Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

/
PREVImage
NEXTImage

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ПУБЛИКУВАНО НА: 13.04.2024г.         

ВАЛИДНО ДО: 27.05.2024г.

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел МДТНП на Община Вълчи дол, стая 209 от 08,00 до 12,00 часа и от 13,00 до 17,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължения.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ведно в съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

Списък на лицата със задължения за местни данъци и такси в Община Вълчи дол във връзка с чл. 32 от ДОПК

 

Настоящият списък е в сила за периода от 13.05.2024г. до 27.05.2024г. /вкл./