На основание чл.44, ал.1 т.1 и ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 105, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, по повод издадена Заповед №23-1295/26.11.2023г. за обявяване на пълно бедствено положение на територията на Община Вълчи дол, поради влошената метеорологична обстановка, силният вятър, снегонавявания и обилни снеговалежи, както и поради нарушеното електроснабдяване и водоснабдяване в общината
ОБЯВЯВАМ:

27.11.2023 г. (ПОНЕДЕЛНИК) ЗА НЕУЧЕБЕН ДЕН за всички училища на територията на Община Вълчи дол.

В изпълнение на законовите изисквания на чл. 105, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование, с писмо с Изх.№РД 3200-145/26.11.2023 г. е уведомен началника на РУО Варна.

Заповедта да се сведе до знанието на директорите на учебните заведения и началник на Дейност БКС за изпълнение.

Контрол по заповедта запазвам за себе си.
КАЛОЯН ЦВЕТКОВ

Кмет на Община Вълчи дол /пп/

Additional information