21.11.2022г.  

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ


ЗАПОВЕДИ

 

На основание чл.44, ал.1 от ЗМСМА, чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ, Решение № 929 от 31.10.2022 г. на Общински съвет Вълчи дол и Заповед № РД-22-04-259 от 30.09.2022 г. на Директора на Областна Дирекция „Земеделие“ гр. Варна, относно разпределението на масиви за ползване за землище с. Бояна ЕКАТТЕ: 05978, общ. Вълчи дол, обл. Варна за землището на

 

гр. Вълчи дол

 Заповед;

 
с Бояна

 Заповед;

 
с. Брестак

 Заповед;

 
с. Войводино

 Заповед;

 
с. Генерал Киселово

 Заповед;

 
с.  Генерал Колево

 Заповед;

 
с.  Добротич

 Заповед;

 
с. Есеница

 Заповед;

 
с.  Звънец

 Заповед;

 
с.  Изворник

 Заповед;

 
с. Искър

 Заповед;

 
с.  Калоян

 Заповед;

 
с.  Караманите

Заповед;

 
с.  Кракра

 Заповед;

 
с.  Метличина

 Заповед;

 
с. Михалич

 Заповед;

 
с. Оборище

 Заповед;

 
с.  Радан Войвода

 Заповед;

 
с. Стефан Караджа

 Заповед;

 
с. Страхил

 Заповед;

 
с. Червенци

 Заповед;

 
с. Щипско

 Заповед;

 

 

 

26.10.2022г.  

З А П О В Е Д

 № 1099

 гр. Вълчи дол, 25.10. 2022 г.

На основание чл. 44, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 63, ал. 2 от Закон за местните данъци и такс...

    Прочети повече...

 

25.10.2022г.  

СЪОБЩЕНИЕ

изх. № РД 08-01-1137/25.10.2022 г.

ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

    Прочети повече...

 

21.10.2022г.  

СЪОБЩЕНИЕ

изх. № РД 08-01-1140/21.10.2022 г.

ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

   Прочети повече...

 

21.10.2022г.  

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

О Б Я В Я В А  П У Б Л И Ч Е Н  Т Ъ Р Г

С  Я В Н О  Н А Д Д А В А Н Е  ЗА

І. Продажба на имоти, частна общинска собственост:   

 1. Имот с идентификатор 48524.70.76, с площ 15152 кв.м., НТП: друг вид нива, VІІ категория по КККР на с. Михалич, АОС № 4312/13.06.2022 г...

Прочети повече...

 

17.10.2022г.  

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район”

 
СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а. ал. 1 от Закона за водите
На основание чл.44. ал.1 и ал.2. чл.50, ал.1 и ал.З, т.1 и чл.52. ал.1, т.4 от Закона за водите, и постъпило в Басейнова Дирекция .Дунавски район" /БД"ДР"/ заявление вх.№ РР-01-80/18.11.2021г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект язовир Искър. Г1И № 32860.45.53. село Искър, община Вълчи Дол. с цел самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури, придружено от изискващите се по чл.60 ал.1. ал.2. ал.5. ал.11. и ал.12 от Закона за водите документи...

   Прочети повече...

 

14.10.2022г.  

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район”

 
УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО КМЕТЕ,
11а основание чл.62а, ал.2, във връзка чл.75 от Закона за водите, приложено, изпращаме Ви за публично обявяване Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район” по чл.62а, ал.1 от Закона за водите за водовземане от тръбен кладенец „Р-40х - ВиК Варна - Генерал Колево“.

Съгласно разпоредбата на чл.62а, ал.З, т.1 и т.2 от Закона за водите, сте задължен в тридневен срок от получаване на настоящото Съобщение:

1.    Да направите публичното обявяване, като поставите Съобщението на определените за това места;

2.    Да уведомите писмено Басейнова дирекция „ Дунавски район” за точната дата на обявяването, на адрес: гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.
Придрженне: Съгласно текста.

   Прочети повече...

 

14.10.2022г.  

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район”

 
Относно: Съобщение по чл.62а, ал. 1 от Закона за водите
УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО КМЕТЕ,
На основание чл.62а, ал.2, във връзка чл.75 от Закона за водите, приложено, изпращаме Ви за публично обявяване Съобщение на Басейнова дирекция „Дунавски район” по чл.62а, ал.1 ог Закона за водите за водовземане от шахтови кладенци „И1К 1 - ВиК Варна - Генерал Кнселово“, „ШК 2 - ВиК Варна - Генерал Кнселово“, „1ПК 3 - ВнК Варна - Генерал Кнселово“ и „ШК 4 - ВиК Варна - Генерал Кнселово“.

Съгласно разпоредбата на чл.62а, ал.З, т.1 и т.2 от Закона за водите, сте задължен в тридневен срок от получаване на настоящото Съобщение:
1.    Да направите публичното обявяване, като поставите Съобщението на определените за това места;
2.    Да уведомите писмено Басейнова дирекция „ Дунавски район” за точната дата на обявяването, на адрес: гр. Плевен, ул. “Чаталджа” № 60.

   Прочети повече...

 

 

14.10.2022г.  

НА ВНИМАНИЕТО НА

ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ПЧЕЛИНИ И ПЧЕЛНИ СЕМЕЙСТВА !!!

 

На основание чл. 8, ал. 2 от НАРЕДБА № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности (Издадена от министъра на земеделието и храните, обн., ДВ, бр. 70 от 9.09.2016 г., изм., бр. 16 от 22.02.2019 г., изм. и доп., бр. 101 от 27.11.2020 г.), във връзка с постъпило е Уведомително писмо, вх. № РД 77-00-488/13.10.2022 г. от „БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ” ЕООД, представлявано от Недко Генчев Малчев за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия на територията на община Вълчи дол, землище Вълчи дол

 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ СЪОБЩАВА, че в периода 16.10 - 18.10.2022  г. ще се проведе третиране на пшеница с препарат/продукт:

Цитрин макс, карантинен срок 28 дни, доза 5 мл/дка;

Моспилан 20 СП, карантинен срок 28 дни, доза 15 гр/дка

Третирането ще се извършва срещу листни въшки и житни мухи (хесенска и шведска муха).

Подлежащите на третиране терени са в местността „Срещу базата” и на площ – 100,00 дка, отстоящи от населеното място на 2 км, отстояние от съседно селище на 1 км.

Уведомителното писмо е залепено на таблото на община Вълчи дол и е публикувано в сайта на общината.

 

 

14.10.2022г.  

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

От Недко Генчев Малчев

Фирма: БГ Агро Земеделска Компания ЕООД

Булстат: BG 103609000

Адрес: гр. Вълчи дол, ул. Драгоман № 4

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейностиВ изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

Ви уведомяваме:

1.    От 16.10.2022 г. до 18.10.2022 г. от 6.00 до 11 часа и от 18.30 до 20.00 часа

ще се проведе третиране на пшеница е продукт за растителна защита/препарат:

Цитрин макс, карантинен срок 28 дни, доза 5 мл/дка Моспилан 20 СП, карантинен срок 28 дни, доза 15 гр/дка
В случай на нужда, антидот (противоотрова) Атропин по лекарско предписание.

Третирането се извършва срещу листни въшки и житни мухи (хесенска и шведска муха).

2.    Подлежащите на третиране на дата парцели/блок на земеделски стопанин (БЗС) са в масив ма местност и на площ, както следва:

а) местност срещу Базата от 100,00 дка,отстоящи от населеното място 2 км, отстояние от съседното селище 1 км; дата на третиране: 16.10.2022 г.;
3.Препаратът е включен в Списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и/или в Регистъра за ветеринарномедицински препарати, като е извършена селективност според вредителя на земеделската култура, съобразен е климатичните особености за периода, начина на приложение, както и е оглед опазване на околната среда.

 

   Прочети повече...

 

07.09.2022г.  

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 Министерство на земеделието                                   

 Областна дирекция „Земеделие”-Варна


ЗАПОВЕДИ

 

На основание чл.37в, ал.4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), във връзка с Доклад изх.№ РД-07-216-15/08.09.2022г. наш вх.№ РД-07-216-37/08.09.2022 г. на Комисията, назначена със Заповед  № РД-22-07-216/01.08.2022 г. на Директора на Областна дирекция „Земеделие” Варна, както и представено сключено доброволно споразумение с вх.№ 9/26.08.2022 г. за землището на

 

гр. Вълчи дол

 Заповед;

 
с Бояна

 Заповед;

 
с. Брестак

 Заповед;

 
с. Войводино

 Заповед;

 
с. Генерал Киселово

 Заповед;

 
с.  Генерал Колево

 Заповед;

 
с.  Добротич

 Заповед;

 
с. Есеница

 Заповед;

 
с.  Звънец

 Заповед;

 
с.  Изворник

 Заповед;

 
с. Искър

 Заповед;

 
с.  Калоян

 Заповед;

 
с.  Караманите

Заповед;

 
с.  Кракра

 Заповед;

 
с.  Метличина

 Заповед;

 
с. Михалич

 Заповед;

 
с. Оборище

 Заповед;

 
с.  Радан Войвода

 Заповед;

 
с. Стефан Караджа

 Заповед;

 
с. Страхил

 Заповед;

 
с. Червенци

 Заповед;

 
с. Щипско

 Заповед;

 

 

 

 

07.09.2022г.  

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГР.ВЪЛЧИ ДОЛ

О Б Я В Л Е Н И Е

Изх. № РД 08-01-1048/07.09.2022 г.

На основание чл.129, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена Заповед № 837/05.09.2022г. на ЗАВрИД Кмет на Община Вълчи дол, за одобряване на ПУП-ПЗ (подробен устройствен план – план за застрояване) за УПИ VIII – общ в кв. 75 по предходен плана на гр. Вълчи дол с идентификатор № 12574.501.1490 по КККР на гр. Вълчи дол, одобрен със Заповед № РД-18-35/22.01.2019г. на ИД на АГКК.
Плана за застрояване не предвижда промяна на градоустройствената зона „Жилищна устройствена зона, с преобладаваща малка височина“ /Жм/,променя се конкретното предназначение „за ФЕЦ“.

 

30.08.2022г.  

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

СЪОБЩЕНИЕ

изх. № РД 08-01-953/30.08.2022 г.

 ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ НА ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

съгласно чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 

30.08.2022г.  

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

СЪОБЩЕНИЕ

изх. № РД 08-01-953/30.08.2022 г.

 ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ НА ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

съгласно чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

   Прочети повече...

 

 

28.07.2022г.  

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  ЗА

 

І. Продажба на имоти, частна общинска собственост:

 1. Поземлен имот с идентификатор 32442.501.182 с площ 2788 кв.м., НТП: За обект, комплекс за здравеопазване, ведно с построената в имота сграда- здравно заведение с идентификатор 32442.501.182.1 със застроена площ 76 кв.м., масивна, едноетажна, изба с площ 37,77 кв.м. по КККР на с. Изворник, АОС № 4301/29.03.2022 г...

Прочети повече...

 

 

22.07.2022г.  

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

СЪОБЩЕНИЕ

изх. № РД 08-01-848/22.07.2022 г.

ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

 
съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда...

  Прочети повече...

 

 

01.07.2022г.  

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на земеделието Областна дирекция „Земеделие”-Варна

ПРОТОКОЛ

 
Днес 20.06.2022 г. в 10.30 часа на основание чл.37и, ал.10 от ЗСПЗЗ и в изпълнение на Заповед № РД 22-07-169/15.06.2022 г. на Директора на ОД “Земеделие”- гр.Варна заседава комисия в състав...

  Прочети повече...

 

 

27.06.2022г.  

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

изх. № РД-08-01-704/27.06.2022г.

На основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 567/23.06.2022г. на ВрИД Кмет на Община Вълчи дол, за разрешаване изработването и одобряване на заданието по чл.125, ал.1 от ЗУТ на ПУП-ПР  (подробен устройствен план – план за регулация) за  УПИ XVI 24  и УПИ XVII 24 , в кв. 15  по регулационния план на с. Михалич, одобрен със Заповед № 5774 от 15.11.1963г.

 В част регулация се предвижда промяна на регулационната граница между двата имота, при което се образуват два нови: УПИ XX24 и УПИ XXI24, в кв. 15.

             Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1.

Заповедта не подлежи на обжалване.

 

20.06.2022г.  

ЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

ДИРЕКЦИЯ ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ”

Относно: Лятно-есенната кампания по прибиране на реколтата

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Вьв връзка с предстоящото започване на лятно-есенната кампания по прибирането на реколтата, Ви уведомяваме, че през землищата и край населените места на Вашата община, преминават електропроводи ВИСОКО НАПРЕЖЕНИЕ, които са част от електропреносната система, собственост' на ECO - ЕАД, Мрежови експлоатационен район - Варна...

 Прочети повече...

 

02.06.2022г.  

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

СЪОБЩЕНИЕ

изх. № РД 08-01-620/02.06.2022 г.

ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ НА ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

съгласно чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда...

 Прочети повече...

 

26.05.2022г.  

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПАСИЩА И МЕРИ ЗА СТОПАНСКАТА 2022/2023г.

 

Днес 28.04.2022 г. комисия назначена със Заповед №314/28.04.2022 г. на Кмета на Община Вълчи дол, на основание чл.37и, ал.6 от ЗСПЗЗ, чл.100, ал.1 от ППЗСПЗЗ, в състав:

Председател – инж. Дияна Петрова- гл. експерт УТ ОС;

Членове: 1. Теодора Димитрова – ст. юрисконсулт на АПИО;

 1.                Милка Янева – ст. експерт в дирекция УТ ОС;
 2.      Иван Драганов - гл. експерт в дирекция УТ ОС;
 3. Янка Иванова – ст. счетоводител дирекция ФСД.

извърши разпределение на пасищата, мерите и ливадите от общински поземлен фонд, на основание чл. 37и от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, между собственици и/или ползватели на животновъдни обекти на територията на община Вълчи дол и регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ...

Протокол за разпределение 1; 

 Протокол за разпределение 2; 

 

 

 

12.05.2022г.  

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

О Б Я В Я В А

ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  ЗА

 

І. Продажба на имоти, частна общинска собственост

    1. Поземлен имот с идентификатор 53093.501.1, АОС № 4059/06.01.2021г.,  по КККР на с. Оборище  с площ 4161 кв.м., с начин на трайно ползване: За обект, комплекс за образование в урбанизирана територия, ведно с построената в имота сграда с идентификатор 53093.501.1.2, със...

Прочети повече... 

 

 

11.05.2022г.  

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД

ДИРЕКЦИЯ "ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ"

МРЕЖОВИ ЕКСПЛОАТАЦИОНЕН РАЙОН - "ВАРНА"

9010 Варна, ул. "Оборище" 1ЗА; тел. (052)678154; факс {052J609992; e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПЕНЧЕВА,

С настоящото писмо Ви уведомяваме, че в сервитутната зона на въздушна електропроводна линия (ВЕЛ) 110 kV „Долина“, преминаваща през землищата на община Вълчи дол, се извършват неотложни ремонтни дейности със специализирана техника, които ще продължат най-късно до 30.05.2022 г.

Дейностите засягат земеделски земи в землищата на гр. Вълчи дол, с. Брестак, с. Метличина, с. Караманите, с. Червенци,

Лица за контакти:

Свилен Стоянов, тел. +359 887241202 058/655806; Огнян Узунов тел. +359 887607340 058/655801.

Прочети повече... 

 

 

28.04.2022г.  

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ

О Б Я В Л Е Н И Е    

изх. РД 08-01-500/26.04.2022г.

На основание чл. 124 б, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/  Община Вълчи дол, Варненска област съобщава, че е издадена Заповед  № 765/27.07.2021 г. за изработване на ПУП-ПЗ за УПИ I 112 в кв.18 по плана на с. Искър, ПИ с идентификатор № 32860.501.112 по КККР на с. Искър. Изменението на плана за застрояване предвижда, промяна на конкретното предназначение на имота за:

„сграда за безвредна производствена дейност, оранжерии, фотоволтаична централа и помощно стопанство“.

 Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1.

На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ, заинтересованите лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до Община Вълчи дол в четиринадесет дневен срок от обявлението.

 

 

04.04.2022г.  

        Приложение №1            
Пасища, мери и ливади общинска собственост за отдаване под наем заиндивидуално  и общо позване на територията на Община Вълчи дол от стопанската 2022/2023 г.с Решение на ОбС №729/15.03.2022г.

  Приложение №1;

 

 

04.04.2022г.  

 ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

СЪОБЩЕНИЕ

  Решение на ОбС;

  Приложение №1 маломерни 2022-2023 г.;

  Приложение №2 ГОЛЕМИ НИВИ ЗА ТЪРГ;

  Приложение №3 трайни насаждения 2022г.;

  Заявление.

 

 

01.04.2022г.  

 БУЛГАРТРАНСГАЗ

 

СЪОБЩЕНИЕ

вх. № РД 7700-153/31.03.2022  г.

ОТНОСНО : ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА НОВОИЗГРАДЕНИЯ УЧАСТЪК ОТ ОС ВЪЛЧИ ДОЛ ДО ЛКВ ПРЕСЕЛКА КЪМ МАГИСТРАЛЕН ГАЗОПРОВОД СЕВЕР

С настоящото писмо Ви информираме, че при извършване на ремонтни работи на обекти от газопреносната система на „Булгартрансгаз" ЕАД ще има контролирано изпускане на газ в атмосферата в периода 04.04 - 07.04.2022г. в землището на с.Брестак, същите ще бъдат съпроводени с неколкократно генериране на силен звук. Съобразявайки се с възможното причиняване на неудобство на жителите от намиращите се в близост населени места, дейностите съпроводени със силен шум ще бъдат организирани и по възможност изпълнени през светлия период на денонощието.

Във връзка с гореизложеното Ви моля да информирате хората от поверените Ви населени места, за да не се създава излишно обществено безпокойство.

Лице за контакти : инж. Тодор Тодоров - технолог ЛЕС, РЗ СИЕР „Вълчи дол"

тел.: 0885 002822

 

31.03.2022г.  

 ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

СЪОБЩЕНИЕ

изх. № РД 08-01-406/30.03.2022  г.

ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ

НА ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

съгласно чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

  Прочети повече...

 

 

25.03.2022г.  

 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

СЪОБЩЕНИЕ

изх. № РД 08-01-393/25.03.2022  г.

ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ

НА ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

съгласно чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

  Прочети повече...

 

09.03.2022г.  

 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

СЪОБЩЕНИЕ

изх. № РД 08-01-301/09.03.2022 г.

ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

съгласно чл. 4, ал. 2  от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда...

Прочети повече...

 

 

09.03.2022г.  

 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА

на основание чл.9, ал.1, ал.2 от НУРПТК на ОбA Вълчи дол

О Б Я В Я В А

 ПУБЛИЧЕН ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ  ЗА

 І. Продажба на имоти, частна общинска собственост

 1. ПИ с идентификатор 35506.1.77 с площ 382 кв.м., НТП: лозе, ІV категория, местност „Лозята“ по КККР на с. Калоян, АОС№4245/14.12.2021 г...

Прочети повече...

 

08.03.2022г.  

 

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. № 08-01-297/08.03.2022г.

На основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 184/08.03.2022г. на ЗА Вр.ИД Кмет на Община Вълчи дол, за разрешаване изработването и одобряване на заданието по чл.125, ал.1 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ  (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за  УПИ V 412 (ПИ № 69170.501.534), УПИ VI 412 (ПИ № 69170.501.412), УПИ XV 505 (ПИ № 69170.501.537), УПИ XVI 505 (ПИ № 69170.501.505), УПИ XVII 505 (ПИ № 69170.501.538), УПИ XVIII 505 (ПИ № 69170.501.539) и УПИ XIX 505 (ПИ № 69170.501.541)  в кв. 56 по кадастрален и регулационен план  на с. Стефан Караджа, одобрен със Заповед № 4889/25.06.1966г.

В част регулация се предвижда обединяване на всички имоти в един нов УПИ XXII 412, 505, като по страничната граница с УПИ XIV411 регулационната линия се поставя в съответствие с кадастралната граница, съгласно одобрените КККР..

Плана не промяня градоустройствена зона - „Жилищна устройствена зона, с преобладаваща малка височина" /Жм/, определя се конкретно предназначение  „За жилищно застрояване".

 

            Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев" № 1.

Заповедта не подлежи на обжалване.

 

01.03.2022г.  

НА ВНИМАНИЕТО НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПАСИЩНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

Общинска администрация Вълчи дол напомня  на собствениците и ползвателите на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ, че на основание чл. 37и, ал. 5 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), могат да подават заявления за ползването на общинските пасища и мери от 1 до 10 март 2022 година.  Към заявлението (по образец) се прилагат:

 • Копие от документ за самоличност за физическите лица;
 • Копие от документ за регистрация или единен идентификационен код за юридическите лица;
 • Копие от регистрационна карта за земеделски производител;
 • Декларация за липса на задължения;
 • Справка за вписан животновъден обект;

 

Заявление;

Приложение 2;

Приложение 1;

 

28.02.2022г.  

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

СЪОБЩЕНИЕ

изх. № РД 08-01-245/28.02.2022  г.

съгласно чл.62а, ал. 1 от Закона за водите

 

ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ НА ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

съгласно чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда...

Прочети повече...

 

 

14.02.2022г.  

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район”

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал. 1 от Закона за водите


На основание чл.62а. ал.1, във връзка с чл.44. ал.1 и ал.2 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) в Басейнова Дирекция ,Дунавски район” и постъпило Заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води придружено с изискващите се по чл.60, ал. 1, ал.2 и ат. 6 от ЗВ данни и документи...

Прочети повече...

 

03.02.2022г.  

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

СЪОБЩЕНИЕ

изх. № РД 08-01-170/10.02.2022 г.

ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

съгласно чл. 4, ал. 2 и чл. 8, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда...

Прочети повече...

 

 

02.02.2022г.  

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. № 08-01-135/02.02.2022г.

На основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 90/02.02.2022г. на Вр.ИД Кмет на Община Вълчи дол, за разрешаване изработването и одобряване на заданието по чл.125, ал.1 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ  (подробен устройствен план – план за регулация и застрояване) за УПИ I 85, УПИ II 86, УПИ III 81, УПИ IV 81, УПИ V 81  в кв. 14 по кадастрален и регулационен план  на с. Искър, одобрен със Заповед № 210/30.10.1998г...

Прочети повече...

 

02.02.2022г.  

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ


О Б Я В Л Е Н И Е

изх. № 08-01-136/02.02.2022г.

На основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 91/02.02.2022г. на Вр.ИД Кмет на Община Вълчи дол, за разрешаване изработването и одобряване на заданието по чл.125, ал.1 от ЗУТ на ПУП-ПЗ  (подробен устройствен план – план за застрояване) за  УПИ IX 77  в  кв. 13  (ПИ с идентификатор 32860.501.77), одобрен със Заповед № 210/30.10.1998г. по кадастралния и регулационен план на с. Искър.  

В част застрояване се предвижда промяна  на градоустройствената зона „Жилищна устройствена зона, с преобладаваща малка височина” /Жм/, определя се с конкретното предназначение  за „жилищно застрояване и фотоволтаична електро централа”.

Предвиденото застрояване – свободно, е дадено с ограничителни линии, при спазване

на изискванията на чл. 26 и чл. 31 от ЗУТ.

Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1.

Заповедта не подлежи на обжалване.

 

28.01.2022г.  

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНА ПУБЛИЧНА ПРОДАН

  Прочети повече...

 

28.01.2022г.  

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

СЪОБЩЕНИЕ

изх. № РД 08-01-118/28.01.2022 г.

ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ

НА ПОСТАНОВЕНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

  Прочети повече...

 

28.01.2022г.  

НА ВНИМАНИЕТО НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

  Прочети повече...

 

 

27.01.2022г.  

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

СЪОБЩЕНИЕ

изх. № РД 08-01-111/27.01.2022 г.

ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

съгласно чл. 4, ал. 2 и чл. 8, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

  Прочети повече...

 

26.01.2022г.  

 О Б Я В Л Е Н И Е

      изх. № 08-01-85/26.01.2022г.

 

На основание чл. 149, ал.6 от ЗУТ Ви уведомяваме, че е издадено Разрешение за строеж № 1 /25.01.2022г. от Главния архитект на Община Вълчи дол  за строеж: «ТРЪБОПРОВОД С ПОМПЕНА СТАНЦИЯ ЗА НАПОЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 84022.23.51 ПО КККР на с. щипско» ПРЕМИНАВАЩ ПРЕЗ ЗЕМЛИЩАТА НА С. ИСКЪР И С. ЩИПСКО, ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ.

              Разрешението за строеж е изложено в стая 203 в сградата на Общинска администрация – Вълчи дол, с адрес гр. Вълчи дол, пл. Христо Ботев №1. Административният акт подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.1 от ЗУТ в 14 – дневен срок от съобщаването й, чрез Община Вълчи дол пред Административен съд - Варна.

 

19.01.2022г.  

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Министерство на околната среда и водите

БАСЕЙНОВА ДИРЕКЦИЯ „ ЧЕРНОМОРСКИ РАЙОН"

СЪОБЩЕНИЕ


На основание чл. 62а, ал.1 от Закона за водите, Директорът на Басейнова дирекция „Черноморски район“ ОБЯВЯВА: инициативата на „Орех 8“, ООД гр. Варна за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез ново водовземно съоръжение ТК-1 „Орех 8 - Щипско“, предвиден за изграждане в поземлен имот с идентификатор 84022.11.199 по КККР на с. Щнпско, общ. Вълчи дол, обл. Варна._

  Прочети повече...

 

17.01.2022г.  

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

СЪОБЩЕНИЕ

изх. № РД 08-01-49/17.01.2022 г.

ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

съгласно чл. 4, ал. 2 и чл. 8, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

  Прочети повече...

 

 

14.01.2022г.  

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

СЪОБЩЕНИЕ

изх. № РД 08-01-40/14.01.2022 г.

 

ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ

НА ПОСТАНОВЕНО РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ИЗВЪРШВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА

съгласно чл. 15,  т. 1 и т. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

  Прочети повече...

  Решение 5 от 2022 г. на Директора на РИОСВ-Варна

 

14.01.2022г.  

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

СЪОБЩЕНИЕ

изх. № РД 08-01- 41/14.01.2022 г.

ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ

НА ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС

НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

 

съгласно чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 

  Прочети повече...

 

 

14.01.2022г.  

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

изх. № РД 08-01-31/13..01.2022г.

 

На основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 34/13.01.2022г. на ВрИД Кмет на Община Вълчи дол, за разрешаване изработването и одобряване на заданието по чл.125, ал.1 от ЗУТ на ПУП-ПРЗ (подробен устройствен план – план за регулация) за за УПИ IX26 и УПИ X26 (ПИ с идент. № 53093.502.35 и ПИ с идент. № 53093.502.36) в кв. 8, по кадастралния и регулационен план на гара Оборище.

В част регулация: Изменеие на двата  имота УПИ IX 26 и УПИ X 26  да се обединят в един, като новообразуваният имот получи нов номер УПИ XV 26.

Плана не предвижда промяна на  градоустройствена зона „Жилищна устройствена зона, с преобладаваща малка височина” /Жм/, определя се конкретно предназначение  „За жилищно строителство и фотоволтаична инсталация“.

В част застрояване се предвижда: свободно застрояване, при спазване на изискванията на чл. 26 и чл. 31 от ЗУТ.

            Проектът е изложен в стая № 203 в сградата на Община Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1.

Заповедта не подлежи на обжалване.

 

 

  Прочети повече...

 

 

10.01.2022г.  

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

СЪОБЩЕНИЕ

изх. № РД 08-01-20/10.01.2022 г.

 ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ

НА ИСКАНЕ ЗА ПРЕЦЕНЯВАНЕ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОВОС НА ИНВЕСТИЦИОННО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

съгласно чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 

  Прочети повече...

 

04.01.2022г.  

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ

 

О Б Я В Л Е Н И Е

изх. № РД 08-01-2214/04.01.2022г.

На основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 7 /04.01.2022г. на на ВрИД Кмет на Община Вълчи дол, за разрешаване изработването и одобряване на заданието...

Прочети повече...

 

04.01.2022г.  

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ


О Б Я В Л Е Н И Е

изх. № РД 08-01-2214/04.01.2022г.

На основание чл.124 б, ал.2 от ЗУТ, Община Вълчи дол, Варненска област съобщава,че е издадена Заповед № 7 /04.01.2022г. на на ВрИД Кмет на Община Вълчи дол, за разрешаване изработването и одобряване на заданието...

Прочети повече...

 

04.01.2022г.  

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ


СЪОБЩЕНИЕ

изх. № РД 08-01-2212 / 04.01.2022 г.

ЗА ПУБЛИЧНО ОБЯВЛЕНИЕ УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИНВЕСТИЦИОННО НАМЕРЕНИЕ

 съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда

 

  Прочети повече...

 

 

 


Additional information