1. ПК” Бюджет, финанси и инвестиционна политика”:

     председател :  Даниела Банкова Маркова

     членове     :     1. Гюлшен Арунова Акифова

                              2. Йордан Стоянов Марков

                              3. Преслав Петров Петров

                              4. Сийка Христова Михалева

 

2. ПК”Местно самоуправление, нормативна уредба общинска собственост”:

     председател :  Гюлшен Арунова Акифова

     членове     :   1. Димитричка Недкова Дилова

                            2. Айлин Селяйдинов Алиев

                            3. Тихомир Жеков Трифонов

                            4. Мелиха Сюлейманова Алиева

 

3. ПК „Устройство на територията, земеделие и екология”:

     председател :  Преслав Петров Петров

     членове     :   1. Даниела Банкова Маркова

                            2. Сийка Христова Михалева

                            3. Мелиха Сюлейманова Алиева

                            4. Златина Йорданова Тонева

 

4. ПК” Образование, култура, спорт и туризъм”:

председател :  Златина Йорданова Тонева

     членове     :     1. Гюлшен Арунова Акифова

                              2.Мехмед Хасанов Хасанов

                              3. Димитричка Недкова Дилова

                              4. Деспа Маринова Точева

 

5. ПК”Здравеопазване и социална политика”:

     председател : Сийка Христова Михалева 

     членове     :     1. Златина Йорданова Тонева

                              2.Димитричка Недкова Дилова

                              3. Тихомир Жеков Трифонов

                              4. Даниела Банкова Маркова

 

            6. ПК по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

 

  председател :  Преслав Петров Петров

     членове     : 1. Мелиха Сюлейманова Алиева

                          2. йордан Стоянов Марков

Additional information