ПУП-ПРЗ, гр. Вълчи дол, 12574.501.916

ПУП-ПР,гр. Вълчи дол, 12574.501.1347

ПУП-ПЗ, гр. Вълчи дол, 12574.43.34

ПУП-ПЗ за сливане,гр. Вълчи дол,12574.45.36 и 12574.62.15

ПИ 12574.45.36 по КККР на гр. Вълчи дол

ПИ с идентификатор №12574.49.55 по КК на гр. Вълчи дол

ПИ с идентификатор №12574.501.545 поКК на гр. Вълчи дол

ПИ с идентификатор №12574.501.753 по КККР на гр. Вълчи дол

ПИ с идентификатор №12574.59.17,стопански двор, по КК на гр. Вълчи дол

ПИ с идентификатор №12574.59.28 по КККР  

ПИ с идентификатор №12574.59.90,стопански двор,по КККР на гр.Вълчи дол   

ПИ с идентификатор №12574.75.4.стопански двор по КК на гр. Вълчи дол

 ПУП с УПИ VI-1031,кв.71 по плана на гр. Вълчи дол

ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор №12574.62.8 по КККР на гр. Вълчи дол    

ПУП-ПЗ за ПИ с идентификатор №12574.62.12 по КККР на гр. Вълчи дол      

ПУП-ПЗ за УПИ IV музей,кв.44 по плана на гр. Вълчи дол

ПУП-ПЗ за УПИ V,кв.43 по плана на гр. Вълчи дол

ПУП-ПЗ за УПИ I спортен терен,кв.85 по плана на гр. Вълчи дол

ПУП-ПРЗ за УПИ VІ-36 и УПИ VІІ-36,кв.5 по плана на гр. Вълчи дол

ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-126.кв.28 по плана на гр. Вълчи дол

ПУП-ПРЗ за УПИ VІІ,кв. 79 по пмала на гр. Вълчи дол

 ПУП-ПЗ за УПИ ХХVII541,кв.40 по плана на гр.Вълчи дол

ПУП-ПП за изграждане на техническа инфраструктура на въжена и снежна линии в ПИ с идентификатор №12574.45.36 по КККР на гр. Вълчи дол 

 

Заповед №1157/01.12.2020 г.

Обяснителна записка;

Подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за упи хп-63,65, упи xiii-65 и упи xiv-66, кв. 7 по регулационния план на гр.Вълчи дол, общ. Вълчи дол.

Additional information