Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

/
PREVImage
NEXTImage

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

 

На основание чл. 44, ал.1, т.1 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, чл. 10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител, чл.14, ал.1 във връзка с чл. 13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

І. Обявявам конкурс в Общинска администрация Вълчи дол за назначаване на Директор дирекция „Инвестиционна политика и хуманитарни дейности“ – 1 бройка

ІІ. Кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:

Ръководи, организира, координира и контролира цялостната дейност на дирекцията

 

ІІІ. Минимални изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативни актове:

1.                  Образование – висше, образователно-квалификационна степен – „Магистър“;

2.                  Професионален опит – 4 /четири/ години; Професионален опит съобразно чл. 13 от Закона за администрацията и чл. 2, ал. 2 от Наредбата за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията е минималният професионален опит, необходим за заемане на длъжността и включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика за съответната длъжност;

3.                  Професионална област на висшето образование – Социални, стопански и правни науки; професионално направление: Икономика, Администрация и управление; специалност: „Публична администрация“, Мениджмънт“, „Управление на проекти“.

4.                  Минимален ранг за заемане на длъжността – ІІІ младши;

5.                  Минимален размер на основната месечна заплата – 933 лева.

При определяне на индивидуалния размер на основната заплата на спечелилия конкурса кандидат се отчитат нивото на заеманата длъжност и изискванията за нейното заемане, и квалификацията и професионалния опит на кандидата, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и вътрешните правила, прилагани в съответната администрацията

ІV. В конкурса за Директор на дирекция могат да участват лица, отговарящи на изискванията на чл. 7, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител.

V. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите:

1. Професионален опит в държавна и/или общинска администрация;

2. Компютърни умения – добро владеене на офис пакет MS WORD, EXCEL и INTERNET

3. Допълнително предимство: българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при постигнати равни крайни резултати с някой от останалите кандидати.

 

VІ. Начин на провеждане на конкурса:

1.                  Решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията, в която е конкурсната длъжност;

2.                  Интервю.

 

VІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

1.                  Заявление за участие в конкурса, съгл. Приложение № 3 към чл. 17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители;

2.                  Към заявлението се прилагат:

2.1.            Декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответния ред от правото да заема определена длъжност (по чл. 17, ал.3, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители), по образец;

2.2.             Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочва номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

2.3.             Копие от документите, които удостоверяват продължителността и сферата на професионалния опит;

2.4.            Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

 

 

 

 

VІІІ. Място и срок за подаване на документите, място за обявяване:

1.                  Документи се подават в деловодството на Община Вълчи дол от 08:00 ч. до 17:00 часа, всеки работен ден, или по електронен път на следната електронна поща: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., с краен срок до 14.05.2024 г. до 17:00 часа.

2.                  Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник

3.                  Документите по раздел VII, т.1 и т.2 може да се подават по електронен път чрез посочената в обявлението електронна поща, като в този случай заявлението по т.1 и декларацията по т.2.1 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

4.                  Общодостъпното място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса – на информационното табло за обяви пред сградата на общинска администрация Вълчи дол и на интернет страницата на общината – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите., в регламентираните от законодателството срокове.

 

ІХ. Оповестяването на конкурса се извършва с публикуване на обявление в регистъра по чл. 61, ал.1 от Закона за администрацията, в портал за търсене на работа и на интернет страницата на общината – Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

Х. При подаване на заявленията кандидатите лично или чрез пълномощника се уведомяват от служителите, които са определени да приемат документите, за пречките за назначаване, посочени в чл.7, ал.2 от ЗДСл и в други нормативни актове. На кандидатите се предоставя длъжността характеристика за конкурсната длъжност. В случаите по чл. 17, ал. 6 от НАРЕДБАТА за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, информацията за пречките за назначаване и длъжностната характеристика се изпращат на кандидата по електронен път. С входящ номер и дата се регистрират само заявленията, към които се представени всички посочени в тях документи. Заявления, които са подадени след изтичане на срока, посочен в настоящата заповед, не се регистрират.

 С П И С Ъ К на допуснатите и недопуснатите кандидати В КОНКУРС ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА Директор Дирекция „Инвестиционна политика и хуманитарни дейности“

 

КАЛОЯН ЦВЕТКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ