На основание чл. 84, ал.1 и ал.6 от Закона за публичните финанси и чл.17, ал 1 и ал.5 от Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Вълчи дол, ВрИД Кметът на Община Вълчи дол (съгл.Реш.№573/16.06.2021г. на ОбС Вълчи дол) – Пепа Пенчева, кани ръководители на бюджетни звена, граждани, общински съветници, представители на бизнеса, представители на НПО и други заинтересовани лица, да вземат участие в публичното обсъждане на проекта за бюджет на Община Вълчи дол за 2022 година

Обсъждането ще се проведе на 25.03.2022 год. от 10:00 часа, в заседателната зала на Общината.

 

Additional information