Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

Регистър заповеди към РС по чл.154;

Регистър на представените технически паспорти на строежите, въведени в експлоатация;

Регистър РС;

Регистър РС по чл.147а;

Регистър на издадените наказателни постановления по чл.223, ал.2, т.6 от ЗУТ  в ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ  2018г.-2022 г.;

Регистър - прeместваеми обекти -обобщен;

Регистър на въведените в експлоатация строежи от четвърта и пета категория, ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ;

РЕГИСТЪР на издадените допускания за изменения на ПУП в ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ;

ОПИС НА ОДОБРЕНИТЕ ПУП;

Регистър на издадените Заповеди на основание чл.225а от ЗУТ в ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ;