2027 Издаване на скица за недвижим имот;

2083 Издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване-виза за проектиране(чл. 140, ал.2 от ЗУТ);

Презаверяване на скица/скица с указан начин на застрояване на недвижим имот, от издаването на която са изтекли шест месеца;

2021/2018 Издаване на удостоверение за местонахождение на недвижим имот и обстоятелства и факти по ТСУ и ЗКИР и за реституционни претенции;

2517 Заверяване на преписи от документи и на копия от планове и документацията към тях;

1988 Издаване на удостоверение по чл.13 от ППЗСПЗЗ и чл.50 от ППЗОЗЗ;

2085 Издаване на удостоверение по чл.52 от ЗКИР и във връзка с чл.175 от ЗУТ;

2078/2081 Заверяване на молба-декларация за снабдяване с документ за собственост и издаване на удостоверения;

 2060/2115/2117/2001 Издаване на разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП, одобряване и обявяване на проекта за изменение на ПУП;

2054 Съгласуване и одобряване и на технически и работни проекти/чл. 145, ал.1/ и издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения /чл.148, ал.1; чл.152 от ЗУТ и узаконяване на строежи по § 184 от ПЗР от ЗУТ;

 2024 Одобряване на изгубен инвестиционен проект-заснемане на извършен строеж /чл.145, ал.5 от ЗУТ/ и преодобряване на инвестиционен проект, който е загубил правно действие /чл.145, ал.4 от ЗУТ/;

 2098 Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа /чл.151, ал.1 и ал.3 от ЗУТ/;

2023 Съгласуване на идеен инвестиционен проект с извършена предварителна оценка за съответствие по който се издава РС /чл.142, ал.2 ЗУТ/;

2130 Издаване разрешение за строеж / разрешение за поставяне без одобряване на проекти по чл.153 и чл.56 от ЗУТ;

2113 Презаверяване на строително разрешение и вписване на изменения в издадено разрешително за строеж /чл.153, ал.3 и ал.4, чл.154, ал.5 от ЗУТ/;

Приемане, заверяване и съхраняване на екзекутивна информация /чл.175 от ЗУТ/;

2084 Издаване на удостоверение за търпимост на строежи /§ 16 ал.1 ЗУТ/;

2062 Издаване на удостоверение за въвеждане в експлоатация на строежи от IV и V категория /чл.177, ал.3 от ЗУТ/;

2063 Издаване на удостоверение за степен на завършеност - чл. 181 от ЗУТ;

1991 Издаване на удостоверение за реално определени части от поземлен имот /чл.200 от ЗУТ/ и за реално определени части от сграда /чл. 202 и чл.203 от ЗУТ;

2114 Учредяване на право за преминаване през чужд имот, прокарване на съоръжения и инсталации за определен срок /чл.193, ал.6 отЗУТ/;

2116 Издаване на заповед за прокарване на временни пътища /чл.190, ал.6 на ЗУТ/;

2086 За издаване на разрешение за отсичане на дървета и/или кастрене на клони;

2093 Определяне на маршрут и издаване на удостоверение за насочване на строителни отпадъци и земни маси;

2093 Разрешения за строителни отпадъци;

Регистриране на технически паспорт;

Освидетелстване за премахване на строежи, негодни за ползване, застрашени от самосрутване или вредни в санитарно-хигиенно отношение / чл.195 и чл.196 от ЗУТ/

 

 

Additional information