Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

          

 

Януари 2024г.

/Приета с Решение № 92/24.01.2024 г. от Протокол № 8 от 24.01.2024 г. на Общински съвет Вълчи дол/

 

 

I.            ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящата Програма за управление на кмета на Община Вълчи дол е изготвена и разработена в съответствие с изискванията на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, като се отнася за периода 2023-2027 г. Програмата е средносрочен планов документ, съдържащ основните цели, приоритети, дейности, срокове за изпълнение и очаквани резултати.

Програмата и приоритетите на управление са в съответствие със стратегическите документи, програми и планове на европейско, национално и местно ниво. Целите отговарят на капацитета, правомощията и задълженията на местната власт, както и на критериите за постижимост и реалистичност, съобразно ресурсите и времевите рамки. В тази връзка и в изпълнение на законодателството, регламентиращо местната власт, Програмата е насочена към провеждането на последователна политика за привличане на допълнителни финансови ресурси от Европейските фондове, което ще позволи подобряването на местната инфраструктура, осигуряването на по-добра и качествена образователна, социална и здравна среда.

Настоящата програма е съобразена с разработената предизборна програма на Калоян Красимиров Цветков, избран за кмет на Община Вълчи дол с Решение на общинската избирателна комисия №110 от 06.11.2023 г. При подготовката ѝ са съобразени целите, предвидени в Плана за интегрирано развитие на Община Вълчи дол за периода 2021-2027 г. Под внимание са взети и национални и стратегически документи, както и действащи планове и програми на Община Вълчи дол, приети от Общински съвет Вълчи дол.

Документът е съобразен с правомощията и функции на кмета на общината, като изцяло е съобразен с действащата нормативна уредба, с изискванията за добро управление и възприетите добри практики на местните власти в страните, членки на Европейския съюз.

 

II.            ОСНОВНИ УПРАВЛЕНСКИ ПРИНЦИПИ

Върховенство на закона;

Целесъобразност на взетите решения;

Ефективно управление;

Резултатност;

Прозрачност при взимането на решения;

Диалог и партньорство с гражданите;

Отчетност при разходването на публичните средства и разпореждането с публични ресурси;

Отговорност към правата, сигурността и просперитета на жителите на Община Вълчи дол;

Прозрачност, демократично управление и споделена отговорност.

 

III.            ОСНОВНИ ЦЕЛИ

Въз основа на идентифицираните области за въздействие се очертават следните ЦЕЛИ, насочени към постигане на устойчиво развитие, привличане на инвестиции и насърчаване на икономическата активност:

1.            Създаване на благоприятни условия за привличане на инвестиции и развитие на предприемачеството;

2.            Подобряване на жилищната среда - чиста природа и устойчиво развитие на населените места;

3.            Прозрачно и ефективно управление на ресурсите на Общината, което ще стимулира развитието на местната икономика;

4.            Насърчаване на малкия и средния бизнес;

5.            Повишаването на качеството на живот чрез повишаване на качеството и количеството на предлаганите социални, здравни и образователни услуги;

6.            Развитие на административния капацитет.

7.           Развитие на културата и спорта чрез разширяване на кръга на извършваните спортни и културни мероприятия

За постигането на така заложените ЦЕЛИ Програмата предвижда изпълнението на следните мерки и дейности:

 

 

I. ЦЕЛ 1: Създаване на благоприятни условия за привличане на инвестиции и развитие на предприемачеството.

 

Мерки

Дейности за реализиране на мерките

Срок на изпълнение

Очаквани резултати

 1.        Създаване на условия за привличане на инвестиции

1.1.  Насърчаване на стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество

2023-2027 г.

Създадени условия и привличане на инвестиции

1.2  Подкрепа на жизнеспособността и конкурентоспособността на предприятията, които са в пряка зависимост с икономическия растеж и развитието на бизнеса

2023-2027 г.

Активна комуникация и подпомагане на бизнеса

1.3 Провеждане на прозрачни процедури и подкрепа на местни фирми. Повишаване контрола при изпълнението на обществени поръчки

 

2023-2027 г.

Проведени прозрачни процедури; подкрепени местни фирми; повишен контрол при изпълнението на обществени поръчки

 1.4 Активно работещ екип в подкрепа на бизнеса за кандидатстване с проекти по национални и европейски програми

2023-2027 г.

Оказана подкрепа на бизнеса за кандидатстване с проекти по национални и европейски програми

2.         Оползотворяване на потенциала на селското и горското стопанство, постигане на неговото устойчиво развитие

2.1     Възможност за развитие на земеделието и животновъдството, включително и на сертифицирано биоземеделие и животновъдство

2023-2027 г.

Развитие на земеделието и животновъдството

2.2 Подпомагане и развитие на бизнес инфраструктурата

2023-2027 г.

Изградена бизнес инфраструктура

2.3.   Стимулиране на създаването на партньорства и на развитието на иновации на територията на Общината.

2023-2027 г.

Изградени партньорства

II. ЦЕЛ 2: Подобряване на жилищната среда - чиста природа и устойчиво развитие на населените места.   

 

Мерки

Дейности за реализиране на мерките

Срок за изпълнение

Очаквани резултати

1.         Изграждане, рехабилитация и модернизация на общинската пътна мрежа,общинска инфраструктура и ВиК инфраструктура

1.1 Изпълнение на проект : „Основен ремонт на ул. „Христо Смирненски“ от о.т. 227 до о.т. 193, ул. „Черно море“ от о.т. 230 до о.т. 182; ул. „Иван Вазов“ от о.т. 183 до о.т. 191 по проект „Основен ремонт на ул. „Христо Смирненски“ от о.т. 227 до о.т. 193, ул. „Черно море“ от о.т. 230 до о.т. 182; ул. „Иван Вазов“ от о.т. 183 до о.т. 191, град Вълчи дол“ по Програма за развитие на селските райони, МИГ Възход- Ветрино, Вълчи дол , Провадия.

30.06.2025 г.

Подобряване на съществуващата инфраструктура

1.2 Изпълнение на проект: „Основен ремонт за енергийно обновяване на сградата на Община Вълчи дол по проект – „Основен ремонт за енергийно обновяване на сградата на Община Вълчи дол“ по Националния план за възстановяване и устойчивост

2023-2027 г.

Нов облик на сградата на Община Вълчи дол

1.3 Основен ремонт на улици в Община Вълчи дол

2023-2027 г.

Подобряване на съществуващата инфраструктура

1.4. Изпълнение на проект „Основен ремонт и реконструкция на площадно пространство - централна градска част в гр. Вълчи дол“

2023-2027 г.

Подобряване на съществуващата инфраструктура

1.5 Изграждане на енергийно ефективни системи за уличното осветление

2023-2027 г.

Подобряване на съществуващата инфраструктура

1.6 Рехабилитация на път VAR 2116 Вълчи дол-Войводино-граница Община (Вълчи дол-Суворово)-Николаевка от км 5+000 до км 6+740

2023-2027 г.

Подобряване на съществуващата пътна  инфраструктура

1.7 Основен ремонт на общински път VAR 1112 /II-27, Стефан Караджа – Владимирово/ Червенци – Караманите - Брестак - /III - 2702

2023-2027 г.

Подобряване на съществуващата пътна  инфраструктура

1.8. Изграждане на пешеходни зони и велоалеи;

2023-2027 г.

Постигане на съвременна и естетическа визия на централната градска част

 

1.9 Подготовка и кандидатстване с проектни предложения за рехабилитация на ВиК мрежата

2023-2027 г.

Подобрена ВиК инфраструктура

 

1.10 Монтаж на зарядна станция  за електрически автомобили за публично ползване

2023-2027г.

Осигурена зарядна инфраструктура за електромобили

2. Обществен ред, сигурност и спокойствие;

2.1 Изграждане на мрежа за видео-наблюдение на територията на Общината

2023-2027 г.

Засилен контрол

3. Създаване на ежесезонни инициативи, свързани с почистване на околната среда в Общината

3.1 Почистване, поддържане и опазване на природните ресурси в Общината

2023- 2027 г.

Подобряване на екологичната картина в Община Вълчи дол

3.2 Системно почистване на гробищните паркове и поддържане достъпа до тях

2023-2027 г.

Лесен достъп до гробищните паркове

3.3   Поддържане и създаване на зелени площи в т.ч. участие с проектни предложения относно опазването на околната среда на Предприятието за управление дейностите по опазване на околната среда

2023-2027г.

Подобряване на екологичната картина в Община Вълчи дол

3.4 Ефективно управление на отпадъците в Общината като част от опазването на околната среда

2023-2027г.

Намаляване на общото количество на отпадъци

3.5 Поставяне на контейнери за рециклируеми материали

2023-2027 г.

Намаляване на общото количество на отпадъци

3.6 Регулярна разяснителна дейност във връзка с разделното изхвърляне на рециклируеми материали

2023-2027 г.

Намаляване на общото количество на отпадъци

4. Възстановяване и развитие на междуселищния транспорт.

4.1.Утвърждаване на транспортна мрежа и графици, отговарящи на нуждите на населението;

2023-2027 г.

Стимулиране на трудовата мобилност чрез осигуряване на редовен обществен транспорт

4.2. Сключване на договори с външни фирми или създаване на общинско предприятие за обществен транспорт

2023-2027 г.

Стимулиране на трудовата мобилност чрез осигуряване на редовен обществен транспорт

5. Решаване на проблема с бездомните и безстопанствени животни

5.1. Предприемане на мерки за ограничаване популацията на бездомните животни- консултации и обсъждане на възможност за създаване и изграждане на приют за бездомни животни

2023-2027 г.

Изпълнени мерки за ограничаване популацията на бездомните кучета

 

III. ЦЕЛ 3: Прозрачно и ефективно управление на ресурсите на Общината, което ще стимулира развитието на местната икономика.

Мерки

Дейности за реализиране на мерките

Срок за изпълнение

Очаквани резултати

1. Ефективно управление на финансовите и публичните ресурси чрез диалог с гражданското общество

1.1 Разумно планиране и стриктен контрол при разходването на общински средства;

2023-2027 г.

Осигуряване на прозрачност при управлението

1.2. Подобряване събираемостта на местните данъци, такси и глоби

2023-2027 г.

По-добра събираемост на вземанията

1.3 Провеждане на балансирана данъчна политика, отчитаща като финансовото състояние на гражданите, така и потребностите от финансиране на обществените услуги

2023-2027 г.

Провеждане на балансирана данъчна политика

1.4 Прозрачност при използване на общински, държавни и европейски средства, включително тези за издръжка на общинската администрация

2023-2027 г.

Ефективно управление на общинския бюджет; прозрачност на публичните разходи

1.5 Благоприятна данъчна среда за стимулиране на малкия и средния бизнес

2023-2027 г.

Оказана подкрепа на бизнеса за кандидатстване с проекти по национални и европейски програми

1.6 Провеждане на регулярни тематични срещи с представители на бизнеса, културните институции, НПО и различните професионални съсловия

2023-2027 г.

Диалог с представители на бизнеса, културните институции, НПО и различните професионални съсловия

2.         Ефективно управление на общинската собственост.

2.1 Стриктно спазване на Наредбата за разпореждане с имоти- общинска собственост, по повод възстановяване до 30% от продажната цена към съответното кметство, на чиято територия се намира имотът, обект на продажба

2023-2027г.

Увеличаване цената на общинската собственост

 

ЦЕЛ 4: Насърчаване на малкия и средния бизнес.

Мерки

Дейности за реализиране на мерките

Срок за изпълнение

Очаквани резултати

1. Разработване на общинска политика в подкрепа на инвеститорите

1.1 Осигуряване на условия за развитие на конкурентноспособна икономика

2020-2023г

Развита конкурентноспособна икономика

 

1.2 Дейности по националната програма „Активиране на неактивни лица“

31.12.2024

Увеличаване на трудовата заетост на неактивните лица

 

1.3. Дейности по националната програма „Помощ за пенсиониране“

30.09.2024г

Оказване на помощ на лицата, подлежащи на пенсиониране

2. Създаване на условия за привличане на инвеститори и разкриване на нови работни места

2.1. Активна комуникация с местния бизнес и подпомагане развитието на бизнеса в Общината

2023-2027 г.

Развитие на местния бизнес

2.2.  Провеждане на прозрачни процедури и подкрепа на местни фирми. Повишаване на контрола при изпълнението на обществени поръчки

2023-2027 г.

Повишаване на контрола при изпълнението на обществени поръчки

2.3.Насърчаване стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество

2023-2027 г.

Развита самостоятелна стопанска дейност

2.4 Насърчаване на диалога между представители на бизнеса и бюрото по труда за намиране на оптимално решение в търсенето и предлагането на пазара на труда.

2023-2027 г.

Осигуряване на трудова заетост на хора с ниски доходи и безработни лица,

 

2.5 Активно работещ екип в подкрепа на бизнеса за кандидатстване с проекти по национални и европейски програми

 

2023-2027 г.

Увеличаване на броя на  кандидатстващите дружества

2.6 Насърчаване на работодателите, представители на бизнеса, за наемане на работа на младежи до 29-годишна възраст, в т.ч. чрез стаж, старт в кариерата на лицата, завършващи средно и висше образование и чрез участие в проект „Развитие заетостта в Община Вълчи дол чрез иновативен подход“ по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство“.

2023-2027 г.

Насърчаване на трудовата заетост сред младите хора

ЦЕЛ 5: Повишаването на качеството на живот чрез повишаване на качеството и количеството на предлаганите социални, здравни и образователни услуги.

Мерки

Дейности за реализиране на мерките

Срок

Очаквани резултати

1. Повишаването на качеството и количеството на социалните услуги

 1.1. Запазване на действащите социални услуги в т.ч чрез изпълнение на Закона за личната помощ и разширяване на делегираната от държавата дейност „Асистентска подкрепа“

2023-2027г.

Разширяване и по-голям обхват на делегираната дейност

1.2  Проект „Топъл обяд в Община Вълчи дол“ по Програма за храни и основно материално подпомагане“

30.09.2025г.

Разширяване на дейността по проекта

1.3 Проект „Грижа в дома на Община Вълчи дол“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“.

30.04.2024г.

Разширяване на дейността по проекта

1.4 Запазване на подкрепата на Общината към хора с нисък социален статус- военноинвалиди, военнопострадали, пенсионери, ученици, хора със специфични потребности

2023-2027 г.

Разширена подкрепа на Общината към хора с нисък социален статус

1.5 Подобряване условията в пенсионерските клубове и другите социални клубове.

 

2023-2027 г.

Подобрени условия в клубовете на пенсионера и другите социални клубове

1.5 Акцент върху обществената среда и достъпа до нея на хора с увреждания

 

2023-2027 г.

Достъпна обществена среда за хора с увреждания

1.6 Подкрепа на дейността за домашен социален патронаж

2023-2027 г.

Общинско управление на социалните услуги

1.7 -     Социална интеграция на маргинализираните общности като малцинствени групи и хора в неравностойно положение

2023-2027 г.

По-добра интеграция на малцинствените групи

 

1.8 Разкриване на център за обществена подкрепа

2023-2027 г.

Предоставена качествена социална услуга за деца и техните семейства

2. Повишаване на качеството и количеството на здравните услуги

2.1 Подобряване на материално-техническата база и обновяване на здравни служби и медицински кабинети

2023-2027 г.

Подобрена материално-техническа база и обновени здравни служби

2.2 Подобряване на здравните грижи в учебните заведения

2023-2027 г.

Подобрено качество на здравните грижи за деца и ученици

2.3 Възстановяване на центъра за рехабилитация и физиотерапия

2023-2027 г.

Възстановен център за рехабилитация и физиотерапия

2.4 Закупуване на медицинска апаратура

2023-2027 г.

Подобрена медицинска апаратура

2.5 Набиране на лекари-специалисти чрез сключване на договори с тях или с медицински заведения за практика на територията на Общината и осигуряване на екип от лекари-специалисти за здравно обслужване на населението

2023-2027 г.

Подобрени здравни услуги чрез сформиран екип от лекари-специалисти

 

3.1 "Ремонт, реконструкция, преустройство и пристройка на хижа в спортно-образователен център"

2023-2027 г.

Осигурен спортно-образователен център

 3. Повишаване на качеството и количеството на образователните услуги

3.2 Ефективно управление на общинските ресурси в сферата на образованието

2023-2027 г.

Подобряване качеството на образованието

3.3 Подобряване на училищната среда чрез проект „Основен ремонт и подобряване на енергийната ефективност на ДГ „Здравец“, гр. Вълчи дол“ по Националния план за възстановяване и устойчивост

2023-2027 г.

Подобряване на училищната среда

3.4 Модернизиране на образователната инфраструктура, в т.ч. и чрез участие в европейски проекти

2023-2027 г.

Модернизирана образователна инфраструктура

3.5 Подкрепа за добри учителски практики и даровити деца чрез Общината

2023-2027 г.

Интелектуално и личностно развитие на децата в областта на спорта, изкуството и науката

3.6 Стимулиране на извънкласните форми на обучение, съобразени с интересите на децата

2023-2027 г.

Създадени извънкласни форми

3.7 Работа с родители, социални работници и медиатори с цел предотвратяване отпадането от образователната система на деца и ученици от малцинствени групи

2023-2027 г.

Постигане на пълен обхват и интеграция в системата на предучилищното и училищното образование

3.8 Дейности, свързани с превенция по отношение на зависимости, агресия, социално изключване и ранни бракове- в т.ч. открити уроци с представители на различни органи на държавно и местно ниво

2023-2027 г.

Постигната превенция по отношение на зависимости и агресия

 

 

3.9 Създаване на съвместни дейности с учениците от гимназиален етап на училищата на територията на Общината, в т.ч. стаж в различни административни структури, открити уроци по отношение дейността на администрацията

2023-2027 г.

Развита и модернизирана образователна среда, ориентирана към потребностите на местния бизнес.

3.10 Създаване на устойчиви навици у децата за пълноценно използване на свободното време и възпитание на качества на нетърпимост към социалната агресия и повишаване на толерантността към другите

 

2023-2027 г.

Повишаване на нетърпимостта към социалната агресия

 

3.11 Разкриване на център за професионална квалификация

2023-2027 г.

Улеснен достъп до професионална квалификация  за успешна реализация

 

 

ЦЕЛ 6 Развитие на административния капацитет

Мерки

Дейности за реализиране на мерките

Срок за изпълнение

Очаквани резултати

1. Подобряване на професионалната компетентност в общинската администрация

1.1 Подобряване на качеството и усъвършенстване на административното обслужване

 

2023-2027 г.

Подобряване на работните условия в администрацията и превръщането ѝ в привлекателно място за специалисти

1.2 Проект „Укрепване на общинския капацитет в Община Вълчи дол“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027

 

2023-2027 г.

Подобряване на работните условия в администрацията и превръщането ѝ в привлекателно място за специалисти

1.3 Развитие и поддържане на висок административен капацитет в т.ч. чрез прилагане на добри практики, електронно управление, високо ниво на обслужване на гражданите и бизнеса, партньорство с други общини

2023-2027 г.

Подобряване на работните условия в администрацията и превръщането ѝ в привлекателно място за специалисти

2. Участие на служители на Общината във форуми и семинари

2.1 Координация и взаимодействие с всички страни, заинтересувани от подобряване на административното обслужване в администрациите

 

2023-2027 г.

Качество на предоставяните услуги

2.2 Осигуряване на координация и взаимодействие с администрацията на съседни общини при реализиране на проекти

2023-2027 г.

Надеждна обратна връзка

 

ЦЕЛ 7: Развитие на културата и спорта чрез разширяване на кръга на извършваните спортни и културни мероприятия

 

Мерки

 

Дейности за реализиране на мерките

Срок за изпълнение

Очаквани резултати

1.         Подкрепа за развитието на културни дейности от институциите и подкрепа на успешни творчески модели

 

1.1 Съхраняване, опазване и развитие на местното културно наследство в т.ч. чрез изпълнение на проект „Изграждане и обзавеждане на център за изкуство и занаяти в УПИ  IV- 632, кв. 44 по плана на гр. Вълчи дол“

 

27.01.2025 г

Изградена културна инфраструктура

1.2 Проект „Закупуване и монтаж на озвучителна система за обезпечаване дейността на Културен дом град Вълчи дол“ по Програма за развитие на селските райони, МИГ Възход- Ветрино, Вълчи дол, Провадия

2025 г.

Закупена озвучителна система

1.3 Проект „Изграждане на Туристически информационен център в град Вълчи дол“ по Програма за развитие на селските райони, МИГ Възход- Ветрино, Вълчи дол, Провадия

 

30.06.2024 г.

Изграден туристически информационен център

1.4 Популяризиране на местните традиции и обичаи, свързани с културния календар на Общината

2023-2027 г.

Изява на танцови и певчески състави

1.5 Организиране и провеждане на национални и местни празници, свързани с годишнини

2023-2027 г.

Организирани и проведени културни събития. Утвърждаване и привличане на международно участие.

2. Създаване на съвременни условия и за развитие на спорт, тренировъчна и състезателна дейност

2.1 Обновяване на спортните бази в селата

2023-2027 г.

Подкрепа за възстановяване на традиционни за общината спортове

2.2. Изграждане на многофункционална спортна зала в общинският център

2023-2027 г.

Изграждане на спортна инфраструктура

2.3 Изграждане на спортни площадки

 

2023-2027 г.

Изграждане на спортна инфраструктура

2.4 Увеличаване бюджета за спорт на детските и юношеските клубове, както и на представителните клубове на територията на Общината

2023-2027 г.

Подкрепа на спортните клубове

2.5 Активна работа в посока европейско финансиране на спортни проекти

 

2023-2027 г.

Подкрепа на спортните клубове

2.6 Организиране на състезания съвместно с други клубове в страната

2023-2027 г.

Развитие на спорта

 

 

 

IV.            ПРИОРИТЕТИ

От гореизложените поставени цели не могат да бъдат изведени приоритетни във възходящ ред. Всяка една поставена цел е от съществено значение за г-н Калоян Цветков, кмет на Община Вълчи дол, за успешно управление през 4-годишния мандат.

С оглед необходимостта от финансов ресурс за реализацията им, ще се изпълняват с приоритет тези, за които е осигурен такъв. За останалите цели ще се търсят възможности за външно финансиране, в т.ч чрез отворени оперативни програми на Европейския съюз. При невъзможност за такова финансиране ще се финансират поетапно от средствата на общинския бюджет.

 

 

 

V.            ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ:

1.      Подобрена инфраструктура на територията на общината.

2.      Напълно удовлетворяване на потребителите на услуги, предоставяни от общинската администрация;

3.      Създаване на благоприятни условия за задържане на населението в трудоспособна възраст и навлизане на млади хора на пазара на труда;

4.      Създаване на нови работни места посредством привличане на външни инвеститори и намаляване на административната тежест пред тях.

5.      Подобряване и разширяване на предоставените услуги в сферата на социалните услуги и здравеопазването;

6.      Развитие на партньорства с частния, неправителствения сектор и местната общност;

7.      Подобряване на професионалната компетентност в общинската администрация;

8.      Подобряване на условията на живот за възрастните хора, хората с увреждания;

9.      Недопускане за социално изключване на рисковите групи;

10.  Намаляване на престъпността на територията на Общината и повишаване на сигурността на жителите и гостите на Общината;

11.   Пълен обхват на децата от целевите групи в сферата на предучилищното и училищното образование;

12.  Опазване на околната среда, включително чрез осигуряване на чиста, зелена и красива среда.