Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

/
PREVImage
NEXTImage

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14, ал.1 във връзка с чл. 13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

І. Обявявам конкурс в Общинска администрация Вълчи дол за назначаване на Директор дирекция „Инвестиционна политика и хуманитарни дейности“ – 1 бройка

Прочетете повече...

С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати В КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА Директор Дирекция „Инвестиционна политика и хуманитарни дейности“