На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка със Заповед №РД – 01 – 132/05.08.2022 г. на Директора на РЗИ Варна, чл.63, ал.11 и 14 от Закона за здравето, чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с навлизане в Етап 2 от Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, приет с Решение № 474 на Министерския съвет от 14.07.2022 г., подобряване на наблюдаваните показатели и съгласувано с главния държавен здравен инспектор

 Н А Р Е Ж Д А М:

   І. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община  Вълчи дол, считано от 08.08.2022 г. до 19.08.2022 г. вкл., както следва...

Прочети повече...

 Приложения към заповед №740.

 

Additional information