Община Вълчи дол кани потенциални кандидати за предоставяне на услугата: „Ранна интервенция на уврежданията” (позиция социален работник) по Проект BG05M9OP001-2.004-0006 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”:

 

1.Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

 

 • Основни изисквания
 • да са физически лица;
 • да имат висше образование - завършена образователна степен бакалавър/магистър с професионално направление социални дейности, социална педагогика, здравно-социален мениджмънт;
 • да имат професионален опит не по-малък от 2 години в областта на социалните, здравните;
 • да познават нормативната уредба в областта на закрилата на детето, социалните услуги за деца и семейства, здравната грижа за деца и възрастни;
 • да притежават компютърна грамотност;
 • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
 • да не са в конфликт на интереси;
 • да не са участвали в разработването на Проект „Подкрепи ме, за да успея” на

община Вълчи дол

 • Специфични изисквания

Ще се счита за предимство:

 

 • да имат практически опит в работа с уязвими деца и семейства или в изпълнение на проекти в областта на социалните услуги за деца и семейства, здравеопазването или социалното включване на деца и семейства в риск;
 • да познават местните уязвими общности в община Вълчи дол, техните културни особености, език, традиции при отглеждане на децата, включително и на деца с увреждания;
 • да познават спецификата на социалната работа и здравната дейност с различни уязвими групи.

 

 1. Условия на поканата

Заинтересованите лица следва да изпратят професионална автобиография, с подробно описание на изискуемите в т. 1 квалификация и опит, не по-късно от 14.00 ч. на 09.09.2022 г.

Заинтересуваните лица могат да получат допълнителна информация на адреса по-долу всеки работен ден (понеделник - петък) от 09,00 до 16,00 часа.

Документите могат да се изпращат:

 • по електронен път на адрес: oba@Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
 • на хартия на адрес: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1

                                  

 

Инвестира във вашето бъдеще!

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

 

                                  

Additional information