01.11.2023г.  

ЗАПОВЕД

№23-1173

Гр. Вълчи дол, 30.10.2023 година

ОТНОСНО : определяне на комисия в изпълнение разпоредбите на чл.99б, ал.1 от Закон за гражданската регистрация и писмо № РД-23-9912-9(1)/25.10.2023г. на Областен управител на област с административен център Варна

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с чл.99б от Закона за гражданската регистрация...

Прочети повече...

 

 

 

 

12.10.2023г.  

СЪОБЩЕНИЕ

изх. № РД 08-2322/12.10.2023 г.

 

 ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ

ПРОЕКТ НА САНИТАРНО-ОХРАНИТЕЛНА ЗОНА (СОЗ)

съгласно чл. 39, ал. 2 от Наредба № 3 от 16 октомври 2000 г.за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди...

Прочети повече...

 

 

05.10.2023г.  

    РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
    Министерство на земеделието и храните                    
    Областна дирекция „Земеделие”-Варна

На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с Доклад изх.№РД-07-197-1/11.09.2023г. наш вх.№РД-07-197-23/11.09.2023г. на Комисията, назначена със Заповед № РД-23-07-197/05.07.2023г.,  на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Варна, както и представено сключено доброволно споразумение с вх.№ 1/28.08.2023г. за землището на

 

гр. Вълчи дол

Заповед;

 
с Бояна

Заповед;

 
с. Брестак

Заповед;

 
с. Войводино

Заповед;

 
с. Генерал Киселово

Заповед;

 
с.  Генерал Колево

Заповед;

 
с.  Добротич

Заповед;

 
с. Есеница

Заповед;

 
с.  Звънец

Заповед;

 
с.  Изворник

Заповед;

 
с. Искър

Заповед;

 
с.  Калоян

Заповед;

 
с.  Караманите

Заповед;

 
с.  Кракра

Заповед;

 
с.  Метличина

Заповед;

 
с. Михалич

Заповед;

 
с. Оборище

Заповед;

 
с.  Радан Войвода

Заповед;

 
с. Стефан Караджа

Заповед;

 
с. Страхил

Заповед;

 
с. Червенци

Заповед;

 
с. Щипско

Заповед;

 

 

 

14.09.2023г.  

ОБЯВЛЕНИЕ за замяна

На основание чл. 40, ал. 4 от Закона за общинската собственост Община Вълчи дол уведомява, че предстои извършване на замяна на имот с идентификатор 06416.91.67 с площ  5739 кв.м., категория 3, местност „Куш тепе“,  начин на трайно ползване нива, в землището на с.Брестак, АОС №4545/11.09.2023г., и имот с идентификатор 06416.91.66 с площ  6297 кв.м. категория 3, местност „Куш тепе“,  начин на трайно ползване нива, в землището на с.Брестак,  АОС №4544/11.09.2023г.

Настоящото обявление да се публикува на официалната интернет страница на Община Вълчи дол и да се постави на таблото за обяви, находящо се пред сградата на Общинска администрация – Вълчи дол,  пл. „Христо Ботев“ №1

Кмет на Община Вълчи дол
Георги Тронков

 

31.08.2023г.  

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. № РД 08-01-2126/31.08.2023 г.

На основание чл. 149, ал. 1 и ал. 2 от Закон за устройство на територията (ЗУТ), Община Вълчи дол, Варненска област съобщава че е издадена Заповед № 958/28.08.2023 г. на Министерство на вътрешните работи, Дирекция „Управление на собствеността и социални дейности” за обект: „Разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на ниво LAU и модернизация на СРПО на органите на изпълнителната власт”

Подобект 2: „Разширяване на системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението на ниво LAU и модернизация на СРПО на органите на изпълнителната власт на територията на области: Бургас, Варна, Ямбол

Съгласно чл. 215, ал. 1 и ал. 4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването й заинтересованите лица могат да я обжалват пред съответния административен съд по местонахождението на недвижимия имот.

 

Прочети повече...

 

25.08.2023г.  

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. № РД 08-01-2054/24.08.2023 г.

На основание чл. 128, ал. 1 от Закон за устройство на територията (ЗУТ),

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е изработен проект за Подробен устройствен план–Парцеларен план (ПУП-ПП) за елементи на техническата инфраструктура – трасе на „Кабелна линия 20 kV от МКРУ монтирано до съществуващ СРС на ВЕЛ  20 kV „Вълчи дол Юг”, находящ се в ПИ 12574.501.1706 гр. Вълчи дол до БКТП в ПИ 70175.11.14 в землището на гр. Суворово, обл. Варна”.

Проектът на ПУП-ПП предвижда трасето на кабелната линия да премине през следните имоти в урбанизираната територия на гр. Вълчи дол: ПИ 12574.501.1706, 12574.501.1636, 12574.501.1703 и 12574.501.1696 по КККР.

ПУП-ПП включва  и имоти по трасето на кабелната линия извън урбанизираната  територия в землището на гр. Вълчи дол, както следва: ПИ 12574.47.60, ПИ 12574.46.160 и ПИ 12574.46.161. Всички засегнати имоти са публична общинска собственост.

Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването  в „Държавен вестник” заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация- Вълчи дол.

 

 

23.08.2023г.  

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Изх. № РД 08-01-2032/23.08.2023 Г.

Община Вълчи дол уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че „ДОБРОТИЧ УИНД” АД, гр. София е внесла, с писмо вх. № РД 7700-504/16.08.2023 г. – Задание за обхват и съдържание на Доклад за оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за: «„Изграждане на вятърен енергиен парк „Добротич уинд”, състоящ се от 58 бр. ветрогенератори, с обща инсталирана мощност до 464 MW, ведно с техническа инфраструктура – повишаващи подстанции и съоръжения за присъединяване и съхранение на електрическа енергия” в землищата на селата Добротич, Михалич, Калоян, Изворник, Искър и Есеница, община Вълчи дол и селата Средно село и Момчилово, община Ветрино, област Варна».

Заданието на хартиен носител може да се разгледа – в сградата на община Вълчи дол, пл. Христо Ботев 1, ет. 2, ст. № 203, всеки работен ден от 8:00 до 12:00 ч и от 13:00 до 17:00 ч.

Писмени мнения и становища се приемат в срок от 30 календарни дни, считано от 24.08.2023 г. до 26.09.2023 г. в Информационен център на Община Вълчи дол.

 

13.07.2023г.  

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

СЪОБЩЕНИЕ

изх. № РД 3200-83-(1)/13.07.2023 г.

 ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ

НА ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

съгласно чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда.

Прочети повече...

 

 

11.07.2023г.  

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

 

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. № РД 08-01-1375/11.07.2023г.

На основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 23-723/11.07.2023г. на Упълномощен Зам. Кмет на Община Вълчи дол, за разрешаване изработването и одобряване на заданието по чл.125, ал.1 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ...

Прочети повече...

 

 

07.07.2023г.  

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

О Б Я В Я В А

 П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

Прочети повече...

 

 

28.06.2023г.  

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

О Б Я В Я В А

 П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

Прочети повече...

 

13.06.2023г.  

СЪОБЩЕНИЕ

изх. № РД 32-00-68-(1)/13.06.2023 г.

ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда...

 Прочети повече..

 

01.06.2023г.  

 ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЪЛЧИ ДОЛ

 

П Р О Т О К О Л

Днес 30.05.2023 г. комисия назначена със Заповед №23-364/12.04.2023 г. на Кмета на Община Вълчи дол, на основание чл.37и, ал.7 от ЗСПЗЗ, чл.100, ал.1 от ППЗСПЗЗ, в състав...

 Прочети повече..

 

22.05.2023г.  

 

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

ДИРЕКЦИЯ ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ УПРАВЛЕНИЕ МЕР ВАРНА

Във връзка с предстоящото започване на лятно-есенната кампания по прибирането на реколтата, Ви уведомяваме, че през землищата и край населените места на Вашата община, преминават електропроводи ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ, които са част от електропреносната система, собственост на ECO - ЕАД, Мрежови експлоатационен район - Варна...

 Прочети повече..

 

11.05.2023г.  

 

„ДОБРОТИЧ УИНД” АД
СЪОБЩЕНИЕ

За провеждане на консултации с обществеността, във връзка с изготвяне на Задание за обхват и съдържание на доклад за оценка на въздействие върху околната среда на основание чл. 95, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда и чл. 9, ал. 1-5 от Наредба за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда...

 Прочети повече..

 

 

10.05.2023г.  

 

СЪОБЩЕНИЕ

За отдаване под наем на имоти от общинския поземлен фонд на територията на община Вълчи дол за стопанската  2023/2024г.

 

Решение на ОбС;

  Приложение №1 маломерни за стопанската  2023/2024г.;

  Приложение №2 ГОЛЕМИ НИВИ ЗА ТЪРГ за стопанската  2023/2024г.;

  Приложение №3 трайни насаждения за стопанската  2023/2024г.;

  Заявление.

 

04.05.2023г.  

 

О Б Я В А

за свободно работно място за длъжност

„Главен специалист“/”Главен експерт”

Общинска администрация град Вълчи дол, обявява свободно работно място за длъжност „Главен специалист УТ“/”Главен експерт УТ” в отдел „Устройство на територията и управление на общинската собственост”

 Прочети повече...

 

 

02.05.2023г.  

П Р О Т О К О Л

Днес 28.04.2023 г. комисия назначена със Заповед №23-364/12.04.2023 г. на Кмета на Община Вълчи дол, на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ, чл.100, ал.1 от ППЗСПЗЗ, в състав...

 

 Прочети повече..

 

27.03.2023г.  

З А П О В Е Д

 

№ 23-279/27.03.2023 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл. 192, ал. 3 и чл. 193, ал. 4 от Закон за устройство на територията (ЗУТ) във връзка с чл. 182 ал. 2 от ЗУТ и Протокол № 2 от 17.03.2023 г. на комисията по чл. 210 от ЗУТ

 

 П Р Е Д О С Т А В Я М :

 

          На „ЧИФЛИКА” ЕООД, с. Стефан Караджа, ЕИК 103618686, представлявано от Васил Марио Каламаров – Управител и едноличен собственик на капитала, ВЪЗМЕЗДНО ПРАВО НА ПРЕМИНАВАНЕ, ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ на трасе за: «Фотоволатаична центала...

 Прочети повече...

 

 

24.03.2023г.  

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. № РД 08-01-459/24.03.2023 г.

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена Заповед № 23-261/23.03.2023 г. на Кмета на община Вълчи дол за учредяване на безвъзмездно право на прокарване...

 

 Прочети повече..

 

21.03.2023г.  

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район”

На основание чл.62а. ал.2 от Закона за водите, приложено, изпращаме Ви за публично обявяване Съобщение на Басейнова дирекция .. Ду навски район" но чл.62а, ал. 1 от Закона за водите за водовземане от „ШК - Кооперация Мир - Брестак"...

 

 Прочети повече..

 

20.03.2023г.  

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВАРНА

ЗАПОВЕД № РД-23-7706-51/20.03

  Прочети повече..

 

20.03.2023г.  

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

О Б Я В Я В А  П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

    І. Продажба на имоти, частна общинска собственост:

    1. Триетажна сграда с идентификатор 69170.501.469.1 със застроена площ 211 кв.м., разположена в...

 

 Прочети повече..

 

17.03.2023г.  

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ
СЪОБЩЕНИЕ
изх. № РД 08-01-439/17.03.2023 г.

ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

 съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 Прочети повече..

 

14.03.2023г.  

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „ЕКОБОКС ТРЕЙДИНЕ“ ЕООД, гр. Варна, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение - сондажен кладенец СК „Екобокс Трейдинг-Щипско“, намиращо се в Г1И №84022.20.142 по КККР на с. Щипско, общ. Вълчи дол, обл. Варна, собственост на „ЕКОБОКС ТРЕЙДИНГ“ ЕООД.

 Прочети повече..

 

 

14.03.2023г.  

 

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. № РД 08-01-414/14.03.2023 г.


 

 

На основание чл. 124б, ал. 2 във връзка с чл. 124б, ал. 3 от Закон за устройство на територията, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена Заповед № РД-23-7706-42/06.03.2023 г. на Областния управител на област с административен център Варна за одобряване на Задание за изработване на проект за ПУП-ПП и План-схема за трасе на обект: „Кабелна линия 20 kV от МКРУ монтирано до съществуващ СРС на ВЕЛ 20 kV «Вълчи дол Юг», находящ се в ПИ 12574.501.1706 гр. Вълчи дол до БКТП в ПИ 70175.11.14 в землището на гр. Суворово, обл. Варна”, както и разрешение на „ЕКО БАРАН” ЕООД с управител Атанас  Петров Башев да възложи изработване на ПУП-ПП за трасе на посочения по-горе обект.

План-схемата и заповедта на Областния управител могат да се видят в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. Христо Ботев 1. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

 

01.03.2023г.  

 

 СЪОБЩЕНИЕ

 

 На вниманието на собствениците и ползвателите на пасищни селскостопански животни на територията на община Вълчи дол

Общинска администрация Вълчи дол напомня  на собствениците и ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, че на основание чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), срока за подаване на  заявления за общинските пасища и мери  е от 1 до 10 март 2023 година.  Към заявлението (по образец) се прилагат:

  • Копие от документ за самоличност за физическите лица;
  • Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код за юридическите лица;
  • Копие от регистрационна карта за земеделски производител;
  • Удостоверение/декларация за липса на задължения;
  • Справка за вписан животновъден обект;

Приложения:

 

  Заявление;

  Приложение 1;

  Приложение 25;

  Декларация.

 

22.02.2023г.  

 

З  А  П  О  В  Е  Д

  23-132

гр.Вълчи дол 22.02.2023г.

  На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.124, чл.125, ал.1 от Закона за горите и писмо, изх.№ 55/26.01.2021г. на  ТП „Държавно горско стопанство-Суворово“

 ЗАБРАНЯВАМ:

 1.Пашата в горски територии на селскостопански животни без пастир;

2.Пашата в поройните и ерозираните горски територии, дендрариумите, одобрените и регистрираните източници за производство на горски репродуктивни материали и в горските разсадници;

3.Пашата в горските култури и младите насаждения от семенен произход и в издънковите насаждения, докато достигнат височина 3 м;

4.Пашата в горски територии, в които е започнало или е възможно естественото им възобновяване;

5.Нощната паша в горските територии,  съгласно списък на отдели и подотдели за разрешени и забранени за паша животни през 2023г.,  на ТП „Държавно горско стопанство-Суворово“.

             Заповедта да се  постави на информационното табло пред сградата на общината и се публикува на интернет страницата на Община Вълчи дол.

             Копие от заповедта да се изпрати на администрацията на ТП „ДГС Суворово“.

             Контролът по изпълнението на заповедта запазвам за себе си.

             Неразделна част от заповедта е списъкът с  отдели и подотдели с разрешени и забранени за паша през 2023 г. имоти на територията на ТП „ДГС Суворово“ по населени места.

 ГЕОРГИ ТРОНКОВ   / п  /

 Кмет на Община Вълчи дол

Списъци на отдели и подотдели разрешени и забранени за паша през 2023г. на територията на ТП "ДГС Суворово"

 

13.02.2023г.  

 

Обявление на основание чл.40, ал.4 от ЗОС
Община Вълчи дол обявява замяна на поземлен имот с идентификатор 48524.70.40, АОС№4333/24.08.2022г.,  с площ 10032 кв.м., частна общинска собственост с начин на трайно ползване: друг вид нива, по КККР на с.Михалич, на стойност 19 512 лв. с поземлен имот с идентификатор 84022.67.2, с площ 4 620 кв.м., с начин на трайно ползване нива по КККР на с.Щипско, общ.Вълчи дол, собственост на „ИВОНА“-ООД, ЕИК: 148134070, на стойност 18 400 лв.

              МОТИВИ

               Гробищния парк на с.Щипско, общ.Вълчи дол е изчерпал своя капацитет и са необходими действия по разширяването му. След постъпило предложение до кмета на община Вълчи дол с вх.№РД 7700-91/01.02.2023г. от собственика на горепосочения имот, същият е проявил желание за замяна с общински имот, предложен му от общината.  „ИВОНА“ ООД е едноличен собственик на поземлен имот с идентификатор 84022.67.2, представляващ нива с площ 4 620 кв.м. втора категория в местността  Айкъна в землището на с.Щипско, общ.Вълчи дол.

 

 

31.01.2023г.  

 

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕТО НА ВЕТРОГЕНЕРАТОРИ
В общинска администрация Вълчи дол е постъпило становище с Вх. № РД 2600-32/17.01.2023 г. от Ръководството на ЛРД - гр. Вълчи дол, обл. Варна относно изграждането на ветрогенератори на територията на Община Вълчи дол.

В отговор на това Ви уведомявам следното...

 Прочети повече..

 

31.01.2023г.  

 

На основание чл. 95, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда и чл. 9, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС фирма

„ВП Никола Козлево" ЕООД

Уведомява
че е възложено разработване на задание за обхват на оценка на въздействието върху околната среда за ново инвестиционно предложение за изграждане на ветроенергиен парк с обща инсталирана мощност до 202 MW, включващ...

 Прочети повече..

 

26.01.2023г.  

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДОПУСНАТИ НЕРЕДОВНОСТИ

Правно основание: чл.87, ал.2 от Административно процесуалния кодекс

 Прочети повече...

 

24.01.2023г.  

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Вълчи дол, на основание чл. 8, ал. 2 от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност обявява, че определеното длъжностно лице по чл. 8, ал. 1 от същата наредба на общината за подготовка и провеждане изпълнението на дейностите по залавяне, кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване и връщане по места на обработените безстопанствени кучета е инж. Диана Петрова, Началник отдел „Устройство на територията и управление на общинската собственост”,

Представители на организации за защита на животните и/или други лица желаещи да сътрудничат при изпълнението на горецитираните дейности имат възможност да заявят желанието си за участие в срок до 31.03.2023 г., на тел. 0882 790 539.

  Протокол...

 

24.01.2023г.  

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Вълчи дол, на основание чл. 4, ал. 4 от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност обявява, че определеното длъжностно лице по чл. 4, ал. 2 от същата наредба на общината за организиране и контролиране на преброяването на безстопанствените кучета на територията на общината е инж. Диана Петрова, Главен експерт в Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”.

 

 

26.01.2023г.  

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДОПУСНАТИ НЕРЕДОВНОСТИ

Правно основание: чл.87, ал.2 от Административно процесуалния кодекс

 Прочети повече...

 

23.01.2023г.  

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

изх. № РД 08-01-93/23.01.2023 г.

ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ

НА ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

съгласно чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 Прочети повече...

 

18.01.2023г.  

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ

                    О Б Я В Л Е Н И Е

          изх. № РД 08-01-76/18.01.2023г.

На основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 23-58/18.01.2023г. на на Упълномощен Зам. Кмет на Община, съгл.

Заповед № 1077/20.10.2022г./, за разрешаване изработването и одобряване на КПИИ по чл.150 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ  (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) УПИ I 85, УПИ IX 86, УПИ X 81, в кв. 14 по кадастрален и регулационен план  на с. Искър, одобрен със Заповед № 210/30.10.1998г. и последно изменение на плана със Заповед № 432/25.05.2022г.

 

В част регулация: Трите имота да се обединят в един, новообразувания имот ще

получи номер - УПИ XI 81,85,86  в кв. 14, като се определя с конкретно предназначение: „за ФЕЦ и БКТП“.

С плана не се променя градоустройствената зона „Предимно производствена“ /Пп/.

В част застрояване плана на предвиди свободно и свързано в два имота застрояване, при спазване на изискванията на чл. 26, чл. 27, чл. 31 и чл. 35 от ЗУТ.

 

            Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1.

Заповедта не подлежи на обжалване.

 

                                                                                                      От Общината:

 

 

 

 

16.01.2023г.  

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

ОБЯВЯВА  П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е 

І. Продажба на имоти, частна общинска собственост:

  1. Поземлен имот с идентификатор 32442.501.182 с площ 2788 кв.м., НТП: За обект, комплекс за здравеопазване, ведно с построената в имота сграда- здравно заведение с идентификатор 32442.501.182.1 със застроена площ 76 кв.м., масивна, едноетажна, изба с площ 37,77 кв.м. по КККР на с. Изворник, АОС № 4301/29.03.2022 г...

Прочети повече...

 


Additional information