П О К А Н А

 

ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА  ПРОЕКТА ЗА  БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ  ЗА  2017 ГОДИНА  

        На основание  чл. 84, ал. 1 и ал. 6 от Закона за публичните финанси и чл.                           17, ал. 1 и ал.5 от Наредбата  за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности  и за съставяне,обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Вълчи дол                                  

 

   Кметът на Община Вълчи дол  Тошко  Янев кани ръководители на бюджетни звена , граждани, общински съветници, представители на бизнеса, представители на НПО и други заинтересовани  лица да вземат участие в публично обсъждане на проекта за  бюджет  на Община Вълчи дол  за  2017 година

 

 

Обсъждането ще се проведе на 05.01.2017г. от 14.00часа в заседателната  зала на  общината.  

30.06.2014г.

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива (бензин - А-95Н и дизелово гориво) за нуждите на общинска администрация Вълчи дол и ДВХУИ – с. Оборище“. Прочети повече...

Additional information