Уважаеми граждани, с цел актуализация на съществуващите данъчни партиди и във връзка с извършването на проверки на терен от Отдел „Местни данъци и такси и неданъчни приходи“, Ви уведомяваме, че при подаване на Декларация по чл.71 от Закона за местни данъци и такси за частично освобождаване от такса битов отпадък за 2024 година, освен Декларация по образец е необходимо да приложите и актуални скици на имота, издадени от „Агенция по геодезия, картография и кадастър“, ако не сте вписвали идентификационен номер в имотната си данъчна декларация по чл. 14 от ЗМДТ.

 

Срок за подаване на Декларации по чл.71 от ЗМДТ, съгласно чл.71,т.2 –  31.10.2023г.

 

                             Отдел „Местни данъци и такси и неданъчни приходи“

Additional information