Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

2019г

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 Този кодекс определян правилата за поведение на общинските служители и има за цел да повиши общественото доверие в техния професионализъм и морал, като издигне престижа на Община Вълчи дол.

Чл.2 (1) Дейността на служителите в Община Вълчи дол се осъществява при спазване на законност, лоялност, честност, безпристрастност, компетентност, политическа неутралност, недискриминация, отговорност, зачитане на личността и отчетност.

(2)   Законност — служителят изпълнява служебните си задължения при строго спазване на Конституцията и законите на Република България и установените вътрешни правила в Община Вълчи дол.

(3)   Лоялност — служителят съдейства за провеждането па държавна политика и в частност — политиката на Община Вълчи дол-, основаващи се на принципите на правовата държава.

(4)   Честност — служителят в зависимост от функциите, които изпълнява, осъществява действия, предлага и взема решения, водещи до елиминиране на произвола и укрепване на доверието в държавните институции.

(5)   Безпристрастност — служителят извършва дейността си обективно и добросъвестно, като се стреми вярно, точно и безпристрастно да събира, анализира и оценява всички факти и обстоятелства свързани с работата му, без да допуска влияние на собствени или чужди интереси.

(6)   Компетентност — служителят извършва дейността си като използва и прилага знанията и опита, които притежава и непрекъснато повишава нивото на професионалната си квалификация и работа в интерес на гражданите.

(7)   Политическа неутралност — служителят не допуска в своята работа да бъде повлияван от свои или чужди политически пристрастия.

(8)   Недискриминация — служителят извършва дейността си като не допуска проява както на пряка, така и косвена дискриминация, зачита равенството между половете, малцинствените групи (хора в неравностойно положение, различни възрастови 1рупи, представители на етнически групи).

(9)   Отговорност — служителят следва поведение, което не накърнява престижа на държавната служба и Община Вълчи дол, не само при изпълнение на служебните си задължения, но и в своя обществен и личен живот.

(10)  Зачитане на личността — при изпълнение на служебните си задължения служителят се отнася любезно, възпитано и с уважение към всеки, като зачита правата и достойнството на личността и не допуска каквито и да са прояви на дискриминация.

(11)  Отчетност — служителят осъществява своята дейност по начин, даващ възможност да се видят ясно неговите действия и резултатите от извършената работа.

(12)  Служителят е длъжен да защитава добросъвестно интересите на Община Вълчи дол, както и да популяризира нейните цели и функции.

 

Глава втора

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ГРАЖДАНИТЕ

Чл.З (1) Служителят в Община Вълчи дол изпълнява задълженията си безпристрастно и непредубедено, като създава условия на равнопоставеност на разглежданите случаи и лица и прави всичко възможно, за да бъде обслужването достъпно за всеки.

(2)  Служителят е длъжен да опазва данните и личната информация на гражданите, станали му известни при или по повод на изпълнение на служебните задължения.

Чл.4 (1) Служителят извършва административното обслужване законосъобразно, своевременно, точно, добросъвестно и безпристрастно. Той е длъжен да се произнася по исканията на гражданите и да им предоставя цялата необходима информация с оглед на защита на техните права и интереси при спазване изискванията на Закона за защита на класифицираната информация, Закона за защита на личните данни и Закона за защита от дискриминация.

(2)  Служителят отговаря на поставените въпроси съобразно функциите, които изпълнява, като при необходимост пренасочва гражданите към Друг служител, притежаващ съответната компетентност.

(3)  Служителят информира гражданите относно възможностите за обжалване в случаи на допуснати от администрацията нарушения или отказ за извършване на административна услуга.

Чл.5 (1) При изпълнение на служебните си задължения служителят се отнася любезно, възпитано и с уважение към гражданите, като зачита техните права и достойнство на личността им, въздържа се от каквито и да било прояви на дискриминация на политическа, идеологическа, езикова, полова, расова, етническа и религиозна основа, осигурява равни възможности за малцинствените групи (хора в неравностойно положение, различни възрастови групи, представители на етнически групи).

(2) При обслужване на граждани служителя, не провокира с поведението си конфликтни ситуации, а при възникването им се стреми да ги преустанови.

(3) Служителят е длъжен да се старае да запази спокойствие и да контролира поведението си, независимо от възникналата ситуация.

(4) При работа с граждани са недопустими всякакви форми на злоупотреба със служебни правомощия, като например: отправяне на заплахи за извършване на проверка или налагане на санкции, окозване на психологически натиск или физическо насилие.

Чл.6 (1) Служителят не трябва да прави грешни или подвеждащи устни или писмени изявления по въпроси от служебен характер.

(2)  При допускане на грешка от страна на служител при или по повод работата му по преписка на гражданин или юридическо лице, същият е длъжен в максимално кратьк срок да поправи грешката като предприеме действия за уведомяване на заинтересованото лице.

Чл.7 Служителят не трябва да укрива, поправя, поврежда или унищожава документи на граждани или юридически лица, постъпили в Община Вълчи дол.

 

Чл.8 Служителят е длъжен да предоставя без забавяне информацията по исканията на гражданите. Той трябва да удовлетворява точно и своевременно тези от тях, които са законосъобразни и да съдейства за признаването на техните права и законови интереси.

Чл.9 Служителят трябва да не се отнася привилегировано или да предоставя нерегламентиран достъп до документи и информация на трети лица, освен ако изрично се изисква от закона.

Глава трета

ПРОФЕСИОНАЛНО ПОВЕДЕНИЕ

Чл.10 (1) Служителят подпомага ръководството на Община Вълчи дол с висок професионализъм, безпристрастност и активност при разработването и провеждането на политиката на общината.

(2)  При изпълнение на служебните си задължения служителят следва поведение, което създава увереност у органите, чиято дейност подпомага, че могат да му се доверят и да разчитат на него.

(3)  Служителят изпълнява задълженията си честно и безпристрастно, като не допуска личните политически пристрастия да му влияят.

(4)  Когато прави предложения пред органите на местната власт, служителят предоставя цялата информация, отнасяща се до вземането на конкретно решение.

Чл.11 (1) Служителят е длъжен да спазва служебната йерархия и стриктно да изпълнява актовете и заповедите на горестоящите органи и служители от администрацията.

(2)  Служителят не е длъжен да изпълни неправомерна заповед, издадена по установен ред, когато тя съдържа очевидно за него правонарушение.

(3)  Служителят може да поиска писмено потвърждение на служебен акт, когато в отправената до него устна заповед се съдържа.очевидно за него правонарушение.

(4)  Служителят не е длъжен да изпълни нареждане, което засяга неговите права, правата на неговата съпруга или съпруг, роднини по права линия без ограничения, по сребърна линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен включително, в този случай гой е длъжен незабавно да уведоми органа, от когото е получил нареждането.

Чл.12 (1) Служителят противодейства на корупционни прояви и на други неправомерни действия в администрация та.

(2)  Служителят не допуска да бъде поставен във финансова зависимост или в друга обвързаност от външни лица или организации, както и да иска и приема подаръци, услуги, пари, облаги и други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните му задължения.

(3)  Служителят не може да приема подаръци и облаги, които могат да бъдат възприети като награда за извършване на работа, която влиза в служебните му задължения.

Чл.13 Служителят не трябва да изразява лични мнения по начин, който може да бъде тълкуван като официална позиция на Община Вълчи дол.

 

Чл.14 (1) При изпълнение на служебните си задължения служителят опазва повереното му имущество с грижа на добър стопанин и не допуска използването му за лични цели.

(2)  Служителят е длъжен своевременно да информира прекия си ръководител, а при невъзможност — висшестоящия такъв, при загуба или повреждане на имущество, документи или данни на администрацията на общината.

(3)  Служителят не може да изнася имущество и документи на администрацията извън мястото, където изпълнява служебните си задължения.

(4)  Служителят няма право да предоставя достъп до служебно имущество и документи на администрацията на външни лица или членове на семейството си, освен в изрично предвидените от закона случаи.

(4)  Служителите на общината не могат да използват или да предоставят за използване на трети лица служебни автомобили за други цели освен служебни, както и не следва да превозват с тях лица, които нямат служебна работа.

Чл.15 Документите и данните в Община Вълчи дол могат да се използват от служителя само за изпълнение на служебните му задължения при спазване на правилата за защита на информацията.

Чл.16 Служителят е длъжен да спазва установеното работно време за изпълнение на възложените му задължения.

Чл.17 Служителят уведомява своевременно прекия си ръководител за наличието на обстоятелства, възпрепятстващи навременното му явяване на работа или изпълнението на възложените му служебни задължения, в случаите на ползване на болничен лист, както и във всички останали случаи на отсъствие от работното място, независимо от причината за това.

Глава четвърта

КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл.18 (1) Служителят не може да участва при обсъждането, подготовката, вземането и изпълнението на решения, когато той или свързани с него лица по смисъла на § 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси са заинтересувани от съответното решение или когато има сьс заинтересуваните лица отношения, пораждащи основателни съмнения в неговата безпристрастност.

(2)  При възлагане на служебна задача, чието изпълнение може да доведе до конфликт между служебните му задължения и неговите частни интереси, служителят следва своевременно да уведоми своя ръководител, като подаде декларация за частен интерес по конкретен повод, съгласно разпоредбата на чл.12, т.4 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

(3)  Служител, на когото станат известни факти и обстоятелства за възникнал конфликт на интереси в администрацията, в която е назначен, предприема необходимите мерки за изясняване на въпроса и по ЗПКОНПИ.

(4)  Когато служителят се съмнява дали дадена дейност е съвместима със служебните му задължения, той трябва да обсъди това със своя ръководител.

 

Чл.19 (1) Служителят не може да използва служебното си положение за осъществяване на свои лични или на семейството си интереси.

(2)  Служителят не участва в каквито и да е сделки, които са несъвместими с неговата длъжност, функции и задължения.

(3)   Служителите, напуснали администрацията, не трябва да злоупотребяват с информацията, която им е станала известна във връзка с длъжността, която са заемали или с функциите, които са изпълнявали.

Глава пета

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С КОЛЕГИТЕ

Чл.20 (1) В отношенията с колегите си служителят проявява уважение, коректност и толерантност, като не допуска поведение, което накърнява достойнството и правата на отделната личност.

(2)   Служителят уважава мнението на колегите си и се съобразява с правото им на личен живот.

(3)   Служителят проявява готовност да окаже помощ и съдействие на своите колеги при изпълнение на служебните им задължения, в рамките на своята компетентност.

Чл.21 (1) Не се допуска отправянето на обидни квалификации и дискриминационно отношение между служителите в общинска администрация.

(2) Служителите трябва да се стремят да предотвратят конфликтни ситуации помежду си. Недопустимо е възникването на конфликт между служители на общинската администрация в присъствието на трети, външни за администрацията лица.

Чл.22 (1) Отговорни за поддържането на честни, корекгни и професионални взаимоотношения между служителите са преките ръководители.

(2) Лични противоречия се разрешават с помощта на прекия ръководител, а когато това е невъзможно чрез висшестоящия такъв.

Чл.23 Служителят на общината, особенно когато изпълнява ръководни функции, трябва да бъде пример на другите служители в администрацията с качественото и срочно изпълнение на служебните си задължения, своето лично поведение и чувство за отговорност.

Глава шеста

ЛИЧНО ПОВЕДЕНИЕ

Чл.24 (1) При изпълнение на служебните си задължения и в обществения си живот служителят следва поведение, което не уронва престижа на Община Вълчи дол и на държавната служба.

(2)   Служителят не допуска на работното си място поведение, несъвместимо с добрите нрави и професионална етика, като избягва конфликтни ситуации.

(3)           При изпълнение на служебните си задължения служителят спазва благоприличие и деловия вид в облеклото, съответстващи на служебното му положение и на институцията която представлява.

 

Чл.25 Служителят не може да упражнява дейности, посочени в законодателството като несъвместими с неговите задължения и отговорности, както и да получава доходи от такива дейности.

Чл.26 Служителят придобива и управлява имуществото си по начин, който да не създава съмнение за злоупотреба със служебното му положение.

Чл.27 При осъществяване на действия, несъвместими с поведението по този кодекс, служителят следва да се оттегли от служба.

Глава шеста
ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.28 Този кодекс има задължителен характер за всички служители на Община Вълчи дол, които следва да го спазват при изпълнение на преките си задължения.

Чл.29 При нарушаване на правилата и нормите на поведение, установени в този кодекс, служителите в общинска администрация носят дисциплинарна отговорност в съответствие с техния статут, съгласно Закона за държавния служител или Кодекса на труда.

Чл.ЗО Този кодекс следва да се доведе до зананието на всички служители и ръководни длъжностни лица в общинската администрация за сведение и изпълнение, като запознаването с неговото съдържание се удостоверява лично от служителя чрез подпис.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. Настоящият Етичен кодекс е утвърден със Заповед №898/14.08.2019г. на Кмета на Община Вълчи дол и влиза в сила от датата на утвърждаването му, като отменя Етичния кодекс за поведение на служителите в Община Вълчи дол, утвърден със Заповед №140/08.02.2016г.

§ 2. При първоначално встъпване в длъжност, младши експерт човешки ресурси е длъжен да запознае служителя с разпоредбите на този кодекс в 7 дневен срок от встъпването

Изготвил:

Мария Тодорова

Финансов контрольор - община Вълчи дол