Във връзка с реализирането на дейностите по проект „Развитие на заетостта в община Вълчи дол чрез ИНОВАТИВЕН ПОДХОД“, оперативна програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи“, приоритетна ос „Подобрено социално и икономическо развитие на общините в неравностойно положение“, процедура „Малка грантова схема "Създаване на работни места", финансиран от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.. 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТИ

 

 Дейност: „Инвестиции в иновативни подходи за развитие на местната заетост“;

Позиция: Координатор на Център за иновативни обществени услуги гр. Вълчи дол

Прочети повече...

ПОКАНА ЗА ИЗРАЗЯВАНЕ НА ИНТЕРЕС

Проект № BGLD-1.007-0048 „Развитие на заетостта в община Вълчи дол чрез ИНОВАТИВЕН ПОДХОД” по процедура Малка грантова схема „Създаване на работни места”, Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”

 

 

Additional information