О Б Я В А

 

от 10.03.2023 г. до 24.03.2023 г. включително е отворен прием на документи за кандидатстване на ПОТРЕБИТЕЛИ на услугата по проект „Грижа в дома на община Вълчи дол“ ДБФП № BG05SFPR002-2.001-0201-C01, който се осъществява от Община Вълчи дол с финансовата подкрепа на Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, BG05SFPR002-2.001 - Грижа в дома, съфинансирана от Европейския съюз

 

Целта на дейността е да се проведе прозрачна и ясна процедура за подбор на потребители, при прилагане на индивидуален подход. Дейността включва информиране, подаване на заявления, оценка и класиране на кандидат - потребителите на услугата Грижа в дома.

 

Изпълнението на проект "Грижа в дома на община Вълчи дол" ще осигури продължаване и надграждане на създадения през годините модел за предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за възрастните хора и лицата с увреждания, които са в невъзможност за водене на самостоятелен живот и ще допринесе за подобряване на техния социален, здравен и психологически статус. В рамките на проекта ще бъде продължена дейността, чрез която ще се предоставят почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастните хора в невъзможност за самообслужване и на лицата с увреждания. Ще продължи и доставката на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на потребителите на услугата. На представителите на целевите групи ще бъде предоставяна информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с различни специалисти при необходимост.

 

За ползване на услугата могат да кандидатстват:

  1. Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване, поради причини от различен характер, живущи на територията на община Вълчи дол;
  2. Хора с увреждания в невъзможност за самообслужване, които поради причини от здравословен характер са поставени в социална изолация, живущи на територията на община Вълчи дол.

Жителите на Общината, които попадат в гореописаните рискови групи по проекта и желаят да получават услугата Грижа в дома, ще имат възможност да подадат заявление, като след извършена оценка на индивидуалните им потребности и направен подбор, ще могат да получават здравно-социални услуги.

Услугите, които ще получават потребителите, ще се осъществяват от медицинска сестра, психолог, социален работник и домашни помощници.

Ще се извърши класиране на кандидатите за потребители въз основа на оценка на индивидуалните потребности на кандидатите.

Процедурата ще съдържа: подготовка на стандартен пакет от документи за кандидатстване от страна на потенциалните потребители на услугата; извършване на оценка на индивидуалните нужди на кандидат-потребителите; класиране и подбор на потребителите на услугата Грижа в дома.

  • Образците на необходимите документи за участие са на разположение на кандидатите в стая №111, етаж първи в сградата на Общинска администрация, град Вълчи дол, площад „Христо Ботев“ №1 или на интернет страницата на община Вълчи дол - https://valchidol.bg/jvd/index.php. Документите следва да се подават лично или чрез надлежно упълномощен пълномощник на следния адрес: Общинска админстрация, гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” №1, етаж първи, стая №111 /Ръководител проект/ или при отсъствие на служителя в стая №108 /Счетоводител проект/, всеки работен ден от 9.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 16.00 часа.

 

Срок за подаване на документи - от 10.03.2023 г. до 24.03.2023 г. включително.

 

За допълнителна информация:

Ръководител проект

 

 

 

 

  Заявление за участване;

Декларация ползване на услугата.

Декларация лични данни.

Проектът „Грижа в дома на община Вълчи дол“ ДБФП № BG05SFPR002-2.001-0201-C01 се осъществява от Община Вълчи дол с финансовата подкрепа на Програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027, BG05SFPR002-2.001 - Грижа в дома съфинансирана от Европейския съюз

Additional information