Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги
 

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

 

 29.02.2024

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ВЪЛЧИ ДОЛ

I1РОТОКОЛ №7/16.02.2024 год.

РЕШЕНИЕ № 101

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.37и,ал.1 и ал.З от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), Общински съвет Вълчи дол:..

Прочетете повече...

Приложение №1.

 09.02.2024

  О Б Я В Л Е Н И Е

   изх. № РД 08-01-168/09.02.2024г.


На основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 24-130/08.02.2024г. на Кмет на Община Вълчи дол, за разрешаване изработването и одобряване на заданието по чл.125, ал.1 от ЗУТ на изменение на ПУП-ПРЗ  (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за УПИ VIII217.219. 220.310 в кв. 36 по регулационния  план на с. Искър, одобрен със Заповед № 210 от 30.10.1998 г., съответстващ на ПИ с идентификатор 32860.501.527 по КККР на село Искър, одобрени със Заповед №  РД 18-1900/27.11.2018 г. на ИД на АГКК.
План-схемата да се изработи, съгласно приложените скица-предложение и задание.

    Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1.
Заповедта не подлежи на обжалване.

                                                                                                      От Общината.

 09.02.2024

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА 

О Б Я В Я В А  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

 Прочетете повече...

 11.01.2024

СЪОБЩЕНИЕ  изх. № РД 08-01-45/11.01.2024 г.

ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Прочетете повече...

20.12.2023

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. № РД 08-01-2608/20.12.2023 г.

На основание чл. 124б, ал. 3 от Закон за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 124б, ал. 2 от с.з. Община Вълчи дол, Варненска област съобщава че е издадена Заповед № РД 23-7706-182/15.12.2023 г. на Областен управител на област с административен център - Варна за разрешаване изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за смяна предназначението на 22 имота, необходими за изграждането на 12 вятърни генератора, във връзка с инвестиционно намерение на „Добротич уинд” АД за изграждане на Вятърен парк, ведно с техническата инфраструктура – повишаващи подстанции и съоръжения за присъединяване и съхранение на електрическа енергия. Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

   08.12.2023

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район”
СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл.62а, ал. 1 от Закона за водите изх.№ РР-02-252(07) / 07.12.2023

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2, чл.46, ал.1,т.1, б “ж“ и чл.52, ал. 1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция Дунавски район и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1.    Цел на заявеното използване на водите:

- Водоснабдяване за други цели...

Прочетете повече...


01.12.2023

ЗАПОВЕДИ

ОТНОСНО : разпределението на масиви за ползване за землище... 

На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с Доклад изх.№РД-07-197-1/11.09.2023г. наш вх.№РД-07-197-23/11.09.2023г. на Комисията, назначена със Заповед № РД-23-07-197/05.07.2023г.,  на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Варна, както и представено сключено доброволно споразумение с вх.№ 1/28.08.2023г. за землището на

 

гр. Вълчи дол
с. Бояна
с. Брестак
с. Войводино
с. Ген.Киселово
с. Ген.Колево
с. Добротич
с. Есеница
с. Звънец
с. Изворник
с. Искър
с. Калоян
с. Караманите
с. Кракра
с. Метличина
с. Михалич
с. Оборище
с. Радан войвода
с. Стефан Караджа
с. Страхил
с. Червенци
с. Щипско

 

 


01.12.2023

ЗАПОВЕД №23-1173 / 30.10.2023 година

ОТНОСНО : определяне на комисия в изпълнение разпоредбите на чл.99б, ал.1 от Закон за гражданската регистрация и писмо № РД-23-9912-9(1)/25.10.2023г. на Областен управител на област с административен център Варна

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.99б от Закона за гражданската регистрация...

Прочетете повече...

31.10.2023

З А П О В Е Д  № 23-1174 / 30.10.2023 г.

относно сметосъбирането и сметоизвозването

Прочетете повече...

26.10.2023

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

изх. №  РД 08-01-2362/26.10.2023 г.

 Прочетете повече...

Прочетете повече...

12.10.2023

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ ПРОЕКТ НА САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНА ЗОНА (СОЗ)

изх. № РД 08-2322 / 12.10.2023 г.

съгласно чл. 39, ал. 2 от Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди...

Прочетете повече...

   05.10.2023

    РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
    Министерство на земеделието и храните                    
    Областна дирекция „Земеделие”-Варна

На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с Доклад изх.№РД-07-197-1/11.09.2023г. наш вх.№РД-07-197-23/11.09.2023г. на Комисията, назначена със Заповед № РД-23-07-197/05.07.2023г.,  на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Варна, както и представено сключено доброволно споразумение с вх.№ 1/28.08.2023г. за землището на

 

гр. Вълчи дол

Заповед;

 
с Бояна

Заповед;

 
с. Брестак

Заповед;

 
с. Войводино

Заповед;

 
с. Генерал Киселово

Заповед;

 
с.  Генерал Колево

Заповед;

 
с.  Добротич

Заповед;

 
с. Есеница

Заповед;

 
с.  Звънец

Заповед;

 
с.  Изворник

Заповед;

 
с. Искър

Заповед;

 
с.  Калоян

Заповед;

 
с.  Караманите

Заповед;

 
с.  Кракра

Заповед;

 
с.  Метличина

Заповед;

 
с. Михалич

Заповед;

 
с. Оборище

Заповед;

 
с.  Радан Войвода

Заповед;

 
с. Стефан Караджа

Заповед;

 
с. Страхил

Заповед;

 
с. Червенци

Заповед;

 
с. Щипско

Заповед;

 

 

 

14.09.2023

ОБЯВЛЕНИЕ за замяна

На основание чл. 40, ал. 4 от Закона за общинската собственост Община Вълчи дол уведомява, че предстои извършване на замяна на имот с идентификатор 06416.91.67 с площ  5739 кв.м., категория 3, местност „Куш тепе“,  начин на трайно ползване нива, в землището на с.Брестак, АОС №4545/11.09.2023г., и имот с идентификатор 06416.91.66 с площ  6297 кв.м. категория 3, местност „Куш тепе“,  начин на трайно ползване нива, в землището на с.Брестак,  АОС №4544/11.09.2023г.

Настоящото обявление да се публикува на официалната интернет страница на Община Вълчи дол и да се постави на таблото за обяви, находящо се пред сградата на Общинска администрация – Вълчи дол,  пл. „Христо Ботев“ №1

Кмет на Община Вълчи дол
Георги Тронков

 

31.08.2023

ОБЯВЛЕНИЕ
изх. № РД 08-01-2126 / 31.08.2023 г.

На основание чл. 149, ал. 1 и ал. 2 от Закон за устройство на територията (ЗУТ), Община Вълчи дол, Варненска област съобщава че е издадена Заповед № 958/28.08.2023 г. на Министерство на вътрешните работи, Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности” за обект: „Разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на ниво LAU и модернизация на СРПО на органите на изпълнителната власт”

Подобект 2: „Разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на ниво LAU и модернизация на СРПО на органите на изпълнителната власт на територията на области: Бургас, Варна, Ямбол

Съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването й заинтересованите лица могат да я обжалват пред съответния административен съд по местонахождението на недвижимия имот.

Прочетете повече...

 

25.08.2023

ОБЯВЛЕНИЕ
изх. № РД 08-01-2054 / 24.08.2023 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ),

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план–Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементи на техническата инфраструктура – трасе на „Кабелна линия 20 kV от МКРУ монтирано до съществуващ СРС на ВЕЛ  20 kV „Вълчи дол Юг”, находящ се в ПИ 12574.501.1706 гр. Вълчи дол до БКТП в ПИ 70175.11.14 в землището на гр. Суворово, обл. Варна”.

Проектът на ПУП-ПП предвижда трасето на кабелната линия да премине през следните имоти в урбанизираната територия на гр. Вълчи дол: ПИ 12574.501.1706, 12574.501.1636, 12574.501.1703 и 12574.501.1696 по КККР.

ПУП-ПП включва  и имоти по трасето на кабелната линия извън урбанизираната  територия в землището на гр. Вълчи дол, както следва: ПИ 12574.47.60, ПИ 12574.46.160 и ПИ 12574.46.161. Всички засегнати имоти са публична общинска собственост.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването  в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация- Вълчи дол.

23.08.2023

ОБЯВЛЕНИЕ
изх. № РД 08-01-2032/ 23.08.2023 г.

Община Вълчи дол уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че „ДОБРОТИЧ УИНД” АД, гр. София е внесла, с писмо вх. № РД 7700-504/16.08.2023 г. – Задание за обхват и съдържание на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за: «„Изграждане на вятърен енергиен парк „Добротич уинд”, състоящ се от 58 бр. ветрогенератори, с обща инсталирана мощност до 464 MW, ведно с техническа инфраструктура – повишаващи подстанции и съоръжения за присъединяване и съхранение на електрическа енергия” в землищата на селата Добротич, Михалич, Калоян, Изворник, Искър и Есеница, община Вълчи дол и селата Средно село и Момчилово, община Ветрино, област Варна».

Заданието на хартиен носител може да се разгледа – в сградата на община Вълчи дол, пл. Христо Ботев 1, ет. 2, ст. № 203, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 ч и от 13:00 до 17:00 ч.

Писмени мнения и становища се приемат в срок от 30 календарни дни, считано от 24.08.2023 г. до 26.09.2023 г. в Информационен център на Община Вълчи дол.

13.07.2023

СЪОБЩЕНИЕ  ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ НА ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

изх. № РД 3200-83-(1) / 13.07.2023 г.

съгласно чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда.

Прочетете повече...