Общинска администрация град Вълчи дол, обявява свободно работно място за длъжност „Главен специалист УТ“/”Главен експерт УТ” в отдел „Устройство на територията и управление на общинската собственост”

Кратко описание на длъжността:

-  Работа с граждани – ФЛ и ЮЛ;

-  Работа с Кадастрални и регулационни планове, Кадастрална карта и кадастрални регистри;

-  Разглеждане и обработване на преписки по молби, сигнали и жалби на граждани;

- Процедиране на подробни устройствени планове (ПУП) на територията на Общината (Подготвя заповеди за разрешаване на изработването на ПУП и заповеди за одобряване на ПУП от компетентността на Кмета на общината; Извършва обявления на заинтересованите страни за ПУП; Обявява и/или съобщава за издадени заповеди на Кмета във връзка с разрешаване изработването и одобряване на ПУП);

- Участва в Общински експертен съвет по устройство на територията;

- Осъществява контрол по време на строителството (заверява протокол - Обр. 2 и Обр. 3 по време на строителството);

- Участва в проверки по сигнали на граждани и изготвя констативни протоколи, становища и отговори;

- Друга техническа и административна работа, свързана с Закон за устройство на територията.

Изисквания за заемане на длъжността:

- Средно техническо образование – професионална област: „Строителен техник“/ Висше техническо образование в сферата на строителството, архитектурата и геодезията;

- Професионален опит – 2 години;

- Компютърни умения;

- Умения за работа в екип;

- Умения за спазване на срокове;

- Добро познаване на законови и подзаконови нормативни актове в областта на общинската собственост.

Ние предлагаме:

- Заплащане – по договаряне;

- Безсрочно трудово правоотношение;

- Възможност за кариерно развитие;

- Осигурен транспорт от гр. Варна.

Необходими документи за кандидатстване:

- Заявление за участие в подбор – свободен текст;

- Автобиография;

- Копие от диплома за завършено образование.

Подаване на документи:

- Информационен център в сградата на Общинска администрация гр. Вълчи дол, пл. Христо Ботев 1

Лице за контакт: инж. Диана Петрова – началник отдел УТУОС, 05131 2289

Краен срок за подаване на документи: 31.05.2023 г.

Етапи на подбор: по документи и събеседване.

До събеседване се допускат само кандидати, одобрени по документи.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

Additional information