Във връзка с реализирането на дейностите по Проект BG05M9OP001-2.004-0006 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”:

 

 

Дейност: „Семейно консултиране и подкрепа” и „Формиране и развитие на родителски умения“;

Позиция: Социален работник

 

Дейност: „ Подобряване достъпа да здравеопазване и промоция на здравето чрез осигуряване на здравна детска консултация и дейности по превенция на заболяванията.“

Позиция: Медицинска сестра

Прочети повече...

 

Инвестира във вашето бъдеще!

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

Additional information