Проект „Подкрепи ме за да успея“ включва в себе си един интегриран подход при решаване на социални проблеми за деца и семейства. В него се обхващат както образователната, така и здравната система, здравното обслужване и грижата за децата и най-вече социалната подкрепа на семействата в риск и техните деца. Основната идея на проекта е да се предостави комплексен вид услуги в общността за деца от 0 до 7 г. и е насочен към уязвимите групи в Община Вълчи дол, чрез мобилна работа на мултидисциплинарни екипи и непрекъсната специализирана работа и подкрепа на родители. Практически Общностния център съчетава междусекторни услуги - здравни, образователни и социални, за подкрепа на децата и техните семейства. С реализацията му се дава равен шанс на децата от целевите групи да посрещнат предизвикателствата в образователната системата и да бъдат активни участници в социалния живот на страната. Дава се приоритет на пряката работа с родителите на децата от уязвимите групи. Част от функциите на Общностния център са свързани прилагане на нови подходи при съобщаване на родителите за увреждане на деца и насърчаване отглеждането им в семейна среда.

На 31.08. 2022 година в Общностен център град Вълчи дол приключи лятното училище, във връзка с изпълнение на дейност „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище“ по проекта.

Тази дейност се изпълняваше в рамките на 6 (шест) години.

30 деца посетиха лятното училище. 

Тази дейност беше насочена към доразвиване и съхранение на придобитите когнитивни и социални умения в предучилищното образование. Посещавайки лятното училище, децата имаха възможност да доразвият или да съхранят придобитите когнитивни и социални умения преди да постъпят в училище. В лятното училище образователните елементи се комбинираха с игри и дейности, обогатяващи познанията на децата за обкръжаващия свят. Лятното училище предостави дейности за подобряване на предучилищната подготовка.

Additional information