Изх.№ РД-05-01 -10/19.08.2022 год.


ДО

ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 47-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Коалиция„ГЕРБ-СДС"
Коалиция „БСП за България"
ПП „ДПС"
ПП"Възраждане"
Коалиция „Продължаваме промяната"
Коалиция „Демократична България-Обединение"
ПП „Има такъв народ"

Други партии и коалиции, които не са парламентарно представени


ПОКАНА

за провеждане на консултации за сформиране на Секционни избирателни комисии (СИК), при провеждането на избори за Народни представители в Община Вълчи дол на 02

октомври 2022 година
На основание чл. 91 от Изборния Кодекс и във връзка с Решение №1281-НС от 16.08.2022г. на ЦИК и Решение №6 от 13.08.2022г. на РИК-Варна Ви уведомявам, че консултациите за сформиране съставите на Секционни Избирателни Комисии в Община Вълчи дол за произвеждане на изборите за народни представителни на 02 октомври 2022 година ще се проведат на 25.08.2022г.(четвъртък) от 10.00 часа в Заседателна зала -етаж 1 в сградата на Община Вълчи дол-гр.Вълчи дол, пл."Христо Ботев" №1.

При провеждане на консултациите е необходимо да представите :


1.    Писмено предложение за състав на СИК, което съдържа: имената и ЕГН на предложените лица; длъжността в комисията, за която се предлагат; образование, специалност; партия или коалиция, която ги предлага,телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

2.    Заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 01.08.2022г.; или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 48 то Народно събрание. С тях се удостоверяват пълномощията на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

3.    Пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;

4.    Списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.


Информацията по т.1 и т.4 следва да се представи на хартиен носител или сканирана на е-поща:    grao(5)valchidol.bg в срок до 16,30 часа на 29.08.2022

година(понеделник).

Изискванията, които следва да се спазват в предложенията за съставите на СИК подробно изложени в Решение № 1281-НС от 16.08.2022г. на ЦИК.

С Решение №6 от 13.08.2022г. РИК-Варна е определила броя членове на СИК при произвеждане на избори за народни представители, насрочени за 02 октомври 2022 година, както следва:


1.за секции с до 500 избиратели включително - по 7 члена в СИК (19 секции по 7 члена);

2. за секции с над 500 избиратели включително - по 9 члена в СИК ( 6 секции по 9 члена);


Настоящото уведомление се публикува на сайта на Община Вълчи дол -

https://www.valchidol-bg

valchidol.bg -  ПОКАНА за провеждане на консултации за сформиране на Секционни избирателни комисии (СИК), при провеждането на избори за Народни представители в Община Вълчи дол на 02 октомври 2022 година ПОКАНА за провеждане на консултации за сформиране на Секционни избирателни комисии (СИК), при провеждането на избори за Народни представители в Община Вълчи дол на 02 октомври 2022 година

Additional information