Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

/
PREVImage
NEXTImage

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Областна дирекция „Земеделие’’-Варна Министерство на земеделието и хранитеЗАПОВЕД

№ РД 24-04-........... 

гр.Варна,........ 05.2024 г.

На основание чл.19, ал.9 и ал.4, т.4 от Закона за администрацията, чл.З, ал.4 от Устройствения правилник на Областните дирекции „Земеделие”, във връзка с писмо изх.№ 91-310/15.05.2024 г. на Директора на дирекция „Сигурност“ при Министерство на земеделието и храните, наш вх.№ РД-12-01-265/16.05.2024г., с цел недопускане възникването на пожари и нанасяне на щети на селскостопанския инвентар и горските територии, земеделската продукция и сгради, и спазването на правилата и нормите за пожарната безопасност при извършване на дейности в земеделските земи, съгласноНаредба № 8121з-968 от 10.12.2014 г.

НАРЕЖДАМ:

1.     Обявявам пожароопасен сезон, считано от 21.05.2024 г.

2.    Да се спазват стриктно изискванията на Наредба № 8121з-968 от 10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарнабезопасност при извършване на дейности в земеделските земи, които са задължителни за всички юридически и физически лица, собственици и ползватели на земеделски земи, както и лица, които преминават и/или осъществяват дейности в близост до тях.

3.    Да са предприемат необходимите мерки за недопускане възникването на пожари и нанасяне на щети на земеделската продукция, сгради, селскостопанския инвентар и горските територии.

4.    Всички държавни органи и неправителствени организации, собственици и ползватели на земеделски земи са длъжни да оказват съдействие на органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН) при осъществяване на контрола по опазване на житните култури, зърното и фуражите от пожари.

Препис от заповедта да се изпрати на Директора на дирекция „Сигурност” при МЗХ, Областния управител на област с административен център Варна, Кметовете на общини и Директора на РД „Пожарна безопасност и защита на населението” гр.Варна, за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж.Милена Михайлова - Главен Директор на ГД ’’Аграрно развитие”.

ДИРЕКТОР:

/РАДОСЛАВ ЙОВКОВ/

ДВ/ГДАР