Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. № РД-08-01-563/22.04.2022г.

На основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 24-392/18.04.2024г. на Кмет на Община Вълчи дол, за разрешаване изработването и одобряване на заданието по чл.125, ал.1 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ  (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за ПУП-ПРЗ УПИ VI307  в кв. 12а  по кадастралния и регулационен  план на с. Щипско, одобрен със Заповед № 65 от 10.03.1993г., последно изменен със Заповед № 12 от 16.11.1998г. издадена от  Н-к отдел ТСУС и ОС, на който отговаря ПИ с идентификатор № 84022.501.654 по КККР на с. Щипско, одобрени със Заповед № РД-18-34/22.01.2019г. на ИД на АГКК;   УПИ VIII307  в кв. 12 а  по кадастралния и регулационен  план на с. Щипско, одобрен със Заповед № 65 от 10.03.1993г., последно изменен със Заповед № 12 от 16.11.1998г. издадена от  Н-к отдел ТСУС и ОС,  на който отговаря  ПИ с идентификатор № 84022.501.655 по КККР на с. Щипско, одобрени със Заповед № РД-18-34/22.01.2019г.  на ИД на АГКК и  УПИ IX307  в кв. 12 а  по кадастралния и регулационен  план на с. Щипско, одобрен със Заповед № 65 от 10.03.1993г., последно изменен със Заповед № 12 от 16.11.1998г. издадена от  Н-к отдел ТСУС и ОС,  идентичен с  ПИ с идентификатор № 84022.501.656 по КККР на с. Щипско, одобрени със Заповед № РД-18-34/22.01.2019г.  на ИД на АГКК.

-    Изменение на вътрешно регулационните линии между УПИ VI307 ,  УПИ VIII307   и УПИ IX307  в кв. 12 а , при което се обособяват два нови УПИ X654, 655 и УПИ  XI655, 656.
-    За новообразуваните УПИ Х и УПИ  XI  се определя градоустройствена зона „ Жм”- жилищна зона с преобладаваща малка височина и конкретното предназначение  „за жилищно строителство” .

    Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1.
Заповедта не подлежи на обжалване.

 От Общината

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. № 08-01-510/08.04.2024 г.

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е внесен проект за одобрение на ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за УПИ I2  в кв. 31 по регулационен  план на с. Щипско, одобрен със Заповед № 65 от 10.03.1993г. - отговарящ съответно на  ПИ с идентификатор № 84022.501.2  по КККР на с. Щипско, одобрени със Заповед №  РД 18-34/22.01.2019 г. на ИД на АГКК .

В част регулация  се предвижда:
-    УПИ I2 да се раздели на два нови имота: УПИ III 2 и УПИ IV 2.
-    За имота да се определи градоустройствена зона „ Жм”- жилищна зона с преобладаваща малка височина, с конкретното предназначение на имота „за жилищни нужди” .

    Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Вълчи дол в четиринадесет дневен срок от  обявлението.

Обяснителна записка;

  Графична част;

От Общината

П.Великова

ОБЯВЛЕНИЕ 
изх.№ РД08-01-2618 / 22.12.2023 г.

На основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 23-1472/21.12.2023г. на Кмет на Община Вълчи дол, за разрешаване изработването и одобряване на заданието по чл.125, ал.1 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ за УПИ 12 в кв. 31 по регулационен план на с. Щипско, одобрен със Заповед № 65 от 10.03.1993г., отговарящ на ПИ с идентификатор № 84022.501.2 по КККР на с. Щипско, одобрен със Заповед № РД 18-34/22.01.2019 г. на ИД на АГКК.

Делба на УПИ 12 в кв. 31, при което се образуват два нови имота УПИ III2 и

УПИ IV2

Определят се градоустройствена зона „Жм” - жилищна зона с преобладаваща малка височина и конкретно предназначение на новообразуваните имоти „за жилищно строителство”.

Свободно застрояване, при спазване на изискванията на чл.26, чл.27 и чл.31 от

ЗУТ.
Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1.

Заповедта не подлежи на обжалване.
От Общината

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. № 08-01-2593/19.12.2023г.

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е внесен за одобрение подробен устройствен план – плана за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за УПИ II130 и УПИ III130 в кв. 50 по регулационен  план на с. Добротич, одобрен със Заповед № 181 от 17.12.1997г. - отговарящи на ПИ с идентификатор № 21717.501.457 и ПИ с идетификатор № 21717.501.458  по КККР на с.Добротич, одобрени със Заповед №  РД 18-1898/27.11.2018 г. на ИД на АГКК, последно изменение в обхвата на разработката със Заповед за изменение на КККР № 18-13378-13.12.2022/13.12.2022 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – ВАРНА. 

В част застрояване се определя устройствена зона Жм”- жилищна зона с преобладаваща малка височина и да се промени конкретното предназначение на имота „за жилищно строителство и ФЕЦ”.

Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1.

 На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Вълчи дол в четиринадесет дневен срок от  обявлението.

Обяснителна част;

  Графична част;

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. № 08-01-2592/19.12.2023г. 

       На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е внесен за одобрение подробен устройствен план – плана за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за  УПИ I99 и УПИ II99 в кв. 33 по регулационен  план на с. Добротич, одобрен със Заповед № 181 от 17.12.1997г. - отговарящи на ПИ с идентификатор № 21717.501.459 и ПИ с идетификатор № 21717.501.460  по КККР на с.Добротич, одобрени със Заповед №  РД 18-1898/27.11.2018 г. на ИД на АГКК, последно изменение в обхвата на разработката със Заповед за изменение на КККР № 18-418-12.01.2023/12.01.2023 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – ВАРНА.

            В част застрояване се определя устройствена зона Жм”- жилищна зона с преобладаваща

малка височина и да се промени конкретното предназначение на имота „за жилищно строителство и ФЕЦ”.

Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1.

           На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Вълчи дол в четиринадесет дневен срок от  обявлението.

Обяснителна част;

  Графична част;

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 изх. № 08-01-2427/14.11.2023г.

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е внесен за одобрение подробен устройствен план – плана за изменение на регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на УПИ I,  в кв. 25 по  плана на с. Брестак, на който отговарят ПИ с идентификатор № 06416.501.673 и ПИ с идентификатор № 06416.501.856 по КККР на с.Брестак.

Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1.

          На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Вълчи дол в четиринадесет дневен срок от  обявлението.

Обяснителна част;

  Графична част;

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. № 08-01-2311/10.10.2023г.

 

          На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е внесен за одобрение подробен устройствен план – плана за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за  изменение УПИ V-995 „ за производствени нужди“ в кв.84, представляващо ПИ с идентификатори № 12574.501.995 по КККР на  землище гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, собственост на „ ЕЕ ИНВЕСТ ВЪЛЧИ ДОЛ“ ЕООД

          В част застрояване се определя устройствена зона „Предимно производствена“ /Пп/ и се променя конкретното предназначение на имота за „ ПСД и ФЕЦ“

          Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1.

 

          На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Вълчи дол в четиринадесет дневен срок от  обявлението.

 

  Обяснителна част;

  Графична част;

 

  О Б Я В Л Е Н И Е

  изх. № 08-01-2055/24.08.2023г.

 

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е внесен за одобрение подробен устройствен план – плана за застрояване (ПУП-ПЗ) за  ПИ с идентификатори № 14667.17.156, по КККР на  землище с. Генерал Киселово, общ. Вълчи дол, собсвеност на „СМВ ГРУП“.

 В част застрояване се определя устройствена зона „Предимно производствена“ /Пп/ с конкретното предназначение „за фотоволтаична електрическа централа“   

 Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1.

           На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Вълчи дол в четиринадесет дневен срок от  обявлението.

  Обяснителна част;

  Графична част;

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. № 08-01-1921/17.08.2023 г.

 

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е внесен проект за одобрение на ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за УПИ XII-272 и УПИ XIII-272 в кв.82  по кадастрален и регулационен план на с. Червенци, общ. Вълчи дол, одобрен със Заповед № 258/15.12.1995 г.

      

            Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Вълчи дол в четиринадесет дневен срок от  обявлението.

  Обяснителна част;

  Графична част;

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. № 08-01-1892/15.08.2023 г.

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е внесен проект за одобрение на ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за разделяне на УПИ I-333 (ПИ с идентификатор 84022.501.333), в кв.121 и образуване на УПИ XIII-333  и XIV-333 по кадастрален и регулационен план на с. Щипско, общ. Вълчи дол, одобрен със Заповед № 65/10.03.1993 г.

       В част регулация се предвижда:  

 • Изменение на страничните регулационни линии в съответствие с кадастралните граници на имота
 • Разделяне на урегулирания поземлен имот на два нови – УПИ XIII-333 и УПИ XIV-333
 • Определяне на градоустройствена зона „Жилищна с преобладаващо застрояване с малка височина“ /Жм/ и конкретно предназначение на имота „ за жилищно строителство

   Предвиденото застрояване – свободно, при спазване на изискванията на чл. 26, чл. 27, чл. 31 от ЗУТ.

            Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Вълчи дол в четиринадесет дневен срок от  обявлението.

  Обяснителна част;

  Графична част;

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх. № РД 08-01-1539/21.07.2023 г.

 

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е внесен проект ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за УПИ II-147, кв. 58 по регулационен план на с. Метличина одобрен със Заповед № 2704 от 29.08.1930г. който отговаря  ПИ с идентификатор № 47874.501.147 по КККР на с. Метличина, одобрени със Заповед №  РД 18-1887/21.11.2018 г. на ИД на АГКК.

 

В част регулация да се предвижда:

 • Прилагане на уличната регулация.
 • Изменение на страничните регулационни линии в съответствие с кадастралните граници на имота.
 • За имота да се определя градоустройствена зона „ Жм”- жилищна зона с преобладаваща малка височина и да се промени конкретното предназначение на имота „за жилищно застрояване и ФЕЦ” .

 

          В част застрояване се предвижда:

Свободно застрояване, при спазване на изискванията на чл. 26, чл. 27 и чл. 31  от ЗУТ.

 

Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1.

 

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Вълчи дол в четиринадесет дневен срок от обявлението.

 

УПИ II-147, кв.58 - с. Метличина;

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. № РД 08-01-1110/22.06.2023 г.

На основание чл. 128, ал. 1 и ал. 2 от Закон за устройство на територията (ЗУТ), Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е внесен за проект за одобряване на изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за  УПИ ІІ-345, кв. 9 (ПИ с идентификатор 06416.501.345 по КККР на  с. Брестак) по регулационния план на с. Брестак, общ. Вълчи дол, собственост на Марин Живков Маринов.

В част регулация се предвижда промяна на страничните регулационни линии между УПИ ІІ-345 и съседните му: УПИ І-339, УПИ ІІІ-350 и УПИ ХІІІ-340, кв. 9 в съответствие с общите им кадастрални граници. За УПИ ХVІ-345 се определя градоустройствена зона „Жм” – жилищна с преобладаваща малка височина на застрояването и конкретното предназначение „за жилищни нужди”.

Застрояването е дадено с ограничителни линии, съгласно чл. 26 и чл. 31 от Закон за устройство на територията.

Проектът за изменение на ПУП-ПРЗ е публикуван в сайта на община Вълчи дол. Същият може да бъде разгледан и в стая № 203, отдел „Устройство на територията и управление на общинската собственост”, сградата на община Вълчи дол.

         Заинтересованите собственици на имоти по смисъла на чл. 131 от ЗУТ могат да прегледат проекта за изменението в 14-дневен срок от получаване на обявлението и ако имат възражения да ги направят писмено до Община Вълчи дол.

  Обяснителна част;

  Графична част;

 

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. № 08-01-1208/30.06.2023 г.

 

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е внесен проект за одобрение на ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за УПИ II92 (ПИ с идентификатор 30555.501.120), УПИ III91 (ПИ с идентификатор 30555.501.45), УПИ IV93 (ПИ с идентификатор 30555.501.41) и УПИ VIII90 (ПИ с идентификатор 30555.501.121) в кв.12  по кадастрален и регулационен план на с.Звънец, одобрен със Заповед № 240/15.02.1935 г.

       В част регулация: се предвижда УПИ II92,    УПИ III91, УПИ IV93 и УПИ VIII90 да се обединят в един нов имот УПИ XIII90,91,92,93.

 За имота да се определи градоустройствена зона „Жилищна с преобладаващо застрояване с малка височина“ /Жм/ и конкретно предназначение на имота „ за жилищно строителство и ФЕЦ

   Предвиденото застрояване – свободно, при спазване на изискванията на чл. 26, чл. 27, чл. 31 и чл. 35 от ЗУТ.

            Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Вълчи дол в четиринадесет дневен срок от  обявлението.

  Обяснителна част;

  Графична част;

 

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. № РД 08-01-1037/13.06.2023 г.

 

На основание чл. 128, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е внесен за проект за одобряване на частично изменение на Подробен устройствен план – План за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за  УПИ І-училище, кв. 119 (ПИ с идентификатор 84022.501.324 по КККР на  с. Щипско) по регулационния план на с. Щипско, общ. Вълчи дол, собственост на Бернд Дитер Беере и Пиа-Корнелия Беере.

  Обяснителна част;

  Графична част;

 

ЗАПОВЕД

ЗА ПОПРАВКА НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА

№ 23-466 / 15,05,2023 г.

На основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуален кодекс (АПК) и във връзка с допусната очевидна фактическа грешка в Заповед № 23-261/23.03.2023 г., предвид обстоятелството че в същата не е включен поземлен имот (ПИ) за безвъзмездно право на прокарване

НАРЕЖДАМ :

Извършвам поправка на Заповед № 23-261/23.03.2023 г. в следния смисъл: Параграф 1 - Предоставям допълнително на „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ СЕВЕР” АД, гр. Варна, р-н Владислав Варненчик, бул. Владислав Варненчик 258, Варна Тауърс-Е ЕИК 104518621, представлявано от Атанас Андреев Колев, Христо Петров Христов и Павел Ваня - Управителен съвет, представляващи дружеството заедно от всеки двама, чрез Кристина Христова Кадийска - Упълномощено лице, съгласно пълномощно per. № 82/07.01.2022 г., заверено от Стилиян Чернев, Нотариус в район PC Варна, per. № 619 на Нотариалната камара

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ на трасе за: «Кабелна линия СрН 20 kV от ТП 8 сграда с идентификатор 12574.501.1421.1, кв. 36 до ТП 13 сграда с идентификатор 12574.501.1772.6, кв. 34 по плана на гр. Вълчи дол», преминаващо и през ПИ с идентификатор 12574.501.1420 по КККР на гр. Вълчи дол, Общинска частна собственост.

Параграф 2 - Всички останали текстове в Заповед № 23-261/23.03.2023 г. остават непроменени.

Настоящата Заповед да се съобщи на всички заинтересовани лица, на основание чл. 62, ал. 2, изречение 2 от АПК.

Настоящата Заповед подлежи на обжалване на основание чл. 62, ал. 2, изречение 3 от АПК по реда на чл. 215 ал. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез Община Вълчи дфл пред съответният Административен съд по местонахождението на недвижимите имоти.  

 

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. № 08-01-788/16.05.2023г.

На основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 23-478/16.05.2023г. на За Кмет на Община Вълчи дол, съгласно Заповед № 23-422/03.05.2023г., за разрешаване изработването и одобряване на заданието по чл.125, ал.1 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ  (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) ПУП-ПРЗ за УПИ I 99   и УПИ II 99  в кв. 33  по регулационния  план на с. Добротич, одобрен със Заповед № 181 от 17.12.1997г., на Кмета на Община Вълчи дол, идентични съответно с ПИ с идентификатор № 21717.501.459 и ПИ  с идентификатор № 21717.501.460 по КККР на с. Добротич, одобрени със Заповед №  РД 18-1898/27.11.2018 г. на ИД на АГКК, последно изменен в обхвата на разработката със  Заповед за изменение на КККР № 18-418-12.01.2023/12.01.2023 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – ВАРНА.

В част регулация:

 • Обединяване на двата урегулирани поземлени имота, в един нов УПИ VII 99.
 • За имота да се определи градоустройствена зона „ Жм”- жилищна зона с преобладаваща малка височина и да се промени конкретното предназначение на имота „за жилищно строителство и ФЕЦ” .

          В част застрояване:

 Свободно застрояване, при спазване на изискванията на чл. 26, чл. 27, чл. 31 и чл.35  от

ЗУТ.

            Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1.

Заповедта не подлежи на обжалване.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. № 08-01-788/16.05.2023г.

На основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 23-478/16.05.2023г. на За Кмет на Община Вълчи дол, съгласно Заповед № 23-422/03.05.2023г., за разрешаване изработването и одобряване на заданието по чл.125, ал.1 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ  (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) ПУП-ПРЗ за УПИ I 99   и УПИ II 99  в кв. 33  по регулационния  план на с. Добротич, одобрен със Заповед № 181 от 17.12.1997г., на Кмета на Община Вълчи дол, идентични съответно с ПИ с идентификатор № 21717.501.459 и ПИ  с идентификатор № 21717.501.460 по КККР на с. Добротич, одобрени със Заповед №  РД 18-1898/27.11.2018 г. на ИД на АГКК, последно изменен в обхвата на разработката със  Заповед за изменение на КККР № 18-418-12.01.2023/12.01.2023 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – ВАРНА.

В част регулация:

 • Обединяване на двата урегулирани поземлени имота, в един нов УПИ VII 99.
 • За имота да се определи градоустройствена зона „ Жм”- жилищна зона с преобладаваща малка височина и да се промени конкретното предназначение на имота „за жилищно строителство и ФЕЦ” .

          В част застрояване:

 Свободно застрояване, при спазване на изискванията на чл. 26, чл. 27, чл. 31 и чл.35  от

ЗУТ.

             Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1.

Заповедта не подлежи на обжалване.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. № 08-01-788/16.05.2023г.

 На основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 23-478/16.05.2023г. на За Кмет на Община Вълчи дол, съгласно Заповед № 23-422/03.05.2023г., за разрешаване изработването и одобряване на заданието по чл.125, ал.1 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ  (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) ПУП-ПРЗ за УПИ I 99   и УПИ II 99  в кв. 33  по регулационния  план на с. Добротич, одобрен със Заповед № 181 от 17.12.1997г., на Кмета на Община Вълчи дол, идентични съответно с ПИ с идентификатор № 21717.501.459 и ПИ  с идентификатор № 21717.501.460 по КККР на с. Добротич, одобрени със Заповед №  РД 18-1898/27.11.2018 г. на ИД на АГКК, последно изменен в обхвата на разработката със  Заповед за изменение на КККР № 18-418-12.01.2023/12.01.2023 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – ВАРНА.

 В част регулация:

 • Обединяване на двата урегулирани поземлени имота, в един нов УПИ VII 99.
 • За имота да се определи градоустройствена зона „ Жм”- жилищна зона с преобладаваща малка височина и да се промени конкретното предназначение на имота „за жилищно строителство и ФЕЦ” .

          В част застрояване:

 Свободно застрояване, при спазване на изискванията на чл. 26, чл. 27, чл. 31 и чл.35  от

ЗУТ.

             Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1.

Заповедта не подлежи на обжалване.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. № 08-01-815/18.05.2023г.

 

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е внесен за одобрение подробен устройствен план – плана за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за

УПИ II220, УПИ III219, УПИ IV217 и УПИ V 310,311 в кв. 36 по регулационния план на с. Искър (ПИ идентификатори № 32860.501.217, № 32860.501.219, № 32860.501.220, № 32860.501.515 и 32860.501.311 по КККР с. Искър), общ. Вълчи дол.

В част регулация се предвижда обединяване на УПИ II220, УПИ III219, УПИ IV217  и част от УПИ V 310,311 –представляващо ПИ с идентиф. № 32860.501.515  в един нов УПИ VIII и се обособява УПИ IX, отговарящ на ПИ с идентиф. № 32860.501.311.

За новообразувания   УПИ VIII  се определя градоустройствена зона „Жилищна с преобладаващо застрояване с малка височина /Жм/ и конкретното предназначение на „ жилищно застрояване и ФЕЦ“ 

Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1.

          На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Вълчи дол в четиринадесет дневен срок от  обявлението.

  Обяснителна част;

  Графична част;

 

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. № 08-01-553/04.04.2023г.

На основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 23-310/04.04.2023г. на на Упълномощен Зам. Кмет на Община Вълчи дол, за разрешаване изработването и одобряване на заданието по чл.125, ал.1 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ  (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за УПИ I училище, в кв. 119  по регулационен  план на с. Щипско, одобрен със Заповед № 65 от 10.03.1993г., изменен със Заповед № 271 от 17.12.1999г., последно изменен със Заповед № 41 от 14.01.2021г., идентичен на  ПИ с идентификатор № 84022.501.324  по КККР на с. Щипско, одобрени със Заповед №  РД 18-34/22.01.2019 г. на ИД на АГКК.

В част регулация да се предвижда:

 • За имота да се определи градоустройствена зона „Жилищна с преобладаващо застрояване с малка височина“ /Жм/ и да се промени конкретното предназначение на имота „за жилищно застрояване” .

 

          В част застрояване се предвижда:

Свободно застрояване, при спазване на изискванията на чл. 26, чл. 27 и чл. 31  от ЗУТ, и запазване на съществуващите заварени и търпими сгради и постройки  с траен градоустройствен режим.

            Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1.

Заповедта не подлежи на обжалване.

 

От Общината:

 

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. № 08-01-429/16.03.2023г.

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е внесен за одобрение подробен устройствен план – плана за застрояване (ПУП-ПЗ) за  ПИ с идентификатори № 32860.45.25, № 32860.10.123, № 32860.10.415, № 32860.10.116,  и № 32860.23.34 по КККР на  землище с. Искър, общ. Вълчи дол, собственост на „ АГРО ГТ“ ЕООД и за ПИ с идентификатори №32860.45.67, № 32860.45.46, № 32860.45.26 по КККР на с.Искър, общ. Вълчи дол, собственост на „ СУКО“ ЕООД

 

В част застрояване се определя устройствена зона „Предимно производствена“ /Пп/ и конкретното предназначение „за производство на електроенергия - фотоволтаичен парк“  за ПИ с идентиф. №№ 32860.45.25; 32860.10.415; 32860.10.116 и 32860.23.34, и „ за производство на електроенергия – фотоволтаичен парк и обслужваща сграда“ за ПИ с идентиф. №№ 32860.45.67; 32860.45.46 и 32860.45.26.

Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Вълчи дол в четиринадесет дневен срок от  обявлението.

 

  Обяснителна част;

  Графична част;

 

 

10.03.2023 г.

ЗАПОВЕД №23-213/10.03.2023 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 192, ал. 3 и чл. 193, ал. 4 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с чл. 182 ал. 2 от ЗУТ и Протокол № 1 от 27.02.2023 г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ...

  Прочети повече...

 

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. № РД 08-01-395/09.03.2023г.

 

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е внесен за одобрение проект за подробен устройствен план – плана за застрояване (ПУП-ПЗ) за  ПИ с идентификатор № 12574.5.143 по КККР на  землище гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол

 

В част застрояване се определя устройствена зона „Предимно производствена“ /Пп/ с конкретното предназначение „Производствено – складова дейност“.

 

Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1.

 

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Вълчи дол в четиринадесет дневен срок от  обявлението.

  Обяснителна част;

  Графична част;

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх. № РД 08-01-333/21.02.2023 г.

 

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е внесен проект внесен проект за одобрение на подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за  ПИ с идентификатор 06416.106.1, ПИ с идентификатор 06416.106.2 и ПИ с идентификатор 06416.106.3, представляващи Урбанизирана територия с НТП: За стопански двор, по КККР на с. Брестак, одобрени със Заповед № РД-18-88/10.08.2016г. на ИД на АГКК.

 

 С плана се предвижда обединяването на трите имота в един общ с което се обособява  ПИ с идентификатор 06416.106.11.

            В част застрояване се определя устройствена зона „Предимно производствена“ /Пп/ с конкретното предназначение „за ПСД“ .

Предвиденото застрояване - свободно, е дадено с ограничителни линии, при

спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 35 от ЗУТ.

 

Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Вълчи дол в четиринадесет дневен срок от обявлението.

 

 

Обяснителна част;

  Графична част;

 

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. № РД 08-01-237/07.02.2023г.

 

      На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е че е внесен за одобрение проект за подробен устройствен план – плана за застрояване (ПУП-ПЗ) за  ПИ с идентификатор №11836.91.1 по КККР на  землище с. Войводино, общ. Вълчи дол

      В част застрояване се определя устройствена зона „Предимно производствена“ /Пп/ с конкретното предназначение „за изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство и съхранение на ел. енергия от възобновяеми енергийни източници“ .

      Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1.

      На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Вълчи дол в четиринадесет дневен срок от  обявлението.

Обяснителна част;

  Графична част;

 

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. № РД 08-01-136/27.01.2023г.

 

На основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 23-85/27.01.2023г. на Упълномощен Зам. Кмет на Община, съгл.

Заповед № 1077/20.10.2022г./, за одобряване на ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) ПУП-ПРЗ за УПИ V в кв. 59  (ПИ с идентификатор № 05978.501.213) по кадастралния и регулационния  план на с. Бояна, одобрен със Заповед № 1047 от 26.04.1929г.

В част регулация: Вътрешната регулационна  граница между УПИ V и УПИ VII в кв. 59

се коригира в съответствие кадастралната граница на имотите. След промяната на границата новообразувания имот отговарящ на ПИ с идентификатор № 05978.501.213 следва да получи номер  - УПИ VIII, а на ПИ с идентификатор № 05978.501.239 - УПИ IX.

 • С плана се определя градоустройствената зона „Жилищна устройствена зона, с преобладаваща малка височина” /Жм/, с конкретно предназначение за: „за жилищни нужди и ФЕЦ”.

За предвиденото застрояване са дадени ограничителни линии, при спазване на изискванията на чл. 26, чл. 31 и чл. 35 от ЗУТ.

 

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез Община Вълчи дол пред Административен съд- Варна.

 

Обяснителна част;

  Графична част;

 

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. № 08-01-132/26.01.2023г.

 

 

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е че е внесен проект за одобрение на подробен устройствен план – план за изменение на плана за застрояване (ПУП-ПЗ) за  ПИ с идентификатори №35506.1.274 и №35506.1.284  по КККР на  землище с.Калоян, общ. Вълчи дол

 В част застрояване се определя устройствена зона „Предимно производствена“ /Пп/ с конкретното предназначение „за изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство и съхранение на ел. енергия от възобновяеми енергийни източници“ .

Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1.

           На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Вълчи дол в четиринадесет дневен срок от  обявлението.

Обяснителна част;

  Графична част;

 

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. № 08-01-16/05.01.2023г.

 

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е че е внесен проект за одобрение на подробен устройствен план – план за изменение на плана за застрояване (ПУП-ПЗ) за  ПИ с идентификатор 36302.53.30 по КККР на  землище с.Караманите

 В част застрояване се определя устройствена зона „Предимно производствена“ /Пп/ с конкретното предназначение „за изграждане на фотоволтаична електроцентрала за производство и съхранение на ел. енергия от възобновяеми енергийни източници“ .

Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Вълчи дол в четиринадесет дневен срок от  обявлението.

Обяснителна част;

  Графична част;

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 Изх. № РД 08-01-1464/20.12.2022 г.

 

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е внесен проект ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за УПИ V, кв. 59 по кадастрален и регулационен план на с.Бояна одобрен със Заповед № 1047 от 26.04.1929г., на който отговаря  ПИ с идентификатор № 05978.501.213 по КККР на с. Бояна, одобрени със Заповед №  РД 18-1755/24.10.2018 г. на ИД на АГКК.

 

В част регулация се предвижда промяна на регулационната линия между УПИ V  и УПИ VII, в кв. 59, в съответствие с кадастралната граница на имотите.  Образуват се два нови имоти УПИ VIII идентичен с идентификатор № 05978.501.213 и УПИ IX идентичен с идентификатор № 05978.501.239.

С плана за УПИ VIII  се определя градоустройствена зона „Жилищна с преобладаващо застрояване с малка височина и конкретно предназначение: „за жилищни нужди и ФЕЦ”

 

Плана за застрояване предвижда свободно застрояване, при спазване на изискванията на чл. 26, чл. 31 и чл. 35 от ЗУТ.

Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Вълчи дол в четиринадесет дневен срок от обявлението.

 

ОБЯВЛЕНИЕ
изх. № РД 08-01-1384/06.12.2022г.


На основание чл.128, ал.З от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е че е внесен проект за одобрение на подробен устройствен план - план за изменение на плана за застрояване (ПУП-ПЗ) за УПИ Ш-194, кв. 40 по регулационния план на с. Генерал Колево отговарящ на ПИ с идентификатор 14670.501 Л94.

В част застрояване се предвижда промяна на конкретното предназначение на имота „за Жилищно строителство и ФЕЦ“. Не се предвижда промяна на градоустройствената зона „Жилищна устройствена зона, с преобладаваща малка височина’' /Жм/.

Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1.

На основание члЛ28, ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Вълчи дол в четиринадесет дневен срок от обявлението.

 

Заповед;

  Обяснителна част;

  Графична част;

 

ОБЯВЛЕНИЕ
изх. № РД 08-01-1383/06.12.2022г.


На основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщаваше е издадена Заповед № 1284/01.12.2022г. на Упълномощен ЗАМ. КМЕТ НА ОБЩИНА, за разрешаване изработването и одобряване на заданието по чл.125, ал.1 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план - план за регулация и застрояване) за УПИ V93 , в кв. 7 по кадастрален и регулационния план на с. Страхил, одобрен със Заповед № 94 от 18.01.1935г. - отговарящ на ПИ с идентификатор № 69701.501.93 по КККР на с. Страхил, одобрени със Заповед № РД 18-1759/24.10.2018 г. на ИД на АГКК;

В част регулация се предвижда:

- Промяна на регулационната линия между УПИ V93 и УПИ IV94, в кв. 7, в съответствие с общата кадастралната граница на имотите като новообразуваните имоти получи нови номера УПИ VI 94 и УПИ VII93.

-    С плана се определя градоустройствената зона в „Жм - жилищна с преобладаваща малка височина”.

-    За новообразувания УПИ VII93 в кв. 7 се определя конкретно предназначение за „ жилищни функции

В част застрояване да се предвиди: свободно застрояване, при спазване на изискванията на чл. 26, чл. 27 и чл. 31 от ЗУТ.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. № 08-01-1123/19.10.2022г.

 

На основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 1057/18.10.2022г. на Вр.ИД Кмет на Община Вълчи дол, за разрешаване изработването и одобряване на заданието по чл.125, ал.1 от ЗУТ на ПУП-ПЗ  (подробен устройствен план – план за застрояване) за  УПИIII 194  в кв. 40 по кадастрален и регулационен план на с. Генерал Колево, одобрен със Заповед № 267/27.12.2000г., отговарящ на ПИ с идентификатор 14670.501.197 по КККР на с. Генерал Колево, одобрен със Заповед № РД-18-1757/24.10.2018 г. на ИД на АГКК.

В част застрояване се предвижда промяна  на градоустройствената зона „За жилищно строителство и ФЕЦ“

            Предвиденото застрояване – свободно, е дадено с ограничителни линии, при спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 31 от ЗУТ.

 

            Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1.

Заповедта не подлежи на обжалване.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. № 08-01-1117/18.10.2022г.

 

На основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 1056/18.10.2022г. на Вр.ИД Кмет на Община Вълчи дол, за разрешаване изработването и одобряване на заданието по чл.125, ал.1 от ЗУТ на ПУП-ПЗ  (подробен устройствен план – план за застрояване) за  ПИ с идентификатор 06416.106.1, ПИ с идентификатор 06416.106.2 и ПИ с идентификатор 06416.106.3, представляващи Урбанизирана територия с НТП: За стопански двор, по КККР на с. Брестак, одобрени със Заповед № РД-18-88/10.08.2016г. на ИД на АГКК.

      В част застрояване се предвижда определяне на устройствена зона – предимно производствена (Пп) и конкретно предназначение на имотите „за ПСД“.

            Предвиденото застрояване – свободно, е дадено с ограничителни линии, при спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 31 от ЗУТ.

 

            Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1.

Заповедта не подлежи на обжалване.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. № 08-01-1104/12.10.2022г.

 

На основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 1034/12.10.2022г. на  ВрИД Кмет на Община Вълчи дол, за разрешаване изработването и одобряване на заданието по чл.125, ал.1 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ  (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за УПИ V в кв. 59  по регулационния  план на с. Бояна, одобрен със Заповед № 1047 от 26.04.1929., на който отговаря  ПИ с идентификатор № 05978.501.213 по КККР на с. Бояна, одобрени със Заповед №  РД 18-1755/24.10.2018 г. на ИД на АГКК.

В част регулация се предвижда:

 • - Промяна на регулационната линия между УПИ V и УПИ VII, в кв. 59, в съответствие с кадастралната граница на имотите. 
 • - За имота да се определи градоустройствена зона „Жилищна с преобладаващо застрояване с малка височина и конкретно предназначение: „за жилищни нужди и ФЕЦ"

    В част застрояване се превижда:

 Свободно застрояване, при спазване на изискванията на чл. 26, чл. 31 и чл. 35 от ЗУТ.

 

            Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев" № 1.

Заповедта не подлежи на обжалване.

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 изх. № 08-01-1099/11.10.2022г.              

         На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е обнарадвано Обявление с изх.  № 08-01-1085/06.10.2022г. за изготвенa Специализирана план-схема за газоснабдяване на гр. Вълчи дол "Разширение на газоразпределителната мрежа на гр. Вълчи дол в урбанизираната територия и стопански двор.".

Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев" № 1.

На основание чл.  128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения и искания по проекта до община Вълчи дол в тридесет дневен  срок от обявлението.

 

Обяснителна част;

  Държавен вестник;

 

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. № 08-01-1060/29.09.2022г.

 

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е внесен проект за одобрение на ПУП-ПРЗ  (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за УПИ I 399 и УПИ II 400, в кв. 36  по регулационния  план на с. Червенци, одобрен със Заповед № 258 от 15.12.1995г., отговарящи съответно на  ПИ с идентификатор № 80529.501.228 и на  ПИ с идентификатор № 80529.501.229  по КККР на с. Червенци, одобрени със Заповед №  РД 18-56/24.01.2020 г. на ИД на АГКК.

В част регулация се предвижда:

-     УПИ I 399 и УПИ II 400, в кв. 36 да се обединят в един, като новообразуваният имот получи нов номер УПИ VI 399, 400;

-     За имота да се определи градоустройствена зона „Жилищна с преобладаващо застрояване с малка височина" /Жм/ и конкретно предназначение: „за ФЕЦ".

   Предвиденото застрояване – свободно, е дадено с ограничителни линии, при спазване

на изискванията на чл. 26 и чл. 31 от ЗУТ.

            Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев" № 1.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Вълчи дол в четиринадесет дневен срок от  обявлението.

 

Обяснителна част;

  Графична част;

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх. № РД 08-01-996/14.09.2022 г.

 

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена Заповед № 880/14.09.2022г. на ЗА ВрИД Кмет на Община Вълчи дол, за одобряване на ПУП-ПЗ (подробен устройствен план – план за застрояване) за ПИ с идентификатор № 14667.40.141 /номер по предходен план № 040002 и № 040001/ по КККР на с.Генерал Киселово, одобрен със Заповед № РД-18-89/10.08.2016 г. на ИД на АГКК.

Плана за застрояване предвиди промяна на предназначението на земята и определяне на конкретно предназначение за „ Производствена и складова дейност ".

 

  Заповед;

Обяснителна част;

  Графична част;

 

 

 05.09.2022г. 

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. № РД-08-01-976/05.09.2022г.

 

На основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 834/02.09.2022г. на ВрИД Кмет на Община Вълчи дол, за одобрен ПУП-ПР  (подробен устройствен план – план за регулация) за  УПИ XVI 24  и УПИ XVII 24 , в кв. 15  по регулационния план на с. Михалич, одобрен със Заповед № 5774 от 15.11.1963г.

В част регулация се предвижда промяна на регулационната граница между двата имота, при което се образуват два нови: УПИ XX24 и УПИ XXI24, в кв. 15.

            Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев" № 1.

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез Община Вълчи дол пред Административен съд- Варна.

  Заповед;

Обяснителна част;

  Графична част;

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 изх. № 08-01-774/14.07.2022г.

На основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 659/14.07.2022г. на  ВрИД Кмет на Община Вълчи дол за одобряване на ПУП-ПРЗ  (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) УПИ II общ.  и УПИ III 1111, в кв. 77  по регулационния  план на гр. Вълчи дол, одобрен със Заповед № 239 от 25.01.1984г., изменен с Заповед № 159/25.01.1990г. издадена от гл. инженер „КТСУС" на Общински народен съвет гр. Вълчи дол - отговарящи на  част от ПИ с идентификатор № 12574.501.1804  по КККР на гр. Вълчи дол, одобрени със Заповед №  РД 18-35/22.01.2019 г. на ИД на АГКК.

В част регулация:

-     УПИ II общ.  и УПИ III 1111, в кв. 77  се обединят в един, като новообразуваният имот получи нов номер УПИ XVII 1111,  1577

-     За имота се определя градоустройствена зона „Жилищна с преобладаващо застрояване с малка височина" /Жм/ и конкретно предназначение: „за общественообслужващи функции, бензиностанция и паркинг".

В част застрояване се предвиди: свободно застрояване, при спазване на изискванията на чл. 26, чл. 27, чл. 31 и чл. 35 от ЗУТ.   

            Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез Община Вълчи дол пред Административен съд- Варна.

 

Заповед;

Обяснителна част;

  Графична част;

 

 

 

ЗАПОВЕД
№432/25.05.2022г.


На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА и чл. 129, ал.2, във връзка^ъе^Зййвление Вх. № РД 7700-163/08.04.2022г., Заповед № 90/02.02.2022г. на ВрИД Кмет на община Вълчи дол за: Разрешаване изработване на Г1УП-ПРЗ, на основание чл. 124а, ал. 2, ал. 5; чл.124б, ал.1, чл.110, ал.1, т. 1; във връзка с чл. 134, ал.2, т.6 от ЗУТ, чл.17, ал.2, т.4 от Наредба № 7 за правила и норми за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и одобряване на Задание по чл.125, ал,1 от ЗУТ и чл.128, ал.9 от ЗУТ...

 

Заповед;

Обяснителна част;

  Графична част;

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх. № РД 08-01-622/03.06.2022 г.

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е внесен проект ПУП-ПЗ (подробен устройствен план – план за застрояване) за УПИ II общ.  и  УПИ III1111, в кв. 77 по карастралния и регулационен  план на гр. Вълчи дол, одобрен със Заповед № 239/25.01.1984 г.

В част регулация се предвижда:

-     УПИ II общ.  и УПИ III 1111 (ПИ с идентификатор № 12574.501.1804), в кв. 77 да се обединят в един, като новообразуваният имот получи нов номер УПИ XVII 1111,  1577

-     За имота да се определи градоустройствена зона „Жилищна с преобладаващо застрояване с малка височина" /Жм/ и конкретно предназначение: „за общественообслужващи функции, бензиностанция и паркинг".

 

Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев" №1.

 

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Вълчи дол в четиринадесет дневен срок от обявлението.

 

Обяснителна част;

  Графична част;

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх. № 08-01-624/03.06.2022 г.

 

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена Заповед № 469/03.06.2022г. на ЗА ВрИД Кмет на Община Вълчи дол, за одобряване на ПУП-ПЗ (подробен устройствен план – план за застрояване) за ПИ № 06416.77.28 по карастралната карта на землището на с. Брестак, общ. Вълчи дол, обл. Варна.

Плана за застрояване предвижда промяна на предназначението на устройствената зона в Чисто производствена /Пч/, с конкретно предназначение на имота „За административно-битова сграда, склад и кантар".

Заповед;

Обяснителна част;

  Графична част;

 

27.05.2022 г.

 

Внесен проект за одобрение на ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за 

УПИ I112  (ПИ с идентификатор 32860.501.112) в кв.18 по кадастралния и регулационен план на 

с.Искър, одобрен със Заповед № 210/30.10.1998г. от "Вал протект" ЕООД.

Обявление;

Обяснителна част;

  Графична част;

 

26.05.2022 г.

 

ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за УПИ I 85 

(ПИ с идентификатор 32860.501.85), за УПИ II 86 (ПИ с идентификатор 32860.501.86), 
за УПИ III 81, УПИ IV 81, УПИ V 81 (ПИ с идентификатор 32860.501.81) в кв. 14 одобрен
 със Заповед № 210/30.10.1998г. по кадастралния и регулационен план на с.Искър.
 

Обявление - Заповед одобрение;

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 изх. № 08-01-617/02.02.2022г.

 

На основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 468/02.06.2022г. на Вр.ИД Кмет на Община Вълчи дол, за разрешаване изработването и одобряване на заданието по чл.125, ал.1 от ЗУТ на ПУП-ПЗ  (подробен устройствен план – план за застрояване) за  УПИVIII общ  в кв. 75 по кадастрален и регулационен план на гр. Вълчи дол, одобрен със Заповед № 239/25.01.1984г., отговарящ на ПИ с идентификатор 12574.501.1490 по КККР на гр. Вълчи дол, одобрен със Заповед № РД-18-35/22.01.2019 г. на ИД на АГКК.

В част застрояване не се предвижда промяна  на градоустройствената зона „Жилищна устройствена зона, с преобладаваща малка височина” /Жм/, променя се конкретното  предназначение  „за ФЕЦ”.

            Предвиденото застрояване – свободно, е дадено с ограничителни линии, при спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 31 от ЗУТ.

 

            Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1.

Заповедта не подлежи на обжалване.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх. № 08-01-445/07.04.2022 г.

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена Заповед № 260/07.04.2022г. на ВрИД Кмет на Община Вълчи дол, за одобряване на ПУП-ПЗ и план-схема за електрозахранване за УПИ XIX548 в кв. 93 (ПИ с идент. № 80529.501.614) в кв. 93, по кадастрален и регулационен план  на с. Червенци, общ. Вълчи дол, обл. Варна.

          Плана да предвиди установане на  градоустройствена зона „Жилищна устройствена зона, с преобладаваща малка височина" /Жм/, и конкретно предназначение за „Фотоволтаична централа"

Заповед;

  Графична част;

 

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

12.04.2022 г.

 

ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) от СЛ "ЕЛЕКТРИК" ООД за УПИ I85 (ПИ с идентификатор 32860.501.85), УПИ II86 (ПИ с идентификатор 32860.501.86), УПИ III81, УПИ IV81 и УПИ V81 в кв.14 (ПИ с идентификатор 32860.501.81),одобрен със Заповед № 210/30.10.1998г. по кадастралния и регулационен план на с.Искър.   

Обявление;

Обяснителна част;

  Графична част;

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх. № РД 08-01-461/12.04.2022 г.

 

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е внесен проект ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за:

 • - УПИ V 412 , в кв. 56 по регулационния план на с. Стефан Каражда, одобрен със Заповед № 4889 от 25.06.1966г. - отговарящ на ПИ с идентификатор № 69170.501.534 по КККР на с. Стефан Каражда, одобрени със Заповед №  РД 18-74/18.11.2021 г. на ИД на АГКК;
 • - УПИ VI 412, в кв. 56 по регулационния план на с. Стефан Каражда, одобрен със Заповед № 4889 от 25.06.1966г. - отговарящ на  ПИ с идентификатор № 69170.501.412 по КККР на с. Стефан Каражда, одобрени със Заповед №  РД 18-74/18.11.2021 г. на ИД на АГКК;
 • - УПИ XV 505 в кв. 56 по регулационния план на с. Стефан Каражда, одобрен със Заповед № 4889 от 25.06.1966г. - отговарящ на  ПИ с идентификатор № 69170.501.537 по КККР на с. Стефан Каражда, одобрени със Заповед №  РД 18-74/18.11.2021 г. на ИД на АГКК;
 • - УПИ XVI 505 в кв. 56 по регулационния план на с. Стефан Каражда, одобрен със Заповед № 4889 от 25.06.1966г. - отговарящ на  ПИ с идентификатор № 69170.501.505 по КККР на с. Стефан Каражда, одобрени със Заповед №  РД 18-74/18.11.2021 г. на ИД на АГКК;
 • - УПИ XVII 505 в кв. 56 по регулационния план на с. Стефан Каражда, одобрен със Заповед № 4889 от 25.06.1966г. - отговарящ на ПИ с идентификатор № 69170.501.538 по КККР на с. Стефан Каражда, одобрени със Заповед №  РД 18-74/18.11.2021 г. на ИД на АГКК;
 • - УПИ XVIII 505 в кв. 56  по регулационния план на с. Стефан Каражда, одобрен със Заповед № 4889 от 25.06.1966г. - отговарящ на ПИ с идентификатор № 69170.501.539 по КККР на с. Стефан Каражда, одобрени със Заповед №  РД 18-74/18.11.2021 г. на ИД на АГКК ;
 • - УПИ XIХ505 в кв. 56  по регулационния план на с. Стефан Каражда, одобрен със Заповед № 4889 от 25.06.1966г. - отговарящ на  ПИ с идентификатор № 69170.501.541 по КККР на с. Стефан Каражда, одобрени със Заповед №  РД 18-74/18.11.2021 г. На ИД на АГКК.

В част регулация се предвижда обединяване на всички имоти в един нов УПИ XXII 412, 505, като по страничната граница с УПИ XIV411 регулационната линия се поставя в съответствие с кадастралната граница, съгласно одобрените КККР.

Плана не промяня градоустройствена зона - „Жилищна устройствена зона, с преобладаваща малка височина" /Жм/, определя се конкретно предназначение  „За жилищно застрояване".

Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев" №1.

 На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Вълчи дол в четиринадесет дневен срок от обявлението.

Обявление сайт;

Обяснителна част;

  Графична част;

 

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. № 08-01-448/08.04.2022г.

 

    На основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 264/08.04.2022г. на За ВрИД Кмет на Община Вълчи дол, за разрешаване изработването и одобряване на заданието по чл.125, ал.1 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ  (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) УПИ II общ.  и УПИ III 1111, в кв. 77  по регулационния  план на гр. Вълчи дол, одобрен със Заповед № 239 от 25.01.1984г., изменен с Заповед № 159/25.01.1990г. издадена от гл. инженер „КТСУС“ на Общински народен съвет гр. Вълчи дол - отговарящи на  част от ПИ с идентификатор № 12574.501.1804  по КККР на гр. Вълчи дол, одобрени със Заповед №  РД 18-35/22.01.2019 г. на ИД на АГКК.

    В част регулация се предвижда:

    - УПИ II общ.  и УПИ III 1111, в кв. 77 да се обединят в един, като новообразуваният имот получи нов номер УПИ XVII 1111,  1577

    - За имота да се определи градоустройствена зона „Жилищна с преобладаващо застрояване с малка височина“ /Жм/ и конкретно предназначение: „за общественообслужващи функции, бензиностанция и паркинг”.

В част застрояване да се предвиди: свободно застрояване, при спазване на изискванията на чл. 26, чл. 27, чл. 31 и чл. 35 от ЗУТ.   

   Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1.

Заповедта не подлежи на обжалване.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. № 08-01-447/08.04.2022г.

 

На основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 263/08.04.2022г. на За ВрИД Кмет на Община Вълчи дол, за разрешаване изработването и одобряване на заданието по чл.125, ал.1 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ  (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за УПИ I 399 и УПИ II 400, в кв. 36  по регулационния  план на с. Червенци, одобрен със Заповед № 258 от 15.12.1995г., отговарящи съответно на  ПИ с идентификатор № 80529.501.228 и на  ПИ с идентификатор № 80529.501.229  по КККР на с. Червенци, одобрени със Заповед №  РД 18-56/24.01.2020 г. на ИД на АГКК.

В част регулация се предвижда:

-     УПИ I 399 и УПИ II 400, в кв. 36 да се обединят в един, като новообразуваният имот получи нов номер УПИ VI 399, 400.

-     За имота да се определи градоустройствена зона „Жилищна с преобладаващо застрояване с малка височина“ /Жм/ и конкретно предназначение: „за ФЕЦ”.

В част застрояване да се предвиди: свободно застрояване, при спазване на изискванията на чл. 26, чл. 27, чл. 31 и чл. 35 от ЗУТ.   

 

            Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1.

Заповедта не подлежи на обжалване.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 изх. № 08-01-352/15.03.2022г

 

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е че е внесен проект за одобрение на ПУП-ПЗ (подробен устройствен план – план за застрояване) за  УПИ IX 77  в  кв. 13  (ПИ с идентификатор 32860.501.77), одобрен със Заповед № 210/30.10.1998г. по кадастралния и регулационен план на с. Искър.   

В част застрояване се предвижда промяна  на градоустройствената зона „Жилищна устройствена зона, с преобладаваща малка височина” /Жм/, определя се с конкретното предназначение  за „жилищно застрояване и фотоволтаична електро централа”.

   Предвиденото застрояване – свободно, е дадено с ограничителни линии, при спазване

на изискванията на чл. 26 и чл. 31 от ЗУТ.

            Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Вълчи дол в четиринадесет дневен срок от  обявлението.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 изх. № 08-01-306/10.03.2022г.

На основание чл.128,ал.3 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е внесен проект за одобрение на ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за УПИ V59 – „За жилищно строителство"  от кв.58 по плана на с. Щипско, общ. Вълчи дол, обл. Варна.

Плана предвижда обединяване на УПИ III59 и УПИ IV59 и се образува нов УПИ V59 – „За жилищно строителство" в устройствена зона „Жм", както и коригира вътрешната регулационна  линия, в съответствие с имотната граница от кадастралната граница на с.Щипско.

Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев" № 1.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Вълчи дол в четиринадесет дневен срок от  обявлението.

  Обяснителна част;

  Графична част;

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 изх. № 08-01-275/01.03.2022г.

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е обнарадвано Обявление с изх.  № 08-01-226/22.02.2022г. за изготвен проект ПУП-ПЗ (подробен устройствен план – план за застрояване), Комуникационно транспортна схема към ПУП-ПЗ и Схема за екектроснабдяване на :

- ПИ с идентификатор №№ 32860.45.25; 32860.10.123; 32860.10.415(стари-32860.10.122; 32860.10.120; 32860.10.119; 32860.10.118; 32860.10.117); 32860.10.116, 32860.23.24 по КККР на с.Искър, община Вълчи дол-с предвиждане за определяне на конкретно предназначение „За производство на електроенергия-фотоволтаичен парк"

- ПИ с идентификатор №№ 32860.45.67 (стари: 32860.45.27; 32860.45.30); 32860.45.46; 32860.45.26 по КККР на с.Искър, община Вълчи дол-с предвиждане за определяне на конкретно предназначение  „За производство на електроенергия-фотоволтаичен парк и обслужващи сгради".

Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев" № 1.

На основание чл.  128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения и искания по проекта до община Вълчи дол в тридесет дневен  срок от обявлението.

 

Обявление сайт+ДВ;

Обяснителна част;

  Графична част;

 

 

 

ПУП-ПЗ  от "ФЛАЕРС" ООД за УПИ ХIX-548, кв. 93- с.Червенци

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх. № РД 08-01-220/22.02.2022 г.

 

 

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е внесен проект ПУП-ПЗ (подробен устройствен план – план за застрояване) за УПИ ХIX548, кв. 93 по кадастрален и регулационен план на с.Червенци одобрен със Заповед №258/15.12.1995г., идентичен с ПИ с идентификатор № 80529.501.614 по КККР на с.Червенци, одобрен със Заповед № РД-18-56/24.01.2020 на ИД на АГКК.

Плана за застрояване предвижда промяна на предназначението на земята и определяне на конкретно предназначение за „Фотоволтаична централа".

 

Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев" № 1.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Вълчи дол в четиринадесет дневен срок от обявлението.

ПУП-ПЗ  от "ФЛАЕРС" ООД за УПИ ХIX-548, кв. 93- с.Червенци.

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх. № РД 08-01-162/08.02.2022 г.

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е внесен проект ПУП-ПЗ (подробен устройствен план – план за застрояване) за ПИ № 06416.77.28 по карастралната карта на землището на с. Брестак, общ. Вълчи дол, обл. Варна.

Плана за застрояване предвижда промяна на предназначението на земята и определяне на конкретно предназначение „За административно-битова сграда, склад и кантар".

Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев" № 1.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Вълчи дол в четиринадесет дневен срок от обявлението.

 

ПУП-ПЗ_2022;

Обяснителна част;

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ

О Б Я В Л Е Н И Е изх. № РД 08-01-147/04.02.2022 г.

 

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е внесен проект ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за УПИ VII52, кв. 37 по плана на с. Оборище, общ. Вълчи дол, обл. Варна.

Плана за застрояване предвижда вътрешно регулационните граници между УПИ VII-52, УПИ  III-54, УПИ VI-53 и УПИ VIII-51 да се коригират съгласно кадастралните граници по КККР одобрени със Заповед № РД 18-1758/24.10.2018 г. на ИД на АГКК гр.Варна. След корекцията новообразуваните имоти получават номера както следва: УПИ X-54, УПИ XI-53, УПИ XII-52 и УПИ XIII-51

 

Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Вълчи дол в четиринадесет дневен срок от обявлението.

Графична част;

Обяснителна част;

ПУП-ПРЗ за УПИ VII-52, кв.37 по плана на с.Оборище.

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ
О Б Я В Л Е Н И Е изх. № 08-01-142/03.02.2022г. 

 

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 97/03.02.2022г. на ВрИД Кмет на Община Вълчи дол, за одобрен  Подробния устройствен план - план за регулация ПУП- ПР за УПИ XXII1148 ( ПИ с идентификатор № 12574.501.1347), кв. 20 по плана на гр. Вълчи дол.

Планът за регулация коригира вътрешната регулационна  линия между УПИ XXII1148 и УПИ XXVII „бензиностанция“ в кв. 20, в съответствие с общата кадастрална граница на имотите, съгласно КККР на гр. Вълчи дол, одобрени със Заповед № РД-18-35/22.01.2019г. на ИД на АГКК.

         След изменението имотите получават нови номера:

 • Площ УПИ L1347 =667,00м2
 • Площ УПИ LI1345 =1028,00м2

 Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез Община Вълчи дол пред Административен съд- Варна.

УПИ XXII-1148,кв.20-Вълчи дол.

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ
ОБЯВЛЕНИЕ Изх. № 08-01-1212/03.08.2021 г.


На основание чл.128, ал.З от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е внесен проект ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план - план за регулация и застрояване) за УПИ II221 и УПИ IV220, кв. 46 по плана на с. Изворник , общ. Вълчи дол, обл. Варна.

Плана за регулация предвижда обединяването на двата имота в един нов

УПИ 1X220,221.

Плана за застрояване предвижда промяна на устройствена зона в: „Чисто производствена”- /Пч/ с конкретно предназначение „ за животновъдна ферма”.

Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев" № 1.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Вълчи дол в четиринадесет дневен срок от обявлението.

УПИ II221 и УПИ IV220, кв. 46 по плана на с. Изворник;