24.03.2023г.  

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. № РД 08-01-459/24.03.2023 г.

Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена Заповед № 23-261/23.03.2023 г. на Кмета на община Вълчи дол за учредяване на безвъзмездно право на прокарване...

 

 Прочети повече..

 

21.03.2023г.  

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район”

На основание чл.62а. ал.2 от Закона за водите, приложено, изпращаме Ви за публично обявяване Съобщение на Басейнова дирекция .. Ду навски район" но чл.62а, ал. 1 от Закона за водите за водовземане от „ШК - Кооперация Мир - Брестак"...

 

 Прочети повече..

 

20.03.2023г.  

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

О Б Я В Я В А  П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

    І. Продажба на имоти, частна общинска собственост:

    1. Триетажна сграда с идентификатор 69170.501.469.1 със застроена площ 211 кв.м., разположена в...

 

 Прочети повече..

 

17.03.2023г.  

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ
СЪОБЩЕНИЕ
изх. № РД 08-01-439/17.03.2023 г.

ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ
УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

 съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 Прочети повече..

 

14.03.2023г.  

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН“


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициатива на „ЕКОБОКС ТРЕЙДИНЕ“ ЕООД, гр. Варна, за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение - сондажен кладенец СК „Екобокс Трейдинг-Щипско“, намиращо се в Г1И №84022.20.142 по КККР на с. Щипско, общ. Вълчи дол, обл. Варна, собственост на „ЕКОБОКС ТРЕЙДИНГ“ ЕООД.

 Прочети повече..

 

 

14.03.2023г.  

 

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. № РД 08-01-414/14.03.2023 г.


 

 

На основание чл. 124б, ал. 2 във връзка с чл. 124б, ал. 3 от Закон за устройство на територията, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена Заповед № РД-23-7706-42/06.03.2023 г. на Областния управител на област с административен център Варна за одобряване на Задание за изработване на проект за ПУП-ПП и План-схема за трасе на обект: „Кабелна линия 20 kV от МКРУ монтирано до съществуващ СРС на ВЕЛ 20 kV «Вълчи дол Юг», находящ се в ПИ 12574.501.1706 гр. Вълчи дол до БКТП в ПИ 70175.11.14 в землището на гр. Суворово, обл. Варна”, както и разрешение на „ЕКО БАРАН” ЕООД с управител Атанас  Петров Башев да възложи изработване на ПУП-ПП за трасе на посочения по-горе обект.

План-схемата и заповедта на Областния управител могат да се видят в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. Христо Ботев 1. 

На основание чл. 124б, ал. 4 от ЗУТ заповедта не подлежи на оспорване.

 

01.03.2023г.  

 

 СЪОБЩЕНИЕ

 

 На вниманието на собствениците и ползвателите на пасищни селскостопански животни на територията на община Вълчи дол

Общинска администрация Вълчи дол напомня  на собствениците и ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, че на основание чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), срока за подаване на  заявления за общинските пасища и мери  е от 1 до 10 март 2023 година.  Към заявлението (по образец) се прилагат:

  • Копие от документ за самоличност за физическите лица;
  • Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код за юридическите лица;
  • Копие от регистрационна карта за земеделски производител;
  • Удостоверение/декларация за липса на задължения;
  • Справка за вписан животновъден обект;

Приложения:

 

  Заявление;

  Приложение 1;

  Приложение 25;

  Декларация.

 

22.02.2023г.  

 

З  А  П  О  В  Е  Д

  23-132

гр.Вълчи дол 22.02.2023г.

  На основание чл.44, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, чл.124, чл.125, ал.1 от Закона за горите и писмо, изх.№ 55/26.01.2021г. на  ТП „Държавно горско стопанство-Суворово“

 ЗАБРАНЯВАМ:

 1.Пашата в горски територии на селскостопански животни без пастир;

2.Пашата в поройните и ерозираните горски територии, дендрариумите, одобрените и регистрираните източници за производство на горски репродуктивни материали и в горските разсадници;

3.Пашата в горските култури и младите насаждения от семенен произход и в издънковите насаждения, докато достигнат височина 3 м;

4.Пашата в горски територии, в които е започнало или е възможно естественото им възобновяване;

5.Нощната паша в горските територии,  съгласно списък на отдели и подотдели за разрешени и забранени за паша животни през 2023г.,  на ТП „Държавно горско стопанство-Суворово“.

             Заповедта да се  постави на информационното табло пред сградата на общината и се публикува на интернет страницата на Община Вълчи дол.

             Копие от заповедта да се изпрати на администрацията на ТП „ДГС Суворово“.

             Контролът по изпълнението на заповедта запазвам за себе си.

             Неразделна част от заповедта е списъкът с  отдели и подотдели с разрешени и забранени за паша през 2023 г. имоти на територията на ТП „ДГС Суворово“ по населени места.

 ГЕОРГИ ТРОНКОВ   / п  /

 Кмет на Община Вълчи дол

Списъци на отдели и подотдели разрешени и забранени за паша през 2023г. на територията на ТП "ДГС Суворово"

 

13.02.2023г.  

 

Обявление на основание чл.40, ал.4 от ЗОС
Община Вълчи дол обявява замяна на поземлен имот с идентификатор 48524.70.40, АОС№4333/24.08.2022г.,  с площ 10032 кв.м., частна общинска собственост с начин на трайно ползване: друг вид нива, по КККР на с.Михалич, на стойност 19 512 лв. с поземлен имот с идентификатор 84022.67.2, с площ 4 620 кв.м., с начин на трайно ползване нива по КККР на с.Щипско, общ.Вълчи дол, собственост на „ИВОНА“-ООД, ЕИК: 148134070, на стойност 18 400 лв.

              МОТИВИ

               Гробищния парк на с.Щипско, общ.Вълчи дол е изчерпал своя капацитет и са необходими действия по разширяването му. След постъпило предложение до кмета на община Вълчи дол с вх.№РД 7700-91/01.02.2023г. от собственика на горепосочения имот, същият е проявил желание за замяна с общински имот, предложен му от общината.  „ИВОНА“ ООД е едноличен собственик на поземлен имот с идентификатор 84022.67.2, представляващ нива с площ 4 620 кв.м. втора категория в местността  Айкъна в землището на с.Щипско, общ.Вълчи дол.

 

 

31.01.2023г.  

 

СТАНОВИЩЕ ОТНОСНО ИЗГРАЖДАНЕТО НА ВЕТРОГЕНЕРАТОРИ
В общинска администрация Вълчи дол е постъпило становище с Вх. № РД 2600-32/17.01.2023 г. от Ръководството на ЛРД - гр. Вълчи дол, обл. Варна относно изграждането на ветрогенератори на територията на Община Вълчи дол.

В отговор на това Ви уведомявам следното...

 Прочети повече..

 

31.01.2023г.  

 

На основание чл. 95, ал. 3 от Закона за опазване на околната среда и чл. 9, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС фирма

„ВП Никола Козлево" ЕООД

Уведомява
че е възложено разработване на задание за обхват на оценка на въздействието върху околната среда за ново инвестиционно предложение за изграждане на ветроенергиен парк с обща инсталирана мощност до 202 MW, включващ...

 Прочети повече..

 

26.01.2023г.  

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДОПУСНАТИ НЕРЕДОВНОСТИ

Правно основание: чл.87, ал.2 от Административно процесуалния кодекс

 Прочети повече...

 

24.01.2023г.  

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Вълчи дол, на основание чл. 8, ал. 2 от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност обявява, че определеното длъжностно лице по чл. 8, ал. 1 от същата наредба на общината за подготовка и провеждане изпълнението на дейностите по залавяне, кастрация, маркиране, ваксинация, обезпаразитяване и връщане по места на обработените безстопанствени кучета е инж. Диана Петрова, Началник отдел „Устройство на територията и управление на общинската собственост”,

Представители на организации за защита на животните и/или други лица желаещи да сътрудничат при изпълнението на горецитираните дейности имат възможност да заявят желанието си за участие в срок до 31.03.2023 г., на тел. 0882 790 539.

  Протокол...

 

24.01.2023г.  

ОБЯВЛЕНИЕ

Община Вълчи дол, на основание чл. 4, ал. 4 от Наредба № 4 от 1 февруари 2021 г. за прилагане на националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност обявява, че определеното длъжностно лице по чл. 4, ал. 2 от същата наредба на общината за организиране и контролиране на преброяването на безстопанствените кучета на територията на общината е инж. Диана Петрова, Главен експерт в Дирекция „Устройство на територията и общинска собственост”.

 

 

26.01.2023г.  

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДОПУСНАТИ НЕРЕДОВНОСТИ

Правно основание: чл.87, ал.2 от Административно процесуалния кодекс

 Прочети повече...

 

23.01.2023г.  

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

изх. № РД 08-01-93/23.01.2023 г.

ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ

НА ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

съгласно чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 Прочети повече...

 

18.01.2023г.  

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ

                    О Б Я В Л Е Н И Е

          изх. № РД 08-01-76/18.01.2023г.

На основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 23-58/18.01.2023г. на на Упълномощен Зам. Кмет на Община, съгл.

Заповед № 1077/20.10.2022г./, за разрешаване изработването и одобряване на КПИИ по чл.150 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ  (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) УПИ I 85, УПИ IX 86, УПИ X 81, в кв. 14 по кадастрален и регулационен план  на с. Искър, одобрен със Заповед № 210/30.10.1998г. и последно изменение на плана със Заповед № 432/25.05.2022г.

 

В част регулация: Трите имота да се обединят в един, новообразувания имот ще

получи номер - УПИ XI 81,85,86  в кв. 14, като се определя с конкретно предназначение: „за ФЕЦ и БКТП“.

С плана не се променя градоустройствената зона „Предимно производствена“ /Пп/.

В част застрояване плана на предвиди свободно и свързано в два имота застрояване, при спазване на изискванията на чл. 26, чл. 27, чл. 31 и чл. 35 от ЗУТ.

 

            Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1.

Заповедта не подлежи на обжалване.

 

                                                                                                      От Общината:

 

 

 

 

16.01.2023г.  

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

ОБЯВЯВА  П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г  С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е 

І. Продажба на имоти, частна общинска собственост:

  1. Поземлен имот с идентификатор 32442.501.182 с площ 2788 кв.м., НТП: За обект, комплекс за здравеопазване, ведно с построената в имота сграда- здравно заведение с идентификатор 32442.501.182.1 със застроена площ 76 кв.м., масивна, едноетажна, изба с площ 37,77 кв.м. по КККР на с. Изворник, АОС № 4301/29.03.2022 г...

Прочети повече...

 


Additional information