ДО ГРАЖДАНИТЕ

НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Община Вълчи дол изпълнява проект  по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.009-0012-C01 с наименование „ЧИСТИ, РАЗДЕЛНИ И ЕКОЛОГИЧНИ В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, финансиран със средства от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г...

Прочети повече...

  Заявлениеза предоставяне на компостери по проект на ОПОС-2023 г.

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“. ДОГОВОР № BG16M1OP002-2.009-0012-C01. ПРОЕКТ „ЧИСТИ, РАЗДЕЛНИ И ЕКОЛОГИЧНИ В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ“

 www.eufunds.bg

 

Additional information