II. Дирекция „МДТНП” при община Вълчи дол извършва следните видове услуги:

 

2396 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство;

2071 Издаване на удостоверение за декларирани данни;

2091 Издаване на удостоверение за дължим и платен данък върху наследство;

2131 Издаване на препис от документ за платен данък върху превозни средства;

2014 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък;

1998 Издаване на удостоверение за наличие и липса на задължения по ЗМДТ;

2124 Издаване на копие от подадена данъчна декларация;

2834 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения;

2126 Заверка на документ по местни данъци и такси за чужбина.

 

 

 

 

 

                    УниКредит Булбанк

              ДИРЕКЦИЯ „МДТНП” ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

              IBAN  BG78 UNCR 7000 8423 4787 63

                    BIC НА БАНКАТА UNCRBGSF      

 

                   КОД НА ВИД ПЛАЩАНЕ – 44 80 07

 

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

 
 

  МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ;

  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАМЕРА НА  ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЙНОСТ "ЧИСТОТА" ЗА 2022г.;

 

 

Община Вълчи дол предоставя на всички заинтересовани лица,

На основание чл.71б  от Закона за местни данъци и такси следната информация:

 

 1. Приета с Решение № 364 по Протокол № 21 от 09.12.2020 година, План – сметка по видове услуги по чл.62 от ЗМДТ /прикачен файл- Приложение 1 и 2/.

 

 1. Приетите основи за изчисляване на таксата за битови отпадъци и размера на таксата за единица основа за текущата 2021г. /прикачен файл -Приложения 3 и 4/.

 

 1. Отчетените разходи за предходната година по видове услуги и по бюджетни показатели съгласно утвърдената от министъра на финансите единна бюджетна класификация за предходната 2020 година в съответствие с приетата от Общински съвет основа/прикачен файл/.

 

 1. Отчетените количества събрани и третирани битови отпадъци за предходната 2020 година са 2 536,8 тона.

 

Приложения 1,2,3,4 и 5 ПЛАН-СМЕТКА-2021;

 

 Информацията се заплаща по цена определена в „Наредба за администриране на местните такси и цени на услуги” и е в размер на 7.00лв. Заплащането става на каса в дирекция „МДТНП” или по банкова сметка. При искания за предоставяне на копия на данъчни документи съгласно „Наредба за администриране на местните такси и цени на услуги”се заплаща също такса в размер на 10.00лв.        

 

До всички заинтересовани лица

 

На основание чл.26, ал.2, ал.3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, Община Вълчи дол предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите  предложения и изразят становища по Мотивирания доклад на Кмета на Община Вълчи дол относно Предложение за вземане на решение за определяне размера на такса битови отпадъци за 2021 година за населените места на територията на община Вълчи дол.

 

Мотивите за вземане на решението са посочени в публикацията на интернет страницата на Община Вълчи дол Мотивиран доклад от Кмета на   Община Вълчи дол .

 

 Предложения и становища се приемат в 30 – дневен срок от публикуване на настоящата обява на  e-mail: oba_Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  или в деловодството на Община Вълчи дол , пл.“Христо Ботев“ № 1

 

 Публикувано на  04.11.2020г.

 

 

МОТИВИРАН ДОКЛАД;

Приложения 1,2,3,4 и 5 ПЛАН-СМЕТКА-2021;

Данъчна кампания  2021 г.

 

 Какво трябва да знаем? Задължения, срокове,санкции, услуги

       I. Дирекция „МДТНП” приема и обработва декларации във връзка със Закона за местните данъци и такси. Данъчно задължените лица следва да подават следните видове декларации:

 1. Декларация по чл.14 от ЗМДТ. 

 Декларацията се подава от данъчнозадължените по Закона за местните данъци и такси  лица, а това са:

 • собствениците  на облагаеми недвижими имоти и лицата, на които е предоставено правото на управление върху имоти - държавна и общинска собственост
 • вещноправните ползватели и концесионерите, когато върху имота е учредено вещно право на ползване/концесия
 • собственикът на сграда, построена върху държавен или общински поземлен имот  -  за поземления имот

      Подадената декларация от един съсобственик, съответно ползвател, ползва останалите съсобственици и ползватели.

       Декларация се подава при:

 • придобиване  на недвижим имот, вкл. предоставяне на право на управление върху държавен/общински имот
 • учредяване на право на ползване/концесия върху недвижим имот
 • промяна на  декларирано обстоятелство, което има значение за определяне на данъка

Декларацията се подава в :

 • двумесечен срок от придобиването на облагаем недвижим имот, вкл. предоставяне на право на управление  или  учредяване на право на ползване/ концесия върху такъв имот, съответно от промяна на обстоятелство, което има значение за определяне на данъка
 • в шестмесечен срок от откриване на наследството, когато недвижим имот се придобива по наследство

Съобразно подадените данни в декларацията се определя данъчната оценка на имота и въз основа на нея съответно дължимият данък недвижими имоти и такса битови отпадъци.

      Размерът на данъка върху недвижимите имоти се определя в размер 2,5 промила върху данъчната оценка на имота. За имоти които са основно жилище данъка се изчислява с 50 % намаление, а за имоти които са основно жилище на лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто данъка се определя със 75 на сто намаление.

      Данъкът върху недвижимите имоти се заплаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.

·         Който не подаде декларация по чл.14, не я подаде в срок, както и не посочи или невярно посочи данни или обстоятелства, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък, се наказва с глоба в размер от 10 до 400 лв., а юридическите лица и едноличните търговци  - с имуществена санкция в размер от 500 до 3000 лв., ако не е предвидено по-тежко наказание.

Декларация по чл. 14, ал.1 от ЗМДТ;

 

 1. Декларация по чл. 32, ал. 1 от закона за местните данъци и такси за облагане  с  данък  върху  наследствата.

 

Декларацията се подава при смърт на физическо лице и откриване на наследство, като данъчнозадължени лица са наследниците по закон или завещание. Декларацията се подава от наследниците, заветниците или техни законни представители.

Не подават декларации наследниците по права линия и преживелият съпруг в случаите  на наследства, открити след 01.01.2005 г.

 • Декларацията се подавав срок от 6-месеца от откриване на наследството. За наследник или заветник, който не е съпруг, низходящ, родител, брат или сестра, 6-месечният срок започва да тече от узнаването, че наследството е открито. Подадената в срок декларация от един наследник ползва и другите наследници.
 • Декларацията за данък наследство се подава в общината по последното местожителство на наследодателя, а ако последният е имал местожителство в чужбина - по местонахождение на по-голямата част от имуществото му в страната. Тя се подава лично или чрез упълномощен представител.
 • Данъкът се определя за всеки наследник или заветник поотделно и се съобщава на задължените лица. При несъгласие със съобщеното задължение се издава акт за установяване на задължението по чл. 107, ал. 3 от ДОПК, който подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред директора на дирекция „МДТНП” на община Вълчи дол.

·         Наследник, заветник или техен законен представител, който не подаде декларация по чл.32, не я подаде в срок, не декларира или невярно декларира получено по наследство имущество, се наказват с глоба от 10 до 500 лв.

 • Размерите на данъка върху наследствата за 2019г. са:

 -          за братя и сестри и техните деца- 0.5 на сто за наследствен дял над 250 000лв.

 -          за други лица – 5.5 на сто за наследствен дял над 250 000лв.

 

Декларация по чл. 32, ал. 1 от закона за местните данъци и такси;

 

3.      Декларация  по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане  с  данък  при придобиване  на имущества.

 

 Декларацията се подава от

 • приобретателят на имуществото /надарения /
 • прехвърлителят или двете страни едновременно, ако е уговорено изрично 
 • прехвърлителят, когато приобретателят е в чужбина

Не се подава декларация за придобитите по дарение имущества между роднини по права линия и съпрузи. 

Не се подава декларация при безвъзмездно прехвърляне на имущества, когато прехвърлянето е в изпълнение на задължение, произтичащо от закон или въз основа на акт на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне на имущества на инвеститори по приоритетни инвестиционни проекти.

Декларацията се подава в случаите на безвъзмездно придобиване на имущества, с изключение на недвижими имоти, ограничени вещни права върху тях и моторни превозни средства, в двумесечен срок от придобиването им в общината по постоянния адрес, съответно седалището на данъчнозадълженото лице. 

Лицата, които нямат постоянен адрес, подават декларация по настоящия си адрес. 

 • За неподаване на декларация в законоопределения срок на виновните лица се налага глоба в размер от 20 до 200 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.

Размерите за данъка за придобиване на имущества при дарение за 2019 година са:

-          0.5 на сто при дарение между братя и сестри и техните деца

-          5.5 на сто при дарение на други лица

При придобиване на имущество по възмезден начин данъкът е 3 на сто върху оценката на прехвърляното имущество, а при замяна върху имуществото с по-висока стойност.

Декларация  по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ;

 

4.    Декларация  по чл. 54, ал. 4  от Закона за местните данъци и такси  за притежаван лек автомобил.

 

Декларация за притежаван лек автомобил се подава при придобиване на лек автомобил или при настъпване на обстоятелство, представляващо основание за ползване на данъчно облекчение или за освобождаване от данък.  

 • Декларацията се подава от собствениците на леки автомобили, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България. Когато лекият автомобил принадлежи на няколко лица, декларация се подава от единия от съсобствениците, като се вписват  данните за другите съсобственици.Не се подава декларация за лек автомобил, принадлежащ на един собственик.
 • Декларацията сеподава в двумесечен срок от придобиването на лек автомобил или от настъпването на обстоятелство, представляващо основание за ползване на данъчно облекчение или за освобождаване от данък, с изключение на горепосочените случаи. Когато се придобива лек автомобил, който не е регистриран за движение в страната,  двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията за движение. При придобиване на лек автомобил по наследство декларацията се подава в шестмесечен срок от откриване на наследството.
 • Декларацията се подава пред общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика. Когато собственикът няма постоянен адрес или седалище на територията на страната, декларацията се подава пред общината по регистрацията на лекия автомобил.
 • Данъкът върху превозните средства за 2018г. може да се заплати на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината. На предплатилите в срок до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5%.
 • За превозните средства, придобити или регистрирани през текущата година, данъкът върху превозните средства се заплаща в двумесечен срок от придобиването, съответно от регистрацията им за движение .
 • При подаване на декларацията следва да представите документ за платен данък при придобиване на декларираното превозно средство.
 • За неподаване на декларация в законоопределения срок на виновните лица се налага глоба в размер от 20 до 200 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.

Описание;

 Декларация по чл. 54, ал.1 от ЗМДТ;

 

5.      Декларация  по  чл. 54, ал. 4  от  ЗМДТ за притежавано  пътно  превозно  средство, без леки автомобили.

 

Декларацията се подава при придобиване на пътно превозно средство, с изключение на леки автомобили или при настъпване на обстоятелства, представляващи основания за ползване на данъчно облекчение или за освобождаване от данък.

 • Декларацията се подава от собствениците на пътни превозни средства, регистрирани за движение по пътната мрежа в Република България. Когато пътното превозно средство принадлежи на няколко лица, декларация може да подаде единият от съсобствениците, като задължително се вписват данните за другите съсобственици. Декларация не се подава за пътно превозно средство, принадлежащо на един собственик.
 • Декларацията се подава в двумесечен срок от придобиването на пътното превозно средство или от настъпването на обстоятелство, представляващо основание за ползване на данъчно облекчение или за освобождаване от данък, с изключение на горепосочените случаи. Когато се придобива ПС, което не е регистрирано за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията за движение.

               При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в шестмесечен срок от откриване на наследството.

 

 • Декларацията се подава в общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика. Когато собственикът няма постоянен адрес или седалище на територията на страната, декларацията се подава пред общината по регистрацията на превозното средство.
 • Данъкът върху превозните средства може да се заплати на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5%. За превозните средства, придобити или регистрирани през текущата година данъкът върху превозните средства се заплаща в двумесечен срок от придобиването, съответно от регистрацията им за движение.

            При подаване на декларацията следва да представите документ за платен данък при придобиване на декларираното превозно средство.

 • За неподаване на декларация в законоопределения срок на виновните лица се налага глоба в размер от 20 до 200 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.

Декларация по чл. 54, ал.1 от ЗМДТ;

6.      Декларация  по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за  притежавано  въздухоплавателно  средство.

Декларация за притежавано въздухоплавателно средство се подава при придобиване на въздухоплавателно средство или при настъпване на обстоятелство, представляващо основание за ползване на данъчно облекчение или за освобождаване от данък.

 • Декларацията се подава от собствениците на въздухоплавателни средства, вписани в Регистъра на гражданските въздухоплавателни средства в Република България. Когато въздухоплавателното средство принадлежи на няколко лица, декларация се подава от единия от съсобствениците, като задължително се вписват данните на другите съсобственици.
 • Декларацията сеподава в двумесечен срок от придобиването на въздухоплавателно превозно средство или от настъпването на обстоятелство, представляващо основание за ползване на данъчно облекчение или за освобождаване от данък.            
 • Декларацията сеподава пред общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика. Когато собственикът няма постоянен адрес или седалище на територията на страната, декларацията се подава пред  общината по регистрация на въздухоплавателното средство.

Данъкът върху превозните средства може да се заплати на  две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5%.

             За въздухоплавателните средства, придобити през текущата година, данъкът се заплаща в двумесечен срок от придобиването.

            При прехвърляне на собствеността на въздухоплавателно средство новият собственик не заплаща данъка за текущата година, ако предишният собственик го е платил за времето до края на годината.

            При подаване на декларация следва да представите документ за платен данък при придобиване на декларираното въздухоплавателно средство.

 • За неподаване на декларация в законоопределения срок на виновните лица се налага глоба в размер от 20 до 200 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.

Декларация  по чл. 54, ал. 1 от ЗМДТ;

 

 1. Декларация  по  чл. 54, ал. 4  от  ЗМДТ за  притежавано  плавателно средство.

 

 Декларация за притежавано плавателно средство се подава след придобиването му или след настъпване на обстоятелство, представляващо основание за ползване на данъчно облекчение или за освобождаване от данък. 

 • Декларацията се подава от собствениците на плавателни средства, вписани в регистрите на българските пристанища. Когато плавателното средство принадлежи на няколко лица, декларация може да се подаде от единия от съсобствениците, като задължително се вписват данните на другите съсобственици.
 • Декларацията се подава в двумесечен срок от придобиването на плавателно средство или от настъпването на обстоятелство, водещо да ползване на данъчно облекчение или до освобождаване от данък. При придобиване на плавателно средство по наследство декларация се подава в шестмесечен срок от откриване на наследството.
 • Декларацията се подава в общината по постоянния адрес, съответно седалището на собственика. Когато собственикът няма постоянен адрес или седалище на територията на страната, декларацията се подава пред общината по регистрацията на плавателното средство.
 • Дължимият данък може да се заплати на  две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5%.

            При придобиване на плавателно средство през годината дължимият данък върху превозните средства се заплаща в двумесечен срок от придобиването. 

           При подаване на декларацията следва да представите документ за платен данък при придобиване на декларираното плавателно средство.

 • За неподаване на декларация в законоопределения срок на виновните лица се налага глоба в размер от 20 до 200 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.

Размерите на данъците за превозните средства в община Вълчи дол за 2018г. са същите както са били и през 2017г.  

През 2018г.за превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW вкл., снабдени с действащи катализаторни устройства и несъответстващи на екологичните категории „Евро 3”, „Евро 4”,  „Евро 5”, „Евро 6” и „EEV”, данъкът ще се заплаща с намаление от 30 на сто.

За превозните средства с мощност на двигателя до 74 kW вкл., и съответстващи на екологични категории „Евро 3” и „Евро 4”, данъка се заплаща с 50 на сто намаление, а за съответстващите на  „Евро 5” и „Евро 6”- с 60 на сто намаление.

За автобусите, товарните автомобили, влекачите за ремарке и седловите влекачи, снабдени с двигатели съответстващи на екологични категории "Евро 3" и "Евро 4", данъкът щесе заплаща с 40 на сто намаление, а за съответстващите на „ Евро 5”, „ Евро 6 ” и „ EEV”- с 50 на сто намаление.

Екологичните категории Евро 3, Евро 4, Евро 5, Евро 6 и ЕЕV се удостоверяват чрез представяне на документ от който да е видно съответствието на превозното средство с определената от производителя екологична категория.

 Декларация  по  чл. 54, ал. 1  от  ЗМДТ;

 

 1. Декларация се подава на основание чл. 61н от Закона за местните данъци и такси  от физически лица, включително еднолични търговци, извършващи дейности, доходите от които се облагат с патентен данък.

Декларацията се подава  когато декларирате обстоятелства, свързани с определянето на патентен данък, ако отговаряте едновременно на следните условия:

 • извършвате дейност посочена в приложение № 4  на ЗМДТ;
 • оборотът Ви за предходната година не превишава 50 000 лв.;
 • не сте регистриран по ЗДДС, с изключение на регистрация за вътреобщностно придобиване по      чл. 99 и чл. 100, ал. 2 от същия закон.
 • Когато през течение на годината се променят обстоятелствата, въз основа на които сте определили патентния данък.

Декларацията можете да подадете:

 • лично или чрез упълномощено лице;
 • по пощата с обратна разписка.

Декларацията  се подава в:

 • общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентната дейност;
 • общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително едноличния търговец – когато дейността не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място;
 • общината, където е постоянният адрес на пълномощника, когато декларацията се подава от пълномощник на чуждестранно физическо лице;
 • Столична община - извън случаите по т. 1, 2 и 3.

Декларацията за определянето на патентния данък се подава в срок:

 • до 31 януари на годината, за която се подава декларация
 • непосредствено преди започване на дейността, когато дейността започва след 31 януари.
 • За всички промени в обстоятелствата, включително при прекратяване на патентна дейност - в 7-дневен срок от настъпването на обстоятелствата.

Изчисленият от Вас данък се заплаща в следните срокове:

 1. за първо тримесечие – до 31 януари ;
 2. за второ тримесечие – до 30 април ;
 3. за трето тримесечие – до 31 юли ;
 4. за четвърто тримесечие – до 31 октомври.

 Когато възникне задължение за внасяне на данъка през течение на годината, дължимата част за текущото тримесечие се внася в 7-дневен срок от датата на подаване на декларацията.

 Патентният данък се внася в приход на:

 • в приход на общината, на територията на която се намира обектът, в който се извършва патентната дейност
 • общината, където е постоянният адрес на физическото лице, включително едноличния търговец – когато дейността не се извършва в обект или не се извършва от постоянно място
 • общината, където е постоянният адрес на пълномощника, когато декларацията се подава от пълномощник на чуждестранно физическо лице

За подаване на декларация извън законоустановения срок се налагат санкции до 500 лв. глоба за физическите лица или имуществена санкция за едноличните търговци.

За непосочване или невярно посочване на данни или обстоятелства, водещи до определяне на данъка в по-малък размер или до освобождаване от данък се налага глоба до 1000 лв. за физическите лица или имуществена санкция за едноличните търговци.

Размерите на патентните данъци за 2019г. са същите както са били и през 2018г.

Данъчна декларация по чл. 61н от ЗМДТ;

 1. Декларация по чл.61р, ал.5 от ЗМДТ за облагане с туристически данък.

Декларация се подава в дирекция „МДТНП” на община Вълчи дол за всеки туристически обект – средство за подслон или място за настаняване по смисъла на Закона за туризма, намиращ се на територията на общината. Декларацията се подава в срок до 30 януари на годината и се отнася за предходната година. Декларацията се подава от данъчнозадълженото лице което предлага нощувки в туристическия обект – собственик, наемател или  лице което стопанисва обекта на друго правно основание. При промяна на лицето стопанисващо обекта през годината, декларация се подава от всяко от лицата за периода за който са били данъчно задължени лица.

Дължимият туристически данък се внася до 15 число на месеца следващ месеца през който са предоставени нощувките.

За неспазване на срока за подаване на декларация за туристически данък на физическите лица се налага глоба в размер от 20 до 200 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци имуществена санкция в размер от 100 до 500 лева.

Декларация по чл. 61р, ал. 5 от ЗМДТ;

 

 1. Декларация за придобиване на куче.

 

Декларацията се подава в дирекция „МДТНП” на община Вълчи дол в    тримесечен срок от придобиване на куче. Дължимият данък е годишен в размер на 6 лв.

 Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето, когато то е придобито след 31 март. За кучета, придобити през текущата година, таксата се дължи в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.

 • При неподаване на декларация на виновните лица се налага глоба в размер от 20 до 200 лв., а на юридическите лица и едноличните търговци - имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.
 • Който декларира неверни данни и обстоятелства, водещи до намаляване или освобождаване от такса, се наказва с глоба от 50 до 200 лв., а юридическите лица и едноличните търговци - с имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв. 

Декларация по чл. 117 от ЗМДТ;

 

 1. Декларация по чл.71 от ЗМДТ и чл.19 ал.5 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчи дол за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване.

Декларацията се подава от данъчно задължените лица за освобождаване от заплащане на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за имотите, които няма да се ползват през цялата 2019 година. Подава се в  дирекция „МДТНП” на община Вълчи дол до  31.10 на годината.


Декларациията е по образец утвърден със заповед на кмета на община Вълчи дол. Същата следва да бъде подписана от всички съсобственици или ползватели с учредено вещно право на ползване. 

С подаването на декларацията задължените лица декларират, че са съгласни да бъдат извършвани проверки от служители на общинската администрация на община Вълчи дол за установяване на истинността на декларираните обстоятелства и, че при констатирано ползване на имота таксата се заплаща за цялата година и се налага глоба , а на юридическите лица и едноличните търговци – имуществена санкция по Закона за местните данъци и такси.

Декларация по чл.71 от ЗМДТ и чл.19 ал.5 от Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчи дол за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване;

 

 

      12. АО 25.11приемане и обработване на  декларации  за облагане с годишен данък върху превозните средства комплексна  административнауслуга

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

 • Чл.54 ал.4 от Закона за местните данъци и такси.
 • Чл.39 ал.3 от Наредба за размера на местните данъци на територията на община Вълчи дол.
 • Чл.110 ал.1, т.1 от Закона за местните данъци и такси.
 • Чл.50 ал.1,т.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчи дол.
 • Наредба за административното обслужване.

 ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА УСЛУГАТА.

Услугата се предоставя на наследници които декларират наличието на превозно средство, което е било собственост на починало лице.

 НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • Декларация по чл.54 ал.4 от ЗМДТ за притежаване на лек автомобил
 • Декларация по чл.54 ал.4 от ЗМДТ за притежаване на ППС, без леки автомобили.
 • Декларация по чл.54 ал.4 от ЗМДТ за притежаване на плавателно средство.
 • Декларация по чл.54 ал.4 от ЗМДТ за притежаване на въздухоплавателно средство.
 • Заявление за образуване на производство за комплексно административно обслужване.
 • Удостоверение за наследници/ изготвя се служебно/.
 • Квитанция или преводно нареждане за платена такса за издаване на удостоверение за наследници.

 ОТ КЪДЕ СЕ ПОЛУЧАВАТ И КЪДЕ СЕ ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИТЕ.

Образец на декларациите може да се получи в информационния център на община Вълчи дол, в дирекция МДТНП”, или да се изтегли от интернет страницата на община Вълчи дол. Към декларацията за придобиване на превозно средство е необходимо да се приложи удостоверение за наследници, което се изготвя служебно. Попълнената от лицето декларация заедно със заявление за образуване на производство за комплексно административно обслужване се подава лично или чрез упълномощено лице в информационния център на община Вълчи дол. Заявлението може да бъде подадено и устно също в информационния център на община Вълчи дол, за което се изготвя протокол по образец, или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението следва да бъде приложена квитанция или преводно нареждане за заплатена такса за издаване на удостоверение за наследници в размер  посочен в Наредбата за администриране на местните такси и цени на услуги на община Вълчи дол. Заявлението се входира в информационния център на общината и заедно с останалите документи се предава от служителите в информационния център на компетентните органи в дирекция „МДТНП” за по – нататъшни действия. Служителите от дирекция „МДТНП” прилагайки принципа на служебното начало, изискват по служебен път изготвянето на удостоверение за наследници от дирекция „ГРАО”. След получаване на изготвеното удостоверение за наследници, декларацията в тридневен срок се обработва в информационния масив на дирекция „МДТНП”.

 НАЧИН ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ЗАЯВИТЕЛЯ ЗА ПРИЕТАТА И ОБРАБОТЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ И ЗА ДЪЛЖИМИЯ ГОДИШЕН ДАНЪК ВЪРХУ ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА.

За получаването на обратна информация за приетата и обработена декларация за облагане с годишен данък върху превозните средства, служителите от дирекция „МДТНП” изготвят  за лицето справка – талон с вх.№, и съобщение за дължимия данък върху превозните средства, които заявителят може да получи лично или чрез упълномощено лице от информационния център на община Вълчи дол. Справката – талон с вх.№ и съобщението за дължимия данък може да бъдат получени и чрез лицензиран пощенски оператор, като това лицето-заявител  изрично трябва да го е посочил в заявлението и да е декларирал, че пощенските разходи ще бъдат за негова сметка и ще се платят при получаване на документа, а също така, че е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.  

Приложение;

 

      13. АО 25.12 приемане и обработване на  декларации  за облагане с  данък върху наследствата комплексна  административнауслуга

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

 • Чл.32 от Закона за местните данъци и такси.
 • Чл.25 ал.1 от Наредба за размера на местните данъци на територията на община Вълчи дол.
 • Чл.110 ал.1, т.1 от Закона за местните данъци и такси.
 • Чл.50 ал.1,т.1 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Вълчи дол.
 • Наредба за административното обслужване.

ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА УСЛУГАТА.

Услугата е предназначена за лица наследяващи по закон или по завещание имущества в страната или в чужбина на български граждани, както и имущества в страната на чужди граждани и които не се явяват съпруг/а, или наследници по права линия без ограничения на починалото лице. 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 • Декларация по чл.32 от ЗМДТ за облагане с данък върху наследствата.
 • Заявление за образуване на производство за комплексно административно обслужване.
 • Удостоверение за наследници/ изготвя се служебно/.
 • Квитанция или преводно нареждане за платена такса за издаване на удостоверение за наследници.

ОТ КЪДЕ СЕ ПОЛУЧАВАТ И КЪДЕ СЕ ПОДАВАТ ДОКУМЕНТИТЕ.

Образец на декларацията може да се получи в информационния център на община Вълчи дол, в дирекция МДТНП”, или да се изтегли от интернет страницата на община Вълчи дол. Към декларацията за облагане с данък върху наследствата е необходимо да се приложи удостоверение за наследници, което се изготвя служебно. Попълнената от лицето декларация заедно със заявление за образуване на производство за комплексно административно обслужване се подава лично, или чрез упълномощено лице в информационния център на община Вълчи дол. Заявлението може да бъде подадено и устно също в информационния център на община Вълчи дол, за което се изготвя протокол по образец, или чрез лицензиран пощенски оператор. Към заявлението следва да бъде приложена квитанция или преводно нареждане за заплатена такса за издаване на удостоверение за наследници в размер  посочен в Наредбата за администриране на местните такси и цени на услуги на община Вълчи дол. Заявлението се входира в информационния център на общината, след което заедно с останалите документи се предава от служителите в информационния център, на компетентните органи в дирекция „МДТНП” за по – нататъшни действия. Служителите от дирекция „МДТНП” прилагайки принципа на служебното начало, изискват по служебен път изготвянето на удостоверение за наследници от дирекция „ГРАО”. След получаване на изготвеното удостоверение за наследници, декларацията в тридневен срок се обработва в информационния масив на дирекция „МДТНП”. 

НАЧИН ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ЗАЯВИТЕЛЯ ЗА ПРИЕТАТА И ОБРАБОТЕНА ДЕКЛАРАЦИЯ И ЗА ДЪЛЖИМИЯ  ДАНЪК ВЪРХУ НАСЛЕДСТВАТА.

За получаването на обратна информация за приетата и обработена декларация за облагане с данък върху наследствата, служителите от дирекция „МДТНП” изготвят  за лицето справка – талон с вх.№, и съобщение за дължимия данък върху наследствата които заявителят може да получи лично, или чрез упълномощено лице от информационния център на община Вълчи дол. Справката – талон с вх.№ и съобщението за дължимия данък може да бъдат получени и чрез лицензиран пощенски оператор, като това лицето-заявител  изрично трябва да го е посочил в заявлението и да е декларирал, че пощенските разходи ще бъдат за негова сметка и ще се платят при получаване на документа, а също така, че е съгласен документите да бъдат пренасяни за служебни цели.  

Приложение;

 

 

 

 

 

 

       III. Събирането на местни данъци и такси става по следните начини:

 

      А.Касово .

 ·         Плащането на местните данъци и такса битови отпадъци в община Вълчи дол става на каса в дирекция „Местни данъци, такси и неданъчни приходи” в гр.Вълчи дол, площад „Христо Ботев” № 1, в информационния център на община Вълчи дол в рамките на установеното работно време от 8.00 до 12.00 и от 13.00 до 17.00 часа.

·         Другите видове такси по Закона за местните данъци и такси и неданъчните приходи на общината се събират на касата за неданъчни приходи към дирекция „МДТНП” намираща се в информационния център на община Вълчи дол.

Б. По банков път.

Задълженията за местни данъци и такси към община Вълчи дол могат да се платят по банков път при

                       УниКредит Булбанк

                  ДИРЕКЦИЯ „МДТНП” ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

                   IBAN  BG78 UNCR 7000 8423 4787 63

                         BIC НА БАНКАТА UNCRBGSF         

·         При плащане по банков път в платежното нареждане задължително трябва да се попълни код за вид плащане за конкретния вид данък или такса. Кодовете са:

                  - данък върху недвижимите имоти и лихви върху него             44 21 00

                  - данък върху наследствата и лихви върху него                        44 22 00

                  - данък върху превозните средства и лихви върху него            44 23 00

                  -такса за битови отпадъци и лихви върху нея                            44 24 00

                  - данък при придобиване на имущества по дарения и               44 25 00

              възмезден начин и лихви върху него.

                  - патентен данък и лихви върху него                                          44 14 00

                  - туристически данък и лихвите върху него                                44 28 00

                  - наказателни постановления                                                      44 65 00

                  - такса за притежаване на куче                                                   44 80 13

      В. Чрез пощенски запис.

·         Плащането на местните данъци и такси може да става и чрез пощенски запис по сметка на община Вълчи дол, посочена в съобщението с което данъчнозадълженото лице е известено за дължимите данъци и такси.

Г. В касите на ИЗИПЕЙ в цялата страна.

 

Additional information