НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „ДИМИТЪР БЛАГОЕВ – 1907“ град Вълчи дол, община Вълчи дол е в процес на изпълнение на проект „Развитие и популяризиране на фолклорното наследство във Вълчи дол“ по Процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-19.280 по Мярка 22 „Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичните местни идентичности и местната култура“ на СНЦ на  "МИГ Възход – Ветрино, Вълчи дол, Провадия" от СВОМР, финансирана по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Общата стойност на проекта е в размер на 32 750,70 лв., от които размер на одобрената субсидия от ЕЗФРСР – 27 838,10 лв. и НБ – 4 912,60 лв.

Срок на изпълнение – 30.03.2021 г. – 30.06.2023 г.

Цел на проектното предложение: Основната цел на проектното предложение е съхраняване и укрепване на местното културното наследство, традициите и бита в община Вълчи дол чрез възраждане, популяризиране и създаване на приемственост между поколенията на различни аспекти от културното наследство - местния фолклор.

Проектните дейности предвиждат закупуване на носии за фолклорните състави към НЧ "Димитър Благоев - 1907" град Вълчи дол, обезпечаващи провеждането на различни културни събития. Читалището като културна институция особено внимание отделя за любителското художествено творчество, с цел да съхрани всичко онова, което ни отличава от останалите народи – уникалността на традициите, богатството на песенното творчество, красотата на българските носии и ритъма на танците. Проектните дейности ще допринесат за опазване и развитие на културно наследство, възраждане на местния фолклор и предаваните от векове на история, традиции и бит. Това от своя страна ще способства за привличане на туристически поток и разнообразяване на възможностите за заетост, съответно и подобряване на качеството на живот.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони

 

Additional information