На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка със Заповед №РД – 01 – 133/10.08.2022 г. на Директора на РЗИ Варна, с която се ОТМЕНЯ Заповед №РД – 01 – 132/05.08.2022 г. на Директора на РЗИ Варна, считано от 00:00 ч. на 11.08.2022 г. предвид обстоятелството, че се преминава в Етап 1 от Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, приет с Решение № 474 на Министерския съвет от 14.07.2022 г.,

 

Н А Р Е Ж Д А М:

  

 

            ОТМЕНЯМ Заповед № 740/08.08.2022 г. на ЗА ВрИД Кмет на Община Вълчи дол.

 

            Контролът на настоящата заповед запазвам за себе си.

            Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани страни, кметове, кметски наместници, Полицейски участък Вълчи дол, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на общината, да се постави на Информационното табло пред Общинска администрация Вълчи дол, да се постави на всички информационни табла на територията на общината, включително и в населените места в общината.

Всички кметове и кметски наместници да уведомят жителите на конкретното населено място, за настоящата заповед.

 

ЖИВКА ИВАНОВА пп

ЗА ВрИД  Кмет на Община Вълчи дол

съгласно Заповед №737/05.08.2022 г.

 

 

Additional information