17.01.2022г.  

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

СЪОБЩЕНИЕ

изх. № РД 08-01-49/17.01.2022 г.

ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

съгласно чл. 4, ал. 2 и чл. 8, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

  Прочети повече...

 

10.01.2022г.  

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

СЪОБЩЕНИЕ

изх. № РД 08-01-20/10.01.2022 г.

 ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ

НА ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

съгласно чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 

  Прочети повече...

 

04.01.2022г.  

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ

 

                       О Б Я В Л Е Н И Е

               изх. № РД 08-01-2214/04.01.2022г.

На основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 7 /04.01.2022г. на на ВрИД Кмет на Община Вълчи дол, за разрешаване изработването и одобряване на заданието...

Прочети повече...

 

04.01.2022г.  

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ


                       О Б Я В Л Е Н И Е

               изх. № РД 08-01-2214/04.01.2022г.

На основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 7 /04.01.2022г. на на ВрИД Кмет на Община Вълчи дол, за разрешаване изработването и одобряване на заданието...

Прочети повече...

 

04.01.2022г.  

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ


СЪОБЩЕНИЕ

изх. № РД 08-01-2212 / 04.01.2022 г.

ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

 съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 

  Прочети повече...

 

 

23.12.2021г.  

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбА Вълчи дол

ОБЯВЯВА

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА...

Прочети повече...

 

 

23.12.2021г.  

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. № 08-01-2199/23.12.2021г.

 

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 1289/23.12.2021г. на ВрИД Кмет на Община Вълчи дол, за одобрен  Подробния устройствен план - план за регулация и застрояване ПУП- ПРЗ за УПИ I 183, кв. 41 (ПИ с идентификатор № 47874.501.183)  по плана на с. Метличина, община Вълчи дол, обл. Варна.

          Планът за регулация коригира вътрешната регулационна  линия между УПИ I 183 и УПИ II201,  в съответствие с общата кадастрална граница на имотите, , съгласно КККР на с. Метличина , одобрени със Заповед № РД-18-1887/21.11.2018г. на ИД на АГКК. Имотите получават нови номера съответно УПИ VI 183 и УПИ VII 201. За имота се определя конкретно предназначение за „жилищни функции", без да се променят зона, характер и начин за застрояване.

 

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез Община Вълчи дол пред Административен съд- Варна.

От Общината


 

 

23.12.2021г.  

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. РД 08-01-2197/23.12.2021г.

На основание чл. 124 а, ал. 5 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена Заповед  № 1286/23.12.2021 г. за изработване на ПУП-ПЗ за УПИ XIX 548 в кв.93 по плана на с. Червенци, ПИ с идентификатор № 80529.501.614 по КККР на с. Червенци.

                        Плана предвижда да не се променя установената градоустройствена зона „Жилищна устройствена зона, с преобладаваща малка височина" /Жм/, променя се конкретно предназначение за „Фотоволтаична централа" .  

 

         От общината

 

 

21.12.2021г.  

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбА Вълчи дол

ОБЯВЯВА

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА...

 Прочети повече...

 

30.11.2021г.  

 СЪОБЩЕНИЕ

изх. № РД 08-01-1984/30.11.2021 г.

 

ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

 съгласно чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 

  Прочети повече...

 

23.11.2021г.  

 

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх. № 08-01-1934/23.11.2021 г.

 

 

 

На основание чл.128, ал.3 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е внесен проект ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за УПИ I183, кв. 41 /ПИ с идентификатор №47874.501.183/ по плана на с. Метличина , общ. Вълчи дол, обл. Варна.

В част регулация се предвижда: Границата на имота да се коригира в съответствие   с улично-регулационната линия. Вътрешната регулационна  граница между УПИ I183 и УПИ II201 да се коригира в съответствие с кадастралните граници по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-1887/21.11.2018г. на ИД на АГКК. Не се предвижда промяна в зоната на застрояване – „Жм - жилищна с преобладаващо застрояване с малка височина".

 В част застрояване се предвижда: свободно застрояване, при спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 31 от ЗУТ.

Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев" № 1.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Вълчи дол в четиринадесет дневен срок от  обявлението.

  Заповед;

  Обяснителна записка;

  Графична част;

 

17.11.2021г.  

 

МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

 

  МОТИВИ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ;

 

 

17.11.2021г.  

 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАМЕРА НА  ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЙНОСТ "ЧИСТОТА" ЗА 2022г.

 

  СЪОБЩЕНИЕ ЗА ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАМЕРА НА  ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ И ПРИЕМАНЕ НА ПЛАН-СМЕТКА ЗА РАЗХОДИТЕ ЗА ДЕЙНОСТ "ЧИСТОТА" ЗА 2022г.;

 

 

17.11.2021г.  

 ЗАПОВЕД

 № 1267/17.12.2021 г.

 

На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 10а, ал.1 от Закона за държавния служител, моя заповед № 1173/16.11.2021 г. за обявяване на конкурс по ЗДСл за длъжността Директор на дирекция „Устройство на територията и общинска собственост“...

Прочети повече...

 

16.11.2021г.  

 

ОБЯВЛЕНИЕЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ УТОС В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

На основание чл.44, ал.1, т.1 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, чл.13, ал.1 от НАРЕДБА за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

 

  1. I. Обявявам конкурс в Общинска администрация Вълчи дол за Директор дирекция „Устройство на територията и общинска собственост” – 1 бройка...

 Прочети повече...

 

01.11.2021г.

 ЗАПОВЕДИ                                       

        На основание чл.44, ал.1 от ЗМСМА, чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, Решение № 678 от 13.10.2021г. на Общински съвет Вълчи дол и Заповед № РД-21-04-196 от 29.09.2021г. на Директора на Областна Дирекция „Земеделие“ гр. Варна, относно разпределението на масиви за ползване за землище:

 

гр. Вълчи дол заповед;    
с Бояна заповед;    
с. Брестак заповед;    
с. Войводино заповед;    
с. Генерал Киселово заповед;    
с. Генерал Колево заповед;    
с. Добротич заповед;    
с. Есеница заповед;    
с. Звънец заповед;    
с. Изворник заповед;    
с. Искър заповед;    
с. Калоян заповед;    
с. Караманите

заповед;

заповед;

заповед;

с. Кракра заповед;    
с. Метличина заповед;    
с. Михалич заповед;    
с. Оборище заповед;    
с. Радан Войвода заповед;    
с. Стефан Караджа заповед;    
с. Страхил заповед;    
с. Червенци заповед;    
с. Щипско заповед;    

 

21.10.2021г. 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

О Б Я В Я В А

 П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е

Прочети повече...

 

19.10.2021г. 

СЪОБЩЕНИЕ

изх. № РД 08-01-1670/19.10.2021 г.

 ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

съгласно чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Прочети повече...

 

12.10.2021г. 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. № 08-01-1629/12.10.2021г.

 

На основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 988/07.10.2021г. на Кмета на Община Вълчи дол, за разрешаване изработването и одобряване на заданието по чл.125, ал.1 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация) за УПИ I183 (ПИ с идент. № 47874.501.183) в кв. 41,по кадастралния и регулационен план с. Метличина, одобрен със Заповед № 2704/23.08.1930 г.

Прочети повече...

 

08.10.2021г.

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. №08-01-1617/08.10.2021г.

                                

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 987/07.10.2021г. на ВрИД Кмет на Община Вълчи дол, за одобрен  Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на УПИ III916 (идентичен с ПИ с идентификатор № 12574.501.916), кв. 60 по плана на гр. Вълчи дол

          С плана за регулация УПИ III916  се дели, като се образуват два нови имота УПИ XVII916 и УПИ XVIII916. Изменя се регулационната линия между новообразувания УПИ XVII916 и УПИ II913, като се поставя в съответствие с кадастралната граница, съгласно КККР на гр. Вълчи дол, одобрени със Заповед № РД-18-35/22.01.2019г. на ИД на АГКК.

         След изменението новите имоти - УПИ XVII916 и УПИ XVIII916 са с конкретно предназначение "за жилищно застрояване".

 Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез Община Вълчи дол пред Административен съд- Варна.

От Общината

ПУП-ПРЗ УПИ lll916;

 

05.10.2021г. 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

О Б Я В Л Е Н И Е


изх. № 08-01-1594/05.10.2021г.

 

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е обнарадвано Обявление с изх.  № 08-01-1540/21.09.2021г. за изготвен проект ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) - I вариант на трасето за обект: Тръбопровод с помпена станция за напояване на ПИ с идентификатор № 84022.23.51 по КККР на с. Щипско, общ. Вълчи дол, обл. Варна...

 

 Прочети повече...

ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) - I вариант на трасето за обект: Тръбопровод с помпена станция за напояване на ПИ с идентификатор № 84022.23.51 по КККР на с. Щипско, общ. Вълчи дол, обл. Варна...

 

05.10.2021г. 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

СЪОБЩЕНИЕ

изх. № РД 08-01- 1592./05.10.2021 г.

ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ

НА ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

съгласно чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда...

Прочети повече...

 

29.09.2021г.

 ЗАПОВЕДИ                                       

На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с Доклад изх.№ РД-07-198-1/08.09.2021г. наш вх.№ РД-07-198-18/08.09.2021г. на Комисията, назначена със Заповед № РД-21-07-198/23.07.2021 г.,  на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Варна, както и представено сключено доброволно споразумение с вх. № 7/27.08.2021 г. за землището на:

 

гр. Вълчи дол заповед;  
с Бояна заповед;  
с. Брестак заповед;  
с. Войводино заповед;  
с. Генерал Киселово заповед;  
с. Генерал Колево заповед;  
с. Добротич заповед;  
с. Есеница заповед;  
с. Звънец заповед;  
с. Изворник заповед;  
с. Искър заповед;  
с. Калоян заповед;  
с. Караманите заповед;  
с. Кракра заповед;  
с. Метличина заповед;  
с. Михалич заповед;  
с. Оборище заповед;  
с. Радан Войвода заповед;  
с. Стефан Караджа заповед;  
с. Страхил заповед;  
с. Червенци заповед;  
с. Щипско заповед;  

 

 

 

23.09.2021г.

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

СЪОБЩЕНИЕ

изх. № РД 08-01-1544/23.09.2021 г.

ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ
НА ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

съгласно чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на     въздействие върху околната среда...

Прочети повече...

 

 

 

16.09.2021г.

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

СЪОБЩЕНИЕ

изх. № РД 08-01-1516/16.09.2021 г.

ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

 

съгласно чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда...

Прочети повече...

 

 

09.09.2021г.

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. № 08-01-1496/09.09.2021г.

 

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 898/07.09.2021г. на ВрИД Кмет на Община Вълчи дол, за одобрен  Подробен устройствен план – план за застрояване за сливане на ПИ с идентификатор 12574.45.36 и ПИ с идентификатор 12574.62.15 по КККР на гр.Вълчи дол, одобрен със Заповед № РД-18-87/10.08.2016 г. на ИД на АГКК, в ПИ с идентификатор №12574.62.17.

            С планът за застрояване  не се променя устройствена зона-  „Рекреационни дейности" (Од). Конкретно предназначение  на ПИ с идентификатор  № 12574.62.17  за   „еко пътека и въжена линия и БКТП".

 

Заповедта подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ в 14-дневен срок от съобщаването й, чрез Община Вълчи дол пред Административен съд- Варна.

От Общината:

 

26.08.2021г.

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 СЪОБЩЕНИЕ

изх. № 0400-163(1)/26.08.2021 г.

ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ НА ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

съгласно чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда...

Прочети повече...

 

 

20.08.2021г.

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

О Б Я В Я В А

 П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

І. Продажба на имоти, частна общинска собственост

  1. ПИ с идентификатор 61265.13.9, с площ 984 кв.м., НТП нива, ІІІ категория, по КККР на с. Радан Войвода АОС №4141/17.05.2021г...

Прочети повече...

 

18.08.2021г.

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

изх. № 08-01-1336/17.08.2021 г.

На основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 825/17.08.2021г. на За Вр.ИД Кмет на Община Вълчи дол, за разрешаване изработването и одобряване на заданието по чл.125, ал.1 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план - план за регулация) за УПИ VII 10i и УПИ VIII юъ кв. 16 съгласно ПУП-ПРЗ, одобрен със Заповед № 445/28.08.2007г. по плана на с. Искър.

Плана предвижда двата имота: УПИ VII Ю1 и УПИ VIII Ю1 да се обединят, като новообразуваният получи нов номер УПИ IX юь В част застрояване се предвижда ограничителните застроителни линии към улици да се изчертаят съгласно изискванията на чл. 26 от ЗУТ, а вътрешните граници на имота, съгласно чл. 31 от ЗУТ.

 

 

10.08.2021г.

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

СЪОБЩЕНИЕ

изх. № РД 08-01-1278/10.08.2021 г.

 

ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ

НА ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

съгласно чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 Прочети повече...

 

 

27.07.2021г.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ


ОБЯВЛЕНИЕ

изх. РД 08-01-1151/27.07.2021г.

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена Заповед № 765/27.07.2021 г. за изработване на ПУП-ПЗ за УПИ I ц2 в кв.18 по плана на с. Искър, ПИ с идентификатор № 32860.501.112 по КККР на с. Искър.

 

26.07.2021г.

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

О Б Я В Я В А

П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

Да се проведе публичен търг с явно наддаване за:

І. Продажба на имоти, частна общинска собственост

1. ПИ с идентификатор 21717.100.112 с площ 1199 кв.м., НТП: лозе...

Прочети повече...

 

22.07.2021г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район”

СЪОБЩЕНИЕ
съгласно чл 62а, ал 1 от Закона за водите

На основание чл 62а, ал 1, във връзка с чл 75 и чл 52, ал 1, т 4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция .Дунавски район” заявление за изменение на разрешително за водовземане от подземни води чрез нови водовземни съоръжения...

Прочети повече...

 

 

22.07.2021г.

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

СЪОБЩЕНИЕ

изх. № РД 08-01-1114/22.07.2021 г.

 ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

съгласно чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 Прочети повече...

 

 

22.07.2021г.

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

СЪОБЩЕНИЕ

изх. № РД 08-01-1115/22.07.2021 г.

 ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

съгласно чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 Прочети повече...

 

 

 

13.07.2021г.

Изх. № РД 08-01-1050/13.07.2021 г.

На основание чл. 4, ал. 2 от НУРИОВОС, община Вълчи дол

 

О Б Я В Я В А

Инвестиционно предложение за: «Изграждане на кабелно и водопроводно трасе извън урбанизирана територия на с. Войводино за захранване на ново водовземно съоръжение „ТК-3 Вълчи дол”, разположено в ПИ 11836.20.38 по КК на землище село Войводино  от съществуващ компрометиран сондаж ПЕС-2, находящ се в ПИ 11836.21.33 по КК на землище село Войводино»...

 Прочети повече...

 

 

08.07.2021г.

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. № 08-01-1036/08.07.2021г.

На основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 699/08.07.2021г. на Вр.ИД Кмет на Община Вълчи дол/Съгл. Решение № 573/16.06.2021г. на Общински съвет-Вълчи дол, за разрешаване изработването и одобряване на заданието по чл.125, ал.1 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация) за  УПИ II 221  и УПИ IV220,  кв. 46  по план  на с. Изворник, одобрен със Заповед № 4500/07.12.1934г.

Плана предвижда двата имота: УПИ II 221  и УПИ IV 220   да се обединят, като новообразуваният получи нов номер УПИ IX 220,221. Промяна на устройствената зона за застрояване в «Чисто производственна» /Пч/ и определяне на конкретно предназначение за «животновъдна ферма». В част застрояване- се превижда свободно застрояване.

 

Заповедта не подлежи на обжалване.

От Общината

 

 

02.07.2021г.

ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ НА ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

съгласно чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на _въздействие върху околната среда

 Прочети повече...

 

 

30.06.2021г.


РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на земеделието, храните и горите
Областна дирекция „Земеделие”-Варна

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
изх. № 08-01-1005/02.07.2021 г.

 

П Р О Т О К О Л

 Днес 24.06.2021 г. в 11.30 часа  на основание чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ и в изпълнение на Заповед № РД 21-07-123/09.06.2021 г.  и  Заповед № РД 21-07-123-1/23.06.2021 г. на Директора на ОД “Земеделие”- гр.Варна заседава комисия в състав...


 Прочети повече...

 

 

22.06.2021г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
изх. № 08-01-921/22.06.2021 г.

ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ
НА ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС
НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 Прочети повече...

 

 

17.06.2021 г.


СЪОБЩЕНИЕ
изх. № РД 08-01-904/17.06.2021 г.

ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

 Прочети повече...

 

 

01.06.2021 г.

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ


СЪОБЩЕНИЕ


изх. № РД 08-01-874/01.06.2021 г.

 Прочети повече...

 

 

25.05.2021 г.

Относно: Лятно-есенната кампания по прибиране на реколтата

На вниманието на земеделските производители:

             

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящото започване на лятно-есенната кампания по прибирането на реколтата, Ви уведомяваме, че през землищата и край населените места на Вашата община, преминават електропроводи ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ, които са част от електропреносната система, собственост на ECO - ЕАД, Мрежови експлоатационен район - Варна...

Прочети повече...

 

19.05.2021  г.

Протоколи за разпределение на пасища

 

Протокол за разпределение на пасища от 18.05.2021 г.

 

Протокол за разпределение на пасища от 27.04.2021 г.


 

 

19.05.2021г.

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН  ТЪРГ  С  ЯВНО  НАДДАВАНЕ  ЗА

               Да се проведе публичен търг с явно наддаване за:
І. Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години, считано от стопанската 2021/2022 г., на имоти частна общинска собственост, както следва...

Прочети повече...

 

17.05.2021 г.

ОБЯВА


Изх. № РД 08-01-801/14.05.2021 г.

Община Вълчи дол уведомяваме, земеделските стопани на територията на землището на с. Брестак/ Вълчи дол/ Щипско, че във връзка с изпълнението на Договор между „Про арм” ЕООД и „Булгартрансгаз” ЕАД ще се извърши подмяна на мълниезащитно въже в периода до.31.05.2021 г. по електропровод „ Пропан” 110 kV преминаващ на територията на Вашето землище.

 

14.05.2021 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Изх. № РД 08-01-799/13.05.2021 г.

Община Вълчи дол съобщава на собствениците на пчелини и пчелни семейства, че ДП „НКЖИ”, УПРАВЛЕНИЕ НА ДВИЖЕНИЕТО НА ВЛАКОВЕТЕ И ГАРОВАТА ДЕЙНОСТ (УДВГД) – ГОРНА ОРЯХОВИЦА ще проведе обезтревяване на площите между...

Прочети повече...

 

10.05.2021 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Изх. № РД 08-01-783/10.05.2021 г.

               Община Вълчи дол съобщава на собствениците на пчелини и пчелни семейства на територията в близост до ж.п.линията  Разделна – Кардам, че ДП „НКЖИ”, ЖЕЛЕЗОПЪТНА СЕКЦИЯ-ШУМЕН ще проведе наземно третиране с хербицид срещу плевели по железопътната линия на разстояние 6 м от главната релса от двете страни, с препарат Клиник 36 СЛ, съгласно следния ПЛАН-ГРАФИК...

Прочети повече...

 

29.04.2021 г.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ


О Б Я В Л Е Н И Е
        
изх. РД 08-01-762/29.04.2021 г.

        На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена Заповед  № 441/29.04.2021 г. на Кмета на Община Вълчи дол, за разрешаване изработването и одобряване на задание по чл.125, ал.1 от ЗУТ на ПУП - ПЗ за ПИ с идентификатор №14667.40.141 по КККР на с. Генерал Киселово , община Вълчи дол, одобрени със Заповед № РД-18-89/10.08.2016 г. на ИД на АГКК.  
      Плана за застрояване предвижда устройствена зона „Предимно производствена” /Пп/ с конкретно предназначение „за производствена и складова дейност”.
                
       Проектът е изложен в стая №203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев” №1
      Заповедта не подлежи на обжалване.

 

21.04.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

изх. № РД 08-01-674/21.04.2021 г.

 ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ НА ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 съгласно чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда...

Прочети повече...

 

21.04.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх. № 08-01-723/21.04.2021 г.

Наоснование чл.128,ал.3 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е внесен проект ПУП-ПЗ (подробен устройствен план – план за застрояване)заПИ с идентификатор №32442.37.1 по КККР на с. Изворник , общ. Вълчидол, обл.Варна.

 Плана за застрояване предвижда  устройствена зона: „Предимно производствена”- /Пп/ с конкретно предназначение „ за производствени и складови нужди”.

 Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1.

 Наоснование чл.128,ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Вълчи дол в четиринадесет дневен срок от  обявлението.

Обяснителна записка

Графична част

 

 

08.04.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

изх. № РД 08-01-582/08.04.2021 г.

 ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ - ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КЪМ ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

съгласно чл. 6, ал. 10  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда...

Прочети повече...

 

01.04.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

изх. № РД 08-01-561/01.04.2021 г.

 ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ
съгласно чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда...

Прочети повече...

 

01.04.2021 г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

 Относно: Недопускане на пожари в земеделски земи и защитени територии - изключителна

 държавна собственост

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ТРОНКОВ,

На основание чл. 14, ал. 4 и чл. 148, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС - ДВ 91/2002г. изм.). чл. 50, т. 7 от Закона за защитените територии (ЗЗТ - ДВ 133/1998г. с изм. и дои.)...

Прочети повече...

 

01.04.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. № 08-01-562/01.04.2021г.

На основание чл.124 б,ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 322/30.03.2021г. на Кмета на Община Вълчи дол, за разрешаване изработването и одобряване на заданието по чл.125, ал.1 от ЗУ...

Прочти повече...

 

30.03.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

изх. № РД 08-01-545/30.03.2021 г.

ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРИЛОЖЕНИЕ 2 КЪМ ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

съгласно чл. 6, ал. 10  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Прочети повече...

 

24.03.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е


изх. № 08-01-526/24.03.2021г.

На основание чл.124 б,ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 303/24.03.2021г. на Кмета на Община Вълчи дол, за разрешаване изработването и одобряване на заданието по чл.125, ал.1 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация) за  УПИ I16 , кв. 71  по предходен кадастрален и регулационен план  на с. Бояна, одобрен със Заповед № 1047/26.04.1929г. съответно: част от ПИ с идентификатор № 05978.501.16 по КККР на с. Бояна, одобрен със Заповед № РД-18-1755/24.10.2018 г. на ИД на АГКК.

            Плана предвижда вътрешните регулационни граници на УПИ I16 дасе поставят в съответствие с кадастралните граници, съгласно действащите КККР на с. Бояна, след което УПИ I16 да се раздели на два нови урегулирани поземлени имота: УПИ VI16  и УПИ VII16 .

 Проекта да се разработи с обхват УПИ I16, II17, V15, кв. 71по плана на с.Бояна.

Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1.

Заповедта не подлежи на обжалване.

 

18.03.2021 г.

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

 О Б Я В Я В А

П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

Продажба на имоти, частна общинска собственост:

1. ПИ с идентификатор 69701.16.116 с площ 96363 кв.м., с начин на трайно ползване: скали в земеделска територия, номер по предходен план: 016116, находящ се в землище с. Страхил, общ. Вълчи дол, обл. Варна, АОС №3898/06.04.2020 г...

Прочти повече...

 

17.03.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

изх. № РД 08-01-490/17.03.2021 г.

ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ - УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

съгласно чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

Прочети повече...

 

 

15.03.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ                                                                                    

 Общинска администрация Вълчи дол уведомява собствениците и ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, че с Решение № 414 от 26.02.2021г. на ОбС Вълчи дол, са утвърдени списъците на пасищата и мерите, за общо и индивидуално ползване на основание чл.37и, ал.3 от ЗСПЗЗ, за стопанската 2021/2022г.

Пасища-общо,индив. 2021-2022г.

 

15.03.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ                                                                                    

 Общинска администрация Вълчи дол уведомява населението,  че с Решение №413/26.02.2021г. на ОбС Вълчи дол, са определени маломерните имоти (до 10 дка.), от общинския поземлен фонд  за отдаване под наем през  стопанската 2021/2022г. Срокът за подаване на заявления  до Кмета на Община Вълчи дол за наемане на имотите е до 09.04.2021г., включително.

Приложение №1;

Приложение №2;

Приложение №3;

Заявление.

 

 

09.03.2021 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ за инвестиционно предложение

от Министерство на земеделието, храните и горите упражняващо право на частна държавна собственост чрез „Североизточно държавно предприятие“ ДП - град Шумен и ТП ,Държавно горско стопанство - Суворово" представлявани от пълномощника си г-н Димитър Димитров управител на: „Кис експрес"ЕООД и „Кис екснрес“ЕООД...
Прочети повече...


 

01.03.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ                                                                                    

Общинска администрация Вълчи дол напомня  на собствениците и ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, че срокът за подаване на заявления за разпределение на пасища и  мери  за стопанската 2021/2022г. е от 01.03.2021г. до 10.03.2021г. Към заявлението се прилагат следните документи:

·         Копие от документ за самоличност за физическите лица;

·         Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код  за юридическите лица;

·         Копие от регистрационна карта за земеделски производител;

·         Декларация за липса на данъчни задължения;

·         Справка за вписан животновъден обект;

 

26.02.2021 г.

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. № 08-01-205(1)/25.02.2021г.

На основание чл. 128, ал. 2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е обнарадвано Обявление с изх.  № 08-01-205/11.02.2021г. за изготвен проект ПУП – ПП (подробен устройствен план – парцеларен план) - II вариант на трасето за обект: Електрозахранване и водоснабдяване на ПИ с идентификатор № 69170.77.3 по КК на с. Стефан Караджа, общ. Вълчи дол, обл. Варна.

Проектът е изложен в ст. № 203 в сградата на Община Вълчи дол- пл. Христо Ботев №1

Проектното трасе преминава през имоти:

o   ПИ с идентиф. с № 69170.12.59, НТП-нива, частна собственост;

o   ПИ с идентиф. с № 69170.12.60, НТП-нива, частна Общинска собственост;

        ПИ с иденриф. № 69170.77.5, НТП-пасище, мера,  публична Общинска собственост.

На основание чл.  128, ал. 5 от ЗУТ, заинтересуваните лица могат да направят писмени предложения и искания по проекта до община Вълчи дол в четеринадесет дневен  срок от обявлението.

Обявление;

Обяснителна записка;

Графина част ВиК;

Графична част ел.;

 

09.02.2021 г.


З А П О В Е Д № 145 / 09.02.2021 г.

На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.124, чл.125, ал.1 от Закона за горите и писмо, изх.№ 55/26.01.2021г. на ТП „Държавно горско стопанство-Суворово“...

Прочети повече...

Приложение 1.

 

09.02.2021 г.

 

СЪОБЩЕНИЕ                              

 

            Община Вълчи дол информира населението на общината, че от началото на годината продължава да се наблюдава влошаване на епизоотичната  ситуация по отношение на високопатогенната инфлуенца по птиците в Европа. Държавите членки от началото на 2021 г. отчитат нови огнища при домашните птици и нарастване случаите при диви птици.

Предвид ситуацията в Европа и опасността от навлизане на вируса на високопатогенната инфлуенца по птиците в България е необходимо в личните стопанства да се спазват мерките за биосигурност, птиците да се отглеждат на закрито и незабавно да се уведоми ветеринарен лекар или кмета на населеното място при отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или при завишена смъртност.


 

04.02.2021 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № 08-01-175/04.02.2021г.

На основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 127/03.02.2021г. на Кмета на Община Вълчи дол, за  разрешаване изработването и одобряване на заданието по чл.125, ал.1 от ЗУТ на ПУП-ПР (подробен устройствен план – план за регулация) за  УПИ І 276, кв. 21 по предходен кадастрален и регулационен план  на с. Щипско, одобрен със Заповед № 65/10.03.1993г., част от ПИ с идентификатор № 84022.501.276 по КККР, одобрен със Заповед № РД-18-34/22.01.2019 г. на ИД на АГКК.

            Плана предвижда вътрешните регулационни линии да се поставят в съответствие с кадастралните граници, съгласно КККР, кадастралните граници, към уличната регулация, да се коригират съгласно Кадастралния и регулационен план на с. Щипско и УПИ I 276  да се раздели на два нови имота: УПИ X 276 и УПИ XI 276, кв.21.  Проекта да се разработи с обхват УПИ I276 и  II272  и VI275.

Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев" № 1.

Заповедта не подлежи на обжалване.

 

04.02.2021 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № 08-01-174/04.02.2021г.

            На основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 128/03.02.2021г. на Кмета на Община Вълчи дол, за разрешаване изработването и одобряване на заданието по чл.125, ал.1 от ЗУТ на ПУП-ПР (подробен устройствен план – план за регулация) за  УПИ III176, IV173, и УПИ VII181, кв. 42  по предходен кадастрален и регулационен план  на с. Метличина, одобрен със Заповед № 2704/23.08.1930г., съответно: част от ПИ с идентификатор № 47874.501.176; част от ПИ с идентификатор № 47874.501.175 и част от ПИ с идентификатор № 47874.501.181 по КККР, одобрен със Заповед № РД-18-1887/21.11.2018 г. на ИД на АГКК.

            Плана предвижда регулационните граници между имотите да се поставят в съответствие с кадастралните, съгласно действащите КККР на с. Метличина и проекта да се разработи с обхват УПИ II177, III176, IV173, VI181  и УПИ VII181, кв. 42по плана на с.Метличина.

Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев" № 1.

Заповедта не подлежи на обжалване.

 

02.02.2020 г.

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА
на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол
О Б Я В Я В А
П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

І. Отдаване под наем за срок от 5 (пет) години считано от стопанската 2020/2021 г., на имоти частна общинска собственост, както следва: 

1. ПИ с идентификатор 39373.501.159 с площ 2621 кв.м., НТП: ниско застрояване (до 10 м.) в урбанизираната територия по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Кракра, АОС №4048/05.01.2021 г....

 Прочети повече...

 

26.01.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

изх. № РД 08-01-138/26.01.2021 г.


ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

съгласно чл. 4, ал. 2 и чл. 8, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда


...

Прочети повече...

 

14.01.2021 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. № 08-01-112 / 14 .01 .2021 г.

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е внесен проект ПУП-П РЗ (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване ) за УПИ ІІІ 5 28 и УПИ І V 5 29 , / ПИ с идентификатор № 84022.501.528 и ПИ с идентификатор № 84022.501.529 /, кв. 72 по плана на с. Щипско , общ. Вълчи дол, обл. Варна.

Обявление;

Обяснителна записка;

Графична част.

 

12.01.2021 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. №  РД 08-01-81/12.01.2021 г.

 

На основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е внесен проект ПУП-ПЗ  ПИ с идентификатор № 12574.45.36  по КККР на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, обл. Варна.

 Плана предвижда промяна на предназначението на имота за "еко пътека и въжена линия".

 Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев"№1.

 

Обявление;

Обяснителна записка;

Графична част.

 

08.01.2021 г.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. РД 9400-П-195-1/08.01.2021г.

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена Заповед № 16/07.01.2021 г. за изработване на ПУП-ПЗ на УПИ III, кв.119 /ПИ с идентификатор № 84022.501.697/ по плана на с. Щипско.

 

08.01.2021 г.

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. РД 08-01-36-1/08.01.2021Г.

 

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена Заповед № 14/07.01.2021 г. за изработване на ПУП-ПЗ на УПИ II читалище, кв.43 / ПИ с идентификатор № 47874.501.646/ по плана на с. Метличина.

 

29.12.2020 г.

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

О Б Я В Я В А

П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

Продажба на имоти, частна общинска собственост:1. Имот идентификатор 35506.1.144, с площ 829 кв.м., АОС № 4019/22.10.2020 г., номер по предходен план: 001144, с начин на трайно ползване: лозе, находящ се в землището на с. Калоян.

Начална тръжна цена: 667,00 лв.                             Депозита е в размер на 133,40 лв...

Прочети повече...

 

 

02.12.2020 г.

 

ОБЯВЛЕНИЕ

изх. РД 08-01-3411(1) /02.12.2020г.

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена заповед № 1165/01.12.2020 г. за изработване на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-градина, кв. 19/делба и промяна на предназначението/ по плана на с. Михалич.

 

01.12.2020 г.


Изх. № РД 08-01-3413/01.12.2020 г.

На основание чл. 4, ал. 1 от НУРИОВОС, община Вълчи дол

 О Б Я В Я В А

 Инвестиционно предложение за: „Разширение на канализационна и реконструкция на водопроводна мрежа гр. Вълчи дол, обл. Варна”. Изменение е по чл. 154, ал. 2, т. 6 от ЗУТ с цел въвеждане на етапно изпълнение на обекта...

Прочети повече...

26.11.2020 г.


ОБЯВЛЕНИЕ

изх. РД 08-01-3380(1) / 26.11.2020г.

 На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена Заповед № 1145/26.11.2020 г. за изработване на ПУП-ПЗ за УПИ VIII читалище, кв. 22 /36302.501.146/ по плана на с. Караманите, общ. Вълчи дол.

 

20.11.2020 г.


СЪОБЩЕНИЕ                       

  На основание чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда Община Вълчи дол съобщава, че  осигурява обществен достъп до информацията по Приложение № 2 от същата наредба за инвестиционното намерение на Община Вълчи дол за:  „Изработване на ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор 12574.43.34 по КККР на гр. Вълчи дол с цел да се отреди за инженерно – техническа инфраструктура” и

 „Изработване на проект за ПУП–ПП за изграждане на техническа инфраструктура извън урбанизираната територия на гр. Вълчи дол за захранване на въжена и снежна линия в ПИ с идентификатор 12574.45.36 по КККР на гр. Вълчи дол, общ. Вълчи дол, обл. Варна”...

Прочети повече...

 

12.11.2020 г.


 На вниманието на земеделските производители

  Общинска администрация Вълчи дол, уведомява ползвателите на земеделски земи на територията на Община Вълчи дол, че на основание чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с Решение №351/29.10.2020г. на Общински съвет Вълчи дол са публикувани заповедите на Кмета на Община Вълчи дол за ползване на имоти с начин на трайно ползване „полски път", собственост на Община Вълчи дол, за стопанската 2020/2021г., както следва:

 

гр. Вълчи дол   заповед;  
с Бояна   заповед;  
с. Брестак   заповед;  
с. Войводино   заповед;  
с. Генерал Киселово   заповед;  
с. Генерал Колево   заповед;  
с. Добротич   заповед;  
с. Есеница   заповед;  
с. Звънец   заповед;  
с. Изворник   заповед;  
с. Искър   заповед;  
с. Калоян   заповед;  
с. Караманите   заповед;  
с. Кракра   заповед;  
с. Метличина   заповед;  
с. Михалич   заповед;  
с. Оборище   заповед;  
с. Радан Войвода   заповед;  
с. Стефан Караджа   заповед;  
с. Страхил   заповед;  
с. Червенци   заповед;  
с. Щипско   заповед;  

 

 

11.11.2020 г.

ОБЯВЛЕНИЕ
за предоставяне на оферта за участие в процедура за ибор на кредитна институция, която да предостави дългосрочен кредит на Община Вълчи дол

На основание Решение №353 от Протокол №19 от 10.11.2020 г. на Общински съвет-Вълчи дол и чл.19 от Закона та общинския дълг. Община Вълчи дол отправя покана до всички заинтересовани финансови или кредитни институции та предоставяне на оферта та участие в процедура та итбор ма финансова или кредитна институция, която да предостави дългосрочен кредит на Община Вълчи дол при следните условия и параметри:

1.    Максимален размер на кредита до 700 000 лв. /словом: седемстотин хиляди лева/...

 Обявление...

  Решение...

 

10.11.2020 г.