На основание чл. 44. ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 48. ал. 1 и ал. 3, чл. 49, ал. 1 и чл. 65, ал. 2, т. 3 от Закона за защита при бедствия, както и с цел овладяване на бедствието и провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи и създаване на условия за запазване здравето и живота на гражданите и предотвратяване на вреди върху тяхното имущество, застрашени в следствие на създалата се усложнена метеорологична обстановка в резултат на силният вятър, снегонавявания и обилни снеговалежи, както и поради нарушеното електроснабдяване и водоснабдяване в общината.
НАРЕЖДАМ:

1.    ОБЯВЯВАМ ПЪЛНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ на територията на Община Вълчи дол, считано от 08:00 часа на 26.11.2023г., поради влошената метеорологична обстановка, силният вятър, снегонавявания и обилни снеговалежи, както и поради нарушеното електроснабдяване и водоснабдяване в общината;

2.    Срок на действие на бедственото положение - до овладяване на бедственото положение;

3.    Свиквам Общинския щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, който да предприеме незабавни мерки за връщане на общината към нормален ритъм;

4.    Определям следните мерки, за овладяване на бедствието на територията на Община Вълчи дол:

- За срокът на действие на бедственото положение, Общинския щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия да премине към непрекъснат режим на работа. Информация за хода на неотложни работи да ме се предоставя периодично.

5.    На основание чл. 49, ал. 2 от Закона за защита при бедствия, настоящата заповед да се изпрати незабавно на Областен управител на област с административен център - Варна и Министъра на вътрешните работи.

6.    Всички фирми, с които община Вълчи дол е сключила договор за зимно поддържане да излязат на терен за снегопочистване и поддръжка на пътища и улици;

7.    Служителите на Дейност БКС поетапно да отстранят препятствията, създаващи затруднения в придвижването на гражданите на територията на общината.

8. Призовавам всички жители и гости на Община Вълчи дол да останат по домовете си и да не предприемат пътувания до нормализиране на метеорологичните условия и отмяна на бедственото положение.

Заповедта да се доведе до знанието на населението, всички заинтересовани лица и всички служители, ангажирани с предотвратяването на бедствените условия за сведение и изпълнение.

Контрол по заповедта запазвам за себе си.
КАЛОЯН ЦВЕТКОВ

Кмет на Община Вълчи дол /пп/

 

Additional information