Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛГодишен план за действие 21-22;

 

Общинска комисия за закрила на детето, приета с решение №483 на ОбС Вълчи дол от протокол №25/27.04.2021г.;

 

Общинска програма за закрила на детето за 2019г., приета с решение №173 на ОбС Вълчи дол от 16.04.2020г.;

 

СС Община Вълчи дол;