С официална церемония „Първа копка”, на 21 март 2023 година,  бе даден старт на изпълнението на проект „Изграждане и обзавеждане на център за изкуство и занаяти в УПИ IV-632, кв. 44 по плана на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол“.

Гости на събитието бяха Йордан Георгиев - Директор на Областна дирекция на ДФЗ – Варна, Надежда Живкова Неделчева – Изпълнителен директор на МИГ „Възход“ - Ветрино, Вълчи дол, Провадия и д-р Виктория Николова – Управител на Областен информационен център – Варна.

Прочети повече...

Виж снимки...

Проект „Изграждане и обзавеждане на център за изкуство и занаяти в УПИ lV– 632, кв. 44 по плана на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол“, Административен договор № BG06RDNP001-19.290-0001-C01/ 27.01.2022 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура № BG06RDNP001-19.290-S1„МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия - Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за бенефициенти, възложители по ЗОП, финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

{

Additional information