Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

 

26.10.2022г.  

З А П О В Е Д

 № 1099

 гр. Вълчи дол, 25.10. 2022 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закон за местните данъци и такс...

    Прочети повече...

 

04.08.2022 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Вълчи дол, на основание чл. 4, ал. 4 от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност обявява, че определеното длъжностно лице по чл. 4, ал. 2 от същата наредба на общината за организиране и контролиране на преброяването на безстопанствените кучета на територията на общината е инж. Диана Петрова, Главен експерт в Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”.

 

 

03.08.2022 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Вълчи дол, на основание чл. 8, ал. 2 от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност обявява, че определеното длъжностно лице по чл. 8, ал. 1 от същата наредба на общината за подготовка и провеждане изпълнението на дейностите по залавяне, кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване и връщане по места на обработените безстопанствени кучета е инж. Диана Петрова, Главен експерт в Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”.

Община Вълчи дол има сключен Договор № 243 от 29.06.2022 г. с Фондация „ЛЪКИ  ХЪНТ ПРОДЖЕКТ”  за изпълнение на по-горе цитираните  дейности.

 

 

 

01.07.2021 г.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА

по чл. 19, ал. 3, т. 1 - 12, 14 и 15 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО)

               Кметът на община Вълчи дол организира управлението на дейностите по отпадъците, образувани на нейна територия съобразно изискванията на Закона за управление на отпадъците (ЗУО).

Предоставям съответната информация по чл. 19, ал. 3 от ЗУО, както следва...

 

Прочети повече...

 

29.10.2021 г.

З А П О В Е Д  № 1085

 гр. Вълчи дол, 29.10. 2021 г.

 На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закон за местните данъци и такси

      О П Р Е Д Е Л Я М:

               Границите на районите, вида на предлаганите услуги по събирането и транспортирането на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране, както поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Вълчи дол през 2021 г., съгласно одобрените схеми на разположението на контейнерите, както следва...

Прочети повече...

 

 

14.06.2021 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Вх. № РД 2400-93/11.06.2021 г.

Регистрирахме начало на вредна дейност на гъсениците от първо поколение на бялата американска пеперуда

Неприятелят е многояден вид, като вреди по редица декоративни и широколистни горски видове, черница, ябълка, череша, слива, орех и други...

Прочети повече...

 

 

26.02.2021 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Изх. № РД 08-01-413/25.02.2021 г.

Община Вълчи дол съобщава, че е постъпило Заявление вх. № РД 9400-В-16/09.02.2021 г. от Велико Русев Великов, с. Червенци за издаване на Разрешение за сеч на дърво – Бор в УПИ ХХІІІ-648, кв. 66 по кадастралния и регулационен план на с. Червенци

Имотът е собственост на н-ци Петър Чанев Ганев.

 

17.08.2020 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

Община Вълчи дол напомня на собствениците на домашни любимци и кучета за служебни, ловни и други цели за задълженията им произтичащи от Закона за ветеринарномедицинската дейност (ЗВД) и Закона за защита на животните (ЗЗЖ), а именно...

Прочети повече...

 

05.12.2019 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

съгласно мл.62а. ал.1 от Закона за водите
На основание чл. 62а. ал. 1. във връзка с чл. 44. ал. 1 и аз. 2. чл. 46, аз. I. г. I. буква ..ж" н чл. 52. аз. 1. т. 4 на Закона за водите (3D) и постъпило в Басейнова Дирекция "Дунавски район” Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови съоръжения, придружено с изискващите се по чд.60. аз.1, аз.2 и аз. 6 or ЗВ данни и документи...

Прочети повече...

 

 

 

28.11.2018 г.


О Б Я В А

 

 

 Инвестиционно предложение за: „Площадка за загробване на животни – трупна яма в ПИ с идентификатор 06416.91.36, землище на с. Брестак, община Вълчи дол, област Варна”...

Прочети повече...

 

09.03.2018 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На проведеното заседание на Общински съвет-Вълчи дол, на 30.01.2018 г. бе  приета  Актуализирана Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Вълчи дол.

Прочети повече...

 

19.01.2018 г.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА

       Във връзка със задълженията на Кмета на общината, произтичащи от Закона за управление на отпадъците (ЗУО), чл. 19, ал. 3, община Вълчи дол информира обществеността на общината за следното...

Прочети повече...

 

19.04.2016 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Вълчи дол съобщава, че  осигурява обществен достъп до информацията по инвестиционното намерение на „АКРАПОВИЧ-2010” ООД гр. Варна за изграждане на обект за аквакултури „Ферма за отглеждане на риба в плаващи мрежени клетки (садки) – Садкова инсталация и брегова база за отглеждане и продажба, в акваторията на яз. Есеница, община Вълчи дол, област Варна”.

Информацията е на разположение в дирекция «Устройство на територията, траспорт и общинска собственост», ет. 2, ст. 203 в сградата на община Вълчи дол.

Заинтересованите лица могат да прегледат информацията в 14–дневен срок, считан от 20.04.2016 г. за изразяване на  становища.

 

23.03.2016 г.

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

От Недко Генчев Малчев

ЕГН-6704275065
Фирма - БГ Агро земеделска компания ЕООД ЕИК 103609000
Адрес: гр.Варна, ул.”Генерал Колев ” №12

 за

провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия В изпълнение на Наредба №15 от 2004г. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни дейности Ви уведомяваме...
Прочети повече...

 

23.03.2016 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Във връзка със задълженията на кметствата произтичащи от чл. 9 на Наредба № 15 от 08.04.2004 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, както и от чл. 112 на Закон за защита на растенията за условията и реда за оповестяване на дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия с наземна и авиационна техника,

Община Вълчи дол призовава собствениците на пчели и пчелни семейства, на основание чл. 8 и чл. 9 от Закон за пчеларството да регистрират/актуализират собствеността си в съответното кметство.

Съгласно  чл. 8, ал. 4 от закона, за регистрацията не се заплаща такса.

 

15.01.2016 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „Агро - ГТ“ ЕООД, Генерал Тошево за водовземане на подземни Ьоди чрез ново водовземно съоръжение: ТК-2 „Агро-ГТ- Искър“, предвиден за изграадане в имот № 034027, землище на с. Искър, местност „Дренака“, ЕКАТТЕ 32860, общ. Вълчи дол, обл. Варна...

Прочети повече...

 

17.08.2020 г.


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

 

 

11.01.2016 г.


Информация

 

за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на ново водовземно съоръжение-тръбен кладенец ТК-1 в имот №030025 в землището на с.Искър, Община Вълчи дол. 

Прочети повече...

 

11.01.2016 г.


Информация

 

за преценяване на необходимостта от ОВОС за инвестиционно предложение за изграждане на ново водовземно съоръжение-тръбен кладенец ТК-2 в имот №034027 в землището на с.Искър, Община Вълчи дол.

Прочети повече...