ДО

ГРАЖДАНИТЕ

НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

               

 

ПОКАНА

 

за участие в Заключителна пресконференция

финансирана по проект «Подкрепи ме, за да успея»

на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020,

Бюджетна линия: BG05M9OP001-2.004, с Договарящ орган: МТСП

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Имам удоволствието да Ви поканя да вземете участие в Заключителна пресконференция, финансирана със средства по ДБФП № BG05M9OP001-2.004-0002-C06  за изпълнение на  проект «Подкрепи ме, за да успея» на Община Вълчи дол.  

 

   На 14 ноември 2022г.(понеделник) от 11:00 часа в гр. Вълчи дол, ул. «Родопи» №4, (сградата на Общностен център), ще се състои Заключителна пресконференция, финансирана със средства по ДБФП № BG05M9OP001-2.004-0002-C06 за изпълнение на  проект «Подкрепи ме, за да успея» на Община Вълчи дол.  

 

Инвестира във вашето бъдеще!

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Additional information