С официална церемония „Първа копка”, на 21 март 2023 година,  бе даден старт на изпълнението на проект „Изграждане и обзавеждане на център за изкуство и занаяти в УПИ IV-632, кв. 44 по плана на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол“.

Гости на събитието бяха Йордан Георгиев - Директор на Областна дирекция на ДФЗ – Варна, Надежда Живкова Неделчева – Изпълнителен директор на МИГ „Възход“ - Ветрино, Вълчи дол, Провадия и д-р Виктория Николова – Управител на Областен информационен център – Варна.

Церемонията се осъществи във връзка с изпълнението на Административен договор № BG06RDNP001-19.290-0001-C01/27.01.2022 г., Анекс № BG06RDNP001-19.290-0001-C02/01.03.2023 г., сключени между Община Вълчи дол, Държавен фонд „Земеделие“ и МИГ Възход - Ветрино, Вълчи дол, Провадия.

 

На 27.01.2022 г. бе сключен Административен договор между Община Вълчи дол, Държавен фонд „Земеделие“ и Местна инициативна група – ВЪЗХОД – Ветрино – Вълчи дол – Провадия, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, по процедура чрез подбор на проектни предложения с код в ИСУН BG06RDNP001-19.290-S1 по подмярка19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

 

Проектът е на обща стойност 121 307,56 лв., от които 60 883,66 лв. Община Вълчи дол ще финансира със собствени средства и 60 423.90 лв., финансирани по горецитирания административен договор, от които: 

 

Европейско финансиране: 54 381.50 лв.

Национално съфинансиране: 6 042.40 лв.

 

Кратко описание на проекта: Проектът предвижда да бъде изграден и обзаведен център за изкуство и занаяти. Центърът за изкуство и занаяти е ситуиран на централно място в гр. Вълчи дол. Проектът предвижда да бъдат изградени осем броя едноетажни помещения за самостоятелни павилиони в „битов стил“. Строително – монтажните работи по проекта включват и външно обзавеждане, което се състои в пикник маси с пейки, каменна настилка и оформяне на зелени площи.

           

Цели на проекта:

  • Изграждане и обзавеждане на предвиденият център за изкуство и занаяти.

  2) Подобряване на  цялостният облик на Община Вълчи дол за местното население.

3) Подобряване облика на Общината за туристи и гости на града, като чрез засиления интерес на туристи и гости на града ще се стимулира местната икономика.

 

Резултати от изпълнението на проекта: Чрез изпълнението на проекта, Община Вълчи дол значително ще подобри облика на общината и ще стимулира туризма. Това от своя страна ще доведе до намаление на безработицата. Също така изпълнението на проекта би могло да допринесе и до предотвратяване обезлюдяването на малките населени места, каквато тенденция е налице в цялата страна, чрез стимулиране интереса на населението към местната култура и фолклор.

Виж снимки...

Проект „Изграждане и обзавеждане на център за изкуство и занаяти в УПИ lV– 632, кв. 44 по плана на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол“, Административен договор № BG06RDNP001-19.290-0001-C01/ 27.01.2022 г., за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Процедура № BG06RDNP001-19.290-S1„МИГ Възход-Ветрино, Вълчи дол, Провадия - Мярка 7.5 Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“, подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ за бенефициенти, възложители по ЗОП, финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

{

Additional information