Официален сайт на Община Вълчи дол

Open menu

/
PREVImage
NEXTImage

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ

Информация
 Образци
Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

ГРАЖДАНСКА РЕГИСТРАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Услуги

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Устройство на територията
Общинска собственост
Околна среда

БАНКОВИ СМЕТКИ НА ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ

обслужваща банка: Уникредит Булбанк АД
BIC: UNCRBGSF

Вид на сметката/наименование на кода

IBAN

Код за вид плащане

бюджетна сметка (7304)

BG 31 UNCR 7000 3123 4787 61

-

набирателна сметка

BG 54 UNCR 7000 3323 4787 67

-

сметка за приходи (7311)

BG 78 UNCR 7000 8423 4787 63

 

окончателен (годишен) патентен данък

 

44 14 00

данък върху недвижимите имоти

 

44 21 00

данък върху наследствата

 

44 22 00

данък върху превозните средства

 

44 23 00

такса за битови отпадъци

 

44 24 00

данък при придобиване на имущества чрез дарение и възмезден начин

 

44 25 00

други данъци

 

44 34 00

вноски от приходи на общински предприятия и институции

 

44 37 00

нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция

 

44 40 00

приходи от наеми на имущество

 

44 41 00

приходи от наеми на земя

 

44 42 00

приходи от лихви по текущи банкови сметки

 

44 43 00

приходи от лихви по срочни депозити

 

44 44 00

дивидент

 

44 48 00

конфискувани средства и приходи от продажби на конфискувани вещи

 

44 49 00

дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от страната

 

44 51 00

дарения, помощи и други безвъзмездно получени суми от чужбина

 

44 52 00

приходи от продажби на дълготрайни материални активи

 

44 55 00

приходи от продажби на земя

 

44 56 00

приходи от концесии

 

44 57 00

приходи от ликвидиране на общински предприятия

 

44 58 00

приходи от продажба на нематериални активи

 

44 59 00

глоби, санкции и неустойки, наказателни лихви, обезщетения и начети

 

44 65 00

други неданъчни приходи

 

44 70 00

такси за технически услуги

 

44 80 01

такси за ползване на домашен социален патронаж и други социални услуги

 

44 80 05

такси за административни услуги

 

44 80 07

такси за ползване на пазари, тържища и други

 

44 80 08

такси за гробни места

 

44 80 11

туристически такси

 

44 80 12

такси за притежаване на куче

 

44 80 13

други общински такси

 

44 80 90

приходи от такси за общините по Закона за опазване на околната среда

 

44 80 81

неидентифицирани преводи по сметки 7311 (т.21 от ДДС №06/2006г.)

 

44 88 66