслуша становището на водещата комисия, становището на вносителя и становищата на други комисии, на които той е бил разпределен.

Чл.100 Вносителят на проекта за решение може да го оттегли до гласуването на дневния ред на заседанието.

Чл.101 Председателят на общинския съвет е длъжен да изпрати приетите от общинския съвет решения до кмета на общината и областния управител в 7-дневен срок от приемането им, освен ако в закон не е предвидено друго.

Чл.102 (1) Общинският съвет със свое решение може да създаде консултативен /обществен съвет, който да подпомага работата му по конкретни въпроси;

 • Общинският съвет със свое решение може да създава работни /експертни групи във връзка с осъществяване на своите правомощия или в изпълнение на конкретни задачи , произтичащи от нормативни актове или от негови решения;
 • В решението за съставяне на консултативен съвет / експертна група общинският съвет определят техният ръководител и състав , редът на осъществяване на дейността им , техните функции и задачи.
 • Експертите / консултантите работят на обществени начала;
 • В случаите, когато е необходимо експертите и консултантите могат да получат възнаграждение. Размерът на възнаграждението се определя от общинския съвет, в зависимост от обема на извършената работа и се изплаща въз основа на договор, подписан от кмета на общината;
 • Средствата се осигуряват от общинския бюджет.
 • Информация за състава на консултативния съвет (експертната група) и резултатите от тяхната работа се публикува на официалната страница на общината в Интернет.

Чл.103 (1) Общинският съвет може да организира обществени дискусии / обществени консултации, относно проекти за решения от значим обществен интерес за местната общност. Целта на обсъждането е гражданите на общината и другите заинтересовани лица да дадат становища и предложения по проекти за решения.

 • 0бщинският съвет с мнозинство повече от половината общински съветници приема решение за организиране на обществени дискусии / обществени консултации , с което определя предмета, формите, датата, мястото, продължителността и процедурните правила за провеждането им .
 • Председателят на общинския съвет, чрез звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА уведомява заинтересованите лица и оповестява чрез местните печатни, електронни медии или официалната Интернет страница на общината решението по ал. 2 най-малко 2 дни преди датата на обсъждането.
 • 3а постъпилите становища и предложения от заинтересованите лица или гражданите се съставя протокол, който се внася за разглеждане в общински съвет заедно с проекта за решение и становищата на постоянните комисии.

Чл.104 (1)0бщинският съвет приема решение с което определя предмета, формите, датата, мястото и процедурните правила за провеждане на обществени обсъждания , предвидени в специални закони ( 306Б, ЗУТ и др.);

 • Оповестяването се извършва по реда на ал.З, а съставянето на протоколи за проведените обсъждания - по реда на ал.4 от предходния член.

Чл.105 Проекти за декларации и обръщения могат да внасят общински съветници и групи общински съветници.

Чл.106 (1) Проектът за общинския бюджет се внася от кмета на общината и се разпределя за становище на всички постоянни комисии. Водеща е комисията, отговаряща за финанси и бюджет.

(2] Проектът се разглежда приоритетно от постоянните комисии и от съвета. Комисиите са длъжни да се произнесат в срок от 3 дни от разпределянето му.

Чл.107 (1)Текстът на нормативните актове на общинския съвет (наредбите), както и приемането им по надлежният ред се удостоверява с подпис от председателя на общинския съвет и лицето, водило протокола, непосредствено след текста на акта.

(2)Удостовереният нормативен акт по реда на ал.1 е оригинал и се съхранява в общинския архив.

Чл.108 (1) Нормативните и общите ненормативни актове на общинския съвет се разгласяват чрез официалната страница на общината в Интернет, местните печатни издания или по друг подходящ начин.

Чл.109 (1)Председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината.

 • Отчетът включва и упражнявания текущ и последващ контрол върху изпълнението на приетите от Общинския съвет актове.
 • Отчетът може да се публикува във в-к ЕКИП 2000 и на официалната Интернет страницата на общината.

Чл.110 (1) Председателят на общинският съвет и общинските съветници са длъжни да приемат граждани и представители на техните организации, и да изслушват предложения и молби по въпроси от местно значение;

(2) Приемането се провежда в определени дни и часове, с възможност за гражданите да се ползват от правото си и в извънработно време.

Глава десета

КОНТРОЛ ВЪРХУ АКТОВЕТЕ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА, ИЗДАДЕНИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА

АКТОВЕТЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ

Чл.111 Общинският съвет упражнява контрол върху актове на кмета на общината, издадени в изпълнение на актовете на общинския съвет.

Чл.112 Общинските съветници упражняват контролните си функции чрез питания.

Чл.113 (1) Кметът отговаря на питането на следващото заседание, освен ако общинският съвет реши друго. Отговорът може да бъде устен или писмен. Отговорът трябва да бъде писмен, когато общинският съветник, отправил питането, е изразил изрично желание за това.

(2) Кметът може да поиска удължаване на срока за отговор на питането, но не повече от едно заседание;

Чл.114 (1) Председателят на общинския съвет обявява постъпилите питания в началото на всяко заседание;

(2)Председателят на общинския съвет е длъжен да изпрати на кмета питането в 2 дневен срок от постъпването му. Той е длъжен да го уведоми и за деня и часа на заседанието, на което трябва да отговори;

 • Отговорът на питането се отлага, ако поставилият го общински съветник отсъства от заседанието;

Чл.115 Общинският съветник може писмено да оттегли питането си преди получаването на отговор, за което председателят на общинския съвет уведомява кмета на общината и съобщава в началото на заседанието;

Чл.116 (1) Вносителят може да представи питането си в рамките на 3 минути , а кметът да отговори в рамките на 3-5 минути.

(2] В отговора на питането не се провеждат разисквания и не се допускат реплики. Общинският съветник, отправил питането, може в рамките на 3 минути да изрази своето отношение към отговора.

Чл.117 (1) При писмен отговор на питане, председателят съобщава за това в началото на заседанието и връчва екземпляр от него на съветника, който е отправил питането.

(2) Питането, заедно с писмения отговор, се прилагат към протокола.

Чл.118 (1) Общинският съвет изслушва питанията и отговорите в края на заседанието

(2) Питанията се задават по реда на тяхното постъпване. След всяко питане се изслушва отговора на кмета.

Чл.119 (1) Общински съветник не може да зададе питане, на което вече е отговорено.

(2) В случаите, когато питанията не съответстват на изискванията на правилника, председателят уведомява общинския съветник да отстрани в тридневен срок несъответствията.

Чл.120 Общинският съвет провежда обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на 6 месеца.

Чл.121 (1)Кметът на Общината организира изпълнението на актовете на общинския съвет и внася в общинския съвет отчет за изпълнението им два пъти годишно. Отчетът обхваща решенията на Общински съвет, договорите и административните актове, издадени в тяхно изпълнение и съдържа анализ на неизпълнените решения с мерки и срокове за тяхното изпълнение;

 • Кметът на общината изпраща на общинския съвет административните актове, както и договорите и техните изменения и допълнения, издадени в изпълнение на актовете, приети от съвета, в 14 дневен срок от издаването или подписването им.
 • Кметът на общината представя пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на общината представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението на програмата в срок до 31 януари на следващата календарна година.

Чл.122 (1) Кметът на общината може да върне за ново обсъждане незаконосъобразните или нецелесъобразните актове на общинския съвет или да оспорва незаконосъобразните актове пред съответния административен съд и да иска спиране на изпълнението на общите административни актове и действието на подзаконовите нормативни актове;

 • Върнатият за ново обсъждане акт заедно с мотивите за връщането му се изпраща на председателя на общинския съвет в 7-дневен срок от получаването му;
 • Председателят на Общинският съвет разпределя на водещата комисия постъпилото от Кмета на Общината оспорване на решение на Съвета в тридневен срок от получаването им и възлага изготвяне на становище;
 • Върнатият за ново обсъждане акт не влиза в сила и се разглежда от общинския съвет в 14- дневен срок от получаването му;
 • Върнатият за ново обсъждане акт може да бъде оспорен пред съответния административен съд от кмета на общината, съответно от областния управител, в 7-дневен срок от изтичане на срока по ал. 4, ако в този срок общинският съвет не се произнесе по него;
 • Общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно върнатия за ново обсъждане акт;
 • Актът, върнат за ново обсъждане, се приема повторно с мнозинството, определено в закон, но с не по-малко от повече от половината от общия брой на общинските съветници.

Чл.123 (1)Пълномощията на Кмета на Общината или на кметовете на кметства се прекратяват предсрочно на предвидените в чл.42, ал.1 от ЗМСМА основания с решение на общинската избирателна комисия.

(2)Когато пълномощията на кмет на община или на кметство са прекратени предсрочно, общинският съвет избира временно изпълняващ длъжността кмет на общината, съответно временно изпълняващ длъжността кмет на кметството, за срок до полагане на клетва от новоизбрания кмет. За временно изпълняващ длъжността кмет на общината се избира един от заместник-кметовете. Когато няма назначен заместник-кмет, временно изпълняващ длъжността кмет на общината се избира по предложение на общински съветник.

(З)Решенията на общинския съвет по ал. 2 се приемат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

Чл.124 (1)0бщинският съвет може да отменя административните актове, издадени от кмета на общината, които противоречат на актове, приети от съвета, в 14-дневен срок от получаването им. В същия срок съветът може да оспорва незаконосъобразните административни актове, издадени от кмета на общината, пред съответния административен съд;

(2)Решенията на общинския съвет по ал. 1 се приемат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

Глава единадесета

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ И ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Чл.125 (1) Кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници могат да присъстват на заседанията на общинския съвет и неговите комисии с право на съвещателен глас и да се изказват при условията и по реда, определени в този правилник.

 • Кметът на общината подписва и внася в общинския съвет проекти на решения за разглеждане в заседанията на комисиите или на съвета.
 • Проекти за решения, внесени от общински съветници се придружават задължително със становище на кмета на общината, освен ако не касаят организационната работа на съвета.

Чл.126 Кметът на общината организира изпълнението на решенията на общинския съвет чрез кметовете на кметства, кметските наместници и общинската администрация и се отчита за това пред общинския съвет.

Чл. 127 (1) Кметът на общината определя длъжностно лице от общинската администрация и подходящо помещение в сградата на общината, за съхраняване копията на актовете на общинския съвет от последните десет години на хартиен носител и за осигуряване достъп на гражданите до тях в рамките на работното време;

(2) На гражданите, желаещи да получат копие от актовете на общинския съвет, се осигурява възможност за това срещу заплащане. Цените на услугите се определят в наредба на общинския съвет.

Чл.128 Секретарят на общината следи за изготвянето и обнародването на актовете на общината и за довеждането им да знанието на населението.

Чл.129 (1) Кметът на общината уведомява писмено общинския съвет за времето на отпуск или отсъствие по други причини, както и за лицето, което ще го замества през времето на отсъствието му.

(2] Председателят на общинския съвет уведомява писмено кмета на общината за времето на отсъствие, както и за лицето, което ще го замества.

Чл.130 (1) Общинският съвет определя размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства в рамките на действащата нормативна уредба по предложение на кмета на общината.

(2) Общинският съвет решава и други въпроси, произтичащи или свързани с правата по трудово правоотношение по отношение на лицата по ал.1, които не са от изключителна компетентност на други органи.

Чл.131 (1) Общинският съвет одобрява структурата на общинската администрация и определя средствата за работна заплата на служителите на издръжка от общинския бюджет по предложение на кмета на общината.

(2) Общинският съвет може да създава служби на общинската администрация в отделни кметства, населени места или в части от тях по предложение на кмета на общината и определя функциите им.

Чл.132 (1) Общинският съвет няма администрация със собствен щат. Дейността на общинския съвет се подпомага и осигурява от общинската администрация.

 • Кметът на общината осигурява експертното и организационно обслужване на общинския съвет, като определя в устройствения правилник на общинската администрация задълженията на нейните служители.
 • Кмета на общината осигурява общински транспорт или изплаща транспортните и други разходи направени от общинския съветник във връзка с работата му в съвета, като същите се поемат от общинския бюджет.
 • Конкретните задължения на отделни служители, свързани с подпомагане дейността на съвета и неговите комисии, се определят в длъжностните им характеристики от кмета на общината.

Чл.133 (1) В структурата на общинската администрация се създава специализирано звено за подпомагане и осигуряване на работата на общинския съвет и на неговите комисии.

(2) Служителите в звеното по ал.1 се назначават и освобождават от кмета на общината по предложение на председателя на общинския съвет.

Чл.134 Звеното по чл.29а, ал.2 от ЗМСМА:

1.осигурява деловодното обслужване на съвета и на неговите комисии

2.осигурява техническото размножаване и изпращане на материалите и поканите за заседания на съвета и неговите комисии;

З.осигурява воденето на протоколите и на присъствените книги от заседанията на съвета и на комисиите, изпращането на актовете на общинския съвет и становищата на комисиите;

4.осигурява спазването на реда по време на заседанията, записван за изказвания, преброяването и отчитането на резултатите от преброяването;

Б.изпълнява и други функции, определени в устройствения правилник на общинската администрация или възложени му от председателя на общинския съвет.

Чл.135 Общинският съвет може да възлага на кметовете на кметства допълнителни функции извън тези по чл.46 ЗМСМА .

Чл.136 (1) Назначените от кмета кметски наместници могат да присъстват на заседанията на общинския съвет, на заседанията на комисиите и да вземат отношение по въпроси от дневния ред, които се отнасят до съответните населени места;

(2) Кметските наместници могат да правят предложения за включване на въпроси в дневния ред на заседанията на общинския съвет чрез кмета на общината.

Чл.137. (1) Общинският съвет определя пълномощията на кметските наместници, както следва :

 1. организират провеждането на мероприятия, свързани с благоустрояването и хигиенизирането нанаселеното място;
 2. упражняват контрол за законосъобразното използване и отговарят за поддържането, охраната и опазването на общинската собственост на територията на населеното място;
 3. предприемат мерки за подобряване и възстановяване на околната среда , организират

охраната на полските имоти в землището на населеното място;

 1. предприемат мерки за осигуряване и спазване на обществения ред на територията на населеното място;
 2. организират и ръководят защитата на населението при бедствия и аварии;
 3. водят регистъра на населението и регистрите по гражданско състояние и предоставят свързаните с тях административни услуги на населението в населеното място, изпращат актуална информация на държавните и общински органи;
 4. отговарят за спазването на наредбите на общинския съвет на територията на населеното място;
 5. представят необходимата информация и отговарят на въпроси поставени от общинските съветници в заседанията на общинския съвет или неговите комисии

(2).кметските наместници изпълняват и други функции, възложени им със закон или друг нормативен акт или със заповед на кмета на общината.

Глава дванадесета

ОБЩИНСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО. МЕЖДУНАРОДНИ ВРЪЗКИ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪЛЧИ ДОЛ

Чл.138 (1) Общините могат да си сътрудничат помежду си, с областите, с юридически или физически лица и да създават сдружения, чрез които да постигат цели от взаимен интерес и на които да възлагат изпълнението на дейности, произтичащи от техните правомощия;

 • Общинското сътрудничество има за цел да подобри качеството на предоставяните от общината услуги на населението, да повиши ефективността им или да намали цената на услугите;
 • 3а постигане на целите по ал.2, общинските съвети могат да провеждат съвместни сесии по ред, определен в този правилник.

Чл.139 Общинският съвет одобрява споразумение за общинско сътрудничество при спазване на изискванията на чл.61,ал.2 от ЗМСМА.

Чл.140 (1)Международните връзки на общинския съвет се организират от председателя на ОбС;

(2) (отм.Решение №741/14.04.2022г., Протокол №37);

Глава тринадесета

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 • 1. Правилникът за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация се издава на основание чл.21, ал.З от Закона за местното самоуправление и местната администрация
 • 2. Правилникът за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и

взаимодействието му с общинската администрация е приет с Решение № 02./11.11.2019 година, Протокол № 01. на ОбС и влиза в сила от датата на приемането му и отменя Правилника по чл.21, ал.З от ЗМСМА, утвърден с решение № 2 от 19.11.2015г. на общински съвет Вълчи дол.;, допълван и изменян с Решение на ОбС №247/26.05.2016г.. Протокол № 9; Решение на ОбС №884/09.11.2017г., Протокол № 32; Решение на ОбС №886/14.12.2017г., Протокол № 33 и Решение на ОбС №1177/ 27.06.2018г., Протокол №41.

 • 3. Правилника за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Вълчи дол, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация е приет с Решение № 356/ 09.12.2020год., по Протокол № 21и влиза в сила три дни след неговото публикуване; изменен с Решение №741/ 14.04.2022год., Протокол №37 и

влиза в сила от датата на влизане на решението в сила- 09.05.2022год..