Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

/
PREVImage
NEXTImage

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

в административно звено: ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ВЪЛЧИ ДОЛ

          В изпълнение на Решение, обективирано в Протокол № 1/15.05.2024 г. за допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурс, от комисия, назначена със Заповед № 24-505/15.05.2024 г. на Кмета на Община Вълчи дол за длъжността Директор Дирекция „Инвестиционна политика и хуманитарни дейности“, се допуска до участие в конкурса следният кандидат:

 

 

по ред

Име, презиме и фамилия на кандидата

    1.

С. Д. И.

 

Недопуснати кандидати: няма.

 

 

Председател:...............п.................    

                      /Калоян Цветков/