Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

От Закона за местното самоуправление и местната администрация:

    КМЕТ НА ОБЩИНА

Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.5. (1) Кметът на общината е едноличен орган на изпълнителната власт.
(2) Кметът на общината е първостепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на общината.
(3) Кметът упражнява общо ръководство и контрол на общинската администрация и представлява общината.
(4) В своята дейност кметът на общината се ръководи от закона, актовете на общинския съвет и решенията на населението.
Чл.6. (1) При осъществяване на дейността си кметът на общината се подпомага от заместник-кметове.
(2) Кметът на общината, в случаите разрешени от закона, може да упълномощава или възлага със заповед на заместник-кметовете, секретаря на общината и други служители от общинската администрация свои правомощия, като определя функциите им.
Чл.7. Кметът на общината не може да извършва търговска дейност по смисъла на Търговския закон, да бъде контрольор, управител или прокурист в търговски дружества, търговски пълномощник, търговски представител, търговски посредник, синдик, ликвидатор или да участва в надзорни, управителни и контролни органи на търговски дружества и кооперации за времето на мандата.

Раздел II. ПРАВОМОЩИЯ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА
Чл.8. (1) Кметът на общината:
1. Ръководи цялата изпълнителна дейност на общината;
2. Насочва и координира дейността на специализираните изпълнителни органи;
3. Назначава и освобождава от длъжност заместник-кметовете на общината, кметските наместници, ръководителите на звената на издръжка от общинския бюджет, началниците и служителите в общинската администрация с изключение на тези по чл. 46, ал. 1, т. 4 от ЗМСМА и налага предвидените от закона дисциплинарни наказания;
4. Отговаря за опазване на обществения ред, като за осигуряването му издава писмени заповеди, задължителни за началниците на съответните полицейски служби;
5. Организира изпълнението на общинския бюджет;
6. Организира изпълнението на дългосрочните програми;
7. Организира изпълнението на актовете на общинския съвет и се отчита пред него за това два пъти годишно;
8. Организира изпълнението на задачите, които произтичат от законите, от актовете на президента на републиката и на Министерския съвет;
9. Възлага изпълнението на свои функции на кметовете на кметствата, координира и осъществява контрол за целесъобразността и законосъобразността при тяхното изпълнение. Осъществява контрол по законосъобразността на актовете и действията на кметовете на кметства при изпълнение на техните правомощия и налага предвидените административни наказания;
10. Поддържа връзки с политическите партии, обществените организации и движения, както и с други органи на местното самоуправление в страната и в чужбина;
11. Председателства Съвета по сигурност;
12. Възлага или разрешава изработването на устройствени планове и техни изменения за територията на общината или за части от нея и одобрява определени устройствени планове при условията и по реда на Закона за устройство на територията и организира изпълнението им;
13. Изпълнява функциите на длъжностно лице по гражданско състояние и може да възлага тези функции с писмена заповед на кметовете на кметства, в които се поддържат регистри за гражданското състояние, на кметските наместници и на други длъжностни лица от общинската администрация;
14. Осигурява организационно-техническото обслужване на общинския съвет и участва в заседанията му с право на съвещателен глас;
15. Внася за одобрение от общинския съвет структурата на общинската администрация;
16. Утвърждава Устройствения правилник на общинската администрация;
17. Утвърждава Вътрешните правила за реда и организацията на административното обслужване на физическите и юридическите лица;
18. Осъществява правомощията си по придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество, невключено в капитала на общински фирми по ред и условия, регламентирани в ЗОС;
19. Изпълнява функциите на орган по настойничество и попечителство;
20. Определя наименованието на длъжностите на държавните служители и разпределението им по групи и рангове, съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията;
21. Присъжда рангове на държавните служители, съгласно чл. 74 от ЗДС;
22. Утвърждава длъжностното разписание на служителите в общинската администрация;
23. Прави публичен отчет пред общинския съвет и населението на общината;
24. Организира развитието на партньорски отношения с общини от страната и чужбина и с неправителствени организации;
25. Представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда.
26. Оказва съдействие на етажните собствености и техните управителни органи при условията и по реда на ЗУЕС;
(2) Кметът на общината осъществява и други функции, определени със закон, подзаконов нормативен акт или с решение на общинския съвет.
(3) Кметът на общината, в случаите, определени от закона, изпълнява и функции, възложени му от централните държавни органи.
Чл.9. В изпълнение на своите правомощия кметът на общината издава заповеди.