ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

обявява ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ при предоставяне на услугата

Община Вълчи дол реализира проект: „Грижа в дома на община Вълчи дол“ ДБФП № BG05SFPR002-2.001-0201-C01, който се осъществява от Община Вълчи дол с финансовата подкрепа на Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, BG05SFPR002-2.001 - Грижа в дома, съфинансирана от Европейския съюз

Във връзка с реализацията на проекта, Община Вълчи дол набира персонал, както следва:

 

 1. ОПИСАНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ФУНКЦИИ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗАЕМАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ ДЛЪЖНОСТИ:
 2. Медицинска сестра на трудов договор, с почасова заетост 4 часа на ден – 1 бр.
  • Основни функции:
 • Събира и предоставя здравна информация на потребителите;
 • Предоставя квалифицирани медицински услуги, недублиращи тези от НЗОК и съгласно индивидуалните потребности на потребителите по проекта;
 • Диагностични изследвания на потребителите на социалната услуга, назначени от лекар, които не се финансират от НЗОК;
 • Придружава потребителите до здравни услуги и болнични заведения, осъществява и поддържа контакти със здравни институции, имащи отношение към целевата група;
 • Извършва манипулации, лечебни процедури, смяна на превръзки, измерване на кръвна захар и кръвно налягане и др.;
 • Текущ контрол за спазване на хигиенните изисквания в дома на потребителя;
 • Води и съхранява документацията, съпътстваща услугата;

- Други дейности, съобразно нуждите на потребителите.

 

 

 • Минималните и специфични изисквания към кандидатите за длъжността са:

■ минимални изисквания за заемане на длъжността :

 • Да не са осъждани;
 • Образователна степен — висше, професионален бакалавър, полувисше;
 • Специалност - „Медицинска сестра”, „Акушерка”, „Здравни грижи”, „Фелдшер”;
 • Професионален опит - 1 година в сферата на здравеопазването;
 • Умения и нагласа за работа с възрастни хора над 65 години и хора с увреждания;
 • Допълнителни квалификации са предимство.

 

■ специфични изисквания:

 • Компютьрна грамотност - Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
 • Умения за работа в екип.

 

 1. Психолог, на трудов договор, с почасова заетост 4 часа на ден – 1 бр.
  • Основни функции:

- Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране, които ще създадат възможност за водене на самостоятелен и независим живот на потребителите, както и подобряване качеството на живот на тях и техните семейства, както и подобряване на техния психологически статус;

- Подкрепа при идентифициране на проблеми при кризисни състояния, конфликти, демотивация, загуба и прочие;

- Водене и поддържане на необходимата документация, съпътстваща услугата;

- Други дейности, съобразно нуждите на потребителите.

 

 • Минималните и специфични изисквания към кандидатите за длъжността са:
 • минимални изисквания за заемане на длъжността :
 • Да не са осъждани;
 • Образователна степен - висше, професионален бакалавър;
 • Специалност - „Психология", „Консултативна психология", „Приложна психология" или еквивалентна;
 • Професионален опит — не се изисква, опитът се счита за предимство;
 • Умения и нагласа за работа с възрастни хора над 65 години и хора с увреждания;
 • Допълнителни квалификации са предимство.
 • специфични изисквания:
 • Компютьрна грамотност — Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
 • Умения за работа в екип.
 1. Координатор, на трудов договор, с почасова заетост 4 часа на ден – 1 бр.
  • Основни функции:
 • Ежедневна координация на експертите от мобилния екип и домашните помошници;
 • При необходимост заместване на отсъстващ домашен помощник, с цел потребителите на услугата да бъдат обслужени;
 • Други задачи, възложени от Ръководителя на проекта в съответствие с изискванията на проекта и Длъжностната характеристика;
 • Други дейности, съобразно нуждите на потребителите.

 

 

 • Минималните и специфични изисквания към кандидатите за длъжността са:
 • минимални изисквания за заемане на длъжността :
 • Да не са осъждани;
 • Образователна степен — средно образование;
 • Професионален опит - не се изисква, опитът се счита за предимство;
 • специфични изисквания:
 • Компютьрна грамотност — Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
 • Умения за работа в екип.

 

 1. Диспечер, на трудов договор, с почасова заетост 4 часа на ден – 1 бр.
  • Основни функции:
 • Отговаря за организиране на транспорта на персонала за осигуряване на услугата, както и за насочване на потребителите към конкретния професионалист – домашен помощник, медицинска сестра, психолог, социален работник, в екипа за изпълнение на проекта.
 • Осъществяване с помощта на технически средства /софтуер, телефон/ комуникация и връзка за оперативно регулиране хода на всички основни дейности по проекта, в съответствие с нормативната база и изготвения времеви график за посещенията от домашните помощници до домовете на потребителите;
 • Осъществява ритмично и безпроблемно организирането на транспорта на домашните помощници до домовете на потребителите съобразно ежемесечния график, както и на екипа за управление;
 • Други задачи, възложени от Ръководителя на проекта в съответствие с изискванията на проекта;
 • Други дейности, съобразно нуждите на потребителите.

 

 

 • Минималните и специфични изисквания към кандидатите за длъжността са:
 • минимални изисквания за заемане на длъжността :
 • Да не са осъждани;
 • Образователна степен — няма изисквания;
 • Професионален опит - не се изисква, опитът се счита за предимство;
 • специфични изисквания:
 • Компютьрна грамотност — Microsoft Word, Microsoft Excel, Internet;
 • Умения за работа в екип.

 

 1. Шофьор, на трудов договор, с почасова заетост 8 часа на ден – 1 бр.
  • Основни функции:
 • Осигурява транспорт на специалистите до домовете на потребителите, живеещи в град Вълчи дол и селата;
 • Други задачи, възложени от Ръководителя на проекта в съответствие с изискванията на проекта;
 • Други дейности, съобразно нуждите на потребителите.

 

 

 • Минималните и специфични изисквания към кандидатите за длъжността са:
 • минимални изисквания за заемане на длъжността :
 • Да не са осъждани;
 • Образователна степен — няма изисквания;
 • Професионален опит - не се изисква, опитът се счита за предимство;

 

 

 

 1. Домашен помощник на трудов договор
  • Основни функции:
 • Доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост (със средства на потребителите);
 • Придружаване при необходимост на потребител до конкретен специалист;
 • Заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите);
 • Помощ в дома (почистване, пране, социални контакти и др.);
 • Други дейности, съобразно нуждите на потребителите.

 

 • Минималните и специфични изисквания към кандидатите за длъжността са:
 • минимални изисквания за заемане на длъжността :
 • Да не са осъждани;
 • Образователна степен — няма изисквания;
 • Професионален опит - не се изисква, опитът се счита за предимство;
 • Умения и нагласа за работа с възрастни хора над 65 години и хора с увреждания;
 • Допълнителни квалификации са предимство.
 • специфични изисквания:

Комуникативност и умения за работа в екип.

 

 1. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОДБОРА

 

 • Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в подбора са:
 • писмено заявление за участие – по образец;
 • лична карта (за справка);
 • служебна бележка от месторабота (ако кандидатът работи);
 • служебна бележка от образователна институция (ако кандидатът учи — редовно обучение);
 • документ за завършено образование;
 • копие на сертификат/и или удостоверение за завършени обучителни курсове по сходни програми/проекти за социални услуги – ще се ползва като предимство;
 • декларация за обработка на лични данни -по образец;
 • други документи.
 • Образците на необходимите документи за участие са на разположение на кандидатите в стая №111, етаж първи в сградата на Общинска администрация, град Вълчи дол, площад „Христо Ботев“ №1 или на интернет страницата на община Вълчи дол - https://valchidol.bg/jvd/index.php. Документите следва да се подават лично или чрез надлежно упълномощен пълномощник на следния адрес: Общинска админстрация, гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” №1, етаж първи, стая №111 /Ръководител проект/ или при отсъствие на служителя в стая №108 /Счетоводител проект/, всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа.

Срок за подаване на документи - от 10.03.2023 г. до 17.03.2023 г. включително.

 • Подборът протича в два етапа:
 • проверка за съответствието на представените документи с обявените изисквания - административно съответствие;
 • събеседване.

До участие в процедурата за подбор не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи в срок или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията.

Списъците на допуснатите и недопуснатите до събеседването кандидати, както и информация за дата, час и място на провеждане на събеседването, се обявяват на  информационното табло на Община Вълчи дол, находящо се пред сградата на Общинска администрация Вълчи дол, град Вълчи дол, площад „Христо Ботев“ №1, в петдневен срок след изтичане на срока за подаване на документите за участие в подбора.

В списъка на недопуснатите до събеседването кандидати се посочват основанията за недопускането им.

Събеседването се провежда от комисия и има за цел да се установи в каква степен всеки кандидат притежава професионалните качества, необходими за изпълнението на длъжността.

След приключване на работата си, комисията изготвя списък с класираните кандидати в тридневен срок от провеждането на събеседването, който се публикува на информационното табло на общината, находящо се пред сградата на Общинска администрация Вълчи дол, град Вълчи дол, площад „Христо Ботев“ №1.

За допълнителна информация:

Ръководител проект

 

 

  Заявление за кандидатстване;

Декларация лични данни.

Проектът „Грижа в дома на община Вълчи дол“ ДБФП № BG05SFPR002-2.001-0201-C01 се осъществява от Община Вълчи дол с финансовата подкрепа на Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, BG05SFPR002-2.001 - Грижа в дома съфинансирана от Европейския съюз

Additional information