Във връзка с реализирането на дейностите по Проект BG05M9OP001-2.004-0002 „Подкрепи ме за да успея” със сключен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”:

 

О Б Я В Л Е Н И Е

ЗА ПОДБОР НА СПЕЦИАЛИСТИ

 

  1. I. Разпределение и изисквания за заемане на длъжностите:

 

  1. Дейност: „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата за равен старт в училище”;

 

  1. II. Позиции и изисквания за заемане на длъжностите:

 

        ->АВТОБИОГРАФИЯ;

Прочети повече...

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

Additional information