Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги
 

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ОТЧЕТ
ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ ЗА 2018 г.
Общ брой постъпили заявления за достъп до информация:    6
- От граждани на Република България    2
- От журналисти    0
- От фирми    1
- От други юридически лица    0
- От администрации    0
- От НПО    3
    
Общ брой на решения за:    6
- Предоставяне на пълен достъп до обществена информация    6
- Предоставяне на частичен достъп    0
- Препращане на заявлението по компетентност    0
    
Общ брой на решения за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация:    0
- Служебната обществена информация е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение, както и исканата от заявителя информация не носи белезите на обществена информация по смисъла на Закона за достъп до обществена информация    0
- Други    0
- Обжалвани решения за отказ за предоставяне на обществена информация    0
    
Общ брой на заявления без решение:    0
- Оттеглено от заявителя    0
- Оставено без уважение    0