Георги Георгиев - Председател на общински съвет Вълчи дол
тел./факс: 05131/2656 моб. 088/86-50-601 / 087/86-50-401

Чл. 25. От Закона за местното самоуправление и местната администрация

Председателят на Общински съвет:

1. свиква съвета на заседание;
2. ръководи подготовката на заседанията на съвета;
3. ръководи заседанията на съвета;
4. координира работата на постоянните комисии;
5. подпомага съветниците в тяхната дейност;
6. представлява съвета пред външни лица и организации.

Additional information