З А П О В Е Д

 

    №740/08.08.2022 г.

 

    На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка със Заповед №РД – 01 – 132/05.08.2022 г. на Директора на РЗИ Варна, чл.63, ал.11 и 14 от Закона за здравето, чл.73 от Административнопроцесуалния кодекс и във връзка с навлизане в Етап 2 от Националния оперативен план за справяне с пандемията от COVID-19, приет с Решение № 474 на Министерския съвет от 14.07.2022 г., подобряване на наблюдаваните показатели и съгласувано с главния държавен здравен инспектор

 

Н А Р Е Ж Д А М:

   І. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Община  Вълчи дол, считано от 08.08.2022 г. до 19.08.2022 г. вкл., както следва:

 1. Всички лица, когато се намират в закрити места, които са достъпни за гражданите и/или са предназначени за обществено ползване, в т.ч. лечебни заведения, аптеки, оптики, специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни, административни учреждения и други места, в които се обслужват или имат достъп гражданите, търговски обекти, търговски обекти разположени в търговски комплекси, транспортни средства за превоз на пътници, железопътни гари, автогари, са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба, която се използва съгласно препоръките в Приложение № 1 към заповедта.
 2. Изключение от задължението по т. 1 се допуска за:

         а) персонала и клиентите в ресторанти, заведения за бързо обслужване (снек барове, закусвални, заведения за бързо хранене, бистра), кафе-сладкарници, питейни заведения и барове;

         б) спортуващите на закрито за времето на физическата дейност;

         в) участниците в конгресно-конферентни мероприятия, брифинги, пресконференции и семинари по време на изказване (лекция, презентация и др.) при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. от останалите участници;

          г) участниците (водещи и гости) в телевизионни предавания при спазване на физическа дистанция от 1,5 м. от останалите участници;

          д) децата до 6 годишна възраст.

 

 1. Всички лица, които не са от едно семейство/домакинство, когато се намират на открити обществени места, на които има струпване на хора да спазват физическа дистанция от 1,5 м.

 

 1. Всички работодатели и органи по назначаване организират провеждането на противоепидемични мерки в работните помещения, както следва:

          а) редовно проветряване и дезинфекция съгласно алгоритъм, посочен в Приложение № 2 към заповедта;

          б) недопускане до работните помещения на лица с прояви на остри респираторни болести (повишена температура, главоболие, хрема, кашлица, затруднено дишане и други);

           в) инструктаж на персонала за правилна хигиена на ръцете, съгласно посоченото в Приложение № 3 към заповедта и осигуряване на сапун и вода и дезинфектант;

           г) създаване на организация, която да осигури физическа дистанция между лицата най-малко от 1,5 м., а при невъзможност – носене на защитна маска за лице;

 

 1. При непосредствено обслужване на клиенти, изискващо разстояние по-малко от 1,5 метра е задължително използването на защитна маска за лице. По изключение се допуска обслужване на клиенти без защитна маска за лице, когато са осигурени механични прегради от стъкло или друг прозрачен материал, позволяващ влажно почистване или дезинфекция.

  

 1. При възможност и по преценка работодателите и органите по назначаване да създават възможност за работа в дистанционна форма (надомна работа/работа от разстояние) или установят работно време с променливи граници или работа на смени, в т.ч. ограничаване на несъществени контакти на работните места.

 

 1. Всички физически и юридически лица, които са собственици или управляват обекти с обществено предназначение, търговски или други обекти, които предоставят услуги на гражданите, както и за организаторите на масови мероприятия, независимо от техния характер, освен мерките по т. 4–6 , прилагат и следните противоепидемични мерки:

            а) организират дейността си по начин, който осигурява спазването на дистанция най-малко от 1,5 м. между лицата, на които се предоставят съответните услуги в помещенията и прилежащите към тях площи на открито;

            б) осигуряват дезинфектант за ръце на входа на обекта;

            в) поставят на видно място информационни табели или информират по друг начин потребителите на услуги за задължението за спазване на физическа дистанция, хигиена на ръцете и носене на защитни маски на лицето при посещението на съответния обект.

 

 1. Лицата, предоставящи административни и други услуги на граждани да използват средствата на информационните и комуникационните технологии и при възможност да предоставят съответните услуги в електронна среда.

 

 1. Провеждане на засилен сутрешен филтър в детски заведения за недопускане на деца с клинични симптоми за COVID-19, както и за други остри заразни болести.

 

 1. Провеждане на ежедневен филтър в специализираните институции за предоставяне на социални услуги и в социалните услуги от резидентен тип за деца и възрастни за наличие на потребители и персонал с клинични симптоми за COVID-19 и отстраняване на персонала от работа до установяване на диагнозата и клинично оздравяване.

 

 1. В специализираните институции за предоставяне на социални услуги и такива за социални услуги от резидентен тип за деца и възрастни се допускат посещения на външни лица по изключение и по преценка на директора на институцията при спазване на въведените противоепидемични мерки за спазване на физическа дистанция от 1,5 м. и носене на защитна маска за лице. Ограничението не се отнася за контролните органи при осъществяване на контролната им дейност.

 

 1. Заповед № 723/01.08.2022 г. на ВрИД Кмет на Община Вълчи дол се отменя.

 

            Контролът на настоящата заповед запазвам за себе си.

            Заповедта да се доведе до знанието на всички заинтересовани страни, кметове, кметски наместници, Полицейски участък Вълчи дол, за сведение и изпълнение.

            Заповедта да се публикува на официалната интернет страница на общината, да се постави на Информационното табло пред Общинска администрация Вълчи дол, да се постави на всички информационни табла на територията на общината, включително и в населените места в общината.

Всички кметове и кметски наместници да уведомят жителите на конкретното населено място, за настоящата заповед.

 

 

ЖИВКА ИВАНОВА пп

ЗА ВрИД  Кмет на Община Вълчи дол

съгласно Заповед №737/05.08.2022 г.

 Приложения към заповед №740.

Additional information