24.09.2014

„Аварийно възстановяване на покрива на читалище „Асен Златаров“ с. Генерал Киселово, община Вълчи дол.“ № в АОП:9033958

Прочети повече...

21.08.2014

„Ремонт на сгради публична общинска собственост“  № в АОП: 9032930

Прочети повече... 


 

14.08.2014

„Аварийно възстановяване на покрива на читалище „Асен Златаров“ с. Генерал Киселово, община Вълчи дол.“ № в АОП: 9032741

Прочети повече...


 

СЪОБЩЕНИЕ

 ДО

 УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

 

С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ГОРИВА (БЕНЗИН А95 И ДИЗЕЛОВО ГОРИВО) ЗА НУЖДИТЕ НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ВЪЛЧИ ДОЛ И ДВХУИ – С. ОБОРИЩЕ“

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти по процедура с предмет: „Доставка на горива (бензин а95 и дизелово гориво) за нуждите на общинска администрация вълчи дол и ДВХУИ – с. Оборище“, открита с решение № 678 от 30.06.2014 г. на Кмета на Община Вълчи дол ще се проведе на 18.08.2014 г. от 14:00 часа в заседателната зала на Община Вълчи дол /гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1/.

               При отварянето на ценовите предложения имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридическите лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.


 

12.08.2014

 „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДВХУИ-с. Оборище и домашен социален патронаж – на територията на Община Вълчи дол“ по обособени позиции:

1/ Доставка на различни хранителни продукти 2/ Доставка на хляб . № в АОП: 00160-2014-0006

Прочети повече...

 

07.08.2014

Резултати по проект  №13-13-27/26.11.2013г.  "Модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса"
Прочети повече...


24.07.2014

Изработване на проекти за 1.Възстановяване на проводимостта на дере, преминаващо през с. Брестак (о.т. 91 до 159); 2. Възстановяване на проводимостта на дере, преминаващо през с. Кракра (о.т. 9 до о.т. 104); 3. Възстановяване на проводимостта на дере, преминаващо през с. Войводино (о.т.8 до о.т. 187); 4. Аварийно възстановяване на оградна стена на молитвения дом-джамия, с. Войводино; 5. Аварийно възстановяване на оградна стена на Храм „Свети Атанасий Велики“, с. Червенци.
Прочети повече...

24.07.2014

СЪОБЩЕНИЕ

ДО

УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

С ПРЕДМЕТ: „КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ ПО ИЗГОТВЯНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДПОМАГАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ОТЧИТАНЕ СЪС СЕДЕМ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ”

Прочети повече...


30.06.2014
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на горива (бензин - А-95Н и дизелово гориво) за нуждите на общинска администрация Вълчи дол и ДВХУИ – с. Оборище“. Прочети повече...


18.06.2014

Изготвяне на проекти за 1. Възстановяване на проводимостта на дере, преминаващо през с. Генерал Колево- Обект 1 (от язовир -през централна част на с. Ген. Колево); 2. Възстановяване на проводимостта на дере, преминаващо през с. Генерал Колево -Обект 2 (от голяма чешма в кв.32, през кв.31, през кв. 30 и вливащо се в Обект 1); 3. Корекция на част от дере на улица „Кирил и Методий" (о.т. 142 до о.т. 173) и улица „Марица" (о.т.173 до о.т. 164), гр. Вълчи дол   Прочети повече...


18.06.2014

Реконструкция на канализационната и подмяна на водопроводната мрежа в гр. Вълчи дол със следния обхват - ул. Георги Димитров о.т.70-о.т.970, ул.Трети март о.т.970 - о.т.9187, ул. Бузлуджа о.т.11-о.т.24-о.т. 38- о.т.42 -о.т51, ул. Хаджи Димитър о.т.72-о.т. с номер в АОП: 00160-2014-0003  Прочети повече...

   

05.06.2014

Доставка на строителни материали за нуждите на Община Вълчи дол. Прочети повече...


29.05.2014 Изработване на проект за изготвяне на Генерален план за организация на движението и Проект на организация на движението“ с № в АОП: 9029861

Прочети повече... 


29.04.2014 г. Публична покана с предмет "Изграждане на осветление и ВиК на на парк в УПИ I, кв. 25 и парк в УПИ I, кв. 68 в гр. Вълчи дол с № в АОП 9028776 от 29.04.2014 гПрочети повече...  


25.04.2014 г. “ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ: Ремонт на път VAR 2027 — Гара Оборище, Ремонт на Мост и прилежащата пътна настилка на път VAR 3111, Ремонт на път VAR 2027 — с. Бояна; РД 08-01-994 / 25.04.2014  с № АОП: 9028653Прочети повече... 


 16.04.2014 г. Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Консултантски услуги по изготвяне на заявление за подпомагане, управление и отчитане със седем обособени позиции”. Прочети повече...    


27.03.2014 г. Публична покана за обществена поръчка с предмет „Избор на изпълнител за отпечатване на ваучери за храна на служителите по трудово правоотношение на община Вълчи дол“. Прочети повече...


25.03.2014 г. Публична покана за обществена поръчка с предмет „Изготвяне на документация за провеждане на концесии на обекти, общинска собственост“. Прочети повече...


19.03.2014 г. Публична покана за обществена поръчка с предмет „Изготвяне на технически проекти в пет обособени позиции“. Прочети повече...


14.02.2014

СЪОБЩЕНИЕ

ДО

УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

С ПРЕДМЕТ:  РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА ПЪТ VAR 2116 ВЪЛЧИ ДОЛ – ВОЙВОДИНО – ГРАНИЦА  - ОБЩИНА / ВЪЛЧИ ДОЛ -  СУВОРОВО/ - НИКОЛАЕВКА ОТ КМ 0+000 ДО КМ 4+838 И ЧАСТИЧНА ПОДМЯНА НА УЛИЧНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В СЕЛО ЧЕРВЕНЦИ“


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти по процедура с предмет: Рехабилитация на път VAR 2116 Вълчи дол – Войводино – граница  - община / Вълчи дол -  Суворово/ - Николаевка от км 0+000 до км 4+838 и частична подмяна на улична водопроводна мрежа в село Червенци“открита с решение № 155 от 27.02.2013 г. на Кмета на Община Вълчи дол ще се проведе на 19.02.2014 г. от 11:00 часа в заседателната зала на Община Вълчи дол /гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1/.

При отварянето на ценовите предложения имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридическите лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

 


11.02.2014

„Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор № 13-22-25/13.12.2013г.по проект: „Повишаване на капацитета на служителите на Община Вълчи дол за реализиране на ефективни политики и по - качествено предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса“, Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013“, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация“. Прочети повече...


22.01.2014

Публична покана за „Доставка на материали, консумативи и стопански инвентар за работа в ателиетата по програма „Празнична етнопалитра” -по обособени позиции” с № в АОП 9024500

Прочети повече...


22.01.2014

Публична покана за „Отпечатване на материали по проект „Празнична етнопалитра в училище” с № в АОП 9024999 Прочети повече...17.01.2014

СЪОБЩЕНИЕ

ДО

УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

С ПРЕДМЕТ: „ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБИТИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ПРОМОЦИОНАЛНА КАМПАНИЯ НА ПРОДУКТИ ОТ РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ В ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ”, 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че отварянето на ценовите оферти по процедура с предмет: „Предоставяне на услуги по организация и провеждане на събития във връзка с изпълнението на дейности по проект „Промоционална кампания на продукти от рибарство и аквакултури в община Вълчи дол”, открита с решение № 904 от 01.10.2013г. на Кмета на Община Вълчи дол ще се проведе на 21.01.2014 г. от 13:00 часа в заседателната зала на Община Вълчи дол /гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1/.

При отварянето на ценовите предложения имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридическите лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

 

С уважение,

ТЕОДОРА ДИМИТРОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ,

назначена със заповед № 1002/30.10.2013г. /П/


07.01.2014 / Публична покана за „Избор на изпълнител на комплекс от дейности за реализация на проект „Модерна администрация в услуга на гражданите и бизнеса“ с в АОП 9024474 от 07.01.2014г. Прочети повече...


ДО ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:

Рехабилитация на път VAR 2116 Вълчи дол – Войводино – граница  - Община / Вълчи дол -  Суворово/ - Николаевка от км 0+000 до км 4+838 и частична подмяна на улична водопроводна мрежа в село Червенци“

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че във връзка с изпълнение на указанията на КЗК, изложени в решение на КЗК № 1092 от 04.09.2013г., по обществена поръчка с предмет: Рехабилитация на път VAR 2116 Вълчи дол – Войводино – граница  - Община / Вълчи дол -  Суворово/ - Николаевка от км 0+000 до км 4+838 и частична подмяна на улична водопроводна мрежа в село Червенци“ е назначена нова комисия със заповед № 1158/11.12.2013г. на Кмета на Община Вълчи дол.

Първото открито заседание на комисията, на което ще бъдат разгледани документите в Плик № 1 ще се състои на 12.12.2013г. от 13:00 часа в Заседателната зала на Община Вълчи дол, на адрес: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ № 1.

Съгласно чл. 68, ал. 3 от ЗОП на заседанието могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.


06.12.2013 / Процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана по чл.14, ал.4, т.1 от зоп с предмет: „извършване на застрахователни услуги по обособени позиции" с уникален № в АОП: 9023478. Прочети повече...


28.11.2013 / ВАЖНО!!! Има промяна в Техническото задание и Приложение 4.Г Публична покана по чл.14, ал.4, т.1 от зоп с предмет: „ремонт на сгради общинска собственост по обособени позиции”. Прочети повече...


ДО

УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ: ИНЖЕНЕРИНГ –  РАБОТНО ПРОЕКТИРАНЕ И СТРОИТЕЛСТВО ЗА РАШИРЕНИЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТАИ РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНАТА МРЕЖАНА ГР. ВЪЛЧИ ДОЛ, ОБЛАСТ ВАРНА - I ЕТАП” Прочети повече...

 


13.11.2013 / Процедура по реда на глава 8“а“ от ЗОП с предмет: „Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги за нуждите на Община Вълчи дол”, при следните обособени позиции: Обособена позиция 1: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез обществена подвижна клетъчна мрежа по стандарта GSM с национално покритие“ ; 2: „Предоставяне на далекосъобщителни услуги чрез фиксирана телефония; 3. „Предоставяне на интернет за нуждите на Общинска администрация Вълчи дол”, с уникален № в АОП: 9022238. Прочети повече,,,


Съобщение

Във връзка с провеждането на открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги за изготвяне и разпространение на рекламно – информационни материали за изпълнението на дейности по проект: „Промоционална кампания на продукти от рибарство и аквакултуаквакултури в община Вълчи дол”, уведомяваме участниците, че поредното заседание на Комисията за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите предложения, на което ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците ще се проведе на 16.10.2013г. от 14:00 часа в Заседателната зала на Община Вълчи дол, на адрес: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1.


11.10.2013

15.10.2013 КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА Е ДОБАВЕНО допълнение към техническа спецификация

Обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на информираност на проекти на Община Вълчи дол, финансирани по мерки 321 и 322 от Програмата за развитите на селските райони 2007-2013" с уникален № в АОП : 9020958; Прочети повече...


01.10.2013

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по организация и провеждане на събития във връзка с изпълнението на дейности по проект „Промоционална кампания на продукти от рибарство и аквакултури в община Вълчи дол”. Прочети повече...  


27.09.2013

Процедура по реда на глава 8“а“ от ЗОП с предмет: „Избор на изпълнител на комплекс от дейности за реализация на проект „Ефективна и ефикасна общинска администрация Вълчи дол” с уникален № в АОП:9020441. Прочети повече...


 

26.09.2013 

Избор на изпълнител/и за осигуряване на необходимите условия за непрекъснато/ безопасно и удобно движение по пътищата и улиците на територията на Община Вълчи дол при зимни условия, в т.ч. дейности по почистване на сняг и лед от улични и пътни платна, почистване на банкети и канавки, опесъчаване и лугиране. Уникален № в АОП: 9020376. Прочети повече...


16.09.2013

Процедура по реда на глава 8“а“ от ЗОП с предмет: „Доставка на канцеларски материали за нуждите на Общинска администрация Вълчи дол“, с уникален № в АОП:9019991. Актуалният телефон за връзка е 05131 2315 Прочети повече...


16.09.2013

Процедура по реда на глава 8“а“ от ЗОП с предмет: „Доставка на лекарствени продукти и санитарни материали за нуждите на здравните кабинети в училищата и детските градини към Община Вълчи дол и за нуждите на домуващите в ДВХУИ-с.Оборище“, с уникален № в АОП:9019990. Прочети повече...


13.09.2013 / Съобщение

Във връзка с провеждането на открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детска ясла и млечна кухня към ОДЗ „Здравец“ гр. Вълчи дол, ДВХУИ-с. Оборище и домашен социален патронаж – на територията на Община Вълчи дол“, уведомяваме участниците, че поредното заседание на Комисията за отваряне, разглеждане, оценка и класиране на постъпилите предложения, на което ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците ще се проведе на 16.09.2013г. от 13:00 часа в Заседателната зала на Община Вълчи дол, на адрес: гр. Вълчи дол, пл. „Христо Ботев“ №1.


 

11.09.2013 / „Инженеринг – работно проектиране и строителство за раширение на канализационната и реконструкция на водопроводната мрежа на гр. Вълчи дол, област Варна - I етап” Прочети повече...


2.08.2013 / Открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детска ясла и млечна кухня към ОДЗ „Здравец“ гр. Вълчи дол, ДВХУИ-с. Оборище и домашен социален патронаж – на територията на Община Вълчи дол“ по обособени позиции с № в АОП: 554997. Прочети повече...


12.08.2013 / Процедура по реда на глава 8“а“ от ЗОП с предмет: „Подмяна на водопровод по ул. Никола Вапцаров, гр. Вълчи дол“ с № в АОП: 554991/12.08.2013. Прочети повече...


15.07.2013 / Процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Основен ремонт на физкултурен салон СОУ „Васил Левски” гр. Вълчи дол” Прочети повече...


05.07.2013 / Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Провеждане на обучения във връзка с изпълнение на договор № А12-22-3/09.05.2013г. “Повишаване на квалификацията на служителите в Община Вълчи дол”, Оперативна програма „Административен капацитет 2007-2013г”, подприоритет 2.2 „Компетентна и ефективна държавна администрация” Прочети повече...


 

28.06.2013 г. / Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по организация и провеждане на събития, във връзка с изпълнението на дейности по проект „Промоционална кампания на продукти от рибарство и аквакултури в община Вълчи дол” Прочети повече...


 

 Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Залесяване и поддържане на 80,11 дка горска култура в неземеделски земи общинска собственост” / 25.06.2013. Прочети повече...


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги за изготвяне и разпространение на рекламно – информационни материали за изпълнението на дейности по проект „Промоционална кампания на продукти от рибарство и аквакултуаквакултури в община Вълчи дол” / 19.06.2013. Прочети повече...


Открита процедура с предмет "Доставка на горива (бензин А95Н и дизелово гориво за нуждите на Общинска администрация Вълчи дол и ДВХУИ - с.Оборище", 17.06.2013. Прочети повече...


Публична покана за обществена поръчка с предмет: „Доставка на строителни материали за нуждите на община гр. Вълчи дол”, 13.06.2013 г. Прочети повече...


„Основен ремонт на физкултурен салон СОУ „Васил Левски” гр. Вълчи дол Прочети повече...


За провеждане на процедура по чл.14, ал.4 от ЗОП за определяне на изпълнител за „Разработване на Общински план за развитие на Община Вълчи дол за периода 2014 – 2020г.“ Уникален № в АОП: 9014708 / 22.04.2013


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на улична мрежа и обществени зелени площи в гр. Вълчи дол”, 02.04.2013 г.


Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет "Извършване на ремонт на общински обекти, 02.04.2013 г.


Покана за представяне на тръжни предложения (ППТП) Прочети...


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Упражняване на строителен надзор на обект „Рехабилитация на улична мрежа и обществени зелени площи в гр. Вълчи дол”, 11.03.2013 г.


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Упражняване на строителен надзор на обект „Рехабилитация на път VAR 2116 Вълчи дол - Войводино - граница - Община / Вълчи дол - Суворово/ - Николаевка от км 0+000 до км 4+838 и частична подмя..., 11.03.2013 г.


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на улична мрежа и обществени зелени площи в гр. Вълчи дол”, 28.02.2013 г.", 28.02.2013 г.


Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация на път VAR 2116 Вълчи дол - Войводино - граница - Община / Вълчи дол - Суворово/ - Николаевка от км 0+000 до км 4+838 и частична подмяна на улична водопроводна мрежа в село Чер..., 28.02.2013 г.


Обществена поръчка с предмет "Доставка на нов автобус за нуждите на училищата на територията на община Вълчи дол", 12.02.2013 г.", 12.02.2013 г.


Additional information