На основание чл. 44. ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 51, ал. 3 от Закона за защита при бедствия, във връзка с чл. 48, ал. 1 и ал. 3, чл. 49, ал. 1 и чл. 65, ал. 2, т. 3 от същия закон, като поради нарушеното електроснабдяване и водоснабдяване в общината, следствие от влошената метеорологична обстановка, силният вятър, снегонавявания и обилни снеговалежи през изминалите дни

НАРЕЖДАМ:

1. ОТМЕНЯМ обявеното с моя заповед № 23-1260/18.11.2023г. ПЪЛНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ на територията на Община Вълчи дол, считано от 11:00 часа на 21.11.2023г. /вторник/.

2. ОБЯВЯВАМ ЧАСТИЧНО БЕДСТВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ на територията на Община Вълчи дол, считано от 11:00 часа на 21.11.2023г., поради нарушеното електроснабдяване и водоснабдяване в общината, следствие от влошената метеорологична обстановка, силният вятър, снегонавявания и обилни снеговалежи през изминалите дни:

2. Срок на действие на частичното бедственото положение - до овладяването му;

3. Общинския щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия, продължава своята работа;

4. На основание чл. 49, ал. 2 от Закона за защита при бедствия, настоящата заповед да се изпрати незабавно на Областен управител на област с административен център - Варна и Министъра на вътрешните работи.

5. Служителите на Дейност БКС поетапно да разчистят падналите клони и дървета на територията на общината.

Заповедта да се доведе до знанието на населението, всички заинтересовани лица и всички служители, ангажирани с предотвратяването на бедствените условия за сведение и изпълнение.

Контрол по заповедта запазвам за себе си.
КАЛОЯН ЦВЕТКОВ

Кмет на Община Вълчи дол /пп/

 

Additional information