Попълнените формуляри заедно с останалите необходими документи се подават в "Център за услуги на граждани" в сградата на община Вълчи дол- партер всеки делничен ден  от 8,00 до 18,00 ч.


2052 Издаване на удостоверение за раждане - оригинал;

2019 Издаване на препис-извлечение от акт за смърт - за първи път;

2037 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак (дубликат);

2110 Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина;

2053 Припознаване на дете;

2016 Издаване на удостоверение за наследници;

2075 Издаване на удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца;

2036 Издаване на удостоверение за съпруг/а и родствени връзки;

2390 Комплектоване и проверка на документи към искане за установяване на българско гражданство;

2138 Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението;

2015;2072;2094 Административни услуги Нотариална дейност.

 

 

Additional information