ДО ГРАЖДАНИТЕ

НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Община Вълчи дол изпълнява проект  по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-2.009-0012-C01 с наименование „ЧИСТИ, РАЗДЕЛНИ И ЕКОЛОГИЧНИ В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, финансиран със средства от Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

Във връзка с гореизложеното, Община Вълчи дол  Ви уведомява, че предоставя безвъзмездно пластмасови компостери за събиране и използване на третиране на битовите отпадъци които се генерират в семейството, домакинството, институцията на територията на община Вълчи дол.

Компостът може да се ползва от семейството/домакинството, но може и да се предоставя на Община Вълчи дол, която ще го събира и извозва по график до определена за целта площадка.

За безвъзмездно предоставяне на пластмасови компостери е необходимо да се подаде Заявление (по образец) в Информационен център на Общинска администрация Вълчи дол: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1, партер.

Информационният център е с работно време, както следва:

08:00 часа до 17:00 часа в рамките на работните дни от седмицата.

Самото Заявление (по образец) може да се получи от Информационен център на Общинска администрация Вълчи дол: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1, партер.

За повече информация може да се обръщате към г-жа Диана Петрова, началник отдел „Устройство на територията и управление на общинска собственост“ при Общинска администрация Вълчи дол.

 

Екип за управление на проекта

 

  Заявлениеза предоставяне на компостери по проект на ОПОС-2023 г.

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА“. ДОГОВОР № BG16M1OP002-2.009-0012-C01. ПРОЕКТ „ЧИСТИ, РАЗДЕЛНИ И ЕКОЛОГИЧНИ В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ“

 www.eufunds.bg

Additional information