Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

 

21.06.2024

Заповед № РД-24-7706-14714.06.2024г.

        АНДРИЯНА АНДРЕЕВА - областен управител на област с административен център гр, Варна, на основание заповед № РД-195/15.03.2024г. на Министъра на околната среда и водите, заповед Хе РД-24-04-99/21,05.2024г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие“ - Варна, на основание чл, 64 от Закона за защита при бедствия и на основание чл. 32, алЛ от Закона за администрацията...

Прочетете повече...

14.06.2024

СЪОБЩЕНИЕ

           

        Община Вълчи дол съобщава на населението, че съгласно сключен договор между Община Вълчи дол и „ЕКОСЕЙФ“ ООД за организиране на система за разделно събиране на опасни битови отпадъци, извън обхвата на наредбите по чл. 13, ал. 1 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО) и предаването им за последващо третиране - датата 04.07.2024 г. е определена за предаване на опасни отпадъци с кодове и следното описание...

Прочетете повече...

13.06.2024

СЪОБЩЕНИЕ изх. № РД 08-01-1031/13.06.2024 г.

       

        На основание чл. 18а от Административнопроцесуален кодекс, Община Вълчи дол съобщава на заинтересованите лица, че е постъпило Заявление с вх. № РД 9400-В-46/30.05.2024г., Заявление с вх. № РД 9400-В-46/30.05.2024г. и Заявление с вх. № РД 9400-В-54/12.06.2024г. за допълване на документи от Валентин Веселинов Петров, с. Калиманци, общ. Суворово за заверяване на Молба-декларация и издаване на удостоверение за снабдяване с документ за собственост на ПИ с идентификатор 11836.501.9 по КККР на с. Войводино, заедно с построените в имота жилищна сграда - еднофамилна двуетажна с идентификатор 11836.501.9.1 и постройка на допълващото застрояване с идентификатор 11836.501.9.2. Имотът съответства на УПИ VII-9, кв. 3 по кадастралния и регулационен план на с. Войводино, одобрен със Заповед № 202/13.10.1994 г., изменен със Заповед № 315/28.06.2005г.

         В разписните листи към плана, за собственик на УПИ VII-9 в кв. 3  е записан „Д УЕНДИ ХАУС“ ООД, с документ за собственост: Нотариален акт №24, том I, рег. № 163, дело № 9 от 26.01.2006г.

07.06.2024

СЪОБЩЕНИЕ

На 11.06.2024г. /вторник/ поради планирана проверка от РДНСК, Главния архитект на Община Вълчи дол, няма да работи с граждани.

06.06.2024

ОБЯВЛЕНИЕ

Подписаната/ Станислава Янкова, частен съдебен изпълнител, per. № 719, с район на действие Окръжен съд Варна, адрес на кантората: ул. "Генерал Колев" № 38, вх. В, ет.1, ап.6, обявявам за интересуващите се, че от 11.06.2024г. до 11.07.2024г., включително ще се проведе в сградата на Районен съд - Девня /СИС/, гр. Девня, кв. „Повеляново", ул. „Строител" № 12, ПУБЛИЧНА ПРОДАН на следния недвижим имот, принадлежащ на длъжника „ЛЕЙЖЪРЛЕТС" ЕООД, със седалище и адрес на управление: с. Дврен, обл. Варна, а именно...

Прочетете повече...

27.05.2024

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА О Б Я В Я В А  П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

Прочетете повече...

23.05.2024

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.18 от Административнопроцесуален кодекс, Община Вълчи дол съобщава на заинтересованите лица, че е постъпило Заявление вх. № 9400-С-144/23.05.2024 г. от Силвия Божанова Цветкова, за заверяване на Молба -декларация за снабдяване с документ за собственост за ПИ с идентификатор 61265.501.114 по КККР на с. Радан Войвода, заедно с построените в имота жилищни сгради с идентификатор 61265.501.114.1 и идентификатор 61265.501.114.2. Имотът отговаря на УПИ VIII в кв. 32 по кадастралния и регулационен план на с. Радан Войвода, одобрен със Заповед 2701/23.08.1930г.

В разписните листи към плана, за собственик на УПИ УПИ VIII в кв. 32 е записан Коста Иванов Попов, с документ за собственост: Нотариален акт №119, том I, дело 160 от 1948г.

22.05.2024

ПРОТОКОЛ за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд За стопанската 2024/2025 год. на територията на община Вълчи дол

Прочетете повече...

16.05.2024

СЪОБЩЕНИЕ  изх.№ РД 08-01-663/16.05.2024г.


На основание чл.18 от Административнопроцесуален кодекс, Община Вълчи дол съобщава на заинтересованите лица, че е постъпило Заявление вх. № РД 9400-С-132/15.05.2024г. от Яню Иванов Минков и Минко Иванов Минков, за заверяване на Молба - декларация за снабдяване с документ за собственост за ПИ с идентификатор 35506.501.250 по КККР на с. Калоян. Имотът съответства на УПИ I в кв. 35  по кадастралния и регулационен план на с. Калоян, одобрен със Заповед 4890/25.06.1966г.

         В разписните листи към плана за собственик на УПИ I в кв. 35  е записан Иван Минков, без документ за собственост.

14.05.2024

СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл.18 от Административнопроцесуален кодекс, Община Вълчи дол съобщава на заинтересованите лица, че е постъпило Заявление вх. № 9400-3-21/13.05.2024 г. от Звезделина Симеонова Иванова, за заверяване на Молба - декларация за снабдяване с документ за собственост за ПИ с идентификатор 80529.501.403 по КККР на с. Червенци. Имотът съответства на УПИ X, XIV в кв. 66  по кадастралния и регулационен план на с. Червенци, одобрен със Заповед 258/15.12.1995г.

         В разписните листи към плана, за собственик на УПИ X, XIV в кв. 66  са записани н-ци на Злати Иванов Йовчев

 08.05.2024

 РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието и храните 
Българска агенция по безопасност на храните

Областна дирекция по безопасност на храните - Варна

ОТНОСНО: Установено излюпване и висока плътност от марокански скакалец (Dociostaurus maroeeanus) на територията на областите Кърджали и Благоевград и очакван; каламитетно намножаване

Прочетете повече...

08.05.2024

ОБЯВА

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ обявява ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ за предоставяне на услуга

Прочетете повече...

02.05.2024

СЪОБЩЕНИЕ изх. № РД 08-01-624/02.05.2024 г.


На основание чл. 18а от Административнопроцесуален кодекс, Община Вълчи дол съобщава на заинтересованите лица, че е постъпило Заявление вх. № РД 9400-М-77/30.04.2024 г. от Мариана Маринова Йорданова, гр. Суворово и Ерхан Велиев Сюлейманов, гр. Суворово за заверяване на Молба-декларация за снабдяване с документ за собственост за ПИ с идентификатор 69170.501.361 по КККР на с. Стефан Караджа. Имотът съответства на УПИ III - 273, кв. 22 по кадастралния и регулационен план на с. Стефан Караджа, одобрен със Заповед № 4889/25.06.1966 г.

 26.04.2024

 СЪОБЩЕНИЕ изх. № 08-01-596/26.04.2024 г.

На основание чл. 18а от Административнопроцесуален кодекс, Община Вълчи дол съобщава на заинтересованите лица, че е постъпило Заявление вх. № РД 9400-М-63/12.04.2024 г. от Митко Великов Митев, гр. Вълчи дол и Пламен Великов Митев, град Вълчи дол за заверяване на Молба-декларация за снабдяване с документ за собственост за ПИ с идентификатор 80529.501.27 по КККР на с. Червенци, заедно с построената в имота жилищна сграда. Имотът съответства на У ПИ 11-53 и У ПИ Ш-53, кв. 5 по кадастралния и регулационен план на с. Червенци, одобрен със Заповед № 258/15.12.1995 г.

В разписните листи към плана за собственик на УПИ 11-53 и УПИ Ш-53 е записан Панко Николов Колев, без документ за собственост.

26.04.2024

СЪОБЩЕНИЕ изх. № 08-01-595/26.04.2024 г.

На основание чл. 18а от Административнопроцесусшен кодекс, Община Вълчи дол съобщава на заинтересованите лица, че е постъпило Заявление вх. № РД 9400-С-108/17.04.2024 г. от Снежана Петкова Дишева, гр. Варна; Величка Стоянова Георгиева, град Варна и Павлина Петкова Великова, гр. Вълчи дол за заверяване на Молба-декларация за снабдяване с документ за собственост за ПИ с идентификатор 06416.501.511 по КККР на село Брестак, заедно със седем броя сгради в имота. Имотът съответства на УПИ 1-511 и УПИ 11-511, кв. 68 по кадастралния и регулационен план на с. Брестак, одобрен със Заповед № 270/25.01.1973 г.

В разписните листи към плана за собственик на УПИ 1-511 и УПИ И-5 lie записан Петко Стоянов Мандажиев, без документ за собственост.

 26.04.2024

 ОБЯВЛЕНИЕ изх. № 08-01-598/26.04.2024 г.

Прочетете повече...

 25.04.2024

ПРОТОКОЛ за разпределение на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за стопанската 2024/2025 год. на територията на община Вълчи дол

Прочетете повече...

 24.04.2024

  О Б Я В Л Е Н И Е изх. № РД 08-01-588/24.04.2024г.

 16.04.2024

ПРОТОКОЛ

На основание чл.18, ал.1 от Закона за вътрешния одит в публични сектор,  съгласно Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор, и във връзка със Заповед №24-226/12.03.2024г.

            Днес 16.04.2024 година, комисия в състав....

Прочетете повече...

   05.04.2024

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
АНДРИЯНА ЙОНЧЕВА АНДРЕЕВА - областен управител на област с център Варна

ЗАПОВЕД

Прочетете повече...

 05.04.2024

 ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА 

О Б Я В Л Е Н И Е изх. № РД 08-01-502/05.04.2024г.

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 24-263/22.03.2024г.  на Кмет на Община Вълчи дол, за одобряване на ПУП-ПРЗ  (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за УПИ II130  и УПИ III130 в кв.50 по регулационен  план на с. Добротич, одобрен със Заповед № 181 от 17.12.1997г. - отговарящи на ПИ с идентификатор № 21717.501.457 и ПИ  с идентификатор № 21717.501.458 по КККР на с. Добротич, одобрени със Заповед №  РД18-1898/27.11.2018 г. на ИД на АГКК.

 01.04.2024

 ПРОВЕРКИ ОТ ОТДЕЛ УТОС

 ПРОТОКОЛ ЗА ПРОВЕРКА НА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ЗА НАЕМ ИЛИ АРЕНДА НА ПАСИЩА, МЕРИ И ЛИВАДИ ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД КЪМ 01.02.2024Г

 01.04.2024

 ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

О Б Я В Я В А  П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА...

 Прочетете повече...

 27.03.2024

ОБЯВЛЕНИЕ

Общинска администрация Вълчи дол уведомява населението,  че с Решение №145/15.03.2024 г. на ОбС Вълчи дол, са определени имотите от общинския поземлен фонд  за отдаване под наем през  стопанската 2024/2025 г. Срока за подаване на заявления до Кмета на Община Вълчи дол е до 16.04.2024 г. включително.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ВЪЛЧИ ДОЛ - ПРОТОКОЛ № 8 / 15.03.2024 год.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 КЪМ РЕШЕНИЕ №145, т.1.1 от 154.03.2024 г. НА ОБС ВЪЛЧИ ДОЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 КЪМ РЕШЕНИЕ №145, т.1.2. от 15.03.2024 г. НА ОБС ВЪЛЧИ ДОЛ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 КЪМ РЕШЕНИЕ №145, т.1.3 от 15.03.2024 г. НА ОБС ВЪЛЧИ ДОЛ

Заявление за наем земеделска земя;

 12.03.2024

ОБЯВЛЕНИЕ


Община Вълчи дол, на основание чл. 18, ал.1 и ал.2 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор, във връзка с чл. 4, ал. 1 и чл. 5 от Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор и заповед № 24-226/12.03.2024г.  на кмета на общината,
ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР...

Прочетете повече...

 29.02.2024

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ гр. ВЪЛЧИ ДОЛ

ПРОТОКОЛ №7/16.02.2024 год.

На основание чл.21,ал.1,т.8 от ЗМСМА, чл.37и,ал.1 и ал.З от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), Общински съвет Вълчи дол:..

Прочетете повече...

Приложение №1.

Общинска администрация Вълчи дол уведомява собствениците и ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ,  на територията на Община Вълчи дол, че срока за подаване на заяления за наемане на  пасища от общинския поземлен фонд за стопанската 2024/2025г. е до 10.03.2024г.

 09.02.2024

  О Б Я В Л Е Н И Е

   изх. № РД 08-01-168/09.02.2024г.


На основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 24-130/08.02.2024г. на Кмет на Община Вълчи дол, за разрешаване изработването и одобряване на заданието по чл.125, ал.1 от ЗУТ на изменение на ПУП-ПРЗ  (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за УПИ VIII217.219. 220.310 в кв. 36 по регулационния  план на с. Искър, одобрен със Заповед № 210 от 30.10.1998 г., съответстващ на ПИ с идентификатор 32860.501.527 по КККР на село Искър, одобрени със Заповед №  РД 18-1900/27.11.2018 г. на ИД на АГКК.
План-схемата да се изработи, съгласно приложените скица-предложение и задание.

    Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1.
Заповедта не подлежи на обжалване.

                                                                                                      От Общината.


08.02.2024

З А П О В Е Д №24-126 / 07.02.2024г.


На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.124, чл.125, ал.1 и ал.2 от Закона за горите и писмо с изх. № 37/17.01.2024г. на ТП „Държавно горско стопанство Суворово“

                                                            ЗАБРАНЯВАМ:

 1.    Пашата в горски територии на селскостопански животни без пастир;

...

Прочетете повече...

Списъци на отдели и пододели разрешени и забранени за паша през 2024 г.

 09.02.2024

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА 

О Б Я В Я В А  ПУБЛИЧЕН ТЪРГ  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

 Прочетете повече...

 11.01.2024

СЪОБЩЕНИЕ  изх. № РД 08-01-45/11.01.2024 г.

ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Прочетете повече...

20.12.2023

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. № РД 08-01-2608/20.12.2023 г.

На основание чл. 124б, ал. 3 от Закон за устройство на територията (ЗУТ), във връзка с чл. 124б, ал. 2 от с.з. Община Вълчи дол, Варненска област съобщава че е издадена Заповед № РД 23-7706-182/15.12.2023 г. на Областен управител на област с административен център - Варна за разрешаване изработването на Подробен устройствен план – План за застрояване (ПУП-ПЗ) за смяна предназначението на 22 имота, необходими за изграждането на 12 вятърни генератора, във връзка с инвестиционно намерение на „Добротич уинд” АД за изграждане на Вятърен парк, ведно с техническата инфраструктура – повишаващи подстанции и съоръжения за присъединяване и съхранение на електрическа енергия. Съгласно чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

   08.12.2023

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район”
СЪОБЩЕНИЕ съгласно чл.62а, ал. 1 от Закона за водите изх.№ РР-02-252(07) / 07.12.2023

На основание чл.62а, ал.1, във връзка с чл.44, ал.1 и ал.2, чл.46, ал.1,т.1, б “ж“ и чл.52, ал. 1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция Дунавски район и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2 и ал. 6 от ЗВ данни и документи.

1.    Цел на заявеното използване на водите:

- Водоснабдяване за други цели...

Прочетете повече...


01.12.2023

ЗАПОВЕДИ

ОТНОСНО : разпределението на масиви за ползване за землище... 

На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с Доклад изх.№РД-07-197-1/11.09.2023г. наш вх.№РД-07-197-23/11.09.2023г. на Комисията, назначена със Заповед № РД-23-07-197/05.07.2023г.,  на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Варна, както и представено сключено доброволно споразумение с вх.№ 1/28.08.2023г. за землището на

 

гр. Вълчи дол
с. Бояна
с. Брестак
с. Войводино
с. Ген.Киселово
с. Ген.Колево
с. Добротич
с. Есеница
с. Звънец
с. Изворник
с. Искър
с. Калоян
с. Караманите
с. Кракра
с. Метличина
с. Михалич
с. Оборище
с. Радан войвода
с. Стефан Караджа
с. Страхил
с. Червенци
с. Щипско

 

 


01.12.2023

ЗАПОВЕД №23-1173 / 30.10.2023 година

ОТНОСНО : определяне на комисия в изпълнение разпоредбите на чл.99б, ал.1 от Закон за гражданската регистрация и писмо № РД-23-9912-9(1)/25.10.2023г. на Областен управител на област с административен център Варна

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.99б от Закона за гражданската регистрация...

Прочетете повече...

31.10.2023

З А П О В Е Д  № 23-1174 / 30.10.2023 г.

относно сметосъбирането и сметоизвозването

Прочетете повече...

26.10.2023

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

изх. №  РД 08-01-2362/26.10.2023 г.

 Прочетете повече...

Прочетете повече...

12.10.2023

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ ПРОЕКТ НА САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНА ЗОНА (СОЗ)

изх. № РД 08-2322 / 12.10.2023 г.

съгласно чл. 39, ал. 2 от Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди...

Прочетете повече...

   05.10.2023

    РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
    Министерство на земеделието и храните                    
    Областна дирекция „Земеделие”-Варна

На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с Доклад изх.№РД-07-197-1/11.09.2023г. наш вх.№РД-07-197-23/11.09.2023г. на Комисията, назначена със Заповед № РД-23-07-197/05.07.2023г.,  на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Варна, както и представено сключено доброволно споразумение с вх.№ 1/28.08.2023г. за землището на

 

гр. Вълчи дол

Заповед;

 
с Бояна

Заповед;

 
с. Брестак

Заповед;

 
с. Войводино

Заповед;

 
с. Генерал Киселово

Заповед;

 
с.  Генерал Колево

Заповед;

 
с.  Добротич

Заповед;

 
с. Есеница

Заповед;

 
с.  Звънец

Заповед;

 
с.  Изворник

Заповед;

 
с. Искър

Заповед;

 
с.  Калоян

Заповед;

 
с.  Караманите

Заповед;

 
с.  Кракра

Заповед;

 
с.  Метличина

Заповед;

 
с. Михалич

Заповед;

 
с. Оборище

Заповед;

 
с.  Радан Войвода

Заповед;

 
с. Стефан Караджа

Заповед;

 
с. Страхил

Заповед;

 
с. Червенци

Заповед;

 
с. Щипско

Заповед;

 

 

 

14.09.2023

ОБЯВЛЕНИЕ за замяна

На основание чл. 40, ал. 4 от Закона за общинската собственост Община Вълчи дол уведомява, че предстои извършване на замяна на имот с идентификатор 06416.91.67 с площ  5739 кв.м., категория 3, местност „Куш тепе“,  начин на трайно ползване нива, в землището на с.Брестак, АОС №4545/11.09.2023г., и имот с идентификатор 06416.91.66 с площ  6297 кв.м. категория 3, местност „Куш тепе“,  начин на трайно ползване нива, в землището на с.Брестак,  АОС №4544/11.09.2023г.

Настоящото обявление да се публикува на официалната интернет страница на Община Вълчи дол и да се постави на таблото за обяви, находящо се пред сградата на Общинска администрация – Вълчи дол,  пл. „Христо Ботев“ №1

Кмет на Община Вълчи дол
Георги Тронков

 

31.08.2023

ОБЯВЛЕНИЕ
изх. № РД 08-01-2126 / 31.08.2023 г.

На основание чл. 149, ал. 1 и ал. 2 от Закон за устройство на територията (ЗУТ), Община Вълчи дол, Варненска област съобщава че е издадена Заповед № 958/28.08.2023 г. на Министерство на вътрешните работи, Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности” за обект: „Разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на ниво LAU и модернизация на СРПО на органите на изпълнителната власт”

Подобект 2: „Разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на ниво LAU и модернизация на СРПО на органите на изпълнителната власт на територията на области: Бургас, Варна, Ямбол

Съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването й заинтересованите лица могат да я обжалват пред съответния административен съд по местонахождението на недвижимия имот.

Прочетете повече...

 

25.08.2023

ОБЯВЛЕНИЕ
изх. № РД 08-01-2054 / 24.08.2023 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ),

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план–Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементи на техническата инфраструктура – трасе на „Кабелна линия 20 kV от МКРУ монтирано до съществуващ СРС на ВЕЛ  20 kV „Вълчи дол Юг”, находящ се в ПИ 12574.501.1706 гр. Вълчи дол до БКТП в ПИ 70175.11.14 в землището на гр. Суворово, обл. Варна”.

Проектът на ПУП-ПП предвижда трасето на кабелната линия да премине през следните имоти в урбанизираната територия на гр. Вълчи дол: ПИ 12574.501.1706, 12574.501.1636, 12574.501.1703 и 12574.501.1696 по КККР.

ПУП-ПП включва  и имоти по трасето на кабелната линия извън урбанизираната  територия в землището на гр. Вълчи дол, както следва: ПИ 12574.47.60, ПИ 12574.46.160 и ПИ 12574.46.161. Всички засегнати имоти са публична общинска собственост.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването  в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация- Вълчи дол.

23.08.2023

ОБЯВЛЕНИЕ
изх. № РД 08-01-2032/ 23.08.2023 г.

Община Вълчи дол уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че „ДОБРОТИЧ УИНД” АД, гр. София е внесла, с писмо вх. № РД 7700-504/16.08.2023 г. – Задание за обхват и съдържание на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за: «„Изграждане на вятърен енергиен парк „Добротич уинд”, състоящ се от 58 бр. ветрогенератори, с обща инсталирана мощност до 464 MW, ведно с техническа инфраструктура – повишаващи подстанции и съоръжения за присъединяване и съхранение на електрическа енергия” в землищата на селата Добротич, Михалич, Калоян, Изворник, Искър и Есеница, община Вълчи дол и селата Средно село и Момчилово, община Ветрино, област Варна».

Заданието на хартиен носител може да се разгледа – в сградата на община Вълчи дол, пл. Христо Ботев 1, ет. 2, ст. № 203, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 ч и от 13:00 до 17:00 ч.

Писмени мнения и становища се приемат в срок от 30 календарни дни, считано от 24.08.2023 г. до 26.09.2023 г. в Информационен център на Община Вълчи дол.

13.07.2023

СЪОБЩЕНИЕ  ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ НА ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

изх. № РД 3200-83-(1) / 13.07.2023 г.

съгласно чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда.

Прочетете повече...